Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija                                                                                                                                                                   Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums

(reģ. nr. 1226)

 

1.

Otrā lasījuma redakcija

2.

Nr.

3.

Priekšlikumi

(49)

4.

Komisijas atzinums

5.

Komisijas atbalstītā redakcija

l nodaļa

 Vispārīgie noteikumi

 

 

 

l nodaļa

 Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) kadastra numurs – nekustamajam īpašumam piešķirta viennozīmīga, neatkārtojama un nemainīga ciparu kombinācija (identifikators);

2) kadastra apzīmējums – zemes vienībai, būvei, telpu grupai vai zemes vienības daļai piešķirta viennozīmīga, neatkārtojama un nemainīga ciparu kombinācija (identifikators);

3) kadastra dati – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ierakstītās ziņas;

4) kadastra dokuments – no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas sagatavots un noformēts dokuments, kas satur kadastra datus;

5) kadastra informācija – kadastra dati un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentu ziņas, ko izmanto Nekustamā īpašuma valsts kadastrs; 

6) kadastra objekts – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums, kā arī zemes vienība, būve, telpu grupa un zemes vienības daļa;

7) kadastra subjekts – kadastra objekta īpašnieks vai visi kopīpašnieki, tiesiskais valdītājs vai lietotājs;

8) kadastrālā uzmērīšana – zemes vienību, būvi, telpu grupu un zemes vienības daļu raksturojošo datu iegūšana apvidū;

9) kadastrālā vērtība – pēc vienotiem kadastrālās vērtēšanas principiem noteiktā datumā atbilstoši kadastra datiem noteikta kadastra objekta un nekustamā īpašuma nodokļa objekta vērtība naudas izteiksmē. Kadastrālā vērtība neietver mežaudzes vērtību;

10) telpu grupa – konstruktīvi norobežots, no vienas vai vairākām telpām sastāvošs telpu kopums ar kopēju izeju uz koplietošanas telpu vai āru;

11) zemes vienība – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums;

12) zemes vienības daļa – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nomas vajadzībām noteikta zemes vienības teritorija, kas nav patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 1.panta 6.punktu šādā redakcijā:

“6) kadastra objekts – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums kā īpašuma objektu kopums, kā arī zemes vienība, būve, telpu grupa un zemes vienības daļa.”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) kadastra numurs – nekustamajam īpašumam piešķirta viennozīmīga, neatkārtojama un nemainīga ciparu kombinācija (identifikators);

2) kadastra apzīmējums – zemes vienībai, būvei, telpu grupai vai zemes vienības daļai piešķirta viennozīmīga, neatkārtojama un nemainīga ciparu kombinācija (identifikators);

3) kadastra dati – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ierakstītās ziņas;

4) kadastra dokuments – no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas sagatavots un noformēts dokuments, kas satur kadastra datus;

5) kadastra informācija – kadastra dati un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentu ziņas, ko izmanto Nekustamā īpašuma valsts kadastrs; 

6) kadastra objekts – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums kā īpašuma objektu kopums, kā arī zemes vienība, būve, telpu grupa un zemes vienības daļa;

7) kadastra subjekts – kadastra objekta īpašnieks vai visi kopīpašnieki, tiesiskais valdītājs vai lietotājs;

8) kadastrālā uzmērīšana – zemes vienību, būvi, telpu grupu un zemes vienības daļu raksturojošo datu iegūšana apvidū;

9) kadastrālā vērtība – pēc vienotiem kadastrālās vērtēšanas principiem noteiktā datumā atbilstoši kadastra datiem noteikta kadastra objekta un nekustamā īpašuma nodokļa objekta vērtība naudas izteiksmē. Kadastrālā vērtība neietver mežaudzes vērtību;

10) telpu grupa – konstruktīvi norobežots, no vienas vai vairākām telpām sastāvošs telpu kopums ar kopēju izeju uz koplietošanas telpu vai āru;

11) zemes vienība – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums;

12) zemes vienības daļa – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nomas vajadzībām noteikta zemes vienības teritorija, kas nav patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts.

2.pants. Likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar aktuālu kadastra informāciju par visiem valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem, nomniekiem, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem.

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar aktuālu kadastra informāciju par visiem valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem, nomniekiem, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem.

3.pants. (1) Nekustamā īpašuma valsts kadastrs (turpmāk – Kadastrs) ir vienota uzskaites sistēma, kas realizējot administratīvus, organizatoriskus un tehnoloģiskus procesus, nodrošina datu iegūšanu par valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem, nomniekiem, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem, minēto datu uzturēšanu un izmantošanu.

(2) Lai nodrošinātu Kadastra darbību, tiek uzturēta un pilnveidota Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma).

(3) Kadastra informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma. Tās pārzinis un turētājs ir Valsts zemes dienests. Valsts zemes dienests šajā jomā darbojas saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likumu, Elektronisko dokumentu likumu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par arhīviem”.

 

 

 

3.pants. (1) Nekustamā īpašuma valsts kadastrs (turpmāk – Kadastrs) ir vienota uzskaites sistēma, kas, realizējot administratīvus, organizatoriskus un tehnoloģiskus procesus, nodrošina datu iegūšanu par valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem, nomniekiem, nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem, kā arī minēto datu uzturēšanu un izmantošanu.

(2) Lai nodrošinātu Kadastra darbību, tiek uzturēta un pilnveidota Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma).

(3) Kadastra informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma. Tās pārzinis un turētājs ir Valsts zemes dienests. Valsts zemes dienests šajā jomā darbojas saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likumu, Elektronisko dokumentu likumu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par arhīviem”.

4.pants. Kadastra informācijas sistēmā reģistrē un uztur Kadastra teksta un telpiskos datus par kadastra objektiem, kas atrodas valsts teritorijā, vienlaikus saglabājot vēsturiskos datus. Kadastra informācijas sistēmā ieraksta ziņas par kadastra subjektiem, nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem.

 

 

 

4.pants. Kadastra informācijas sistēmā reģistrē un uztur Kadastra teksta un telpiskos datus par kadastra objektiem, kas atrodas valsts teritorijā, vienlaikus saglabājot vēsturiskos datus. Kadastra informācijas sistēmā ieraksta ziņas par kadastra subjektiem, nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem.

5.pants. (1) Kadastra darbībai un informācijas sagatavošanai izmanto aktuālos (jaunākos) kadastra datus. Spēkā ir kadastra dokuments, kas satur aktuālus kadastra datus. Kadastra dokuments zaudē spēku, ja šā likuma 57.pantā noteiktajos gadījumos dokumentā iekļautie kadastra dati ir aktualizēti.

(2) Kadastra subjektam ir tiesības pārliecināties par kadastra dokumentā iekļauto datu atbilstību aktuālajiem kadastra datiem.

(3) Pēc īpaša pieprasījuma kadastra informācijas sagatavošanai izmanto kadastra vēsturiskos datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentu ziņas.

(4) Valsts institūcija, kura lēmuma pieņemšanai izmanto personas iesniegto kadastra dokumentu, Kadastra informācijas sistēmā var pārliecināties par kadastra dokumentā iekļauto datu atbilstību aktuālajiem kadastra datiem.

 

 

 

5.pants. (1) Kadastra darbībai un informācijas sagatavošanai izmanto aktuālos (jaunākos) kadastra datus. Spēkā ir kadastra dokuments, kas satur aktuālus kadastra datus. Kadastra dokuments zaudē spēku, ja šā likuma 57.pantā noteiktajos gadījumos dokumentā iekļautie kadastra dati ir aktualizēti.

(2) Kadastra subjektam ir tiesības pārliecināties par kadastra dokumentā iekļauto datu atbilstību aktuālajiem kadastra datiem.

(3) Pēc īpaša pieprasījuma kadastra informācijas sagatavošanai izmanto kadastra vēsturiskos datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentu ziņas.

(4) Valsts institūcija, kura lēmuma pieņemšanai izmanto personas iesniegto kadastra dokumentu, Kadastra informācijas sistēmā var pārliecināties par kadastra dokumentā iekļauto datu atbilstību aktuālajiem kadastra datiem.

6.pants. (1) Nekustamais īpašums šā likuma izpratnē ir nekustamā īpašuma objekts vai šo objektu kopība (zemes vienība un būve vai tikai zemes vienība, vai tikai būve), kas saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” normām atbilstu pastāvīga nodalījuma prasībām. Par nekustamo īpašumu uzskatāms arī dzīvokļa īpašums vai dzīvoklis, mākslinieka darbnīca, neapdzīvojamā telpa, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

(2) Kadastra informācijas sistēmas dati par personu, īpašuma sastāvu vai nekustamā īpašuma objektu var atšķirties no zemesgrāmatu datiem, ja tie neietekmē zemesgrāmatā nostiprinātās tiesības uz nekustamo īpašumu. Šajā gadījumā nekustamā īpašuma formēšanai, kadastrālai vērtēšanai un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 6.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“(1) Nekustamais īpašums šā likuma izpratnē ir nekustamā īpašuma objekts (zemes vienība vai būve) vai šo objektu kopība (zemes vienība un būve), kas saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” normām atbilstu pastāvīga nodalījuma prasībām”.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kadastra informācijas sistēmas dati par personu, īpašuma sastāvu vai nekustamā īpašuma objektu var atšķirties no zemesgrāmatu datiem. Tas neietekmē zemesgrāmatā nostiprinātās tiesības uz nekustamo īpašumu līdz izmaiņu ierakstīšanai zemesgrāmatā. Šajā gadījumā nekustamā īpašuma formēšanai, kadastrālai vērtēšanai un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus.”

Juridiskā komisija

Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kadastra informācijas sistēmas dati par personu, īpašuma sastāvu vai nekustamā īpašuma objektu līdz izmaiņu ierakstīšanai zemesgrāmatā var atšķirties no zemesgrāmatu datiem, ja tie neietekmē zemesgrāmatā nostiprinātās tiesības uz nekustamo īpašumu. Šajā gadījumā nekustamā īpašuma formēšanai, kadastrālai vērtēšanai un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus.”

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

Iekļauts priekšlik.

nr. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

6.pants. (1) Nekustamais īpašums šā likuma izpratnē ir nekustamā īpašuma objekts (zemes vienība vai būve) vai šo objektu kopība (zemes vienība un būve), kas saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” normām atbilstu pastāvīga nodalījuma prasībām. Par nekustamo īpašumu uzskatāms arī dzīvokļa īpašums vai dzīvoklis, mākslinieka darbnīca, neapdzīvojamā telpa, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

(2) Kadastra informācijas sistēmas dati par personu, īpašuma sastāvu vai nekustamā īpašuma objektu līdz izmaiņu ierakstīšanai zemesgrāmatā var atšķirties no zemesgrāmatu datiem, ja tie neietekmē zemesgrāmatā nostiprinātās tiesības uz nekustamo īpašumu. Šajā gadījumā nekustamā īpašuma formēšanai, kadastrālai vērtēšanai un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus.

7.pants. (1) Šā likuma izpratnē par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstama persona, kas:

1) ir nostiprinājusi īpašuma tiesības zemesgrāmatā;

2) atbilstoši Civillikuma 1477.pantam ir ieguvusi īpašuma tiesības uz  dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,  kooperatīvo dzīvokli, pamatojoties uz likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju”,  būvi (līdz 1993.gada 5.aprīlim), pamatojoties uz likumu “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību”, un Kadastrā reģistrēta kā šā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas, kooperatīvā dzīvokļa vai būves īpašnieks.

(2) Šā likuma izpratnē par tiesisko valdītāju atzīstama persona, kas tiesiski ieguvusi nekustamo īpašumu un kuras īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, izņemot šā panta pirmās daļas 2.punktā minētos gadījumus.

(3) Šā likuma izpratnē par lietotāju atzīstama persona, kam īpašnieks, tiesiskais valdītājs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vietējā pašvaldība vai valsts institūcija piešķīrusi lietojuma tiesības uz nekustamo īpašumu vai tā daļu. Par lietotāju nav uzskatāma persona, kura uz nomas līguma pamata lieto nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu.

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 7.panta pirmo daļu kā panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Šā likuma izpratnē par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstama persona, kas ir nostiprinājusi īpašuma tiesības zemesgrāmatā;

(2)  Šā likuma izpratnē par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstama arī persona, kas reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā kā īpašnieks un ieguvusi īpašuma tiesības:

1) uz dzīvokli, mākslinieku darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu, kas privatizēta līdz dzīvojamās mājas privatizācijai  likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" noteiktajā kārtībā;

 2) uz dzīvokli, kas privatizēts vai atsavināts likumā "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju", "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" vai Latvijas PSR Ministru padomes un Latvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes 1989.gada 24.jūlija lēmumā nr.171 "Par valsts un sabiedriskā dzīvokļu fonda dzīvokļu un māju pārdošanu pilsoņiem personiskajā īpašumā" noteiktajā kārtībā;

3) uz būvi līdz 1993.gada 5.aprīlim, pamatojoties uz likumu "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību".”

uzskatīt panta otro un trešo daļu kā panta trešo un ceturto daļu.

Juridiskā komisija

Izteikt 7.panta pirmo daļu kā panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Šā likuma izpratnē par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstama persona, kas ir nostiprinājusi īpašuma tiesības zemesgrāmatā;

(2)  Šā likuma izpratnē par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstama arī persona, kas reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā kā īpašnieks un ieguvusi īpašuma tiesības:

1) uz dzīvokli, mākslinieku darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu, kas privatizēta līdz dzīvojamās mājas privatizācijai  likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" noteiktajā kārtībā;

 2) uz dzīvokli, kas privatizēts vai atsavināts likumā "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju", "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" vai Latvijas PSR Ministru padomes un Latvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes 1989.gada 24.jūlija lēmumā nr.171 "Par valsts un sabiedriskā dzīvokļu fonda dzīvokļu un māju pārdošanu pilsoņiem personiskajā īpašumā" noteiktajā kārtībā;

3) uz būvi līdz 1993.gada 5.aprīlim, pamatojoties uz likumu "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību".

4) uz nekustamo īpašumu, kas saskaņā ar Civillikuma 1477.panta otro daļu ir uzskatāms par nekustamo īpašumu uz likuma pamata bez ierakstīšanas zemesgrāmatā.”

uzskatīt panta otro un trešo daļu kā panta trešo un ceturto daļu.

