Rīgā

 

Rīgā

 

2005. gada 27. maijā Nr. 8/6-2.2.-42

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums likumā “Par valsts pensijām””.

 

 

Pielikumā: Likumprojekts, anotācija likumprojektam

 

Saeimas deputāti :

 

 

 1. ___________________     _______________________

 

 2. ___________________      _______________________

 

 3. ___________________     _______________________

 

 4. ___________________     _______________________

 

5. ___________________      _______________________

 

 

 

 

 

 


Likumprojekts

 

“Grozījums likumā “Par valsts pensijām””

 

 

1. Izteikt pārejas noteikumu 29.punktu šādā redakcijā:

 

29. Līdz 2008.gada 1.janvārim personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav bijis mazāks par 30 gadiem, ir tiesības vecuma pensiju pieprasīt priekšlaicīgi, bet ne agrāk kā divus gadus pirms šī likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas, ņemot vērā šī likuma pārejas noteikumu 8.punkta nosacījumus.

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Socioloģiskie pētījumi rāda, ka visgrūtāk konkurēt darba tirgū Latvijā ir pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem. Tāpēc nepieciešams pagarināt laiku, kurā var izmantot priekšlaicīgas pensionēšanās iespējas.

 

 

2. Likumprojekta būtība

 

Pēc Labklājības ministrijas sniegtās informācijas, 2004.gadā priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas izmantoja 5361 cilvēks, no tiem 2805 bija vīrieši un 2556 – sievietes.

Priekšlaicīgas pensionēšanās tiesības izbeidzas š.g. 1.jūlijā. Likumprojektā paredzēts saglabāt šīs tiesības līdz 2008.gada 1.janvārim, saglabājot līdzšinējos nosacījumus.

 

 

3. Cita informācija

Personām, kuras izmantojušas priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas, laikā, kad tās kļuvušas par obligāti sociāli apdrošināmajām personām, pilna vecuma pensija nav izmaksājama līdz likumā noteiktā vecuma sasniegšanai.

 

 

II. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Šo jomu neskar.

 

 

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Uzlabosies sociālekonomiskie apstākļi pirmspensijas vecuma un politiski represētajām personām, mazināsies bezdarbnieku skaits.

 

 

4. Ietekme uz vidi

Šo jomu neskar.

 

 

5.Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

tūkst. Ls

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Saglabāsies līdzšinējā apjomā.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Nebūtiski palielināsies izdevumi no sociālā budžeta.

 

3. Finansiālā ietekme

 

 

 

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Būtu lietderīgi plānot izmaiņas sociālā budžeta atsevišķās sadaļās.

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

6. Cita informācija

Samazināsies pašvaldību palīdzības izdevumi sociālajiem pabalstiem mazturīgajām personām.

 

IV. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1.Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Nav jāgatavo Ministru kabineta noteikumi.

 

2. Cita informācija

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām likumprojekts atbilst

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Šo jomu neskar.

 


3. Atbilstības izvērtējuma tabula

 

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienas tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu 

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Ar Politiski represēto apvienības nodaļām, ar Balvu rajona un Līvbērzes pagasta pašvaldību pārstāvjiem pašvaldību pārstāvjiem, ar Pensionāru apvienības nodaļām. Izmantoti Latvijas pensionāru sanāksmes rezolūcijas ieteikumi.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Minētās organizācijas atbalsta sagatavotos grozījumus, ir iestrādāti šo organizāciju priekšlikumi.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Piedalīšanās pensionāru apvienību rīkotajos pasākumos.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav veiktas.

 

5. Cita informācija

 

 

 VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde 

 

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Izpilde tiks veikta neveidojot jaunas institūcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts “Latvijas Vēstnesī”

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīda tiesību realizēšanai piemērojams vispārējais administratīvais process

 

4. Cita informācija