Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums

Likumprojekts

 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums

 

A sadaļa

 

Vispārīgie noteikumi

 

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) kadastra numurs – nekustamajam īpašumam piešķirta viennozīmīga, neatkārtojama un nemainīga ciparu kombinācija (identifikators);

2) kadastra apzīmējums – zemes vienībai, būvei, telpu grupai vai zemes vienības daļai piešķirta viennozīmīga, neatkārtojama un nemainīga ciparu kombinācija (identifikators);

3) kadastra dati – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ierakstītās ziņas;

4) kadastra dokuments – no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas sagatavots un noformēts dokuments, kas satur kadastra datus;

5) kadastra informācija – kadastra dati un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentu ziņas, ko izmanto Nekustamā īpašuma valsts kadastrs; 

6) kadastra objekts – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums, kā arī zemes vienība, būve, telpu grupa un zemes vienības daļa;

7) kadastra subjekts – kadastra objekta īpašnieks vai visi kopīpašnieki, tiesiskais valdītājs vai lietotājs;

8) kadastrālā uzmērīšana – zemes vienības, būves, telpu grupas un zemes vienības daļas raksturojošo datu iegūšana apvidū;

9) kadastrālā vērtība – pēc vienotiem kadastrālās vērtēšanas principiem uz noteiktu datumu atbilstoši kadastra datiem noteikta kadastra objekta un nekustamā īpašuma nodokļa objekta vērtība naudas izteiksmē. Kadastrālā vērtība neietver mežaudzes vērtību;

10) telpu grupa – konstruktīvi norobežots telpu kopums, kas sastāv no vienas vai vairākām telpām, ar kopēju izeju uz koplietošanas telpu vai āru;

11) zemes vienība – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums;

12) zemes vienības daļa – nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nomas vajadzībām noteikta zemes vienības teritorija, kas nav patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts.

2.pants. Likuma mērķis ir noteikt nekustamā īpašuma valsts kadastra darbību, kā arī datu iegūšanas un nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas izveidošanas kārtību, lai nodrošinātu sabiedrību ar aktuālu kadastra informāciju par visiem valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, nekustamā īpašuma objektiem, zemes vienības daļām un īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem, nomniekiem, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem.

 

3.pants. (1) Nekustamā īpašuma valsts kadastrs (turpmāk – Kadastrs) ir vienota uzskaites sistēma, kas ar administratīviem, organizatoriskiem un tehnoloģiskiem procesiem nodrošina datu iegūšanu, uzturēšanu un izmantošanu par valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, nekustamā īpašuma objektiem, zemes vienības daļām, kā arī to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem, nomniekiem, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem.

(2) Lai nodrošinātu Kadastra darbību, uztur un pilnveido nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma).

(3) Kadastra informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma. Tās pārzinis un turētājs ir Valsts zemes dienests. Valsts zemes dienests šajā jomā darbojas saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likumu, Elektronisko dokumentu likumu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu "Par arhīviem".

 

4.pants. Kadastra informācijas sistēmā reģistrē un uztur Kadastra teksta un telpiskos datus par kadastra objektiem, kas atrodas valsts teritorijā, vienlaikus saglabājot vēsturiskos datus. Kadastra informācijas sistēmā ieraksta ziņas par kadastra subjektiem, nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem.

 

5.pants. Kadastru kārto šajā likumā noteiktajā kārtībā visā valsts teritorijā.

 

6.pants. (1) Kadastra darbībai un informācijas sagatavošanai izmanto aktuālos (jaunākos) kadastra datus. Spēkā ir kadastra dokuments, kas satur aktuālus kadastra datus. Kadastra dokuments zaudē spēku, ja 58.pantā noteiktajos gadījumos aktualizēti dokumentā iekļautie kadastra dati.

(2) Kadastra subjektam ir tiesības pārliecināties par kadastra dokumentā iekļauto datu atbilstību aktuālajiem kadastra datiem.

(3) Valsts institūcija, kura lēmuma pieņemšanai izmanto personas iesniegto kadastra dokumentu, Kadastra informācijas sistēmā var pārliecināties par kadastra dokumentā iekļauto datu atbilstību aktuālajiem kadastra datiem.

 

7.pants. (1) Nekustamais īpašums šā likuma izpratnē ir nekustamā īpašuma objekts vai to kopība (zemes vienība un/vai būve), ko ieraksta zemesgrāmatas vienā nodalījumā. Par nekustamo īpašumu uzskatāms arī dzīvokļa īpašums vai dzīvoklis, mākslinieka darbnīca, neapdzīvojamā telpa, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

(2) Kadastra informācijas sistēmā īpašnieka personas dati, īpašuma sastāvs un/vai nekustamā īpašuma objektu raksturojošie dati drīkst atšķirties no ieraksta zemesgrāmatā. Ja Kadastra informācijas sistēmas dati atšķiras no zemesgrāmatas datiem, spēkā ir Kadastra informācijas sistēmas dati.

 

8.pants. (1) Šā likuma izpratnē par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstama persona, kas:

1) ir nostiprinājusi īpašuma tiesības zemesgrāmatā;

2) atbilstoši Civillikuma 1477.pantam ir ieguvusi īpašuma tiesības un Kadastrā reģistrēta kā īpašnieks:

a) dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai vai neapdzīvojamai telpai līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, pamatojoties uz likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju",

b) kooperatīvajam dzīvoklim, pamatojoties uz likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju",

c) būvei (līdz 1993.gada 5.aprīlim), pamatojoties uz likumu "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību".

(2) Šā likuma izpratnē par tiesisko valdītāju atzīstama persona, kas tiesiski ieguvusi nekustamo īpašumu un kuras īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, izņemot šā panta pirmās daļas 2.punktā minētos gadījumus.

(3) Šā likuma izpratnē par lietotāju atzīstama persona, kam īpašnieks, tiesiskais valdītājs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vietējā pašvaldība vai valsts institūcija piešķīrusi lietojuma tiesības uz nekustamo īpašumu vai tā daļu. Par lietotāju nav uzskatāma persona, kura lieto nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma objektu un/vai zemes vienības daļu, pamatojoties uz nomas līgumu.

 

9.pants. Aktuālo Kadastra informāciju izmanto:

1) jauna nekustamā īpašuma veidošanai, nekustamā īpašuma objekta, zemes vienības daļas noteikšanai, kadastrālajai vērtēšanai;

2) īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā un darījumu kārtošanai ar nekustamajiem īpašumiem;

3) nekustamā īpašuma attīstības un apsaimniekošanas plānošanai;

4) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;

5) ekonomiskās attīstības, teritoriju un vides aizsardzības plānošanai, zemes ierīcības darbu veikšanai, valsts statistiskās informācijas sagatavošanai;

6) citu informācijas sistēmu darbības nodrošināšanai.

10.pants. (1) Katram nekustamajam īpašumam nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un katram lietošanas mērķim piekrītošo platību. Tos atbilstoši teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka:

1) vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētais nekustamais īpašums, izņemot šā panta pirmās daļas 2.punktā minētos nekustamos īpašumus;

2) attiecīgā valsts institūcija – valsts nekustamajiem īpašumiem, kas nodoti valdījumā vai lietojumā valsts drošības, policijas, ugunsdrošības, valsts aizsardzības un Ieslodzījuma vietu pārvaldes institūcijām.