 

Daļēji

atbalstīts

iekļauts priekšlik.

nr. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

7.pants. (1) Šā likuma izpratnē par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstama persona, kas ir nostiprinājusi īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

(2)  Šā likuma izpratnē par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstama arī persona, kas reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā kā īpašnieks un ieguvusi īpašuma tiesības uz :

1) dzīvokli, mākslinieku darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu, kas privatizēta līdz dzīvojamās mājas privatizācijai  likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" noteiktajā kārtībā;

 2) dzīvokli, kas privatizēts vai atsavināts likumā "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju", likumā "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" vai Latvijas PSR Ministru padomes un Latvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes 1989.gada 24.jūlija lēmumā Nr.171 "Par valsts un sabiedriskā dzīvokļu fonda dzīvokļu un māju pārdošanu pilsoņiem personiskajā īpašumā" noteiktajā kārtībā;

3)  būvi līdz 1993.gada 5.aprīlim, pamatojoties uz likumu "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību";

4) nekustamo īpašumu, kas saskaņā ar Civillikuma 1477.panta otro daļu ir uzskatāms par nekustamo īpašumu uz likuma pamata bez ierakstīšanas zemesgrāmatā.

(3) Šā likuma izpratnē par tiesisko valdītāju atzīstama persona, kura tiesiski ieguvusi nekustamo īpašumu un kuras īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, izņemot šā panta pirmās daļas 2.punktā minētos gadījumus.

(4) Šā likuma izpratnē par lietotāju atzīstama persona, kurai īpašnieks, tiesiskais valdītājs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vietējā pašvaldība vai valsts institūcija piešķīrusi lietojuma tiesības uz nekustamo īpašumu vai tā daļu. Par lietotāju nav uzskatāma persona, kura uz nomas līguma pamata lieto nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu.


 

8.pants. Aktuālo kadastra informāciju izmanto:

1) jauna nekustamā īpašuma veidošanai, nekustamā īpašuma objekta, zemes vienības daļas noteikšanai, kadastrālajai vērtēšanai;

2) īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā un darījumu kārtošanai ar nekustamajiem īpašumiem;

3) nekustamā īpašuma attīstības un apsaimniekošanas plānošanai;

4) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;

5) ekonomiskās attīstības, teritoriju un vides aizsardzības plānošanai, zemes ierīcības darbu veikšanai, valsts statistiskās informācijas sagatavošanai;

6) citu informācijas sistēmu darbības nodrošināšanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 8.panta 2.punktā vārdus “un darījumu kārtošanai ar nekustamiem īpašumiem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

8.pants. Aktuālo kadastra informāciju izmanto:

1) jauna nekustamā īpašuma veidošanai, nekustamā īpašuma objekta, zemes vienības daļas noteikšanai, kadastrālajai vērtēšanai;

2) īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā;

3) nekustamā īpašuma attīstības un apsaimniekošanas plānošanai;

4) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;

5) ekonomiskās attīstības, teritoriju un vides aizsardzības plānošanai, zemes ierīcības darbu veikšanai, valsts statistiskās informācijas sagatavošanai;

6) citu informācijas sistēmu darbības nodrošināšanai.

9.pants. (1) Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktai pašreizējai izmantošanai vai detālplānojumā noteiktai plānotajai (atļautajai) izmantošanai, bet, ja tādi plānošanas dokumenti nav izstrādāti, –likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka:

1) vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu;

2) attiecīgā valsts institūcija – zemes vienībām, kas ir Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes vai valsts drošības iestādes valdījumā vai lietojumā.

(2) Vietējai pašvaldībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanai ir tiesības apsekot zemes vienību, par to iepriekš informējot kadastra subjektu.

(3) Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 9.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka:”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 9.panta pirmās daļas 2.punktā vārdu “lietojumā” ar vārdu “lietošanā”.

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

9.pants. (1) Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka:

1) vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu;

2) attiecīgā valsts institūcija – zemes vienībām, kas ir Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes vai valsts drošības iestādes valdījumā vai lietošanā.

(2) Vietējai pašvaldībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanai ir tiesības apsekot zemes vienību, par to iepriekš informējot kadastra subjektu.

(3) Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

ll nodaļa

Kadastra objekta formēšanas vispārīgie noteikumi

 

 

 

ll nodaļa

Kadastra objekta formēšanas vispārīgie noteikumi

10.pants. (1) Kadastra objekta formēšana ir process, kas ietver nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu un nekustamā īpašuma veidošanu, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības.

(2) Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana ir darbības, kuras personas veic, lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu vai aktualizētu reģistrēta nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas kadastra datus.

(3) Nekustamā īpašuma veidošana ir darbības, kuras personas veic, lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu jaunu nekustamo īpašumu kā nekustamā īpašuma objektu kopumu, ko veido viens vai vairāki nekustamā īpašuma objekti, vai grozītu nekustamā īpašuma sastāvu.

 

 

 

10.pants. (1) Kadastra objekta formēšana ir process, kas ietver nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu un nekustamā īpašuma veidošanu, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības.

(2) Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana ir darbības, kuras personas veic, lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu vai aktualizētu reģistrēta nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas kadastra datus.

(3) Nekustamā īpašuma veidošana ir darbības, kuras personas veic, lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu jaunu nekustamo īpašumu kā nekustamā īpašuma objektu kopumu, ko veido viens vai vairāki nekustamā īpašuma objekti, vai grozītu nekustamā īpašuma sastāvu.

11.pants. (1) Nekustamā īpašuma objektu nosaka vai nekustamo īpašumu veido, ja nekustamais īpašums vai izmaiņas, kas nekustamā īpašuma sastāvā radušās pēc iepriekšējā darījuma ir ierakstītas zemesgrāmatā.

(2) Šā panta pirmās daļas norma neattiecas uz:

1) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai vietējai pašvaldībai piekritīgo zemi;

2) šā likuma 20.panta 2.punktā minētajām būvēm.

(3) Ja kadastra objekts ir darījuma priekšmets, tas formējams atbilstoši šā likuma prasībām.

(4) Ja tiek veikts darījums ar nekustamā īpašuma objekta daļu, ko pievieno blakus esošajam nekustamā īpašuma objektam (19.panta 2.punkts), šā darījuma priekšmetam ir jāatbilst šā likuma prasībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 11.panta otrās daļas pirmā punktā vārdu “piekritīgo” ar vārdu “piekrītošo”.

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 11.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja darījuma priekšmets ir nekustamā īpašuma objekta daļa, ko pievieno blakus esošajam nekustamā īpašuma objektam, tas formējams atbilstoši šā likuma (19.pants 2.punkts) prasībām”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

11.pants. (1) Nekustamā īpašuma objektu nosaka vai nekustamo īpašumu veido, ja nekustamais īpašums vai izmaiņas, kas nekustamā īpašuma sastāvā radušās pēc iepriekšējā darījuma, ir ierakstītas zemesgrāmatā.

(2) Šā panta pirmās daļas norma neattiecas uz:

1) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai vietējai pašvaldībai piekrītošo zemi;

2) šā likuma 20.panta 2.punktā minētajām būvēm.

(3) Ja kadastra objekts ir darījuma priekšmets, tas formējams atbilstoši šā likuma prasībām.

(4) Ja darījuma priekšmets ir nekustamā īpašuma objekta daļa, ko pievieno blakus esošajam nekustamā īpašuma objektam, tas formējams atbilstoši šā likuma (19.pants 2.punkts) prasībām.

12.pants. Kadastra objekta formēšanu, izņemot šā likuma 18.panta 3.punktā minēto zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu un 4.punktā minētās darbības, veic Valsts zemes dienests.

 

 

 

12.

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 12.pantā vārdus “4.punktā” ar skaitļiem un vārdiem “18.panta 4.punktā”.

 

 

 

Atbalstīts

12.pants. Kadastra objekta formēšanu, izņemot šā likuma 18.panta 3.punktā minēto zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu un 18.panta 4.punktā minētās darbības, veic Valsts zemes dienests.

13.pants. (1) Nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam, lietotājam vai kadastra subjektam ir pienākums triju mēnešu laikā ierosināt kadastra objekta formēšanu, ja:

1) uzbūvēta jauna būve;

2) konstatēta Kadastra informācijas sistēmā nereģistrēta būve.

(2) Personai, kura ieguvusi īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības uz  nekustamo īpašumu, ir pienākums triju mēnešu laikā ierosināt kadastra objekta kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja:

1) mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai to raksturojošie dati;

2) darījuma rezultātā mainījies kadastra subjekts.

(3) Par izmaiņu reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā pēc šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktā termiņa ierosinātājs maksā trīskāršā apmērā.

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 13.panta pirmās daļas ievaddaļā vārdus “Nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam, lietotājam” ar vārdiem “Nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, - tiesiskajam valdītājam, vai, ja tāda nav, - lietotājam”.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 13.panta trešo daļu.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

„13.pants. (1) Nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam, lietotājam vai kadastra subjektam ir pienākums triju mēnešu laikā ierosināt nekustamā īpašuma objekta noteikšanu, ja kadastrālajā uzmērīšanā konstatēta Kadastra informācijas sistēmā nereģistrēta būve.

(2) Kadastra subjektam ir pienākums triju mēnešu laikā ierosināt kadastra objekta kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai nekustamā īpašuma objektu raksturojošie dati.

(3) Par izmaiņu reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā pēc šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktā termiņa ierosinātājs maksā trīskāršā apmērā.”

Juridiskā komisija

Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

„13.pants. (1) Nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, - tiesiskajam valdītājam, vai, ja tāda nav, - lietotājam vai kadastra subjektam ir pienākums triju mēnešu laikā ierosināt nekustamā īpašuma objekta noteikšanu, ja kadastrālajā uzmērīšanā konstatēta Kadastra informācijas sistēmā nereģistrēta būve.

(2) Kadastra subjektam ir pienākums triju mēnešu laikā ierosināt kadastra objekta kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai nekustamā īpašuma objektu raksturojošie dati.

(3) Pieprasot kadastra informāciju, kadastra subjekts apliecina, ka nav mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai nekustamā īpašuma objektu raksturojošie dati.”

 

Atbalstīts

Iekļauts priekšlik.

nr. 16

 

 

 

 

Atbalstīts

 

Daļēji atbalstīts

Iekļauts priekšlik. nr.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

13.pants. (1) Nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, – tiesiskajam valdītājam, vai, ja tāda nav, – lietotājam vai kadastra subjektam ir pienākums triju mēnešu laikā ierosināt nekustamā īpašuma objekta noteikšanu, ja kadastrālajā uzmērīšanā konstatēta Kadastra informācijas sistēmā nereģistrēta būve.

(2) Kadastra subjektam ir pienākums triju mēnešu laikā ierosināt kadastra objekta kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai nekustamā īpašuma objektu raksturojošie dati.

(3) Pieprasot kadastra informāciju, kadastra subjekts apliecina, ka nav mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai nekustamā īpašuma objektu raksturojošie dati.

14.pants. Kadastra subjekts obligāti ierosina, lai par nekustamā īpašuma objektu tiek noteikta būve, ko saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” ieraksta zemesgrāmatā vai saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” apliek ar nekustamā īpašuma nodokli.

 

 

 

14.pants. Kadastra subjekts obligāti ierosina, lai par nekustamā īpašuma objektu tiek noteikta būve, ko saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” ieraksta zemesgrāmatā vai saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” apliek ar nekustamā īpašuma nodokli.

III nodaļa

 Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana 

 

 

 

III nodaļa

 Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana 

15.pants. Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana nepieciešama:

1) lai Kadastra informācijas sistēmā:

a) reģistrētu jaunu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu,

b) dzēstu ierakstu par reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu,

c) aktualizētu kadastra datus par reģistrētas zemes vienības vai zemes vienības daļas robežu, būves vai telpu grupas ārējo kontūru vai konstruktīvo elementu savstarpējo novietojumu;

2) lai apvidū izmainītu vai atjaunotu reģistrētas zemes vienības vai zemes vienības daļas robežas;

3) lai veiktu darījumu ar nekustamā īpašuma objektu;

4) lai nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

 

 

 

15.pants. Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana nepieciešama:

1) lai Kadastra informācijas sistēmā:

a) reģistrētu jaunu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu,

b) dzēstu ierakstu par reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu,

c) aktualizētu kadastra datus par reģistrētas zemes vienības vai zemes vienības daļas robežu, būves vai telpu grupas ārējo kontūru vai konstruktīvo elementu savstarpējo novietojumu;

2) lai apvidū izmainītu vai atjaunotu reģistrētas zemes vienības vai zemes vienības daļas robežas;

3) lai veiktu darījumu ar nekustamā īpašuma objektu;

4) lai nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

16.pants. Par nekustamā īpašuma objektu var noteikt:

1) zemes vienību, izņemot:

a) daļu no zemes vienības, ko pievieno blakus esošai zemes vienībai,

b) zemes vienības daļu;

2) būvi, izņemot:

a) būvi, kuru var pārvietot no vienas vietas uz citu vietu, to neizjaucot vai citādi ārēji nebojājot,

b) pagaidu būvi,

c) būvē esošās pagrabtelpas, bēniņus, kāpņu telpas, komunikācijas, iekārtas un citus ar būves ekspluatāciju funkcionāli nedalāmi saistītus koplietošanas elementus, ja nav veikta konstruktīva pārbūve, tos pārveidojot telpu grupā,

d) būves piebūves, izvirzījumus, inženiertehniskās iekārtas un citas izbūves,

e) žogu, mūri, dzelzceļa uzbērumu, gulšņus un sliedes, veģetāciju, kas klāj zemes virsmu, robežzīmi, kā arī citas ietaises, kas saistītas ar zemes vienību vai būvi;

3) telpu grupu, izņemot atsevišķā telpu grupā ietilpstošu telpu, ja telpu grupa sastāv no vairākām telpām.

 

 

 

16.pants. Par nekustamā īpašuma objektu var noteikt:

1) zemes vienību, izņemot:

a) daļu no zemes vienības, ko pievieno blakus esošai zemes vienībai,

b) zemes vienības daļu;

2) būvi, izņemot:

a) būvi, kuru var pārvietot no vienas vietas uz citu vietu, to neizjaucot vai citādi ārēji nebojājot,

b) pagaidu būvi,

c) būvē esošās pagrabtelpas, bēniņus, kāpņu telpas, komunikācijas, iekārtas un citus ar būves ekspluatāciju funkcionāli nedalāmi saistītus koplietošanas elementus, ja nav veikta konstruktīva pārbūve, tos pārveidojot telpu grupā,

d) būves piebūves, izvirzījumus, inženiertehniskās iekārtas un citas izbūves,

e) žogu, mūri, dzelzceļa uzbērumu, gulšņus un sliedes, veģetāciju, kas klāj zemes virsmu, robežzīmi, kā arī citas ietaises, kas saistītas ar zemes vienību vai būvi;

3) telpu grupu, izņemot atsevišķā telpu grupā ietilpstošu telpu, ja telpu grupa sastāv no vairākām telpām.

17.pants. Nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu noteikšanā izmanto šādu pamatinformāciju:

1) valsts ģeodēzisko tīklu datus;

2) ortofotokartes un topogrāfiskās kartes un plānus;

3) kadastra informāciju;

4) valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informāciju;

5) citu valsts informācijas sistēmu informāciju.

