Z

Likumprojekts

 

Grozījumi Kultūras institūciju likumā

 

Izdarīt Kultūras institūciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "kultūras uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "kapitālsabiedrība" (attiecīgā locījumā).

 

2. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

 

"4.pants. Kultūras ministrija un kultūras institūcijas neatkarīgi no to juridiskā statusa un padotības nodrošina abpusēju informācijas apriti."

 

3. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

 

"5.pants. Kultūras institūcijas dibina, reorganizē un likvidē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē publisko personu darbību."

 

4. Izslēgt 6.pantu.

 

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

 

"7.pants. Valsts kultūras institūcijas, kas veic vienu vai vairākas šā likuma 2.pantā noteiktās funkcijas kultūras jomā, ir šādas:

1) valsts iestādes;

2) valsts kapitālsabiedrības."

 

6. Izslēgt 8., 9., 10., 11., 12., 14., 16., 17., 18. un 19.pantu.

 

7. 22.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "kultūrkapitāla" ar vārdiem "Valsts kultūr­kapitāla".

 

8. Izteikt 23. un 24.pantu šādā redakcijā:

 

"23.pants. (1) Valsts kapitālsabiedrības finansē no valsts budžeta līdzek­ļiem, piešķirot dotācijas konkrētu valsts deleģētu kultūras funkciju veikšanai un nodrošināšanai.


(2) Valsts kapitālsabiedrības var iegūt finanšu līdzekļus no:

1) ieņēmumiem no komercdarbības;

2) citiem normatīvajos aktos paredzētajiem ieņēmumiem.

 

24.pants. (1) Pašvaldību kultūras institūcijas finansē no:

1) pašvaldību budžeta līdzekļiem kultūras institūcijām noteikto funkciju veikšanai;

2) pašvaldību budžeta līdzekļiem, piešķirot dotācijas konkrētu kultūras funkciju veikšanai.

(2) Pašvaldību kultūras institūcijas var saņemt finanšu līdzekļus no:

1) pašvaldībām piešķirtajām mērķdotācijām;

2) ienākumiem no pamatdarbības un komercdarbības, kas ir noteikta normatīvajos aktos;

3) ziedojumiem un dāvinājumiem;

4) Valsts kultūrkapitāla fonda.

(3) Pašvaldību kultūras institūcijas var saņemt līdzekļus ar kultūras institūciju darbību, attīstību un pētniecību saistītu projektu un programmu īstenošanai."

 

 

 

 

 

Kultūras ministre

H.Demakova

 

 

 

 

 


 

Normatīvā akta projekta

”Grozījumi Kultūras institūciju likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

1998.gada 30.oktobrī Saeimā tika pieņemts Kultūras institūciju likums, kurš ir spēkā līdz šim brīdim. Kultūras institūciju likumā ir konstatētas pretrunas ar virkni pašreiz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Likums paredz kultūras institūciju darbību bezpeļņas organizāciju uzņēmējsabiedrību formā, kā arī paredz valsts pārvaldes iestādei juridiskās personas tiesības, kas neatbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma un Komerclikuma tiesību normām. Tāpat konstatētas citas neatbilstības spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī atsevišķu tiesību normu dublēšanās citos normatīvajos aktos.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Normatīvā akta projekts paredz izdarīt grozījumus Kultūras institūciju likumā. Ar grozījumu izdarīšanu tiks panākta Kultūras institūciju likuma saskaņošana ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma, Komerclikuma, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” tiesību normām.

Likumprojekta 1.pants paredz terminoloģijas saskaņošanu ar Komerclikuma terminoloģiju.

Likumprojekta 2.pants izstrādāts, lai nodrošinātu Kultūras institūciju likuma atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma normām, atrunājot padotību un informācijas apriti.

Likumprojekta 3.pants paredz Kultūras institūciju likuma 6.panta, lai panāktu normu bez juridiskās slodzes neesamību likumā. Tas pats attiecināms uz likumprojekta 8.pantu un likumprojekta 9.pantu.

Likumprojekta 4.pants paredz atbilstības Komerclikumam nodrošināšanu, nosakot valsts kultūras institūciju veidus, proti, to, ka ar komercdarbību Latvijas Republikā nodarbojas valsts kultūras komercsabiedrības.

Likumprojekta 5.panta redakcija paredz, ka valsts kultūras iestādes veic likumā noteiktas valsts deleģētas funkcijas un to nolikumus apstiprina Ministru kabinets, kā tas ir paredzēts Valsts pārvaldes iekārtas likumā.

Likumprojekta 6.pantā paredzētā grozījumu redakcija nosaka valsts kultūras komercsabiedrību darbības juridisko pamatu un funkciju deleģējumu.

Likumprojekta 7.pants paredz likuma 10.panta izteikšanu jaunā redakcijā, lai panāktu saskaņotību ar Komerclikumā paredzēto regulējumu.

Tā kā valsts kultūras iestādes tiek dibinātas Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā un to nolikumos norāda gan darbības mērķi, uzdevumus, tiesības, pienākumus un citus būtiskus jautājumus, kuri skar iestāžu darbību un funkciju izpildi, tad ar likumprojekta 10.pantu tiek izslēgts likuma 17.pants.

Likumprojekta 11.pants paredz likuma 18.panta izslēgšanu, jo kultūras institūcijās tiek realizēta gan saimnieciskā, gan mākslinieciskā darbība, kas nav nodalāmas kā atsevišķas vadības tādēļ, ka institūciju vadīt ir tiesīga viena amatpersona, kuram ir pakļauti saimniecisko un māksliniecisko jautājumu vadītāji. Tādējādi ir nepieciešams no likuma izslēgt tiesību normu, kura paredz reglamentējumu, kurš praksē nedarbojas.

Ar likumprojekta 12.pantu jaunā redakcijā tiek izteikts likuma 23.pants, lai novērstu neatbilstību Komerclikumam un Valsts pārvaldes iekārtas likumam.

 

3. Cita informācija

 

Nav.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

 

 2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Cita informācija

Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

 Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

2.Izmaiņas budžeta izdevumos

Projekts šo jomu neskar

 

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

3.Finansiālā ietekme

Projekts šo jomu neskar

 

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

6.Cita informācija

Nav.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2. Cita informācija

Nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

 2. Saistības pret citām starptautiskām organizācijām

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.< /span>

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

Nav.

 

 

 

 

5. Cita informācija

Nav.

Nav.

Nav.

  VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

  

Nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta) 

Nav notikusi saskaņošana.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

Nav veiktas

 

5. Cita informācija

Nav.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Ar šo likumprojektu netiek radītas jaunas valsts institūcijas un netiek paplašinātas funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

 

Likums tiks publicēts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Šis normatīvais akts neierobežo indivīda tiesības.

 

4. Cita informācija

Nav.

 

Kultūras ministre                                                                                  H.Demakova

 

 

Kultūras ministre

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

___.02.2005.

 

___.02.2005.

 

___.02.2005.

 

___.02.2005.

 

___.02.2005.

H.Demakova

D.Pavļuts

I.Millersone

I.Bērziņa

Z.Fogelsone-Klodāne

 

 

20.01.2005. 16:23

946

Z.Fogelsone-Klodāne, 7078119

zane.fogelsone@km.gov.lv