(2) Lai noteiktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, vietējai pašvaldībai ir tiesības apsekot zemes vienības teritoriju, iekļūt būvēs un telpu grupās, par to iepriekš informējot kadastra subjektu.

(3) Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

B sadaļa

 

Kadastra objekta formēšana

 

I nodaļa

 

Kadastra objekta formēšanas vispārīgie jautājumi

 

11.pants. (1) Kadastra objekta formēšana ir process, kas ietver nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu un nekustamā īpašuma veidošanu, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības.

(2) Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana ir darbības, lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu, vai aktualizētu reģistrētas zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastra datus.

(3) Nekustamā īpašuma veidošana ir darbības, lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu jaunu nekustamo īpašumu kā nekustamā īpašuma objektu kopumu, ko veido viens vai vairāki nekustamā īpašuma objekti, vai grozītu nekustamā īpašuma sastāvu.

 

12.pants. (1) Nekustamā īpašuma objektu nosaka un/vai nekustamo īpašumu veido, ja nekustamais īpašums vai nekustamā īpašuma sastāvā pēc iepriekšējā darījuma radušās izmaiņas ir ierakstītas zemesgrāmatā.

(2) Šā panta pirmās daļas norma neattiecas uz:

1) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai vietējai pašvaldībai piekritīgo zemi;

2) 21.panta 2.punktā minētajām būvēm;

3) pārejas noteikumu 11.punktā minētajiem kadastra objektiem.

(3) Darījumu veic ar kadastra objektu, ja tas ir formēts atbilstoši šā likuma prasībām.

(4) Darījumu veic ar nekustamā īpašuma objekta daļu, ko pievieno blakus esošajam nekustamā īpašuma objektam (20.panta 2.punkts), ja tas ir formēts atbilstoši šā likuma prasībām.

 

13.pants. Kadastra objekta formēšanu, izņemot 19.panta 4.punktā minētās darbības, veic Valsts zemes dienests.

 

14.pants. Kadastra subjektam ir pienākums triju mēnešu laikā ierosināt kadastra objekta formēšanu šādos gadījumos:

1) uzbūvēta jauna būve;

2) mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai to raksturojošie dati;

3) mainīts nekustamā īpašuma objekta, zemes vienības daļas apjoms vai citi raksturojošie dati;

4) mainījies kadastra subjekts.

 

II nodaļa

 

Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana

 

15.pants. Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana nepieciešama:

1) lai Kadastra informācijas sistēmā:

a) reģistrētu jaunu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu,

b) dzēstu ierakstu par reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu,

c) aktualizētu kadastra datus par reģistrētas zemes vienības vai zemes vienības daļas robežu, būves vai telpu grupas ārējo kontūru vai konstruktīvo elementu savstarpējo novietojumu;

2) lai apvidū izmainītu vai atjaunotu reģistrētas zemes vienības vai zemes vienības daļas robežas;

3) veiktu darījumu ar nekustamā īpašuma objektu;

4) nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

 

16.pants. Par nekustamā īpašuma objektu var noteikt:

1) zemes vienību, izņemot daļu no zemes vienības, ko pievieno blakus esošajai zemes vienībai, un izņemot zemes vienības daļu;

2) būvi, izņemot:

a) būvi, kuru var pārvietot no vienas vietas uz otru, to neizjaucot vai citādi ārēji nebojājot,

b) pagaidu būvi,

c) būvē esošās pagrabtelpas, bēniņus, kāpņu telpas, komunikācijas, iekārtas un citus ar būves ekspluatāciju funkcionāli nedalāmi saistītus koplietošanas elementus, ja nav veikta konstruktīva pārbūve, tos pārveidojot telpu grupā;

d) būves piebūves, izvirzījumus, inženiertehniskās iekārtas un citas izbūves;

e) žogu, mūri, dzelzceļa uzbērumu, gulšņus un sliedes, veģetāciju, kas klāj zemes virsmu, robežzīmi, kā arī citas ietaises, kas saistītas ar zemes vienību vai būvi;

3) telpu grupu, izņemot atsevišķā telpu grupā ietilpstošu telpu, ja telpu grupa sastāv no vairākām telpām.

 

17.pants. Kadastra subjekts obligāti ierosina nekustamā īpašuma noteikšanu būvei, ko saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" ieraksta zemesgrāmatā un/vai saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliek ar nekustamā īpašuma nodokli.

 

18.pants. Nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu noteikšanā izmanto šādu pamatinformāciju:

1) valsts ģeodēzisko tīklu datus;

2) ortofotokartes un topogrāfiskās kartes un plānus;

3) kadastra informāciju;

4) valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informāciju;

5) citu valsts informācijas sistēmu informāciju.

 

19.pants. Nekustamā īpašuma objekta un zemes vienības daļas noteikšana ietver šādas darbības:

1) noteikšanas ierosināšana;

2) nekustamā īpašuma objektam – noteikšanas darba uzdevuma sagata­vošana;

3) kadastrālā uzmērīšana (zemes vienības daļas noteikšanai – tikai tad, ja ierosinātājs pieteikumā to norāda);

4) nekustamā īpašuma lietošanas mērķu un tiem piekrītošo platību noteikšana;

5) kadastrālā vērtēšana;

6) reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā;

7) noteikšanas dokumentu nodošana Valsts zemes dienesta arhīvā.

 

20.pants. Pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši 35.panta nosacījumiem Kadastra informācijas sistēmā drīkst:

1) sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos;

2) pievienot daļu zemes vienības blakus esošai zemes vienībai, neveidojot jaunu zemes vienību;

3) mainīt reģistrēta nekustamā īpašuma objekta ārējo kontūru vai apjomus un/vai raksturojošos datus;

4) apvienot vairākus nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā.

 

21.pants. Par jaunu nekustamā īpašuma objektu nosaka:

1) sadalīšanā no reģistrēta nekustamā īpašuma objekta atdalītu jaunu nekustamā īpašuma objektu (vienlaikus maina sadalāmā reģistrētā nekustamā īpašuma objekta ārējo kontūru un/vai apjomu);

2) jaunbūvi, Kadastra informācijas sistēmā nereģistrētu būvi un tajā esošās telpu grupas.

 

22.pants. Ierakstu par nekustamā īpašuma objektu Kadastra informācijas sistēmā dzēš šādos gadījumos:

1) apvienojot to pievieno reģistrētam nekustamā īpašuma objektam (vienlaikus maina apvienotā reģistrētā nekustamā īpašuma objekta ārējo kontūru un/vai apjomu) un aktualizē datus Kadastra informācijas sistēmā;

2) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvi atzīst par dabā neeksistējošu.

 

23.pants. Ministru kabinets nosaka nekustamā īpašuma objekta noteik­šanas kārtību:

1) dokumentu veidus, kādus ierosinātājs iesniedz Valsts zemes dienestā, lai uzsāktu nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas procesu;

2) Valsts zemes dienesta rīcībā esošo dokumentu izmantošanu;

3) noteikšanas darba uzdevuma saturu, sagatavošanas un izsniegšanas kārtību un termiņus;

4) nekustamā īpašuma objekta un zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas kārtību, raksturojošos datus, to precizitāti, pieļaujamo nesaisti, raksturojošo datu grozīšanas kārtību, kadastrālās uzmērīšanas dokumentu veidu, saturu un saskaņošanas kārtību;

5) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšanas un aktualizācijas kārtību;

6) nekustamā īpašuma lietu un citu kadastra dokumentu glabāšanas kārtību.