 

 

 

17.pants. Nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu noteikšanā izmanto šādu pamatinformāciju:

1) valsts ģeodēzisko tīklu datus;

2) ortofotokartes un topogrāfiskās kartes un plānus;

3) kadastra informāciju;

4) valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informāciju;

5) citu valsts informācijas sistēmu informāciju.

18.pants. Nekustamā īpašuma objekta un zemes vienības daļas noteikšana ietver šādas darbības:

1) noteikšanas ierosināšana;

2) nekustamā īpašuma objektam – noteikšanas darba uzdevuma sagatavošana;

3) kadastrālā uzmērīšana (zemes vienības daļas noteikšanai – tikai tad, ja ierosinātājs pieteikumā to norāda);

4) nekustamā īpašuma lietošanas mērķu un tiem piekrītīgo platību noteikšana;

5) kadastrālā vērtēšana;

6) nekustamā īpašuma objekta kadastra datu reģistrācija vai aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā;

7) noteikšanas dokumentu nodošana Valsts zemes dienesta arhīvā.

 

 

 

 

 

17.

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt 18.panta 2.punktu ar vārdiem “pēc ierosinātāja pieprasījuma”.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izteikt 18.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) kadastrālā uzmērīšana (zemes vienības daļai – tikai tad, ja ierosinātājs pieteikumā to norāda);”.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

18.pants. Nekustamā īpašuma objekta un zemes vienības daļas noteikšana ietver šādas darbības:

1) noteikšanas ierosināšana;

2) nekustamā īpašuma objektam – noteikšanas darba uzdevuma sagatavošana pēc ierosinātāja pieprasījuma;

3) kadastrālā uzmērīšana (zemes vienības daļai – tikai tad, ja ierosinātājs pieteikumā to norāda);

4) nekustamā īpašuma lietošanas mērķu un tiem piekritīgo platību noteikšana;

5) kadastrālā vērtēšana;

6) nekustamā īpašuma objekta kadastra datu reģistrācija vai aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā;

7) noteikšanas dokumentu nodošana Valsts zemes dienesta arhīvā.

19.pants. Pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši šā likuma 34.panta nosacījumiem Kadastra informācijas sistēmā drīkst:

1) sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos;

2) pievienot daļu zemes vienības blakus esošai zemes vienībai, neveidojot jaunu zemes vienību;

3) mainīt reģistrēta nekustamā īpašuma objekta ārējo kontūru, apjomu vai šo īpašuma objektu raksturojošos datus;

4) apvienot vairākus nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt 19.panta 4.punktu pēc vārda “vairākus” ar vārdiem “viena veida”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

19.pants. Pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši šā likuma 34.panta nosacījumiem Kadastra informācijas sistēmā drīkst:

1) sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos;

2) pievienot daļu zemes vienības blakus esošai zemes vienībai, neveidojot jaunu zemes vienību;

3) mainīt reģistrēta nekustamā īpašuma objekta ārējo kontūru, apjomu vai šo īpašuma objektu raksturojošos datus;

4) apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā.

20.pants. Par jaunu nekustamā īpašuma objektu nosaka:

1) sadalīšanas rezultātā no reģistrēta nekustamā īpašuma objekta atdalītu jaunu nekustamā īpašuma objektu (vienlaikus maina sadalāmā reģistrētā nekustamā īpašuma objekta ārējo kontūru vai apjomu);

2) jaunbūvi, Kadastra informācijas sistēmā nereģistrētu būvi un tajā esošās telpu grupas.

 

 

 

20.pants. Par jaunu nekustamā īpašuma objektu nosaka:

1) sadalīšanas rezultātā no reģistrēta nekustamā īpašuma objekta atdalītu jaunu nekustamā īpašuma objektu (vienlaikus maina sadalāmā reģistrētā nekustamā īpašuma objekta ārējo kontūru vai apjomu);

2) jaunbūvi, Kadastra informācijas sistēmā nereģistrētu būvi un tajā esošās telpu grupas.

21.pants. Ierakstu par nekustamā īpašuma objektu Kadastra informācijas sistēmā dzēš šādos gadījumos:

1) apvienošanas rezultātā nekustamo īpašuma objektu pievieno reģistrētam nekustamā īpašuma objektam (vienlaikus maina apvienotā reģistrētā nekustamā īpašuma objekta ārējo kontūru vai apjomu) un aktualizē datus Kadastra informācijas sistēmā;

2) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvi atzīst par dabā neeksistējošu.

 

 

 

21.pants. Ierakstu par nekustamā īpašuma objektu Kadastra informācijas sistēmā dzēš šādos gadījumos:

1) apvienošanas rezultātā nekustamo īpašuma objektu pievieno reģistrētam nekustamā īpašuma objektam (vienlaikus maina apvienotā reģistrētā nekustamā īpašuma objekta ārējo kontūru vai apjomu) un aktualizē datus Kadastra informācijas sistēmā;

2) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvi atzīst par dabā neeksistējošu.

22.pants. Lai nodrošinātu nekustamā īpašuma objekta noteikšanu, Ministru kabinets nosaka:

1) dokumentus, kādus persona iesniedz Valsts zemes dienestam, lai uzsāktu nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas procesu;

2) Valsts zemes dienesta rīcībā esošo dokumentu izmantošanu;

3) noteikšanas darba uzdevuma saturu, sagatavošanas un izsniegšanas kārtību un termiņus;

4) nekustamā īpašuma objekta un zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas kārtību, raksturojošos datus, to precizitāti, pieļaujamo nesaisti, raksturojošo datu grozīšanas kārtību, kadastrālās uzmērīšanas dokumentu saturu un saskaņošanas kārtību;

5) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšanas un aktualizācijas kārtību;

6) nekustamā īpašuma lietu un citu kadastra dokumentu glabāšanas kārtību.

 

 

 

22.pants. Lai nodrošinātu nekustamā īpašuma objekta noteikšanu, Ministru kabinets nosaka:

1) dokumentus, kādus persona iesniedz Valsts zemes dienestam, lai uzsāktu nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas procesu;

2) Valsts zemes dienesta rīcībā esošo dokumentu izmantošanu;

3) noteikšanas darba uzdevuma saturu, sagatavošanas un izsniegšanas kārtību un termiņus;

4) nekustamā īpašuma objekta un zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas kārtību, raksturojošos datus, to precizitāti, pieļaujamo nesaisti, raksturojošo datu grozīšanas kārtību, kadastrālās uzmērīšanas dokumentu saturu un saskaņošanas kārtību;

5) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšanas un aktualizācijas kārtību;

6) nekustamā īpašuma lietu un citu kadastra dokumentu glabāšanas kārtību.

23.pants. Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana ir pabeigta pēc nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā un noteikšanas dokumentu nodošanas Valsts zemes dienesta arhīvā.

 

20.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

“23.pants. Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana ir pabeigta pēc nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas datu reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā un noteikšanas dokumentu nodošanas Valsts zemes dienesta arhīvā.”

 

Atbalstīts

23.pants. Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana ir pabeigta pēc nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas datu reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā un noteikšanas dokumentu nodošanas Valsts zemes dienesta arhīvā.

24.pants. (1) Nekustamā īpašuma objekta noteikšanu ierosina:

1) kadastra subjekts vai kopīpašuma tiesību gadījumā – kāds no kopīpašniekiem;

2) vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;

3) valsts institūcija par valstij piekritīgo vai brīvo valsts zemi un vietējā pašvaldība par pašvaldībai piekritīgo zemi;

4) persona, kurai saskaņā ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;

5) persona, kurai zvērināts notārs izsniedzis apliecinājumu par tiesībām mantot;

6) persona, kura noslēgusi vienošanos par servitūta un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma nodibināšanu.

(2) Zemes vienības daļas noteikšanu ierosina:

1) nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda nav, – lietotājs;

2) vietējā pašvaldība, lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli.

(3) Lai uzsāktu zemes vienības daļas noteikšanas procesu, šā panta otrajā daļā minētās personas iesniedz Valsts zemes dienestam zemes robežu plāna kopiju, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa.

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 24.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) valsts institūcija par valstij piekrītošo vai brīvo valsts zemi un vietējā pašvaldība par pašvaldībai piekrītošo zemi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

24.pants. (1) Nekustamā īpašuma objekta noteikšanu ierosina:

1) kadastra subjekts vai kopīpašuma tiesību gadījumā – kāds no kopīpašniekiem;

2) vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;

3) valsts institūcija par valstij piekrītošo vai brīvo valsts zemi un vietējā pašvaldība par pašvaldībai piekrītošo zemi;

4) persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;

5) persona, kurai zvērināts notārs izsniedzis apliecinājumu par tiesībām mantot;

6) persona, kura noslēgusi vienošanos par servitūta un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma nodibināšanu.

(2) Zemes vienības daļas noteikšanu ierosina:

1) nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda nav, – lietotājs;

2) vietējā pašvaldība, lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli.

(3) Lai uzsāktu zemes vienības daļas noteikšanas procesu, šā panta otrajā daļā minētās personas iesniedz Valsts zemes dienestam zemes robežu plāna kopiju, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa.

25.pants. Pēc nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas ierosināšanas Valsts zemes dienests sagatavo nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas darba uzdevumu un nosūta vai izsniedz ierosinātājam turpmākai rīcībai.

 

 

 

25.pants. Pēc nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas ierosināšanas Valsts zemes dienests sagatavo nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas darba uzdevumu un nosūta vai izsniedz ierosinātājam turpmākai rīcībai.

26.pants. Veicot nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu:

1) apvidū ierīko detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā iezīmētās nekustamā īpašuma objekta vai zemes robežu plānā plānotās zemes vienības daļas robežas;

2) Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 uzmēra zemes vienības un zemes vienības daļas robežas, sagatavo kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, saskaņo ar vietējām pašvaldībām un normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām zemes robežu plānu un aprēķina zemes vienību un zemes vienību daļu raksturojošos datus;

3) uzmēra būves un telpu grupas ārējo kontūru, sagatavo kadastrālās uzmērīšanas dokumentus un aprēķina būvi un telpu grupu raksturojošos datus;

4) kadastrālās uzmērīšanas dokumentos attēlo nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma robežu un apgrūtinājumu raksturojošos datus.

 

22.

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

“26.pants. Veicot nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu:

1) apvidū ierīko detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā iezīmētās nekustamā īpašuma objekta vai zemes robežu plānā plānotās zemes vienības daļas robežas;

2) Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 uzmēra zemes vienības un zemes vienības daļas robežas, sagatavo kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, saskaņo ar vietējām pašvaldībām un normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām zemes robežu plānu un aprēķina zemes vienību un zemes vienību daļu raksturojošos datus;

3) Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 uzmēra būves un telpu grupas ārējo kontūru, sagatavo kadastrālās uzmērīšanas dokumentus un aprēķina būvi un telpu grupu raksturojošos datus;

4) kadastrālās uzmērīšanas dokumentos attēlo nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma robežu un apgrūtinājumu raksturojošos datus.”

 

Atbalstīts

26.pants. Veicot nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu:

1) apvidū ierīko detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā iezīmētās nekustamā īpašuma objekta vai zemes robežu plānā plānotās zemes vienības daļas robežas;

2) Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 uzmēra zemes vienības un zemes vienības daļas robežas, sagatavo kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, saskaņo ar vietējām pašvaldībām un normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām zemes robežu plānu un aprēķina zemes vienību un zemes vienību daļu raksturojošos datus;

3) Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 uzmēra būves un telpu grupas ārējo kontūru, sagatavo kadastrālās uzmērīšanas dokumentus un aprēķina būvi un telpu grupu raksturojošos datus;

4) kadastrālās uzmērīšanas dokumentos attēlo nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma robežu un apgrūtinājumu raksturojošos datus.

27.pants. Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, ar robežzīmēm apvidū nostiprinātas zemes vienības platību, kas noteikta atbilstoši grafiskajiem materiāliem pieļaujamās nesaistes robežās, izmantojot vienus un tos pašus robežpunktus, aktua lizē kadastrālās uzmērīšanas dokumentos un Kadastra informācijas sistēmā atbilstoši kadastrālajā uzmērīšanā noteiktajai platībai.

 

 

 

27.pants. Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, ar robežzīmēm apvidū nostiprinātas zemes vienības platību, kas noteikta atbilstoši grafiskajiem materiāliem pieļaujamās nesaistes robežās, izmantojot vienus un tos pašus robežpunktus, aktualizē kadastrālās uzmērīšanas dokumentos un Kadastra informācijas sistēmā atbilstoši kadastrālajā uzmērīšanā noteiktajai platībai.

28.pants. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

28.pants. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju nosaka Ministru kabinets.

29.pants. (1) Zemes kadastrālo uzmērīšanu veic sertificētas personas, kuru civiltiesiskā atbildība par profesionālo darbību ir apdrošināta.

(2)  Sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam izsniedz Ministru kabineta pilnvarota sertificēšanas institūcija.

(3) Par sertifikāta saņemšanu vai tā darbības termiņa pagarināšanu sertificētā persona maksā valsts nodevu.

(4) Zemes kadastrālā uzmērītāja sertifikāta izsniegšanas un reģistrēšanas, sertifikāta termiņa pagarināšanas un anulēšanas kārtību, sertificēto personu darbības uzraudzības kārtību, kā arī valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību, civiltiesiskās apdrošināšanas kārtību un apdrošināšanas līguma minimālo apmēru nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 29.panta ceturtajā daļā vārdus “zemes kadastrālā uzmērītāja”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

29.pants. (1) Zemes kadastrālo uzmērīšanu veic sertificētas personas, kuru civiltiesiskā atbildība par profesionālo darbību ir apdrošināta.

(2)  Sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam izsniedz Ministru kabineta pilnvarota sertificēšanas institūcija.

(3) Par sertifikāta saņemšanu vai tā darbības termiņa pagarināšanu sertificētā persona maksā valsts nodevu.

(4) Sertifikāta izsniegšanas un reģistrēšanas, sertifikāta termiņa pagarināšanas un anulēšanas kārtību, sertificēto personu darbības uzraudzības kārtību, kā arī valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību, civiltiesiskās apdrošināšanas kārtību un apdrošināšanas līguma minimālo apmēru nosaka Ministru kabinets.

30.pants. Būves un telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu veic Valsts zemes dienests.

 

24.

Deputāte A.Seile

Papildināt likumprojekta 30.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Lai iegūtu aktuālu kadastra informāciju par visām valsts teritorijā esošajām būvēm un telpu grupām, būves īpašnieka vai tiesiskā valdītāja un dzīvokļa īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums, izpildot šā likuma 13., 14. un 49.panta prasības, ir veikt būves vai telpu grupas atkārtotu apsekošanu vai kadastrālo uzmērīšanu, ja ir notikušas būves vai telpu grupas fiziskā stāvokļa izmaiņas, kā arī reizi 5gados Ministru kabineta noteiktā kārtībā informēt Valsts zemes dienestu, ka būvē vai telpu grupā izmaiņas nav notikušas.”

