Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam

 

 

2005.gada     .maijā

 

 

 

          Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā deputāti iesniedz likumprojektu “Grozījumi Meža likumā”

 

 

Pielikumā:

          1. Likumprojekts uz vienas lapas

          2. Anotācija

 

 

 

1._____________________________________

2. _____________________________________

3. _____________________________________

4. _____________________________________

5. _____________________________________

 

 


Likumprojekts

 

 

 

“Grozījumi Meža likumā “
 

 

Izdarīt Meža likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta ziņotājs 2003, nr.8; 2005, nr.5) šādus grozījumus:

 
 
 

1.Izteikt 3.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“Meža zeme ir zeme uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī  mežā ietilpstošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces”;

 
2.Izteikt 3.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“Atsevišķi no mežiem esošas platības, kuras apaugušas ar kokiem un kuru lielums ir 0,1 ha vai mazāks”;

 

3.Izteikt 3.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“Augļu dārzus, parkus, kapsētas, meža koku sēklu ieguves plantācijas un kokaudzētavas”.

 

4.Izteikt 44.panta pirmo daļu šādā redakcijā :

“44.pants(1) Valsts meža zeme ir meža zeme, kura pieder un piekrīt valstij  un kura zemes reformas gaitā nav nodota pastāvīgā lietošanā citām fiziskajām vai juridiskajām personām “
 
5. Svītrot 44.panta trešo daļu;
 
6. Izteikt 44.panta ceturto daļu šādā redakcijā :

“44.panta (4) Zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes atsavināšana atļauta ar ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos”;

 

7. Svītrot 44.panta piekto daļu.


 

Anotācija

“Grozījumi Meža likumā”

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

Meža likuma darbības laikā ir konstatētas pretrunas, attiecībā uz likuma objektu - meža zemi  un valsts meža zemes definējumu, kā arī ir konstatēts, ka valsts meža zemes atsavināšanas tiesības, kas noteiktas Meža likuma 44.panta (4) un (5) daļās ir pretrunā LR Satversmē noteiktajiem taisnīguma , likumības, varas dalīšanas un tiesiskās paļāvības principiem, proti:

1)       LR Satversmes 1.pantā noteiktajam varas dalīšanas principam;

2)       LR Satversmes 90.pantā noteiktajam , ka ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības;

3)       LR Satversmes 91.pantā noteiktajam, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma priekšā;

Pamatojoties uz iepriekš minēto ir nepieciešams grozīt Meža likuma 3. un 44.panta normas

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta mērķis ir uzlabot Meža likuma darbības efektivitāti un novērst pretrunas ar LR Satversmi

Likumprojekts paredz:

1)     precizēt meža zemes definējumu, izslēdzot no meža zemes piegulošos pārplūstošos klajumus, lauces un purvus;

2)     novērst pretrunu starp meža zemes un valsts meža zemes definējumu;

3)     izslēgt no Meža likuma 44.panta 5.daļu, kas ir pretrunā ar LR Satversmi;

4)     izslēgt no Meža likuma 44.panta 3.daļu, jo zemes reformas 1.kārta valstī ir pabeigta un kārtība par kompensācijas noteikšanu sakarā ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās ir noteikta ar likumu “Par īpaši aizsargājamām teritorijām”

5)     saskaņā ar LR Satversmē noteikto izpildvaras kompetenci noteikt, ka valsts meža zemes atsavināšanu veic ar ikreizēju  Ministru kabineta rīkojumu tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvais akta projekts uzlabo uzņēmējdarbības vidi un vienkāršo administratīvo procedūru, jo  ir precīzi noteikti valsts meža zemes atsavināšanas nosacījumi un ir samazināts institūciju skaits, kas šo jautājumu risina.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem*

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Izmaiņas budžeta ieņēmumos nerada

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Izmaiņas budžeta izdevumos nerada

 3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšana

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nepieciešamības gadījumā jāizstrādā grozījumi normatīvajos aktos, kuros noteikti gadījumi, kādos ir atļauts atsavināt valsts mežu.

2. Cita informācija

Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta

projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības

normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības

pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija 

 Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 -

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiek radītas, kā arī netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta izdošana neradīs izmaiņas esošajā lēmumu pārsūdzēšanas kārtībā.

4. Cita informācija

Nav