 

24.pants. Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana ir pabeigta pēc tā reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā un noteikšanas dokumentu nodošanas Valsts zemes dienesta arhīvā.

 

Pirmā apakšnodaļa

 

Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas ierosināšana un noteikšanas darba uzdevuma sagatavošana

 

25.pants. (1) Nekustamā īpašuma objekta noteikšanu ierosina:

1) kadastra subjekts vai, kopīpašuma tiesību gadījumā, kāds no kopīpašniekiem;

2) vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;

3) valsts institūcija par valstij piekritīgo vai brīvo valsts zemi un vietējā pašvaldība par pašvaldībai piekritīgo zemi.

(2) Zemes vienības daļas noteikšanu ierosina:

1) nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs;

2) vietējā pašvaldība, lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli.

(3) Lai uzsāktu zemes vienības daļas noteikšanas procesu, šā panta otrajā daļā minētās personas iesniedz Valsts zemes dienestā zemes robežu plāna kopiju, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa.

 

26.pants. Pēc nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas ierosināšanas Valsts zemes dienests sagatavo nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas darbu uzdevumu un nosūta vai izsniedz ierosinātājam turpmākai rīcībai.

 

Otrā apakšnodaļa

 

Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana un tās personas tiesības, kura veic nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu

 

27.pants. Veicot nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu:

1) apvidū ierīko detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā iezīmētās nekustamā īpašuma objekta vai zemes robežu plānā (kopijā) plānotās zemes vienības daļas robežas;

2) Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 uzmēra zemes vienības un zemes vienības daļas robežas, sastāda kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, saskaņo ar vietējām pašvaldībām un normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām zemes robežu plānu un aprēķina raksturojošos datus;

3) uzmēra būves un telpu grupas ārējo kontūru, sastāda kadastrālās uzmērīšanas dokumentus un aprēķina raksturojošos datus;

4) kadastrālās uzmērīšanas dokumentos attēlo nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu robežu un apgrūtinājumu raksturojošos datus.

 

28.pants. Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, ar robežzīmēm apvidū nostiprinātas zemes vienības platību, kas aprēķināta (noteikta) atbilstoši grafiskajiem materiāliem pieļaujamās nesaistes robežās, izmantojot vienus un tos pašus robežpunktus, aktualizē kadastrālās uzmērīšanas dokumentos un Kadastra informācijas sistēmā atbilstoši kadastrālajā uzmērīšanā noteiktajai platībai.

 

29.pants. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju nosaka Ministru kabinets.

 

30.pants. (1) Zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu veic Valsts zemes dienests un licencētas personas.

(2) Licenci zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālajai uzmērīšanai ir tiesīgas saņemt personas, kurām ir civiltiesiski apdrošināta profesionālā darbība un atbilstošs Latvijas Mērnieku biedrības profesionālās darbības sertifikāts.

(3) Par zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas licences saņemšanu un darbības termiņa pagarināšanu licencētā persona maksā valsts nodevu.

(4) Licences izsniegšanas, darbības termiņa pagarināšanas un anulēšanas kārtību, licencēto personu darbības uzraudzības kārtību, kā arī valsts nodevas likmi un tās maksāšanas kārtību, apdrošināšanas līguma minimālo summu un apdrošināšanas noteikumus nosaka Ministru kabinets.

 

31.pants. Būves un telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu veic Valsts zemes dienests.

 

32.pants. Personai, kas veic nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu, ir tiesības:

1) apsekot zemes vienības robežas un teritoriju, iekļūt būvēs un telpu grupās, kā arī veikt citus nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanai nepieciešamos pasākumus, 25.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā informējot kadastra subjektu;

2) veikt noteikšanas darbības uz blakus esošās zemes vienības, par paredzētajām darbībām informējot attiecīgo kadastra subjektu;

3) pieaicināt tiesībaizsardzības vai kārtību sargājošo institūciju pārstāvjus, ja tiek traucēta nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana.

 

III nodaļa

Nekustamā īpašuma veidošana, sastāva grozīšana un ieraksta par nekustamo īpašumu dzēšana Kadastra informācijas sistēmā

 

33.pants. (1) Nekustamā īpašuma veidošanu, tā sastāva grozīšanu, kā arī ieraksta par nekustamo īpašumu dzēšanu Kadastra informācijas sistēmā veic, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu.

(2) Nekustamo īpašumu veido tikai no tiem nekustamā īpašuma objektiem, kas ir noteikti atbilstoši šā likuma prasībām.

 

34.pants. Nekustamo īpašumu veido:

1) izveidojot jaunu nekustamo īpašumu;

2) reģistrētu nekustamo īpašumu sadalot vairākos nekustamajos īpašumos;

3) reģistrētus nekustamos īpašumus apvienojot vienā nekustamajā īpašumā;

4) grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot vai tam pievienojot nekustamā īpašuma objektu.

 

35.pants. (1) Nekustamā īpašuma sastāvā pēc īpašnieka izvēles drīkst iekļaut nekustamā īpašuma objektu vai to kopību vienā no šādiem gadījumiem:

1) vienā administratīvajā teritorijā esošās zemes vienības un uz tām esošās zemes īpašniekam piederošās būves;

2) vienā administratīvajā teritorijā esošās būves kā patstāvīgu nekustamo īpašumu likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.pantā noteiktajos gadījumos;

3) vienā dzīvojamajā mājā esošās telpu grupas, kas savstarpēji robežojas horizontālā vai vertikālā plaknē, kopā ar kopīpašumā esošo domājamo daļu.

(2) Ja uz vietējās pašvaldības vai valsts zemes atrodas kā patstāvīgs nekustamais īpašums zemesgrāmatā ierakstīta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, tad normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos dzīvokļa īpašuma sastāvā iekļauj zemes kopīpašuma domājamo daļu no vietējās pašvaldības vai valsts zemes, uz kuras atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja.

 

36.pants. Ja zemes vienība un zemes īpašniekam piederošās būves ir reģistrētas Kadastra informācijas sistēmā kā vienots nekustamais īpašums, tad, dalot nekustamo īpašumu, būve nav atdalāma no zemes vienības, uz kuras tā atrodas.

 

37.pants. (1) Ierakstu par nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja ir dzēsti visi ieraksti par nekustamā īpašuma objektiem, kuri veido nekustamo īpašumu.

(2) Apvienojot visus vienā dzīvojamajā mājā esošos dzīvokļa īpašumus vienā nekustamajā īpašumā, Kadastra informācijas sistēmā dzēš visus ierakstus par dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem.

 

38.pants. Veidojot jaunu nekustamo īpašumu vai dzēšot ierakstu par nekustamo īpašumu, vienlaikus groza tā reģistrētā nekustamā īpašuma sastāvu, kuram pievieno vai no kura atdala nekustamo īpašumu vai nekustamā īpašuma objektu, kā arī to raksturojošos datus un aktualizē datus Kadastra informācijas sistēmā.

 

C sadaļa

Kadastra objektu un datu reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā

I nodaļa

Kadastra objekta reģistrācija

 

39.pants. Kadastra objekta formēšanas procesā noteikto nekustamā īpašuma objektu, zemes vienības daļu un izveidoto nekustamo īpašumu reģistrē Kadastra informācijas sistēmā.