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlik. nr.16

30.pants. Būves un telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu veic Valsts zemes dienests.

31.pants. Personai, kas veic nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu, ir tiesības:

1) apsekot zemes vienības robežas un teritoriju, iekļūt būvēs un telpu grupās, kā arī veikt citus nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanai nepieciešamos pasākumus, šā likuma 24.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā informējot kadastra subjektu;

2) veikt noteikšanas darbības uz blakus esošās zemes vienības, par paredzētajām darbībām informējot attiecīgo kadastra subjektu;

3) pieaicināt tiesībaizsardzības vai kārtību sargājošo institūciju pārstāvjus, ja tiek traucēta nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāte A.Seile

Papildināt likumprojekta 31.pantu ar jaunu 4.punktu šādā redakcijā:

“4) Ministru kabineta noteiktā kārtībā pārbaudīt 30.panta otrajā daļā minēto informāciju.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

31.pants. Personai, kas veic nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu, ir tiesības:

1) apsekot zemes vienības robežas un teritoriju, iekļūt būvēs un telpu grupās, kā arī veikt citus nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanai nepieciešamos pasākumus, šā likuma 24.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā informējot kadastra subjektu;

2) veikt noteikšanas darbības uz blakus esošās zemes vienības, par paredzētajām darbībām informējot attiecīgo kadastra subjektu;

3) pieaicināt tiesībaizsardzības vai kārtību sargājošo institūciju pārstāvjus, ja tiek traucēta nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana.

IV nodaļa

Nekustamā īpašuma veidošana, tā sastāva grozīšana un ieraksta par nekustamo īpašumu dzēšana Kadastra informācijas sistēmā

 

 

 

IV nodaļa

Nekustamā īpašuma veidošana, tā sastāva grozīšana un ieraksta par nekustamo īpašumu dzēšana Kadastra informācijas sistēmā

32.pants. (1) Nekustamo īpašumu veido, tā sastāvu groza, kā arī ierakstu par nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā dzēš, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu.

(2) Nekustamo īpašumu veido tikai no tiem nekustamā īpašuma objektiem, kas ir noteikti atbilstoši šā likuma prasībām.

 

 

 

32.pants. (1) Nekustamo īpašumu veido, tā sastāvu groza, kā arī ierakstu par nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā dzēš, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu.

(2) Nekustamo īpašumu veido tikai no tiem nekustamā īpašuma objektiem, kas ir noteikti atbilstoši šā likuma prasībām.

33.pants. Nekustamo īpašumu veido:

1) izveidojot jaunu nekustamo īpašumu;

2) reģistrētu nekustamo īpašumu sadalot vairākos nekustamajos īpašumos;

3) reģistrētus nekustamos īpašumus apvienojot vienā nekustamajā īpašumā;

4) grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot vai tam pievienojot nekustamā īpašuma objektu. 

 

 

 

33.pants. Nekustamo īpašumu veido:

1) izveidojot jaunu nekustamo īpašumu;

2) reģistrētu nekustamo īpašumu sadalot vairākos nekustamajos īpašumos;

3) reģistrētus nekustamos īpašumus apvienojot vienā nekustamajā īpašumā;

4) grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot vai tam pievienojot nekustamā īpašuma objektu. 

34.pants. (1) Nekustamā īpašuma sastāvā pēc īpašnieka izvēles Valsts zemes dienests ir tiesīgs iekļaut šādus nekustamā īpašuma objektu vai nekustamā īpašuma objektu kopību vienā no šādiem gadījumiem:

1) vienā administratīvajā teritorijā esošās zemes vienības un uz tām esošās zemes īpašniekam piederošās būves;

2) vienā administratīvajā teritorijā esošās būves kā patstāvīgu nekustamo īpašumu likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.pantā noteiktajos gadījumos;

3) vienā dzīvojamajā mājā esošās telpu grupas, kas savstarpēji robežojas horizontālā vai vertikālā plaknē, kopā ar kopīpašumā esošo domājamo daļu.

(2) Ja uz vietējās pašvaldības vai valsts zemes atrodas kā patstāvīgs nekustamais īpašums zemesgrāmatā ierakstīta daudzdzīvokļu māja, tad normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos dzīvokļa īpašuma sastāvā iekļauj zemes kopīpašuma domājamo daļu no vietējās pašvaldības vai valsts zemes, uz kuras atrodas daudzdzīvokļu māja.

 

26.

Juridiskā komisija

Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:

“34.pants. (1) Nekustamā īpašuma sastāvā pēc īpašnieka izvēles saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts zemes dienests iekļauj šādus nekustamā īpašuma objektu vai nekustamā īpašuma objektu kopību vienā no šādiem gadījumiem:

1) vienā administratīvajā teritorijā esošās zemes vienības un uz tām esošās zemes īpašniekam piederošās būves;

2) vienā zemes vienībā esošās būves kā patstāvīgu nekustamo īpašumu likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.pantā noteiktajos gadījumos;

3) vienā dzīvojamajā mājā esošās telpu grupas, kas savstarpēji robežojas horizontālā vai vertikālā plaknē, kopā ar kopīpašumā esošo domājamo daļu.

(2) Ja zemi, uz kuras kā patstāvīgs nekustamais īpašums atrodas zemesgrāmatā ierakstīta un dzīvokļa īpašumos sadalīta daudzdzīvokļu māja, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos iegūst daudzdzīvokļu mājā esošo dzīvokļa īpašumu īpašnieki, iegūto zemes kopīpašumu nosaka kā dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošo zemes kopīpašuma domājamo daļu.

(3) Kā dzīvokļa īpašums veidojams atsevišķais īpašuma objekts un kopīpašuma objekta domājamā daļa

 

Atbalstīts

34.pants. (1) Nekustamā īpašuma sastāvā pēc īpašnieka izvēles saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts zemes dienests iekļauj šādu nekustamā īpašuma objektu vai nekustamā īpašuma objektu kopību vienā no šādiem gadījumiem:

1) vienā administratīvajā teritorijā esošās zemes vienības un uz tām esošās zemes īpašniekam piederošās būves;

2) vienā zemes vienībā esošās būves kā patstāvīgu nekustamo īpašumu likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.pantā noteiktajos gadījumos;

3) vienā dzīvojamajā mājā esošās telpu grupas, kas savstarpēji robežojas horizontālā vai vertikālā plaknē, kopā ar kopīpašumā esošo domājamo daļu.

(2) Ja zemi, uz kuras kā patstāvīgs nekustamais īpašums atrodas zemesgrāmatā ierakstīta un dzīvokļa īpašumos sadalīta daudzdzīvokļu māja, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos iegūst daudzdzīvokļu mājā esošo dzīvokļa īpašumu īpašnieki, iegūto zemes kopīpašumu nosaka kā dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošo zemes kopīpašuma domājamo daļu.

(3) Kā dzīvokļa īpašums veidojams atsevišķais īpašuma objekts un kopīpašuma objekta domājamā daļa.

35.pants. Ja zemes vienība un zemes īpašniekam piederošās būves ir reģistrētas Kadastra informācijas sistēmā kā vienots nekustamais īpašums, tad, dalot nekustamo īpašumu, būve nav atdalāma no zemes vienības, uz kuras tā atrodas.

 

 

 

35.pants. Ja zemes vienība un zemes īpašniekam piederošās būves ir reģistrētas Kadastra informācijas sistēmā kā vienots nekustamais īpašums, tad, dalot nekustamo īpašumu, būve nav atdalāma no zemes vienības, uz kuras tā atrodas.

36.pants. (1) Ierakstu par nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja ir dzēsti visi ieraksti par attiecīgā nekustamā īpašuma sastāvā esošajiem nekustamā īpašuma objektiem.

(2) Visus vienā dzīvojamā mājā esošos dzīvokļa īpašumus apvienojot vienā nekustamajā īpašumā, Kadastra informācijas sistēmā dzēš visus ierakstus par dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem.

 

27.

Juridiskā komisija

Izteikt 36.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Visus vienā dzīvojamā mājā esošos dzīvokļa īpašumus apvienojot vienā nekustamajā īpašumā, Kadastra informācijas sistēmā visus ierakstus par dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem dzēš pēc informācijas saņemšanas no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas

 

Atbalstīts

36.pants. (1) Ierakstu par nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja ir dzēsti visi ieraksti par attiecīgā nekustamā īpašuma sastāvā esošajiem nekustamā īpašuma objektiem.

(2) Visus vienā dzīvojamā mājā esošos dzīvokļa īpašumus apvienojot vienā nekustamajā īpašumā, Kadastra informācijas sistēmā visus ierakstus par dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem dzēš pēc informācijas saņemšanas no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas.

37.pants. Veidojot jaunu nekustamo īpašumu vai dzēšot ierakstu par nekustamo īpašumu, vienlaikus groza tā reģistrētā nekustamā īpašuma sastāvu, kuram pievieno vai no kura atdala nekustamo īpašumu vai nekustamā īpašuma objektu, kā arī to raksturojošos datus un aktualizē datus Kadastra informācijas sistēmā.

 

 

 

37.pants. Veidojot jaunu nekustamo īpašumu vai dzēšot ierakstu par nekustamo īpašumu, vienlaikus groza tā reģistrētā nekustamā īpašuma sastāvu, kuram pievieno vai no kura atdala nekustamo īpašumu vai nekustamā īpašuma objektu, kā arī to raksturojošos datus un aktualizē datus Kadastra informācijas sistēmā.

V nodaļa

Kadastra objekta reģistrācija

 

 

 

V nodaļa

Kadastra objekta reģistrācija

38.pants. Kadastra objekta formēšanas procesā noteikto nekustamā īpašuma objektu, zemes vienības daļu un izveidoto nekustamo īpašumu reģistrē Kadastra informācijas sistēmā.

 

 

 

38.pants. Kadastra objekta formēšanas procesā noteikto nekustamā īpašuma objektu, zemes vienības daļu un izveidoto nekustamo īpašumu reģistrē Kadastra informācijas sistēmā.

39.pants. (1) Kadastra objekta reģistrāciju ierosina kadastra subjekts.

(2) Šā likuma 24.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētajos gadījumos kadastra objekta reģistrāciju ierosina vietējā pašvaldība savas administratīvās teritorijas robežās vai valsts institūcija.

 

28.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 39.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kadastra objekta reģistrāciju ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, vai ja tāda nav, -  lietotājs, vai arī kadastra subjekts.”.

 

Atbalstīts

39.pants. (1) Kadastra objekta reģistrāciju ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs, vai ja tāda nav, – lietotājs, vai arī kadastra subjekts.

(2) Šā likuma 24.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētajos gadījumos kadastra objekta reģistrāciju ierosina vietējā pašvaldība savas administratīvās teritorijas robežās vai valsts institūcija.

40.pants. Kadastra objektu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, piešķirot identifikatoru (61.pants), ierakstot ziņas no noteikšanas dokumentiem un citām valsts informācijas sistēmām.

 

 

 

40.pants. Kadastra objektu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, piešķirot identifikatoru (61.pants), ierakstot ziņas no noteikšanas dokumentiem un citām valsts informācijas sistēmām.

41.pants. (1) Kadastra objektus telpiski attēlo Kadastra kartē.

(2) Kadastra kartē drīkst izlīdzināt nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu robežu datus pieļaujamās nesaistes robežās.

 

 

 

41.pants. (1) Kadastra objektus telpiski attēlo Kadastra kartē.

(2) Kadastra kartē drīkst izlīdzināt nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu robežu datus pieļaujamās nesaistes robežās.

42.pants. Nekustamā īpašuma objekta reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā ietver:

1) nekustamā īpašuma objekta pirmsreģistrāciju;

2) nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentos sniegto ziņu reģistrāciju;

3) citu valsts informācijas sistēmu ziņu ierakstīšanu (arī elektroniskā veidā);

4) apliecinājuma sagatavošanu par nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā.

 

 

 

42.pants. Nekustamā īpašuma objekta reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā ietver:

1) nekustamā īpašuma objekta pirmsreģistrāciju;

2) nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentos sniegto ziņu reģistrāciju;

3) citu valsts informācijas sistēmu ziņu ierakstīšanu (arī elektroniskā veidā);

4) apliecinājuma sagatavošanu par nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā.

43.pants. (1) Pirms jauna nekustamā īpašuma objekta kadastrālās uzmērīšanas veic tā pirmsreģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā. Pirmsreģistrācijas rezultātā:

1) piešķir nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējumu;

2) ieraksta sākotnējās ziņas par nekustamā īpašuma objektu;

3) sagatavo informāciju kadastrālajai uzmērīšanai.

(2) Pirmsreģistrācijas rezultātā piešķirto nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējumu anulē un sākotnējās ziņas par nekustamā īpašuma objektu dzēš, ja noteikšanas uzdevumā norādītajā termiņā nav veikta kadastrālā uzmērīšana un reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā nav iesniegti kadastrālās uzmērīšanas dokumenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 43.panta otrajā daļā vārdus “noteikšanas uzdevumā norādītajā termiņā” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajā termiņā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

43.pants. (1) Pirms jauna nekustamā īpašuma objekta kadastrālās uzmērīšanas veic tā pirmsreģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā. Pirmsreģistrācijas rezultātā:

1) piešķir nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējumu;

2) ieraksta sākotnējās ziņas par nekustamā īpašuma objektu;

3) sagatavo informāciju kadastrālajai uzmērīšanai.

(2) Pirmsreģistrācijas rezultātā piešķirto nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējumu anulē un sākotnējās ziņas par nekustamā īpašuma objektu dzēš, ja Ministru kabineta noteiktajā termiņā nav veikta kadastrālā uzmērīšana un reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā nav iesniegti kadastrālās uzmērīšanas dokumenti.

