Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam

 

 

2005.gada     .maijā

 

 

 

          Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā deputāti iesniedz likumprojektu “Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””

 

 

Pielikumā:

          1. Likumprojekts uz vienas lapas

          2. Anotācija

 

 

 

1._____________________________________

2. _____________________________________

3. _____________________________________

4. _____________________________________

5. _____________________________________

 

 


Likumprojekts

 

 

 
 
Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
 
            Izdarīt grozījumu likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta ziņotājs 2005, nr.2; 2004, nr.18; 2002, nr.22; 2000, nr.13; 1999, nr.14; 1998, nr.22; 1997, nr8):
 
 

1.  Izteikt 8.panta ceturto daļu šādā redakcijā :

“8.pants (4) Uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, ko aizņem valsts selekcijas saimniecības, valsts izmēģinājumu saimniecības, valsts zinātniskās pētniecības saimniecības un valsts lauksaimniecības mācību saimniecības, Zemkopības ministrijas Meža departamenta zeme pēc stāvokļa 1940.gada 21.jūlijā, un cita valstij piekrītošā un piederošā meža zeme, izņemot šā panta otrajā daļā un 3.1 daļā minēto meža zemi, ja tā likumā noteiktajā kārtībā nav nodota īpašumā vai pastāvīgā lietošanā fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī saskaņā ar attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu — cita valstij piederošā un piekrītošā zeme”.

 


Anotācija
 
 Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

Likums “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” reglamentē atbilstoši zemes reformas un valsts un pašvaldību zemes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas likumiem valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesības un to nostiprināšanu zemesgrāmatās, kā arī valstij un pašvaldībām piekrītošā zemes īpašuma izmantošanu līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās.  Ar šī likuma 8.panta ceturto daļu ir noteikts, ka uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, ko aizņem valsts selekcijas saimniecības, valsts izmēģinājumu saimniecības, valsts zinātniskās pētniecības saimniecības un valsts lauksaimniecības mācību saimniecības, valstij piederošā un piekrītošā meža zeme, izņemot šā panta otrajā daļā minēto meža zemi, ja tā likumā noteiktajā kārtībā nav nodota īpašumā vai pastāvīgā lietošanā fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī saskaņā ar attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu — cita valstij piederošā un piekrītošā zeme. 
   Lai uzlabotu Meža likuma darbības efektivitāti un novērstu Meža likuma 44.panta normu pretrunas ar LR Satversmē noteikto ir izstrādāts likumprojekts “Grozījumi Meža likumā” ar kuru ir precizēts valsts meža zemes definējums atbilstoši Meža likuma objektam un mērķim, kā rezultātā no valsts meža zemēm ir izslēgtas Zemkopības ministrijas Meža departamenta pēc stāvokļa 1940.gada 21.jūlijā lauksaimniecībā izmantojamās un citas nemeža zemes. Pamatojoties uz to, ka  likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta ceturtajā daļā noteiktais attiecībā uz valstij piekrītošo un piederošo valsts meža zemi ir izstrādāts kontekstā ar  Meža likuma 44.panta pirmajā daļā noteikto, tad, lai  nodrošinātu Zemkopības ministrija Meža departamenta pēc stāvokļa 1940.gada 21.jūlijā lauksaimniecībā izmantojamo un citu nemeža zemju piederības pārmantojamību ir nepieciešams veikt  grozījumus likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”. 

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta mērķis ir saskaņā ar likumprojekta ”Grozījumi Meža likumā” noteikto, sakārtot normatīvo regulējumu atbilstoši attiecīgā likuma objektam un mērķim, vienlaicīgi nodrošinot piederības pārmantojamību attiecībā par uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā zemesgrāmatā  ierakstāmajām  zemēm un līdz ar to paaugstinot normatīvā akta darbības efektivitāti .

Likumprojekts paredz  precizēt uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā zemesgrāmatās  ierakstāmo valstij piederošās un piekrītošās zemes uzskaitījumu.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem*

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Izmaiņas budžeta ieņēmumos nerada

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Izmaiņas budžeta izdevumos nerada

 3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšana

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav nepieciešams izstrādāt

2. Cita informācija

Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta

projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības

normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības

pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija 

 Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 -

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiek radītas, kā arī netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta izdošana neradīs izmaiņas esošajā lēmumu pārsūdzēšanas kārtībā.

4. Cita informācija

Nav