 

40.pants. (1) Kadastra objekta reģistrāciju ierosina kadastra subjekts.

(2) 25.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētajos gadījumos kadastra objekta reģistrāciju ierosina vietējā pašvaldība savas administratīvās teritorijas robežās vai valsts institūcija.

 

41.pants. Kadastra objektu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, piešķirot identifikatoru (62.pants), ierakstot ziņas no formēšanas dokumentiem un citām valsts informācijas sistēmām.

 

42.pants. (1) Kadastra objektus telpiski attēlo Kadastra kartē.

(2) Kadastra kartē drīkst izlīdzināt nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu robežu datus pieļaujamās nesaistes robežās.

 

43.pants. Nekustamā īpašuma objekta reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā ietver:

1) nekustamā īpašuma objekta pirmsreģistrāciju;

2) nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentu ziņu reģistrāciju;

3) citu valsts informācijas sistēmu ziņu ierakstīšanu (arī elektroniskā veidā);

4) apliecinājuma sagatavošanu par nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā.

 

44.pants. (1) Pirms jauna nekustamā īpašuma objekta kadastrālās uzmērīšanas veic tā pirmsreģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā. Pirmsreģistrācijā:

1) piešķir nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējumu;

2) ieraksta sākotnējās ziņas par nekustamā īpašuma objektu;

3) sagatavo informāciju kadastrālajai uzmērīšanai.

(2) Pirmsreģistrācijā piešķirto nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējumu anulē un dzēš sākotnējās ziņas par nekustamā īpašuma objektu, ja nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju ir ierosinājis kadastra subjekts, bet noteikšanas uzdevumā norādītajā termiņā nav veikta kadastrālā uzmērīšana un reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā nav iesniegti kadastrālās uzmērīšanas dokumenti.

 

45.pants. (1) Par nekustamā īpašuma objektu Kadastra informācijas sistēmā:

1) reģistrē un uztur šādas ziņas atbilstoši nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentiem:

a) kadastra apzīmējumu,

b) kadastrālās uzmērīšanas datus (to skaitā platība, zemes lietošanas veids, robežas, to precizitāte),

c) nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un tiem piekrītošās platības,

d) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus,

e) kadastrālās vērtēšanas datus,

f) norādi uz nekustamo īpašumu, kurā ietilpst nekustamā īpašuma objekts,

g) norādi uz zemes vienības daļu;

2) ieraksta 85.pantā minēto personu sniegtās ziņas:

a) datus par mežaudzēm,

b) adresi,

c) ziņas, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma nodokļa objekta noteik­šanai.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām ieraksta:

1) tā dokumenta rekvizītus, no kura ierakstītas ziņas;

2) nekustamā īpašuma objekta lietas arhīva reģistrācijas numuru;

3) ziņu ierakstīšanas datumu;

4) ziņas par kadastra subjektu, ja 21.panta 2.punktā minētajos gadījumos ir noteikts jauns nekustamā īpašuma objekts un nav izveidots nekustamais īpašums 34.pantā noteiktajā kārtībā;

5) citas normatīvajos aktos noteiktās ziņas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu citu valsts reģistru darbību, kā arī nepieciešamas vietējai pašvaldībai, lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli.

 

46.pants. Pazīmju klasifikāciju nekustamā īpašuma neaplikšanai ar nekustamā īpašuma nodokli nosaka Ministru kabinets saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli".

 

47.pants. Pēc tam, kad veiktas 45.pantā noteiktās darbības, Kadastra informācijas sistēmā aprēķina nekustamā īpašuma objekta kadastrālo vērtību (72.pants) un reģistrē to Kadastra informācijas sistēmā.

 

48.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai Kadastra informācijas sistēmā ieraksta 45. un/vai 51.pantā minētās ziņas par:

1) iznomātu valsts un/vai vietējās pašvaldības nekustamā īpašuma objektu un/vai zemes vienības daļu, norādot nomnieku;

2) lietojumā nodoto valsts un/vai vietējās pašvaldības nekustamā īpašuma objektu, norādot lietotāju.

 

49.pants. Pēc kadastra subjekta pieprasījuma Kadastra informācijas sistēmā ieraksta 45. un/vai 51.pantā minētās ziņas par iznomātu nekustamā īpašuma objektu un/vai zemes vienības daļu, norādot nomnieku.

 

50.pants. (1) Ja darījumā nekustamo īpašumu iegūst cita persona, Kadastra informācijas sistēmā ieraksta ziņas par jauno valdītāju, saglabājot datus par īpašnieku līdz jaunas informācijas saņemšanai no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas.

(2) Ziņas par jauno valdītāju sniedz nekustamā īpašuma īpašnieks.

 

51.pants. Zemes vienības daļas reģistrācija ietver:

1) kadastra apzīmējuma piešķiršanu;

2) kadastrālās uzmērīšanas datu reģistrāciju;

3) kadastrālās vērtības reģistrāciju.

 

52.pants. Nekustamo īpašumu reģistrē no Kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem nekustamā īpašuma objektiem, kuri neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā saskaņā ar 21.panta 2.punktu, vai mainot Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu saskaņā ar 34.panta 2. un 4.punktu.

 

53.pants. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā ietver:

1) kadastra numura piešķiršanu;

2) nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentu papildu ziņu ierakstīšanu;

3) nekustamā īpašuma objekta iekļaušanu nekustamajā īpašumā;

4) apliecinājuma sagatavošanu par nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā.

54.pants. Par nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā:

1) reģistrē un uztur ziņas atbilstoši nekustamā īpašuma veidošanas dokumentiem:

a) kadastra numuru,

b) nekustamā īpašuma nosaukumu,

c) kadastra subjektam piederošās domājamās daļas,

d) dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas,

e) norādi uz nekustamā īpašuma sastāvā esošo nekustamā īpašuma objektu (-iem);

2) ieraksta 85.pantā minēto personu sniegtās ziņas:

a) par kadastra subjektu (-iem),

b) par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju (-iem),

c) par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma sastāvu un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem,

d) ziņas, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;

3) papildus šā panta 1. un 2.punktā minētajām ziņām ieraksta:

a) tā dokumenta rekvizītus, no kura ierakstītas ziņas,

b) nekustamā īpašuma lietas arhīva reģistrācijas numuru,

c) ziņu ierakstīšanas datumu,

d) citas normatīvajos aktos noteiktās ziņas, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai un citu valsts reģistru darbības nodrošināšanai.

 

55.pants. Pēc 53.panta 1. un 3.punktā minēto darbību veikšanas un 54.pantā minēto nekustamā īpašuma objekta ziņu reģistrēšanas un ierakstīšanas Kadastra informācijas sistēmā Valsts zemes dienests nosaka un reģistrē:

1) nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību;

2) nekustamā īpašuma novērtējumu kadastrā.

 

56.pants. (1) Kadastra objektu un kadastra datus reģistrē, kā arī kadastra datus aktualizē Valsts zemes dienests.

(2) Ja Valsts zemes dienests pieņem lēmumu atteikt kadastra objekta, kadastra datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju, informējot par to iesniedzēju, norāda atteikuma iemeslu. Lēmumu par atteikumu pieņem šādos gadījumos:

1) dokumenti nesatur ziņas, kas nepieciešamas kadastra objekta, kadastra datu reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai;

2) nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentu sagatavošanā nav izmantota 18.pantā minētā pamatinformācija uz kadastrālās uzmērīšanas uzsākšanas brīdi.