44.pants. (1) Par nekustamā īpašuma objektu Kadastra informācijas sistēmā:

1) reģistrē un uztur šādas ziņas atbilstoši nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentiem:

a) kadastra apzīmējumu,

b) kadastrālās uzmērīšanas datus (to skaitā platība, zemes lietošanas veids, robežas, to precizitāte),

c) nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un tiem piekrītīgas platības,

d) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus,

e) kadastrālās vērtēšanas datus,

f) norādi uz nekustamo īpašumu, kurā ietilpst nekustamā īpašuma objekts,

g) norādi uz zemes vienības daļu;

2) ieraksta šā likuma 84.pantā minēto personu sniegtās ziņas:

a) datus par mežaudzēm,

b) nekustamā īpašuma objekta adresi,

c) ziņas, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma nodokļa objekta noteik­šanai.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām ieraksta:

1) tā dokumenta rekvizītus, no kura ierakstītas ziņas;

2) nekustamā īpašuma objekta lietas arhīva reģistrācijas numuru;

3) ziņu ierakstīšanas datumu;

4) ziņas par kadastra subjektu, ja šā likuma 20.panta 2.punktā minētajos gadījumos ir noteikts jauns nekustamā īpašuma objekts un nav izveidots nekustamais īpašums šā likuma 33.panta noteiktajā kārtībā;

5) citas normatīvajos aktos noteiktās ziņas, kas nepieciešamas citu valsts reģistru darbības nodrošināšanai un vietējai pašvaldībai nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.pants. (1) Par nekustamā īpašuma objektu Kadastra informācijas sistēmā:

1) reģistrē un uztur šādas ziņas atbilstoši nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentiem:

a) kadastra apzīmējumu,

b) kadastrālās uzmērīšanas datus (to skaitā platība, zemes lietošanas veids, robežas, to precizitāte),

c) nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un tiem piekritīgās platības,

d) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus,

e) kadastrālās vērtēšanas datus,

f) norādi uz nekustamo īpašumu, kurā ietilpst nekustamā īpašuma objekts,

g) norādi uz zemes vienības daļu;

2) ieraksta šā likuma 84.pantā minēto personu sniegtās ziņas:

a) datus par mežaudzēm,

b) nekustamā īpašuma objekta adresi,

c) ziņas, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma nodokļa objekta noteik­šanai.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām ieraksta:

1) tā dokumenta rekvizītus, no kura ierakstītas ziņas;

2) nekustamā īpašuma objekta lietas arhīva reģistrācijas numuru;

3) ziņu ierakstīšanas datumu;

4) ziņas par kadastra subjektu, ja šā likuma 20.panta 2.punktā minētajos gadījumos ir noteikts jauns nekustamā īpašuma objekts un nav izveidots nekustamais īpašums šā likuma 33.panta noteiktajā kārtībā;

5) citas normatīvajos aktos noteiktās ziņas, kas nepieciešamas citu valsts reģistru darbības nodrošināšanai un vietējai pašvaldībai nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai.

45.pants. Pazīmju klasifikāciju nekustamā īpašuma neaplikšanai ar nekustamā īpašuma nodokli nosaka Ministru kabinets saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli".

 

 

 

45.pants. Pazīmju klasifikāciju nekustamā īpašuma neaplikšanai ar nekustamā īpašuma nodokli nosaka Ministru kabinets saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli".

46.pants. Pēc tam, kad veiktas šā likuma 44.pantā noteiktās darbības, Kadastra informācijas sistēmā aprēķina nekustamā īpašuma objekta kadastrālo vērtību (71.pants) un to reģistrē Kadastra informācijas sistēmā.

 

 

 

46.pants. Pēc tam, kad veiktas šā likuma 44.pantā noteiktās darbības, Kadastra informācijas sistēmā aprēķina nekustamā īpašuma objekta kadastrālo vērtību (71.pants) un to reģistrē Kadastra informācijas sistēmā.

47.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai Kadastra informācijas sistēmā ieraksta šā likuma 44. vai 50.pantā minētās ziņas par:

1) iznomātu valsts vai vietējās pašvaldības nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu, norādot nomnieku;

2) lietojumā nodoto valsts vai vietējās pašvaldības nekustamā īpašuma objektu, norādot lietotāju.

 

 

 

47.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai Kadastra informācijas sistēmā ieraksta šā likuma 44. vai 50.pantā minētās ziņas par:

1) iznomātu valsts vai vietējās pašvaldības nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu, norādot nomnieku;

2) lietojumā nodoto valsts vai vietējās pašvaldības nekustamā īpašuma objektu, norādot lietotāju.

48.pants. Pēc kadastra subjekta pieprasījuma Kadastra informācijas sistēmā ieraksta šā likuma 44.pantā minētās ziņas par iznomātu nekustamā īpašuma objektu, bet attiecībā uz zemes vienības daļu šā likuma – 50.pantā minētās ziņas, norādot nomnieku.

 

 

 

48.pants. Pēc kadastra subjekta pieprasījuma Kadastra informācijas sistēmā ieraksta šā likuma 44.pantā minētās ziņas par iznomātu nekustamā īpašuma objektu, bet attiecībā uz zemes vienības daļu – šā likuma 50.pantā minētās ziņas, norādot nomnieku.

49.pants. (1) Ja darījuma rezultātā nekustamo īpašumu iegūst cita persona, Kadastra informācijas sistēmā ieraksta ziņas par jauno valdītāju, saglabājot datus par īpašnieku līdz jaunas informācijas saņemšanai no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas.

(2) Ziņas par jauno valdītāju sniedz nekustamā īpašuma īpašnieks.

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 49.panta otro daļu.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

49.pants. Ja darījuma rezultātā nekustamo īpašumu iegūst cita persona, Kadastra informācijas sistēmā ieraksta ziņas par jauno valdītāju, saglabājot datus par īpašnieku līdz jaunas informācijas saņemšanai no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas.

 

50.pants. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā ietver:

1) kadastra apzīmējuma piešķiršanu;

2) kadastrālās uzmērīšanas datu reģistrāciju;

3) kadastrālās vērtības reģistrāciju.

 

 

 

50.pants. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā ietver:

1) kadastra apzīmējuma piešķiršanu;

2) kadastrālās uzmērīšanas datu reģistrāciju;

3) kadastrālās vērtības reģistrāciju.

51.pants. Jaunu nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, to veidojot no šajā sistēmā reģistrētiem nekustamā īpašuma objektiem, kuri neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā saskaņā ar šā likuma 20.panta 2.punktu, vai mainot Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu saskaņā ar šā likuma 33.panta 2. un 4.punktu.

 

 

 

51.pants. Jaunu nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, to veidojot no šajā sistēmā reģistrētiem nekustamā īpašuma objektiem, kuri neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā saskaņā ar šā likuma 20.panta 2.punktu, vai mainot Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu saskaņā ar šā likuma 33.panta 2. un 4.punktu.

52.pants. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā ietver:

1) kadastra numura piešķiršanu;

2) nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentos sniegto papildu ziņu ierakstīšanu;

3) nekustamā īpašuma objekta iekļaušanu nekustamajā īpašumā;

4) apliecinājuma sagatavošanu par nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā.

 

 

 

52.pants. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā ietver:

1) kadastra numura piešķiršanu;

2) nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentos sniegto papildu ziņu ierakstīšanu;

3) nekustamā īpašuma objekta iekļaušanu nekustamajā īpašumā;

4) apliecinājuma sagatavošanu par nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā.

53.pants. Par nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā:

1) reģistrē un uztur šādas ziņas atbilstoši nekustamā īpašuma objekta  noteikšanas dokumentiem:

a) kadastra numuru,

b) nekustamā īpašuma nosaukumu,

c) kadastra subjektam piederošās domājamās daļas,

d) dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas,

e) norādi uz nekustamā īpašuma sastāvā esošo nekustamā īpašuma objektu;

2) ieraksta šā likuma 84.pantā minēto personu sniegtās ziņas:

a) par kadastra subjektu,

b) par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju,

c) par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma sastāvu un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem,

d) ziņas, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;

3) papildus šā panta 1. un 2.punktā minētajām ziņām ieraksta:

a) tā dokumenta rekvizītus, no kura ierakstītas ziņas,

b) nekustamā īpašuma lietas arhīva reģistrācijas numuru,

c) ziņu ierakstīšanas datumu,

d) citas normatīvajos aktos noteiktās ziņas, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai un citu valsts reģistru darbības nodrošināšanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.pants. Par nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā:

1) reģistrē un uztur šādas ziņas atbilstoši nekustamā īpašuma objekta  noteikšanas dokumentiem:

a) kadastra numuru,

b) nekustamā īpašuma nosaukumu,

c) kadastra subjektam piederošās domājamās daļas,

d) dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas,

e) norādi uz nekustamā īpašuma sastāvā esošo nekustamā īpašuma objektu;

2) ieraksta šā likuma 84.pantā minēto personu sniegtās ziņas:

a) par kadastra subjektu,

b) par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju,

c) par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma sastāvu un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem,

d) kas nepieciešamas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;

3) papildus šā panta 1. un 2.punktā minētajām ziņām ieraksta:

a) tā dokumenta rekvizītus, no kura ierakstītas ziņas,

b) nekustamā īpašuma lietas arhīva reģistrācijas numuru,

c) ziņu ierakstīšanas datumu,

d) citas normatīvajos aktos noteiktās ziņas, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai un citu valsts reģistru darbības nodrošināšanai.

54.pants. Pēc šā likuma 52.panta 1. un 3.punktā minēto darbību veikšanas un šā likuma 53.pantā minēto ziņu reģistrēšanas un ierakstīšanas Kadastra informācijas sistēmā Valsts zemes dienests nosaka un reģistrē nekustamā īpašuma:

1) kadastrālo vērtību;

2) novērtējumu kadastrā.

 

 

 

54.pants. Pēc šā likuma 52.panta 1. un 3.punktā minēto darbību veikšanas un šā likuma 53.pantā minēto ziņu reģistrēšanas un ierakstīšanas Kadastra informācijas sistēmā Valsts zemes dienests nosaka un reģistrē nekustamā īpašuma:

1) kadastrālo vērtību;

2) novērtējumu kadastrā.

55.pants. (1) Kadastra objektu un kadastra datus reģistrē, kā arī kadastra datus aktualizē Valsts zemes dienests.

(2) Ja Valsts zemes dienests pieņem lēmumu atteikt kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju, tas iesniedzēju informē par atteikumu, norādot tā iemeslu. Lēmumu par atteikumu pieņem šādos gadījumos:

1) dokumenti nesatur ziņas, kas nepieciešamas kadastra objekta vai kadastra datu reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai;

2) nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentu sagatavošanā nav izmantota šā likuma 17.pantā minētā pamatinformācija pēc stāvokļa kadastrālās uzmērīšanas uzsākšanas dienā.

(3) Ja personas iesniegtie vai uzrādītie dokumenti satur ziņas, kas ir pretrunā ar  valsts informācijas sistēmas datiem, tad kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju atliek līdz apstiprinājuma saņemšanai no attiecīgās valsts informācijas sistēmas. Ja Valsts zemes dienests apstiprinājumu no attiecīgās valsts informācijas sistēmas nesaņem, tas pieņem lēmumu atteikt kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju.

 

 

 

55.pants. (1) Kadastra objektu un kadastra datus reģistrē, kā arī kadastra datus aktualizē Valsts zemes dienests.

(2) Ja Valsts zemes dienests pieņem lēmumu atteikt kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju, tas iesniedzēju informē par atteikumu, norādot tā iemeslu. Lēmumu par atteikumu pieņem šādos gadījumos:

1) dokumenti nesatur ziņas, kas nepieciešamas kadastra objekta vai kadastra datu reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai;

2) nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentu sagatavošanā nav izmantota šā likuma 17.pantā minētā pamatinformācija pēc stāvokļa kadastrālās uzmērīšanas uzsākšanas dienā.

(3) Ja personas iesniegtie vai uzrādītie dokumenti satur ziņas, kas ir pretrunā ar  valsts informācijas sistēmas datiem, tad kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju atliek līdz apstiprinājuma saņemšanai no attiecīgās valsts informācijas sistēmas. Ja Valsts zemes dienests apstiprinājumu no attiecīgās valsts informācijas sistēmas nesaņem, tas pieņem lēmumu atteikt kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju.

56.pants. Šā likuma 55.panta otrajā daļā minētajos gadījumos ziņu iesniedzējam ir tiesības iesniegt ziņas atkārtoti, ja ir novērsti atteikuma iemesli.

 

 

 

56.pants. Šā likuma 55.panta otrajā daļā minētajos gadījumos ziņu iesniedzējam ir tiesības iesniegt ziņas atkārtoti, ja ir novērsti atteikuma iemesli.

57.pants. Kadastra informācijas sistēmā kadastra datus aktualizē šādos gadījumos:

1) kadastra subjekts vai kadastrālās uzmērīšanas veicējs iesniedz dokumentu par izmaiņām kadastra objektā;

2) valsts institūcija vai vietējā pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ziņas par kadastra objektiem vai kadastra subjektiem sniedz elektroniskā veidā, tai skaitā no valsts informācijas sistēmām;

3)  valsts institūcija vai vietējā pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ziņas sniedz dokumentu veidā, izņemot šā panta 1.punktā minētos gadījumus.

 

 

31.

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 57.panta 1.punktā vārdus “kadastrālās uzmērīšanas veicējs” ar vārdiem “kadastrālais uzmērītājs”.

 

 

Atbalstīts

57.pants. Kadastra informācijas sistēmā kadastra datus aktualizē šādos gadījumos:

1) kadastra subjekts vai kadastrālais uzmērītājs iesniedz dokumentu par izmaiņām kadastra objektā;

2) valsts institūcija vai vietējā pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ziņas par kadastra objektiem vai kadastra subjektiem sniedz elektroniskā veidā, tai skaitā no valsts informācijas sistēmām;

3)  valsts institūcija vai vietējā pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ziņas sniedz dokumentu veidā, izņemot šā panta 1.punktā minētos gadījumus.

58.pants. Anulētos kadastra numurus un apzīmējumus atkārtoti neizmanto.

 

 

 

58.pants. Anulētos kadastra numurus un apzīmējumus atkārtoti neizmanto.

59.pants. Kadastra informācijas sistēmā tās darbības nodrošināšanai, kadastra objektu un kadastra datu sistematizācijai, uzskaitei, reģistrācijai, vērtēšanai uztur normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātas klasifikācijas un klasifikatorus, kā arī veido un uztur lokālas klasifikācijas un klasifikatorus.

 

 

 

59.pants. Kadastra informācijas sistēmā tās darbības nodrošināšanai, kadastra objektu un kadastra datu sistematizācijai, uzskaitei, reģistrācijai, vērtēšanai uztur normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātas klasifikācijas un klasifikatorus, kā arī veido un uztur lokālas klasifikācijas un klasifikatorus.

