Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 148.panta nosaukumu un ievaddaļu šādā redakcijā:

 

"148.pants. Elektronisko sakaru tīklu aizsardzības noteikumu un telefona sakaru lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par elektronisko sakaru tīklu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, kā arī par šo tīklu bojāšanu vai normāla darba traucēšanu – ".

 

2. Izteikt 148.1 pantu šādā redakcijā:

 

"148.1 pants. Elektronisko sakaru pakalpojumu līguma neslēgšana un normatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršana elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā

Par elektronisko sakaru pakalpojumu līguma neslēgšanu ar abonentu vai normatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršanu ar abonentu noslēgtajā elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu amatpersonām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskām personām – no simt līdz trīssimt latiem."

 

3. Aizstāt 149.pantā un 149.panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdu "telekomunikāciju" ar vārdiem "elektronisko sakaru".

 

4. Izteikt 158.2 un 158.pantu šādā redakcijā:

 

"158.2 pants. Valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšana bez licences vai vispārējās atļaujas vai licences vai vispārējās atļaujas noteikumu vai nosacījumu pārkāpšana

Par valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu bez sabiedrisko pakalpojumu licences vai vispārējās atļaujas vai par sabiedrisko pakalpojumu licences vai vispārējās atļaujas noteikumu vai nosacījumu pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt latiem, amatpersonām – no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz piectūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, amatpersonām – no divsimt līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz desmittūkstoš latiem.

 

158.3 pants. Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai un tās likumīgo lēmumu nepildīšana

Par valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vai lietotāja rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas likumīgo lēmumu nepildīšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt latiem, amatpersonām – no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskām personām – no piecsimt līdz desmittūkstoš latiem."

 

5. Papildināt kodeksu ar 158.4 pantu šādā redakcijā:

 

"158.4 pants. Elektronisko sakaru tīklu nodrošināšana vai elektro­nisko sakaru pakalpojumu sniegšana, nenosūtot reģistrācijas paziņojumu

Par elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, nenosūtot reģistrācijas paziņojumu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt latiem, amatpersonām – no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz desmittūkstoš latiem."

 

6. Izteikt 215.10 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izskata šā kodeksa 148.1, 158.2, 158.3 un 158.4 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs

A.K.Kariņš

 

 

 

 

 

 


Likumprojekta “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (spēkā stājušies 2005.gada 4.janvārī) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – komisija) priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotai amatpersonai ir tiesības sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu ne tikai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, bet arī lietotājam.

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji var būt jebkura veida komersanti, t.sk., individuālie komersanti, bet lietotāji var būt gan komersanti, gan fiziskas personas.

Šobrīd Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (turpmāk – Kodekss) paredz, ka komisija var uzlikt administratīvos sodus juridiskajām personām un 158.3 pantā paredzētajā gadījumā arī uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai kapitālsabiedrību vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām.

 Kodeksa 14.pants paredz, ka personas, kuras veic uzņēmējdarbību, par administratīvajiem pārkāpumiem atbild tāpat kā amatpersonas. Tādēļ, lai nodrošinātu vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu, nepieciešams paredzēt, ka par individuālo komersantu pārkāpumiem to vadītāji atbild nevis kā fiziskās personas, bet amatpersonas.

Lai saskaņotu likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Kodeksā noteikto, ievērojot Komerclikuma normas, nepieciešams par noteikta veida pārkāpumiem paredzēt administratīvos sodus ne tikai juridiskajām personām, bet arī fiziskajām personām un amatpersonām.

2) Kodekss administratīvās sodīšanas mērķu sasniegšanai kā sodu paredz arī brīdinājumu. Ne vienmēr pārkāpumi ir tik nozīmīgi, lai par tiem piemērotu naudas sodu, tomēr atstāt konstatētos pārkāpumus bez ievērības (jeb soda) no valsts institūcijas puses arī nav pieļaujams. Ievērojot minēto un to, ka attiecīgajos pantos noteiktās administratīvās atbildības subjektu loku paredzēts paplašināt (ietverot fiziskās personas), vēlams papildināt minēto pantu sankcijas ar alternatīvu soda veidu – brīdinājumu. 

 3) Sakarā ar Elektronisko sakaru likuma spēkā stāšanos 2004.gada 1.decembrī mainījies normatīvais regulējums šajā jomā un normatīvajos aktos lietotā terminoloģija.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta mērķi ir:

1)         saskaņot Kodeksā un likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteikto;

2)          noteikt sodu par pārkāpumu komisijas kompetencē esošajā elektronisko sakaru jomā (projekta 6.pants);

3)         saskaņot Kodeksā lietoto terminoloģiju ar Elektronisko sakaru likumā lietoto.

Likumprojekts paredz:

1)     papildus juridisko personu atbildībai par konkrētiem pārkāpumiem noteikt arī fizisko personu un amatpersonu administratīvo atbildību;

2)     noteikt sabiedrisko pakalpojumu lietotāju administratīvo atbildību;

3)     noteikt atbildību par elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, nenosūtot reģistrācijas paziņojumu;

4)     aizstāt Kodeksā lietotos terminus „telekomunikācijas” un „telekomunikāciju tīklu līnija” ar terminiem „elektroniskie sakari” un „elektronisko sakaru tīkli”.

Pieņemot grozījumus Kodeksā, Anotācijas I. sadaļas 1.punktā minētās problēmas tiks atrisinātas pilnībā.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvais akts tieši attiecas uz sabiedrisko pakalpojumu valsts regulējamās nozarēs sniedzējiem un lietotājiem, kas pārkāpj normatīvajos aktos noteikto.

Normatīvais akts veicinās normatīvo aktu sabiedrisko pakalpojumu jomā valsts regulējamās nozarēs ievērošanu.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem*

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Izmaiņas budžeta ieņēmumos nerada

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Izmaiņas budžeta izdevumos nerada

 3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšana

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus izdot citus normatīvos aktus nav nepieciešams.

2. Cita informācija

Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta

projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības

normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības

pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija 

 Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 -

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Informācija pēc likumprojekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē iegūstama Internetā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un  Ministru kabineta mājas lapā.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiek radītas, kā arī netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta izdošana neradīs izmaiņas esošajā lēmumu pārsūdzēšanas kārtībā.

4. Cita informācija

Nav

 

 

 

Ekonomikas ministrs                                                                                 A.K.Kariņš     

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

K.Gerhards

Dž.Innusa

J.Eglītis

I.Heldorfa

 

 

 

05.04.2005. 13:18

897

I.Moora

7097263 ilze.moora@sprk.gov.lv