2004

2005.gada _______________

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

            Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi Saeimas kārtības rullī”.

 

 

Pielikumā:         Likumprojekts „Grozījumi Saeimas Kārtības rullī” uz 1 lapas.

 

 

Saeimas deputāti:

 

 

  1. _________________________         

 

  1. _________________________         

 

  1. _________________________         

 

  1. _________________________         

 

  1. _________________________         

 

 

 

 

 


Likumprojekts

 

 

Grozījumi Saeimas kārtības rullī

 

 

1. Izteikt Saeimas Kārtības ruļļa 17.panta 4.daļu šādā redakcijā:

(4) Par piekrišanu Saeimas locekļa piespiedu atvešanai, personas vai mantu apskatei, kā arī dokumentu izņemšanai pie Saeimas locekļa Saeima lemj pēc Mandātu un iesniegumu komisijas ziņojuma.

 

2. Papildināt 17.pantu ar 6.daļu šādā redakcijā:

6) Prezidijs informē Saeimu tuvākajā sēdē par Saeimas locekļiem piemērotajiem administratīvajiem sodiem. Ministru kabinets nosaka kārtību kādā Saeimas Prezidijs saņem informāciju par Saeimas locekļu administratīvajiem sodiem.

 

3. Paredzēt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

1.      Likums stājas spēkā 2005.gada 1.oktobrī.

2.      Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.oktobrim nosaka kārtību kādā Saeimas Prezidijs tiek informēts par Saeimas locekļu administratīvajiem sodiem.

 

 

 


 

Likumprojekta

“Grozījumi Saeimas kārtības rullī”

anotācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Saskaņā ar veicamajām izmaiņām Latvijas Republikas Satversmē, kas paredz no deputātu neaizskaramības institūta izslēgt deputātu aizsardzību no administratīvās sodīšanas (saukšanas pie administratīvās atbildības), nepieciešamas izmaiņas Saeimas Kārtības rullī.

Likumprojekts paredz Saeimas informēšanas kārtību par Saeimas deputātiem piemērotiem administratīvajiem sodiem.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Tiks veicināta tiesiskuma izpratne Latvijas sabiedrībā.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu?

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Pieņemot likumu nepieciešams veikt grozījumus Latvijas Republikas Satversmē.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Sagatavojot likumprojektu notika konsultācijas ar konstitucionālo tiesību ekspertiem, no kuriem tika saņemts viennozīmīgs atbalsts šāda veida grozījumiem.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta pastāvošo institūciju kompetences ietvaros.

Jaunu institūciju dibināšana nav nepieciešama.