(3) Ja personas iesniegtie vai uzrādītie dokumenti satur ziņas, kas ir pretrunā ar to valsts informācijas sistēmu datiem, kas ir šo ziņu radītājas, tad atliek kadastra objekta, kadastra datu reģistrāciju un/vai kadastra datu aktualizāciju līdz apstiprinājuma saņemšanai no attiecīgās valsts informācijas sistēmas. Ja Valsts zemes dienests apstiprinājumu no attiecīgās valsts informācijas sistēmas nesaņem, tas pieņem lēmumu par kadastra objekta, kadastra datu reģistrācijas vai kadastra datu aktualizācijas atteikumu.

 

57.pants. 56.panta otrajā daļā minētajos gadījumos ziņu iesniedzējam ir tiesības sniegt ziņas atkārtoti.

 

58.pants. Kadastra informācijas sistēmā kadastra datus aktualizē šādos gadījumos:

1) ja kadastra subjekts iesniedz dokumentu par izmaiņām kadastra objektā;

2) ja valsts institūcija vai vietējā pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sniedz ziņas elektroniskā veidā, to skaitā no valsts informācijas sistēmām;

3) ja valsts institūcija vai vietējā pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sniedz ziņas dokumentu veidā, izņemot šā panta 1.punktā minētos gadījumus.

 

59.pants. Anulētos kadastra numurus un apzīmējumus atkārtoti neizmanto.

 

60.pants. Kadastra informācijas sistēmā tās darbības nodrošināšanai, kadastra objektu un kadastra datu sistematizācijai, uzskaitei, reģistrācijai, vērtēšanai uztur normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātas klasifikācijas un klasifikatorus, kā arī veido un uztur lokālas klasifikācijas un klasifikatorus.

 

61.pants. Ministru kabinets nosaka kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas kārtību, kas ietver:

1) kadastra objekta identifikatora veidošanas principus, piešķiršanas kārtību un klasifikāciju;

2) 66.panta otrajā daļā minēto personu identifikatora piešķiršanas vai maiņas kārtību Kadastra informācijas sistēmā;

3) kadastra datu saturu un to labošanas un uzturēšanas kārtību;

4) Kadastra kartes veidošanas kārtību, attēlojamo datu saturu, mēroga noteiktību, attēlošanas un uzturēšanas kārtību un pieļaujamās nesaistes robežas, izlīdzinot nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas robežu datus;

5) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma reģistrācijas un aktualizācijas kārtību;

6) nekustamā īpašuma nodokļa objekta ierakstīšanas kārtību Kadastra informācijas sistēmā un ierakstāmās ziņas;

7) kārtību, kādā Kadastra informācijas sistēmā tiek dzēsts ieraksts par kadastra objektu.

 

II nodaļa

 

Kadastra objektu un subjektu identifikācijas sistēma

 

62.pants. Katram kadastra objektam piešķir viennozīmīgu un nemainīgu identifikatoru – kadastra numuru vai kadastra apzīmējumu.

 

63.pants. Kadastra numuru piešķir nekustamajam īpašumam.

 

64.pants. Kadastra apzīmējumu piešķir zemes vienībai, būvei, telpu grupai un zemes vienības daļai.

 

65.pants. Visu veidu norādēs uz kadastra objektu valsts informācijas sistēmās un dokumentos lieto tam piešķirto kadastra numuru vai kadastra apzīmējumu.

 

66.pants. (1) Visu veidu norādēs uz personu Kadastra informācijas sistēmā izmanto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tai piešķirto personas identifikatoru.

(2) Personai, kura ierosina kadastra objekta formēšanu un kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem neparedz piešķirt personas identifikatoru, to piešķir Kadastra informācijas sistēmā.

 

D sadaļa

 

Kadastrālā vērtēšana

 

67.pants. (1) Kadastrālā vērtēšana ir saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktajiem principiem īstenotu darbību kopums, lai noteiktu kadastra objektu un nekustamā īpašuma nodokļa objektu vērtību, kas izmantojama nor matīvajos aktos noteiktajām vajadzībām.

(2) Kadastrālās vērtēšanas process ietver:

1) kadastrālo vērtību bāzes izstrādi;

2) kadastrālās vērtības aprēķinu.

(3) Kadastrālo vērtēšanu veic Valsts zemes dienests. Ministru kabinets nosaka kadastrālās vērtēšanas kārtību un kadastrālo vērtību bāzes izstrādes apstiprināšanas kārtību un termiņus.

 

68.pants. Kadastrālo vērtību bāze ir kadastrālās vērtības aprēķinam nepieciešamo vērtību raksturojošo datu kopums – bāzes vērtības un korekcijas koeficienti, kas, pamatojoties uz nekustamā īpašuma tirgus datu analīzi, noteikts kadastra objektu grupai vērtību ziņā nosacīti viendabīgā teritorijā – zonā.

 

69.pants. (1) Kadastrālo vērtību bāzi reģistrē Kadastra informācijas sistēmā.

(2) Kadastrālo vērtību bāze, ko izmanto kadastrālās vērtības aprēķinam, stājas spēkā ar nākamā gada 1.janvāri.

(3) Kadastrālo vērtību bāzi izmanto prognozēto kadastrālo vērtību kopsummu sagatavošanai nākamajam taksācijas periodam.

 

70.pants. (1) Kadastrālo vērtību bāzes izstrādē ievēro valstī atzītās nekustamā īpašuma vērtēšanas standartos noteiktās vērtēšanas metodes – darījumu salīdzināšanas, ienākumu kapitalizācijas un izmaksu metodi.

(2) Informāciju par nekustamā īpašuma tirgus darījumiem izmanto vismaz par diviem pēdējiem gadiem.

 

71.pants. Valsts zemes dienests uzskaita un analizē nekustamā īpašuma tirgus cenas un nomas maksas un nosaka nekustamā īpašuma cenu līmeni. Lai uzkrātu un apstrādātu informāciju par nekustamā īpašuma tirgus darījumiem, Kadastra informācijas sistēmā uztur nekustamā īpašuma tirgus datu bāzi.

 

72.pants. Kadastrālo vērtību aprēķina, ņemot vērā šādus Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus: 

1) spēkā esošo kadastrālo vērtību bāzi;

2) kadastra objektu un nekustamā īpašuma nodokļa objektu raksturojošos datus;

3) nekustamā īpašuma lietošanas mērķus;

4) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus.

 

73.pants. Kadastra objekta kadastrālās vērtības aprēķinam izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus par kadastra objektu uz vērtības aprēķina dienu.

 

74.pants. Kadastra objekta kadastrālā vērtība ir aktuāla līdz jaunas kadastrālo vērtību bāzes spēkā stāšanās brīdim vai līdz 72.panta 2., 3. vai 4.punktā minēto kadastra datu izmaiņām Kadastra informācijas sistēmā.

 

75.pants. (1) Nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālās vērtības aprēķinam izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus uz 1.janvāri.

(2) Ja nekustamā īpašuma nodokļa objekts izveidots pēc 1.janvāra, tā vērtības aprēķinam izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus uz vērtības aprēķina dienu.