60.pants. Ministru kabinets reglamentē kadastra objekta reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju, kas ietver:

1) kadastra objekta identifikatora veidošanas principus, piešķiršanas kārtību un klasifikāciju;

2) kārtību kādā Kadastra informācijas sistēmā piešķir vai maina šā likuma 65.panta otrajā daļā minēto personu identifikatoru;

3) kadastra datu saturu un to labošanas un uzturēšanas kārtību;

4) kadastra kartes veidošanas kārtību, attēlojamo datu saturu, mēroga noteiktību, attēlošanas un uzturēšanas kārtību un pieļaujamās nesaistes robežas, izlīdzinot nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas robežu datus;

5) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma reģistrācijas un aktualizācijas kārtību;

6)  kārtību, kādā Kadastra informācijas sistēmā tiek ierakstīts nekustamā īpašuma nodokļa objekts un ierakstāmās ziņas;

7) kārtību, kādā Kadastra informācijas sistēmā tiek dzēsts ieraksts par kadastra objektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt 60.pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas kritērijus, kārtību un iesniedzamos dokumentus."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

60.pants. Ministru kabinets reglamentē kadastra objekta reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju, kas ietver:

1) kadastra objekta identifikatora veidošanas principus, piešķiršanas kārtību un klasifikāciju;

2) kārtību, kādā Kadastra informācijas sistēmā piešķir vai maina šā likuma 65.panta otrajā daļā minēto personu identifikatoru;

3) kadastra datu saturu un to labošanas un uzturēšanas kārtību;

4) kadastra kartes veidošanas kārtību, attēlojamo datu saturu, mēroga noteiktību, attēlošanas un uzturēšanas kārtību un pieļaujamās nesaistes robežas, izlīdzinot nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas robežu datus;

5) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma reģistrācijas un aktualizācijas kārtību;

6)  kārtību, kādā Kadastra informācijas sistēmā tiek ierakstīts nekustamā īpašuma nodokļa objekts, un ierakstāmās ziņas;

7) kārtību, kādā Kadastra informācijas sistēmā tiek dzēsts ieraksts par kadastra objektu;

8) kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas kritērijus, kārtību un iesniedzamos dokumentus.

VI nodaļa

Kadastra objektu un subjektu identifikācijas sistēma

 

 

 

 

VI nodaļa

Kadastra objektu un subjektu identifikācijas sistēma

 

61.pants. Katram kadastra objektam piešķir viennozīmīgu un nemainīgu identifikatoru – kadastra numuru vai kadastra apzīmējumu.

 

 

 

61.pants. Katram kadastra objektam piešķir viennozīmīgu un nemainīgu identifikatoru – kadastra numuru vai kadastra apzīmējumu.

62.pants. Kadastra numuru piešķir nekustamajam īpašumam.

 

 

 

62.pants. Kadastra numuru piešķir nekustamajam īpašumam.

63.pants. Kadastra apzīmējumu piešķir zemes vienībai, būvei, telpu grupai un zemes vienības daļai.

 

 

 

63.pants. Kadastra apzīmējumu piešķir zemes vienībai, būvei, telpu grupai un zemes vienības daļai.

64.pants. Visu veidu norādēs uz kadastra objektu valsts informācijas sistēmās un dokumentos lieto tam piešķirto kadastra numuru vai kadastra apzīmējumu.

 

 

 

64.pants. Visu veidu norādēs uz kadastra objektu valsts informācijas sistēmās un dokumentos lieto tam piešķirto kadastra numuru vai kadastra apzīmējumu.

65.pants. (1) Visu veidu norādēs uz personu Kadastra informācijas sistēmā izmanto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirto personas identifikatoru.

(2) Personai, kura ierosina kadastra objekta formēšanu un kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav paredzēts piešķirt personas identifikatoru, to piešķir Kadastra informācijas sistēmā.

 

 

 

65.pants. (1) Visu veidu norādēs uz personu Kadastra informācijas sistēmā izmanto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirto personas identifikatoru.

(2) Personai, kura ierosina kadastra objekta formēšanu un kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav paredzēts piešķirt personas identifikatoru, to piešķir Kadastra informācijas sistēmā.

VII nodaļa

 Kadastrālā vērtēšana

 

 

 

VII nodaļa

 Kadastrālā vērtēšana

66.pants. (1) Kadastrālā vērtēšana ir saskaņā ar normatīvo aktu principiem īstenotu darbību kopums, lai noteiktu kadastra objektu un nekustamā īpašuma nodokļa objektu vērtību, kas izmantojama normatīvajos aktos noteiktajām vajadzībām.

(2) Kadastrālās vērtēšanas process ietver:

1) kadastrālo vērtību bāzes izstrādi;

2) kadastrālās vērtības aprēķinu.

(3) Kadastrālo vērtēšanu veic Valsts zemes dienests. Kadastrālās vērtēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

66.pants. (1) Kadastrālā vērtēšana ir saskaņā ar normatīvo aktu principiem īstenotu darbību kopums, lai noteiktu kadastra objektu un nekustamā īpašuma nodokļa objektu vērtību, kas izmantojama normatīvajos aktos noteiktajām vajadzībām.

(2) Kadastrālās vērtēšanas process ietver:

1) kadastrālo vērtību bāzes izstrādi;

2) kadastrālās vērtības aprēķinu.

(3) Kadastrālo vērtēšanu veic Valsts zemes dienests. Kadastrālās vērtēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

67.pants. Kadastrālo vērtību bāze ir kadastrālās vērtības aprēķinam nepieciešamo vērtību raksturojošo datu kopums – bāzes vērtības un korekcijas koeficienti, kas, pamatojoties uz nekustamā īpašuma tirgus datu analīzi, noteikts kadastra objektu grupai vērtību ziņā nosacīti viendabīgā teritorijā – zonā.

 

 

 

67.pants. Kadastrālo vērtību bāze ir kadastrālās vērtības aprēķinam nepieciešamo vērtību raksturojošo datu kopums – bāzes vērtības un korekcijas koeficienti, kas, pamatojoties uz nekustamā īpašuma tirgus datu analīzi, noteikts kadastra objektu grupai vērtību ziņā nosacīti viendabīgā teritorijā – zonā.

68.pants. (1) Kadastrālo vērtību bāzi apstiprina Ministru kabinets. No jauna izstrādāto kadastrālo vērtību bāzi apstiprina līdz katra gada 15.maijam. Kadastrālo vērtību bāzi reģistrē Kadastra informācijas sistēmā.

(2) Kadastrālās vērtības aprēķinam apstiprinātā kadastrālo vērtību bāze tiek piemērota no nākamā gada 1.janvāra..

 

 

 

68.pants. (1) Kadastrālo vērtību bāzi apstiprina Ministru kabinets. No jauna izstrādāto kadastrālo vērtību bāzi apstiprina līdz katra gada 15.maijam. Kadastrālo vērtību bāzi reģistrē Kadastra informācijas sistēmā.

(2) Kadastrālās vērtības aprēķinam apstiprinātā kadastrālo vērtību bāze tiek piemērota no nākamā gada 1.janvāra.

69.pants. (1) Kadastrālo vērtību bāzes izstrādē ievēro valstī atzītās nekustamā īpašuma vērtēšanas standartos noteiktās vērtēšanas metodes – darījumu salīdzināšanas metodi, ienākumu kapitalizācijas metodi un izmaksu metodi.

(2) Informāciju par nekustamā īpašuma tirgus darījumiem izmanto vismaz par diviem pēdējiem gadiem.

 

 

 

69.pants. (1) Kadastrālo vērtību bāzes izstrādē ievēro valstī atzītās nekustamā īpašuma vērtēšanas standartos noteiktās vērtēšanas metodes – darījumu salīdzināšanas metodi, ienākumu kapitalizācijas metodi un izmaksu metodi.

(2) Informāciju par nekustamā īpašuma tirgus darījumiem izmanto vismaz par diviem pēdējiem gadiem.

70.pants. Valsts zemes dienests uzskaita un analizē nekustamā īpašuma tirgus cenas un nomas maksas un nosaka nekustamā īpašuma cenu līmeni. Lai uzkrātu un apstrādātu informāciju par nekustamā īpašuma tirgus darījumiem, Kadastra informācijas sistēmā uztur nekustamā īpašuma tirgus datu bāzi.

 

 

 

70.pants. Valsts zemes dienests uzskaita un analizē nekustamā īpašuma tirgus cenas un nomas maksas un nosaka nekustamā īpašuma cenu līmeni. Lai uzkrātu un apstrādātu informāciju par nekustamā īpašuma tirgus darījumiem, Kadastra informācijas sistēmā uztur nekustamā īpašuma tirgus datu bāzi.

71.pants. Kadastrālo vērtību aprēķina, ņemot vērā šādus Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus: 

1) kadastrālo vērtību bāzi;

2) kadastra objektu un nekustamā īpašuma nodokļa objektu raksturojošos datus;

3) nekustamā īpašuma lietošanas mērķus;

4) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

71.pants. Kadastrālo vērtību aprēķina, ņemot vērā šādus Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus: 

1) kadastrālo vērtību bāzi;

2) kadastra objektu un nekustamā īpašuma nodokļa objektu raksturojošos datus;

3) nekustamā īpašuma lietošanas mērķus;

4) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus.

72.pants. Kadastra objekta kadastrālās vērtības aprēķinam izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus par kadastra objektu pēc stāvokļa vērtības aprēķināšanas dienā.

 

 

 

72.pants. Kadastra objekta kadastrālās vērtības aprēķinam izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus par kadastra objektu pēc stāvokļa vērtības aprēķināšanas dienā.

73.pants. Kadastra objekta kadastrālā vērtība ir aktuāla līdz jaunas kadastrālo vērtību bāzes spēkā stāšanās brīdim vai līdz šā likuma 71.panta 2., 3. vai 4.punktā minēto kadastra datu izmaiņu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā.

 

 

 

73.pants. Kadastra objekta kadastrālā vērtība ir aktuāla līdz jaunas kadastrālo vērtību bāzes spēkā stāšanās brīdim vai līdz šā likuma 71.panta 2., 3. vai 4.punktā minēto kadastra datu izmaiņu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā.

74.pants. (1) Nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālās vērtības aprēķinam izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus pēc stāvokļa 1.janvārī.

(2) Ja nekustamā īpašuma nodokļa objekts izveidots pēc 1.janvāra, tā vērtības aprēķinam izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus pēc stāvokļa vērtības aprēķināšanas dienā.

 

 

 

74.pants. (1) Nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālās vērtības aprēķinam izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus pēc stāvokļa 1.janvārī.

(2) Ja nekustamā īpašuma nodokļa objekts izveidots pēc 1.janvāra, tā vērtības aprēķinam izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus pēc stāvokļa vērtības aprēķināšanas dienā.

75.pants. (1) Nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālā vērtība ir aktuāla līdz jaunas kadastrālo vērtību bāzes spēkā stāšanās brīdim vai līdz nākamā gada 1.janvārim, ja Kadastra informācijas sistēmā aktualizē šā likuma 71.panta 2., 3. un 4.punktā minētos nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastra datus, izņemot šā panta otrajā daļā noteiktos gadījumus.

(2) Ja šā likuma 71.panta 2., 3. un 4.punktā minēto nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastra datu maiņa saistīta ar nekustamā īpašuma darījumiem, kadastrālā vērtība ir aktuāla līdz izmaiņu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā.

 

 

 

75.pants. (1) Nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālā vērtība ir aktuāla līdz jaunas kadastrālo vērtību bāzes spēkā stāšanās brīdim vai līdz nākamā gada 1.janvārim, ja Kadastra informācijas sistēmā aktualizē šā likuma 71.panta 2., 3. un 4.punktā minētos nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastra datus, izņemot šā panta otrajā daļā noteiktos gadījumus.

(2) Ja šā likuma 71.panta 2., 3. un 4.punktā minēto nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastra datu maiņa saistīta ar nekustamā īpašuma darījumiem, kadastrālā vērtība ir aktuāla līdz izmaiņu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā.

76.pants. Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā ir nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma sastāvā esošās mežaudzes vērtības summa. Mežaudzes vērtību Kadastra informācijas sistēmā ieraksta, pamatojoties uz Valsts meža dienesta ziņām.

 

 

 

76.pants. Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā ir nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma sastāvā esošās mežaudzes vērtības summa. Mežaudzes vērtību Kadastra informācijas sistēmā ieraksta, pamatojoties uz Valsts meža dienesta ziņām.

VIII nodaļa

 Kadastra dati nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai

 

 

 

VIII nodaļa

 Kadastra dati nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai

77.pants. Lai vietējā pašvaldība varētu administrēt nekustamā īpašuma nodokli, Valsts zemes dienests saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" veic šādas darbības Kadastra informācijas sistēmā:

1) uztur datus par nekustamā īpašuma nodokļa objektu;

2) ieraksta ziņas par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju.

 

 

 

77.pants. Lai vietējā pašvaldība varētu administrēt nekustamā īpašuma nodokli, Valsts zemes dienests saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" veic šādas darbības Kadastra informācijas sistēmā:

1) uztur datus par nekustamā īpašuma nodokļa objektu;

2) ieraksta ziņas par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju.

78.pants. Vietējās pašvaldības un valsts institūcijas mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas nomas līgums vai lēmums par nekustamā īpašuma objekta nodošanu lietošanā, sniedz Valsts zemes dienestam attiecīgi šā likuma 44. vai 50.pantā norādītās ziņas par šā likuma 47.pantā minētajiem kadastra objektiem un kadastra subjektiem.

 

 

 

78.pants. Vietējās pašvaldības un valsts institūcijas mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas nomas līgums vai lēmums par nekustamā īpašuma objekta nodošanu lietošanā, sniedz Valsts zemes dienestam attiecīgi šā likuma 44. vai 50.pantā norādītās ziņas par šā likuma 47.pantā minētajiem kadastra objektiem un kadastra subjektiem.

79.pants. (1) Lai noteiktu nekustamā īpašuma nodokļa objektu, vietējām pašvaldībām ir pienākums sniegt Valsts zemes dienestam ziņas par kadastra objektiem vai to daļām, ko saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliek ar nekustamā īpašuma nodokli.

(2) Valsts zemes dienests kadastra objektu vai tā daļu, ko saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliek ar nekustamā īpašuma nodokli, ieraksta Kadastra informācijas sistēmā kā nekustamā īpašuma nodokļa objektu, ņemot vērā šā panta pirmajā daļā minēto informāciju.

 

 

 

79.pants. (1) Lai noteiktu nekustamā īpašuma nodokļa objektu, vietējām pašvaldībām ir pienākums sniegt Valsts zemes dienestam ziņas par kadastra objektiem vai to daļām, ko saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliek ar nekustamā īpašuma nodokli.

(2) Valsts zemes dienests kadastra objektu vai tā daļu, ko saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliek ar nekustamā īpašuma nodokli, ieraksta Kadastra informācijas sistēmā kā nekustamā īpašuma nodokļa objektu, ņemot vērā šā panta pirmajā daļā minēto informāciju.

80.pants. Valsts zemes dienests no Kadastra informācijas sistēmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos sagatavo un iesniedz vietējām pašvaldībām informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem.

 

 

 

80.pants. Valsts zemes dienests no Kadastra informācijas sistēmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos sagatavo un iesniedz vietējām pašvaldībām informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem.

81.pants. (1) Vietējām pašvaldībām un valsts institūcijām ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt Valsts zemes dienestam ziņas, kas nepieciešamas prognozēto nekustamā īpašuma nodokļa objektu kadastrālo vērtību kopsummu aprēķināšanai.

(2) Valsts zemes dienests, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus, kā arī atbilstoši šā panta pirmajai daļai saņemtās ziņas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķina nekustamā īpašuma nodokļa objektu kadastrālo vērtību kopsummas pa administratīvajām teritorijām.

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 81.panta pirmajā daļā vārdu “kopsummu” ar vārdu “kopsummas”.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

81.pants. (1) Vietējām pašvaldībām un valsts institūcijām ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt Valsts zemes dienestam ziņas, kas nepieciešamas prognozēto nekustamā īpašuma nodokļa objektu kadastrālo vērtību kopsummas aprēķināšanai.

(2) Valsts zemes dienests, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus, kā arī atbilstoši šā panta pirmajai daļai saņemtās ziņas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķina nekustamā īpašuma nodokļa objektu kadastrālo vērtību kopsummas pa administratīvajām teritorijām.

IX nodaļa

 Formēšanas un kadastra dokumentu un kadastra datu glabāšana 

 

 

 

IX nodaļa

 Kadastra objekta formēšanas un kadastra dokumentu un kadastra datu glabāšana 

82.pants. (1) Dokumentus, uz kuru pamata tiek veikta kadastra objekta formēšana, un tās gaitā sagatavotos dokumentus kārto lietās.

(2) Viena nekustamā īpašuma sastāvā esošo nekustamā īpašuma objektu noteikšanas dokumentu kopums veido nekustamā īpašuma lietu.

(3) Aktualizējot vai labojot kadastra datus, iepriekšējos datus saglabā Kadastra informācijas sistēmā.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētās lietas nodod Valsts zemes dienesta arhīvā, un lietas arhīva reģistrācijas numuru ieraksta Kadastra informācijas sistēmā.

 

 

 

82.pants. (1) Dokumentus, uz kuru pamata tiek veikta kadastra objekta formēšana, un tās gaitā sagatavotos dokumentus kārto lietās.

(2) Viena nekustamā īpašuma sastāvā esošo nekustamā īpašuma objektu noteikšanas dokumentu kopums veido nekustamā īpašuma lietu.

(3) Aktualizējot vai labojot kadastra datus, iepriekšējos datus saglabā Kadastra informācijas sistēmā.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētās lietas nodod Valsts zemes dienesta arhīvā, un lietas arhīva reģistrācijas numuru ieraksta Kadastra informācijas sistēmā.

83.pants. (1) Kadastra dati glabājami pastāvīgi.

(2) Visu nekustamā īpašuma lietu un kadastra dokumentu glabāšanu nodrošina Valsts zemes dienesta arhīvs. Ja Kadastrs tiek likvidēts, dokumentus nodod valsts glabāšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

83.pants. (1) Kadastra dati glabājami pastāvīgi.

(2) Visu nekustamā īpašuma lietu un kadastra dokumentu glabāšanu nodrošina Valsts zemes dienesta arhīvs. Ja Kadastrs tiek likvidēts, dokumentus nodod valsts glabāšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

X nodaļa

 Kadastra darbībai nepieciešamās informācijas saņemšana un kadastra informācijas izsniegšana

 

 

 

X nodaļa

 Kadastra darbībai nepieciešamās informācijas saņemšana un kadastra informācijas izsniegšana

84.pants. (1) Ziņas, kas nepieciešamas Kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai, Valsts zemes dienestam sniedz kadastra subjekti, vietējās pašvaldības, valsts institūcijas un kadastrālais uzmērītājs.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētais kadastra subjekts ziņas sniedz dokumenta veidā.

(3) Vietējā pašvaldība vai valsts institūcija (arī valsts informācijas sistēmas turētājs), ja tā nav kadastra subjekts, ziņas var sniegt elektroniskā veidā. Ziņas Kadastra informācijas sistēmā tiek reģistrētas un ierakstītas, nepieprasot tās apliecinošu dokumentu.

(4) Darījumos iesaistītie kadastra subjekti, vietējās pašvaldības un valsts institūcijas, kā arī valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata sniedz Valsts zemes dienestam informāciju par darījumiem ar nekustamo īpašumu (arī par darījuma objektu un darījuma summu).

(5) Kadastrālais uzmērītājs iesniedz Valsts zemes dienestam nekustamā īpašuma objektu noteikšanas dokumentus rakstiskā un elektroniskā veidā.

 

 

 

84.pants. (1) Ziņas, kas nepieciešamas Kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai, Valsts zemes dienestam sniedz kadastra subjekti, vietējās pašvaldības, valsts institūcijas un kadastrālais uzmērītājs.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētais kadastra subjekts ziņas sniedz dokumenta veidā.

(3) Vietējā pašvaldība vai valsts institūcija (arī valsts informācijas sistēmas turētājs), ja tā nav kadastra subjekts, ziņas var sniegt elektroniskā veidā. Ziņas Kadastra informācijas sistēmā tiek reģistrētas un ierakstītas, nepieprasot tās apliecinošu dokumentu.

(4) Darījumos iesaistītie kadastra subjekti, vietējās pašvaldības un valsts institūcijas, kā arī valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata sniedz Valsts zemes dienestam informāciju par darījumiem ar nekustamo īpašumu (arī par darījuma objektu un darījuma summu).

(5) Kadastrālais uzmērītājs iesniedz Valsts zemes dienestam nekustamā īpašuma objektu noteikšanas dokumentus rakstiskā un elektroniskā veidā.

85.pants. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda nav, – lietotājs ir tiesīgs reizi kalendāra gadā pieprasīt un bez maksas saņemt aktuālos kadastra datus par savu kadastra objektu.

 

 

 

85.pants. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda nav, – lietotājs ir tiesīgs reizi kalendāra gadā pieprasīt un bez maksas saņemt aktuālos kadastra datus par savu kadastra objektu.

86.pants. (1) Valsts tiešās pārvaldes iestādēm to funkciju veikšanai nepieciešamo kadastra informāciju Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz standartizētā informācijas apjomā un veidā (arī elektroniskā veidā) bez maksas.

(2) Vietējai pašvaldībai tās funkciju veikšanai nepieciešamo kadastra informāciju par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem kadastra objektiem Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz standartizētā informācijas apjomā un veidā (arī elektroniskā veidā) bez maksas.

 

 

 

86.pants. (1) Valsts tiešās pārvaldes iestādēm to funkciju veikšanai nepieciešamo kadastra informāciju Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz standartizētā informācijas apjomā un veidā (arī elektroniskā veidā) bez maksas.

(2) Vietējai pašvaldībai tās funkciju veikšanai nepieciešamo kadastra informāciju par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem kadastra objektiem Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz standartizētā informācijas apjomā un veidā (arī elektroniskā veidā) bez maksas.

87.pants. Jebkurai personai ir tiesības pieprasīt kadastra informāciju, iesniedzot Valsts zemes dienestam rakstveida iesniegumu, kurā norādīts informācijas saņemšanas pamatojums un informācijas izmantošanas mērķis.

 

34.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izteikt 87.pantu šādā redakcijā:

“87.pants. (1) Jebkurai personai ir tiesības pieprasīt kadastra informāciju, iesniedzot Valsts zemes dienestam rakstveida iesniegumu.

(2) Ja pieprasa informāciju, kas satur fiziskās personas datus, iesniegumā norāda informācijas saņemšanas pamatojumu un informācijas izmantošanas mērķi. ”

 

Atbalstīts

87.pants. (1) Jebkurai personai ir tiesības pieprasīt kadastra informāciju, iesniedzot Valsts zemes dienestam rakstveida iesniegumu.

(2) Ja pieprasa informāciju, kas satur fiziskās personas datus, iesniegumā norāda informācijas saņemšanas pamatojumu un informācijas izmantošanas mērķi.

88.pants. Ministru kabinets nosaka, kādā kārtībā un apjomā Kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešama informācija:

1) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;

2) kuru iesniedz šā likuma 84.pantā minētās personas.

 

 

 

88.pants. Ministru kabinets nosaka, kādā kārtībā un apjomā Kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešama informācija:

1) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;

2) kuru iesniedz šā likuma 84.pantā minētās personas.

89.pants. Ministru kabinets nosaka izsniedzamās kadastra informācijas apjomu, tās pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību.

 

 

 

89.pants. Ministru kabinets nosaka izsniedzamās kadastra informācijas apjomu, tās pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību.


 

Xl nodaļa

 Lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšana 

 

35.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt XI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“XI nodaļa

Lēmuma un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība”

 

Atbalstīts,

redakcionāli precizējot

XI nodaļa

Valsts zemes dienesta lēmuma un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

90.pants. Kadastra subjektam un Administratīvā procesa likuma 76.pantā minētajām personām ir tiesības apstrīdēt Valsts zemes dienesta lēmumus, kas pieņemti nekustamā īpašuma objekta noteikšanas, nekustamā īpašuma veidošanas, kadastra objekta reģistrācijas, kadastra datu reģistrācijas un aktualizācijas procesā Kadastra informācijas sistēmā, kā arī nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas, kadastra datu glabāšanas, kadastra informācijas izsniegšanas procesā, un Valsts zemes dienesta faktisko rīcību.

 

36.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 90.pantu šādā redakcijā:

“90. pants. (1) Valsts zemes dienesta amatpersonas lēmumu var apstrīdēt Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas vadītājam.

(2) Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas vadītāja lēmumu var apstrīdēt Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram. Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora izdoto administratīvo aktu var pārsūdzēt tiesā.

(3) Šajā pantā minētā lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību nosaka Administratīvā procesa likums.”

 

Atbalstīts

90. pants. (1) Valsts zemes dienesta amatpersonas lēmumu var apstrīdēt Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas vadītājam.

(2) Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas vadītāja lēmumu var apstrīdēt Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram. Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora izdoto administratīvo aktu var pārsūdzēt tiesā.

(3) Šajā pantā minētā lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību nosaka Administratīvā procesa likums.

91.pants. (1) Šā likuma 90.pantā minēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību apstrīd, iesniedzot attiecīgās Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas vadītājam pamatotu iesniegumu par administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu.

(2) Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas vadītāja izdoto administra­tīvo aktu apstr īd viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu.

(3) Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora izdoto administratīvo aktu pārsūdz Administratīvajā tiesā.

 

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 90.pantu šādā redakcijā:

“91. pants. Valsts zemes dienesta faktisko rīcību, kas veikta šā likuma 90. panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, apstrīd tāpat kā pieņemto lēmumu, ja  vien Administratīvā procesa likums nenosaka, ka faktisko rīcību uzreiz var pārsūdzēt tiesā”.

Juridiskā komisija

Izteikt 90.pantu šādā redakcijā:

“91. pants. Valsts zemes dienesta faktisko rīcību apstrīd un pārsūdz tāpat kā šā likuma 90.pantā minēto lēmumu.”

 

Daļēji atbalstīts

Iekļauts priekšlik. nr.38

 

 

 

 

Atbalstīts

91. pants. Valsts zemes dienesta faktisko rīcību apstrīd un pārsūdz tāpat kā šā likuma 90.pantā minēto lēmumu.

Xll nodaļa

Kadastra datu labošana

 

 

 

Xll nodaļa

Kadastra datu labošana

92.pants. Kadastra subjekts, valsts institūcija vai vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, ir tiesīga pieprasīt (arī elektroniskā veidā) kadastra datu labošanu vai nepilnīgu datu papildināšanu, ja konstatēta kadastra datu neatbilstība iesniegtajiem dokumentiem.

 

 

 

92.pants. Kadastra subjekts, valsts institūcija vai vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, ir tiesīga pieprasīt (arī elektroniskā veidā) kadastra datu labošanu vai nepilnīgu datu papildināšanu, ja konstatēta kadastra datu neatbilstība iesniegtajiem dokumentiem.

93.pants. Ja Valsts zemes dienests konstatējis kadastra datu neatbilstību iesniegtajiem dokumentiem, tas labo kļūdainos kadastra datus un sedz ar to saistītos izdevumus.

 

 

 

93.pants. Ja Valsts zemes dienests konstatējis kadastra datu neatbilstību iesniegtajiem dokumentiem, tas labo kļūdainos kadastra datus un sedz ar to saistītos izdevumus.

94.pants. (1) Ja nekustamā īpašuma objekta noteikšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierosinājusi valsts institūcija vai vietējā pašvaldība, kadastra subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt kļūdaino kadastra datu labošanu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos nekustamā īpašuma objekta kadastrālais uzmērītājs atkārtoti nosaka nekustamā īpašuma objektu un sedz ar to saistītos izdevumus.

 

 

 

94.pants. (1) Ja nekustamā īpašuma objekta noteikšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierosinājusi valsts institūcija vai vietējā pašvaldība, kadastra subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt kļūdaino kadastra datu labošanu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos nekustamā īpašuma objekta kadastrālais uzmērītājs atkārtoti nosaka nekustamā īpašuma objektu un sedz ar to saistītos izdevumus.

95.pants. Ja šā likuma 93. un 94.pantā minētajos gadījumos kadastra datu labošanas dēļ mainās kadastra objekta sastāvs un kadastrālā vērtība, Valsts zemes dienests to paziņo (arī elektroniskā veidā) kadastra subjektam un vietējai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums.

 

 

 

95.pants. Ja šā likuma 93. un 94.pantā minētajos gadījumos kadastra datu labošanas dēļ mainās kadastra objekta sastāvs un kadastrālā vērtība, Valsts zemes dienests to paziņo (arī elektroniskā veidā) kadastra subjektam un vietējai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums.

96.pants. Izdevumus, kas saistīti ar kadastrālās uzmērīšanas kļūdu labošanu, kā arī nodarītos zaudējumus sedz kadastrālais uzmērītājs (29.panta pirmā daļa, 30.pants).

 

39.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 96.pantu šādā redakcijā:

“96.pants. Izdevumus, kas saistīti ar kadastrālās uzmērīšanas kļūdu labošanu sedz kadastrālais uzmērītājs (29.panta pirmā daļa, 30.pants)”.

 

Atbalstīts

96.pants. Izdevumus, kas saistīti ar kadastrālās uzmērīšanas kļūdu labošanu, sedz kadastrālais uzmērītājs (29.panta pirmā daļa, 30.pants).