76.pants. (1) Nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālā vērtība ir aktuāla līdz jaunas kadastrālo vērtību bāzes spēkā stāšanās brīdim vai līdz nākamā gada 1.janvārim, ja Kadastra informācijas sistēmā aktualizē 72.panta 2., 3. un 4.punktā minētos nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastra datus, izņemot šā panta otrajā daļā noteiktos gadījumus.

(2) Ja 72.panta 2., 3. un 4.punktā minēto nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastra datu maiņa saistīta ar nekustamā īpašuma darījumiem, kadastrālā vērtība ir aktuāla līdz izmaiņu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā.

 

77.pants. Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā ir nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma sastāvā esošās mežaudzes vērtības summa. Mežaudzes vērtību Kadastra informācijas sistēmā ieraksta, pamatojoties uz Valsts meža dienesta ziņām.

 

E sadaļa

 

Kadastra dati nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai

 

78.pants. Lai vietējā pašvaldība administrētu nekustamā īpašuma nodokli, Valsts zemes dienests saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" veic šādas darbības Kadastra informācijas sistēmā:

1) uztur datus par nekustamā īpašuma nodokļa objektu;

2) ieraksta ziņas par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju.

 

79.pants. Vietējām pašvaldībām un valsts institūcijām ir pienākums viena mēneša laikā, skaitot no dienas, kad stājies spēkā nomas līgums vai lēmums par nodošanu lietošanā, sniegt Valsts zemes dienestam 45. un/vai 51.pantā noteiktās ziņas par 48.pantā minētajiem kadastra objektiem un kadastra subjektiem.

 

80.pants. (1) Lai noteiktu nekustamā īpašuma nodokļa objektu, vietējām pašvaldībām ir pienākums sniegt Valsts zemes dienestam ziņas par kadastra objektiem vai to daļām, ko saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliek ar nekustamā īpašuma nodokli.

(2) Valsts zemes dienests kadastra objektu vai tā daļu, ko saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliek ar nekustamā īpašuma nodokli, ieraksta Kadastra informācijas sistēmā kā nekustamā īpašuma nodokļa objektu, ņemot vērā šā panta pirmajā daļā minēto informāciju.

 

81.pants. Valsts zemes dienests no Kadastra informācijas sistēmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos sagatavo un iesniedz vietējām pašvaldībām informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem.

 

82.pants. (1) Vietējām pašvaldībām un valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pienākums sniegt Valsts zemes dienestam ziņas, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma nodokļa objektu prognozēto kadastrālo vērtību kopsummu sagatavošanai.

(2) Valsts zemes dienests, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus, kā arī atbilstoši šā panta pirmajā daļā saņemtajām ziņām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo nekustamā īpašuma nodokļa objektu kadastrālo vērtību kopsummas pa administratīvajām teritorijām.

 

F sadaļa

 

Formēšanas un kadastra dokumentu un kadastra datu glabāšana

 

83.pants. (1) Dokumentus, uz kuriem pamatojoties tiek veikta kadastra objekta formēšana, un formējot radītos dokumentus kārto lietās.

(2) Viena nekustamā īpašuma sastāvā esošo nekustamā īpašuma objektu noteikšanas dokumentu kopums veido nekustamā īpašuma lietu.

(3) Aktualizējot vai labojot kadastra datus, iepriekšējos datus saglabā Kadastra informācijas sistēmā.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētās lietas nodod Valsts zemes dienesta arhīvā, un lietas arhīva reģistrācijas numuru ieraksta Kadastra informācijas sistēmā.

 

84.pants. (1) Kadastra dati ir pastāvīgi glabājami.

(2) Visu nekustamā īpašuma lietu un citu kadastra dokumentu glabāšanu nodrošina Valsts zemes dienesta arhīvs. Ja Kadastrs tiek likvidēts, tos nodod valsts glabāšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

G sadaļa

 

Kadastra darbībai nepieciešamās informācijas saņemšana un kadastra informācijas izsniegšana

 

85.pants. (1) Ziņas, kas nepieciešamas Kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai, Valsts zemes dienestam sniedz kadastra subjekti, vietējās pašvaldības, valsts institūcijas un mērniecībā licencētas personas.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētais kadastra subjekts sniedz ziņas dokumenta veidā.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētā vietējā pašvaldība vai valsts institūcija (arī valsts informācijas sistēmas turētājs), ja tā nav kadastra subjekts, drīkst sniegt ziņas elektroniskā veidā. Ziņas reģistrējot un ierakstot Kadastra informācijas sistēmā, nepieprasa tās apliecinošu dokumentu.

(4) Darījumos iesaistītie kadastra subjekti, vietējās pašvaldības un valsts institūcijas, kā arī valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata sniedz Valsts zemes dienestam informāciju par darījumiem ar nekustamo īpašumu (arī par darījuma objektu un darījuma summu).

 

86.pants. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda nav, – lietotājs ir tiesīgs reizi kalendāra gadā pieprasīt un bez maksas saņemt no Kadastra informācijas sistēmas informāciju par savu kadastra objektu.

 

87.pants. (1) Valsts tiešās pārvaldes iestādēm to funkciju veikšanai nepieciešamo kadastra informāciju Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz (arī elektroniskā veidā) bez maksas.

(2) Vietējai pašvaldībai tās funkciju veikšanai nepieciešamo kadastra informāciju Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz (arī elektroniskā veidā) bez maksas par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem kadastra objektiem.

 

88.pants. Jebkurai personai ir tiesības pieprasīt kadastra informāciju, iesniedzot Valsts zemes dienestā rakstveida iesniegumu, kurā norādīts informācijas saņemšanas pamatojums un informācijas izmantošanas mērķis.

 

89.pants. Ministru kabinets nosaka Kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un ziņu apjomu:

1) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai nepieciešamo ziņu sniegšanas kārtību un termiņus;

2) to ziņu sniegšanas kārtību, kuras iesniedz 85.pantā minētās personas.

 

90.pants. Ministru kabinets nosaka kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību.

 

H sadaļa

 

Lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšana

 

91.pants. Kadastra subjektam un Administratīvā procesa likuma 76.pantā minētajām personām ir tiesības apstrīdēt Valsts zemes dienesta lēmumus, kas pieņemti nekustamā īpašuma objekta noteikšanas, nekustamā īpašuma veidošanas, kadastra objekta un datu reģistrācijas un datu aktualizācijas Kadastra informācijas sistēmā, nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas, kadastra datu glabāšanas, kadastra informācijas izsniegšanas procesā, un faktisko rīcību.

 

92.pants. (1) 91.pantā minēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību apstrīd, iesniedzot attiecīgās Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas vadītājam pamatotu iesniegumu par administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu.

(2) Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas vadītāja izdoto administra­tīvo aktu apstrīd viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu.

(3) Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora izdoto administratīvo aktu pārsūdz Administratīvajā tiesā.

 

I sadaļa

 

Kadastra datu labošana

 

93.pants. Kadastra subjekts, valsts institūcija vai vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, ir tiesīga pieprasīt (arī elektroniskā veidā) kadastra datu labošanu vai nepilnīgu datu papildināšanu, ja konstatēta kadastra datu neatbilstība iesniegtajiem dokumentiem.

 

94.pants. Ja Valsts zemes dienests konstatējis kadastra datu neatbilstību iesniegtajiem dokumentiem, tas labo kļūdainos kadastra datus un sedz ar to saistītos izdevumus.

 

95.pants. (1) Ja nekustamā īpašuma objekta noteikšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierosinājusi vietējā pašvaldība vai valsts institūcija, kadastra subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt kļūdaino kadastra datu labošanu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos nekustamā īpašuma objekta noteicējs (31.pants) atkārtoti veic nekustamā īpašuma objekta noteikšanu un sedz ar to saistītos izdevumus.

 

96.pants. Ja 94. un 95.pantā minētajos gadījumos kadastra datu labošanas dēļ mainās kadastra objekta sastāvs un kadastrālā vērtība, Valsts zemes dienests to paziņo (arī elektroniskā veidā) kadastra subjektam un vietējai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums.

 

97.pants. Izdevumus, kas saistīti ar kadastrālās uzmērīšanas kļūdu labošanu, kā arī nodarītos zaudējumus sedz kadastrālās uzmērīšanas veicējs (30.panta pirmā daļa, 31.pants).

 

J sadaļa

 

Kadastra finansēšana

 

98.pants. Izdevumus, kas saistīti ar kadastra izveidošanu un uzturēšanu, sedz no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, kā arī ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

 

99.pants. Atbilstoši kārtējā gada valsts finansējuma apjomam Valsts zemes dienests finansē:

1) kadastra datu (teksta un telpisko) uzturēšanu;

2) kadastra objektu datu reģistrāciju un aktualizāciju kadastra informācijas sistēmā, ja nav saņemts subjekta ierosinājums;

3) kadastrālo vērtēšanu, kas nepieciešama nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;

4) informācijas sagatavošanu, kas nepieciešama nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;

5) datu apmaiņu ar citām valsts informācijas sistēmām;

6) kadastra datu pieejamības nodrošināšanu valsts un tiešās pārvaldes iestādēm un vietējām pašvaldībām to funkciju veikšanai;

7) informācijas publiskās daļas pieejamības nodrošināšanu elektroniskās informācijas izplatīšanas sistēmā;

8) kadastra informācijas sniegšanu Eiropas Savienības valstīm un citām valstīm saskaņā ar starpvalstu noslēgtajiem līgumiem, ciktāl to neierobežo normatīvie akti;

9) Valsts zemes dienesta arhīva uzturēšanu;

10) kadastra datu bezmaksas pieejamību īpašniekam vai, ja tāda nav, – tiesiskajam valdītājam, vai, ja tāda nav, – lietotājam par tā kadastra objektu;

11) valsts Kadastra izziņas sagatavošanu, par kuru maksā valsts nodevu.

 

100.pants. Kadastra subjekts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā maksā par:

1) nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu un nekustamā īpašuma veidošanu;

2) kadastra objekta un kadastra datu reģistrāciju un 58.panta 1.punktā minēto kadastra datu aktualizāciju;

3) kadastra objekta kadastrālās vērtības aprēķināšanu individuālam pasūtījumam.

 

101.pants. (1) Par nekustamā īpašuma valsts kadastra izziņu pieprasītājs maksā valsts nodevu.

(2) Valsts nodevas likmi, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

102.pants. Par kadastra informācijas izmantošanu, kadastra statistisko un analītisko datu sagatavošanu, pieejas nodrošināšanu kadastra informācijai un tās izmantošanu (izņemot 99.pantā minētos gadījumus) maksā pieprasītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Pārejas noteikumi

 

1. Ministru kabinets ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas izdod tā 10., 23., 29., 30., 46., 61., 67., 89., 90. un 101.pantā minētos noteikumus.

2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 30.decembrim izdara grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.1000 "Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādis un pakalpojumu samaksas kārtība".

3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) 1996.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.158 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra noteikumi";

2) 2001.gada 31.jūlija noteikumi Nr.344 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība";

3) 2004.gada 15.jūnija noteikumi Nr.540 "Noteikumi par valsts nodevu par nekustamo īpašumu sastāva un piederības izziņu izsniegšanu";

4) 2000.gada 19.decembra noteikumi Nr.465 "Pilsētu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi";

5) 2001.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.184 "Ēku kadastrālās vērtēšanas noteikumi";

6) 2001.gada 31.jūlija noteikumi Nr.341 "Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi";

7) 2001.gada 31.jūlija noteikumi Nr.343 "Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas kārtība".

4. Šā likuma 30.panta pirmā daļa ir spēkā līdz 2007.gada 1.janvārim.

5. Līdz zemes reformas pabeigšanai ir spēkā Ministru kabineta 1993.gada 26.novembra noteikumi Nr.16 "Par zemes reformas un zemes privatizācijas darbu finansēšanas kārtību".

6. Līdz zemes reformas pabeigšanai zemes ierīcības projektus izstrādā un apstiprina saskaņā ar likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" un likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", Ministru Padomes 1991.gada 25.novembra lēmumu Nr.322 "Par Nolikumu par lauku apvidu zemi", Ministru kabineta 1995.gada 29.augusta noteikumiem Nr.264 "Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās".

7. Līdz zemes reformas pabeigšanai lietotājs šā likuma izpratnē ir arī zemes lietotājs, ko nosaka normatīvie akti par zemes reformu.

8. Dzīvokli, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un ar to saistītās lietu tiesības reģistrē Kadastra informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Pirms šā likuma spēkā stāšanās izveidoto un uzturēto nekustamo īpašumu un zemes lietojumu reģistru aizstāj Kadastra informācijas sistēma.

10. Pirms šā likuma spēkā stāšanās sagatavotie un izsniegtie kadastra objektu formēšanas un kadastra dokumenti ir spēkā. Sagatavoto kadastra objektu formēšanas un kadastra dokumentu arhīva eksemplārus glabā Valsts zemes dienesta arhīvā.

11. Privatizācijas procesā īpašumā vai valdījumā iegūtā būve līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā ir uzskatāma par kadastra objektu, kam var veikt nekustamā īpašuma veidošanu šā likuma 34.pantā noteiktajā kārtībā.

12. Personām, kas lietojuma vai valdīšanas tiesības ieguvušas zemes reformas laikā saskaņā ar likumu "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību", "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos", "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" un Ministru kabineta 1995.gada 29.augusta noteikumiem Nr.264 "Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās", ir tiesības formēt kadastra objektus šajā likumā noteiktajā kārtībā.

13. Zemes reformas un privatizācijas laikā iegūtās nekustamā īpašuma objekta lietojuma un valdījuma tiesības reģistrē Kadastra informācijas sistēmā līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

14. Kadastrā vēsturiski uzkrātos nekustamā īpašuma kadastra numurus vai zemes vienību, būvju un telpu grupu kadastra apzīmējumus drīkst mainīt, ja tie neatbilst normatīvo aktu prasībām. Par minēto numuru vai apzīmējumu maiņu informē īpašnieku, attiecīgo vietējo pašvaldību un zemesgrāmatu nodaļu.

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa

 

 

 

 


  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma projekta

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

Patlaban nav likuma, kas nosaka vienotu nekustamā īpašuma valsts kadastra administratīvo, organizatorisko un tehnisko darbību, kā arī nodrošina aktuālu oficiālo teksta un telpisko datu iegūšanu, reģistrāciju, uzturēšanu un izmantošanu. Izveidojusies situācija apgrūtina darbības ar nekustamajiem īpašumiem to īpašniekiem, pašvaldībām un citām ieinteresētajām institūcijām.