Xlll nodaļa

Kadastra finansēšana

 

 

 

Xlll nodaļa

Kadastra finansēšana

97.pants. Izdevumus, kas saistīti ar Kadastra izveidošanu un uzturēšanu, sedz no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, kā arī ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

 

 

 

97.pants. Izdevumus, kas saistīti ar Kadastra izveidošanu un uzturēšanu, sedz no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, kā arī ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

98.pants. Atbilstoši kārtējam gadam piešķirtā valsts finansējuma apjomam Valsts zemes dienests finansē:

1) kadastra datu (teksta un telpisko) uzturēšanu;

2) kadastra objektu datu reģistrāciju un aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja nav saņemts subjekta ierosinājums;

3) kadastrālo vērtēšanu;

4) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai nepieciešamās informācijas sagatavošanu;

5) datu apmaiņu ar citām valsts informācijas sistēmām;

6) kadastra informācijas sagatavošanu un izsniegšanu valsts un tiešās pārvaldes iestādēm un vietējām pašvaldībām to funkciju veikšanai;

7) kadastra informācijas publiskās daļas pieejamības nodrošināšanu elektroniskās informācijas izplatīšanas sistēmā;

8) kadastra informācijas sniegšanu Eiropas Savienības valstīm un citām valstīm saskaņā ar starpvalstu līgumiem, ciktāl to neierobežo normatīvie akti;

9) Valsts zemes dienesta arhīva uzturēšanu;

10) aktuālo kadastra datu sagatavošanu un izsniegšanu bez maksas īpašniekam vai, ja tāda nav, – tiesiskajam valdītājam, vai, ja tāda nav, – lietotājam par tā kadastra objektu;

11) Kadastra izziņas sagatavošanu, par kuru maksājama valsts nodeva.

 

 

 

98.pants. Atbilstoši kārtējam gadam piešķirtā valsts finansējuma apjomam Valsts zemes dienests finansē:

1) kadastra datu (teksta un telpisko) uzturēšanu;

2) kadastra objektu datu reģistrāciju un aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja nav saņemts subjekta ierosinājums;

3) kadastrālo vērtēšanu;

4) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai nepieciešamās informācijas sagatavošanu;

5) datu apmaiņu ar citām valsts informācijas sistēmām;

6) kadastra informācijas sagatavošanu un izsniegšanu valsts un tiešās pārvaldes iestādēm un vietējām pašvaldībām to funkciju veikšanai;

7) kadastra informācijas publiskās daļas pieejamības nodrošināšanu elektroniskās informācijas izplatīšanas sistēmā;

8) kadastra informācijas sniegšanu Eiropas Savienības valstīm un citām valstīm saskaņā ar starpvalstu līgumiem, ciktāl to neierobežo normatīvie akti;

9) Valsts zemes dienesta arhīva uzturēšanu;

10) aktuālo kadastra datu sagatavošanu un izsniegšanu bez maksas īpašniekam vai, ja tāda nav, – tiesiskajam valdītājam, vai, ja tāda nav, – lietotājam par tā kadastra objektu;

11) Kadastra izziņas sagatavošanu, par kuru maksājama valsts nodeva.


 

99.pants. Kadastra subjekts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā maksā par:

1) nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu un nekustamā īpašuma veidošanu;

2) kadastra objekta un kadastra datu reģistrāciju un šā likuma 57.panta 1.punktā minēto kadastra datu aktualizāciju;

3)  kadastra informācijas sagatavošanu un izsniegšanu, izņemot šā likuma 85.pantā minēto gadījumu.

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izteikt 99.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

 “Kadastra subjekts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā maksā par:”.

 

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt 99.panta 3.punktu pēc vārda “izsniegšanu” ar vārdiem “par savu kadastra objektu”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

99.pants. Kadastra subjekts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā maksā par:

1) nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu un nekustamā īpašuma veidošanu;

2) kadastra objekta un kadastra datu reģistrāciju un šā likuma 57.panta 1.punktā minēto kadastra datu aktualizāciju;

3)  kadastra informācijas sagatavošanu un izsniegšanu par savu kadastra objektu, izņemot šā likuma 85.pantā minēto gadījumu.

100.pants. (1) Par kadastra dokumentu, kas sagatavots kā Kadastra izziņa, pieprasītājs maksā valsts nodevu.

(2) Valsts nodevas likmi, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

100.pants. (1) Par kadastra dokumentu, kas sagatavots kā Kadastra izziņa, pieprasītājs maksā valsts nodevu.

(2) Valsts nodevas likmi, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

101.pants. Par kadastra informācijas sagatavošanu, izmantošanu un pieejamības nodrošināšanu (izņemot šā likuma 98.pantā minētos gadījumus), kā arī statistiskās un analītiskās informācijas sagatavošanu, izmantojot kadastra informāciju, pieprasītājs maksā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

42.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izteikt 101.pantu šādā redakcijā:

“Par kadastra informācijas sagatavošanu, izmantošanu un pieejamības nodrošināšanu (izņemot šā likuma 98.pantā minētos gadījumus), kā arī statistiskās un analītiskās informācijas sagatavošanu, izmantojot kadastra informāciju, pieprasītājs maksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā” .

 

Atbalstīts

101.pants. Par kadastra informācijas sagatavošanu, izmantošanu un pieejamības nodrošināšanu (izņemot šā likuma 98.pantā minētos gadījumus), kā arī statistiskās un analītiskās informācijas sagatavošanu, izmantojot kadastra informāciju, pieprasītājs maksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Pārejas noteikumi

 1. Ministru kabinets ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas izdod tā 9., 22., 28., 29., 45., 60., 68., 88., 89. un 100.pantā minētos noteikumus.

2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 30.decembrim izdara grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.1000 "Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādis un pakalpojumu samaksas kārtība".

3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) 1996.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.158 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra noteikumi";

2) 2004.gada 15.jūnija noteikumi Nr.540 "Noteikumi par valsts nodevu par nekustamo īpašumu sastāva un piederības izziņu izsniegšanu".

4. No 2007.gada 1.janvāra kadastrālā uzmērītāja sertifikātu izsniedz Ministru kabineta pilnvarotas sertificēšanas institūcijas. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā zemes mērniecības darbu veikšanas licences izsniedz līdz 2007.gada 31.decembrim. Līdz 2007.gada 31.decembrim izsniegtās zemes mērniecības darbu veikšanas licences un sertifikāti ir spēkā līdz dokumentā norādītajam termiņam, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim.

5. Līdz zemes reformas pabeigšanai ir spēkā Ministru kabineta 1993.gada 26.novembra noteikumi Nr.16 "Par zemes reformas un zemes privatizācijas darbu finansēšanas kārtību".

6. Līdz zemes reformas pabeigšanai zemes ierīcības projektus izstrādā un apstiprina saskaņā ar likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" un likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", Ministru padomes 1991.gada 25.novembra lēmumu Nr.322 "Par Nolikumu par lauku apvidu zemi", Ministru kabineta 1995.gada 29.augusta noteikumiem Nr.264 "Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās".

7. Līdz zemes reformas pabeigšanai lietotājs, kas šā likuma izpratnē ir arī noteiktais normatīvajos aktos par zemes reformu zemes lietotājs, ir tiesīgs ierosināt nekustamā īpašuma veidošanu šā likuma 34.pantā minētajā kārtībā vai zemes vienības daļas noteikšanu šā likuma 24.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā.

8. Dzīvokli, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un ar to saistītās lietu tiesības reģistrē Kadastra informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Pirms šā likuma spēkā stāšanās izveidoto un uzturēto nekustamo īpašumu un zemes lietojumu reģistru aizstāj Kadastra informācijas sistēma.

10. Pirms šā likuma spēkā stāšanās sagatavotie un izsniegtie kadastra objektu formēšanas un kadastra dokumenti ir spēkā. Sagatavoto kadastra objektu formēšanas un kadastra dokumentu arhīva eksemplārus glabā Valsts zemes dienesta arhīvā.

11. Privatizācijas procesā īpašumā vai valdījumā iegūtā būve līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā ir uzskatāma par kadastra objektu, kam var veikt nekustamā īpašuma veidošanu šā likuma 33.pantā noteiktajā kārtībā.

12. Personām, kas lietojuma vai valdījuma tiesības ieguvušas zemes reformas laikā saskaņā ar likumu "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību", "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos", "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" un Ministru kabineta 1995.gada 29.augusta noteikumiem Nr.264 "Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās", ir tiesības formēt kadastra objektus šajā likumā noteiktajā kārtībā.

13. Zemes reformas un privatizācijas laikā iegūtās nekustamā īpašuma objekta lietojuma un valdījuma tiesības reģistrē Kadastra informācijas sistēmā līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

14. Valsts zemes dienests ir tiesīgs mainīt Kadastrā vēsturiski uzkrātos nekustamā īpašuma kadastra numurus vai zemes vienību, būvju un telpu grupu kadastra apzīmējumus, ja tie neatbilst normatīvo aktu prasībām, par to informējot īpašnieku.

Ja īpašnieks septiņu dienu laikā pēc informācijas saņemšanas neiebilst pret šo maiņu, Valsts zemes dienests mēneša laikā informē attiecīgo vietējo pašvaldību un zemesgrāmatu nodaļu par izmaiņām, lai tās tiktu izdarītas zemesgrāmatā.

15. Līdz 2010.gada 1.janvārim nekustamā īpašuma objekta (būves) noteikšanu ierosina persona, kurai saskaņā ar tiesas nolēmumu ir atļauts to veikt attiecībā uz citai personai piederošu būvi.

16. Līdz 2010.gada 1.janvārim zemes īpašnieks ir tiesīgs ierosināt nekustamā īpašuma objekta noteikšanu attiecībā uz būvi ar nenoskaidrotu īpašuma piederību, kas atrodas uz viņa zemes.

 
43.
 
 
 
 
 
 
44.
 
 
 
 
45.
 
46.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt pārejas noteikumu 1.punktā vārdus “sešu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas” ar vārdiem un skaitļiem “līdz 2006.gada 1.jūlijam”, papildināt pēc skaitļa “60” ar skaitli “66”.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt pārejas noteikumu 1.punktu pēc skaitļa “60.” ar skaitli “66.”, pēc skaitļa “89.” ar skaitli “99.”, pēc skaitļa “100.” ar skaitli “101.”.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt pārejas noteikumu 2.punktu.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt pārejas noteikumu 3.punktā vārdus “sešus mēnešus pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas” ar vārdiem un skaitļiem “līdz 2006.gada 1.jūlijam”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt pārejas noteikumu 12.punktu šādā redakcijā:

“12. Personām, kas lietojuma vai valdījuma tiesības ieguvušas zemes reformas laikā saskaņā ar likumu "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību", "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos", "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" un "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" ir tiesības formēt kadastra objektus šajā likumā noteiktajā kārtībā”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juridiskā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:
“15. Līdz 2010.gada 1.janvārim nekustamā īpašuma objekta (būves) noteikšanu, pamatojoties uz tiesas pieprasījumu, ierosina persona, kuras valdījumā pēc ieilguma noteikumiem atrodas būve.”
 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

Pārejas noteikumi

 1. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2006.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 9., 22., 28., 29., 45., 60., 66., 68., 88., 89., 99., 100 un 101.pantā minētos noteikumus.

2. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.jūlijam ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) 1996.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.158 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra noteikumi";

2) 2004.gada 15.jūnija noteikumi Nr.540 "Noteikumi par valsts nodevu par nekustamo īpašumu sastāva un piederības izziņu izsniegšanu".

3. No 2007.gada 1.janvāra kadastrālā uzmērītāja sertifikātu izsniedz Ministru kabineta pilnvarotas sertificēšanas institūcijas. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā zemes mērniecības darbu veikšanas licences izsniedz līdz 2007.gada 31.decembrim. Līdz 2007.gada 31.decembrim izsniegtās zemes mērniecības darbu veikšanas licences un sertifikāti ir spēkā līdz dokumentā norādītajam termiņam, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim.

4. Līdz zemes reformas pabeigšanai ir spēkā Ministru kabineta 1993.gada 26.novembra noteikumi Nr.16 "Par zemes reformas un zemes privatizācijas darbu finansēšanas kārtību".

5. Līdz zemes reformas pabeigšanai zemes ierīcības projektus izstrādā un apstiprina saskaņā ar likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" un likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", Ministru padomes 1991.gada 25.novembra lēmumu Nr.322 "Par Nolikumu par lauku apvidu zemi", Ministru kabineta 1995.gada 29.augusta noteikumiem Nr.264 "Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās".

6. Līdz zemes reformas pabeigšanai lietotājs, kas šā likuma izpratnē ir arī normatīvajos aktos par zemes reformu noteiktais zemes lietotājs, ir tiesīgs ierosināt nekustamā īpašuma veidošanu šā likuma 34.pantā minētajā kārtībā vai zemes vienības daļas noteikšanu šā likuma 24.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā.

7. Dzīvokli, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un ar to saistītās lietu tiesības reģistrē Kadastra informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Pirms šā likuma spēkā stāšanās izveidoto un uzturēto nekustamo īpašumu un zemes lietojumu reģistru aizstāj Kadastra informācijas sistēma.

9. Pirms šā likuma spēkā stāšanās sagatavotie un izsniegtie kadastra objektu formēšanas un kadastra dokumenti ir spēkā. Sagatavoto kadastra objektu formēšanas un kadastra dokumentu arhīva eksemplārus glabā Valsts zemes dienesta arhīvā.

10. Privatizācijas procesā īpašumā vai valdījumā iegūtā būve līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā ir uzskatāma par kadastra objektu, kam var veikt nekustamā īpašuma veidošanu šā likuma 33.pantā noteiktajā kārtībā.

11. Personām, kas lietojuma vai valdījuma tiesības ieguvušas zemes reformas laikā saskaņā ar likumu "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību", "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos", "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" un "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās", ir tiesības formēt kadastra objektus šajā likumā noteiktajā kārtībā.

12. Zemes reformas un privatizācijas laikā iegūtās nekustamā īpašuma objekta lietojuma un valdījuma tiesības reģistrē Kadastra informācijas sistēmā līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

13. Valsts zemes dienests ir tiesīgs mainīt Kadastrā vēsturiski uzkrātos nekustamā īpašuma kadastra numurus vai zemes vienību, būvju un telpu grupu kadastra apzīmējumus, ja tie neatbilst normatīvo aktu prasībām, par to informējot īpašnieku.

Ja īpašnieks septiņu dienu laikā pēc informācijas saņemšanas neiebilst pret šo maiņu, Valsts zemes dienests mēneša laikā informē attiecīgo vietējo pašvaldību un zemesgrāmatu nodaļu par izmaiņām, lai tās tiktu izdarītas zemesgrāmatā.

14. Līdz 2010.gada 1.janvārim nekustamā īpašuma objekta (būves) noteikšanu, pamatojoties uz tiesas pieprasījumu, ierosina persona, kuras valdījumā pēc ieilguma noteikumiem atrodas būve.

15. Līdz 2010.gada 1.janvārim zemes īpašnieks ir tiesīgs ierosināt nekustamā īpašuma objekta noteikšanu attiecībā uz būvi ar nenoskaidrotu īpašuma piederību, kas atrodas uz viņa zemes.

 
 
49.
Juridiskā komisija

Papildināt likumprojektu ar normu par likuma spēkā  stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.”

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.