Šobrīd ir spēkā vairāki ārējie un iekšējie normatīvie akti, kas attiecas uz nekustamā īpašuma valsts kadastra kārtošanu: likums “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību”, likums ”Par Valsts zemes dienestu,” likums “Par nekustamā īpašuma nodokli”, 1996.gada 30.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.158 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra noteikumi”, ar Valsts zemes dienesta 2002.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.156 apstiprinātā “Zemes vienību robežu uzmērīšanas instrukcija” un ar 1999.gada 8.decembra rīkojumu Nr.483 apstiprinātā “Tehniskās inventarizācijas instrukcija (2.redakcija)”.

Minētie normatīvie akti tikai daļēji nodrošina mūsdienu sabiedrības vajadzībām atbilstošu Nekustamā īpašuma valsts kadastra darbību. Tie regulē atsevišķas darbības, bet nenosaka vienotu procesu, kārtojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistru.

Pamatojoties uz likuma “Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likums” 17.pantu, ar 2006.gada 1.janvāri zaudēs spēku Valsts zemes dienesta iekšējie normatīvie akti, kas attiecas uz trešajām personām.

Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” uzdod Valsts zemes dienestam sagatavot nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu sarakstus un reglamentē kadastrālās vērtības noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa objektiem. Minētais likums nenosaka nekustamā īpašuma datu iegūšanas, uzturēšanas un informācijas sagatavošanas un izsniegšanas kārtību. Likums neparedz kadastrālās vērtības noteikšanu pārējiem nekustamajiem īpašumiem (piemēram, dzīvokļa īpašumiem), kas šobrīd nav nekustamā īpašuma nodokļa objekti.

Normatīvie akti nosaka nekustamo īpašumu veidošanas nepieciešamību zemes reformas realizācijai, bet nenosaka nekustamā īpašuma un dzīvokļa īpašuma formēšanas principus un kārtību nekustamā īpašuma tirgus apstākļos.

Līdz šim izstrādātie 1996.gada 30.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.158 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra noteikumi” neregulē dzīvokļa īpašumu, nekustamo īpašumu, kuru sastāvā ietilpst tikai būves, un zemes vienības daļas reģistrāciju kadastrā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 4.augusta rīkojumu Nr.486 “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas valsts stratēģiju (pamatnostādnēm)”, ir mainījusies zemes politikas normatīvā bāze. Rīkojumā doti Valsts zemes dienestam saistoši uzdevumi (punkti 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.). Šo uzdevumu veikšanai Saeimā iesniegti grozījumu projekti likumos “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”, “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”. Pamatnostādņu izpildei nepieciešamie principi iestrādāti Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma projektā.

Strauji attīstās nekustamā īpašuma tirgus, kas ietekmē nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējamo kadastra datu apjomu.

Valstī būtiski mainās nekustamā īpašuma nodokļa politika, kas izvirza jaunas prasības kadastram.

Pašreizējā kadastra sistēma tikai daļēji atbilst informācijas sabiedrības vajadzībām un nav pietiekami orientēta uz k lientu.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma ir valsts vienotās informācijas sistēmas sastāvdaļa un tās darbība ietekmē integrētās valsts vienoto informācijas sistēmas (megasistēmas) kopējo attīstību.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma projekts vērsts uz iepriekšminēto problēmu risināšanu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

Likuma mērķis ir noteikt nekustamā īpašuma valsts kadastra darbību, kā arī datu iegūšanas un nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas izveidošanas kārtību, lai nodrošinātu sabiedrību ar aktuālu, valstisku kadastra informāciju par Latvijas Republikas teritorijā esošajiem visiem nekustamajiem īpašumiem, tos veidojošām zemes vienībām, telpu grupām, būvēm, kā arī to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem. Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām kadastrs nodrošina pašvaldības ar informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.

Normatīvais akts regulē:

kadastra objekta t.i., zemes vienību un to daļu, būvju, telpu grupu noteikšanas principus;

nekustamā īpašuma veidošanas principus;

kadastra objektu un datu reģistrācijas principus;

kadastrālās vērtēšanas principus;

nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai nepieciešamo kadastra datu iegūšanas un uzturēšanas principus;

kadastra datu glabāšanu;

kadastra darbībai nepieciešamās informācijas saņemšanas un izsniegšanas kārtību;

kadastra datu labošanas kārtību;

strīdu izskatīšanas kārtību;

kadastra finansēšanas kārtību.

Normatīvais akts definē kadastra objektus un kadastra subjektus un nosaka kadastra subjekta, klienta un kadastra turētāja tiesības, pienākumus un atbildību.

Pilnveidojot Latvijas kadastra sistēmu ievēroti kadastra kopīgie principi pasaulē (Kadastrs – 2014) un Eiropas Savienībā (COMMON PRINCIPLES ON THE CADASTRE IN THE EUROPEAN UNION).

Pēc likuma projektā plānotās kadastra sistēmas darbības uzsākšanas tiks atrisinātas augstāk uzskaitītās  problēmas un tā nodrošinās elastīgu izmaiņu ieviešanu.

Likuma projekts paredz izstrādāt Ministru kabineta noteikumus, kas regulē šā likuma normu izpildi.

3. Cita informācija

Likuma projekta izstrāde paredzēta Tieslietu ministrijas 2003.gada darba plānā (TM darba plāns apstiprināts ar TM 02.04.2003. rīkojumu Nr.1-1/139).

 

Patreiz kadastra informācijas sistēmā reģistrēti 4.9 milj. kadastra objektu (t.i. 911 000 zemes vienības, 4900 zemes vienību daļas, 1 332 000 būves, 1 488 000 telpu grupas, t.sk. 874 000 nekustamo īpašumu, no kuriem 77,4% nostiprinātas īpašuma tiesības Zemesgrāmatā).

Kadastra objektu uzskaitījums un to saistība attēlota 1.pielikumā.

Kadastra informācijas ieguve raksturota 2.pielikumā.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomis-ko vidi

Nekustamo īpašumu datu sakārtošana pozitīvi ietekmē makroekonomisko vidi. Sakārtota nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēma nodrošinās nekustamo īpašumu pārvaldību un to apsaimniekošanai nepieciešamo investīciju un kredītresursu piesaisti. Kadastra informāciju izmantos statistikai un zemes politikas plānošanai valstī un Eiropas Savienībā.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu.

 

 

 Likuma projektā ietvertās tiesību normas nodrošinās:

1)      Informācijas apkopošanu par valsts teritorijā esošiem nekustamajiem īpašumiem, zemes vienībām, būvēm, telpu grupām un zemes vienību daļām, kā arī to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem.

2)      Valsts vienoto informācijas sistēmu, Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu ar kadastra informāciju.

3)      Aktuālu informāciju darbībām ar nekustamajiem īpašumiem.

4)      Operatīvu pieeju kadastra informācijai par nekustamajiem īpašumiem, zemes vienībām, būvēm, telpu grupām un zemes vienību daļām.

5)       Sadarbības uzlabošanu starp valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 

 Likuma projektam ir netieša ietekme.

Uzlabosies nekustamo īpašumu veidošanas procesa kvalitāte un sadarbība ar klientu.

Paplašināsies sociālo partneru loks, veidošanas procesā iesaistīsies licencētas personas. Sakārtoti nekustamo īpašumu dati mazinās spriedzi starp dažādu nekustamā īpašuma objektu īpašniekiem un veicinās tās tiesisku risinājumu.

4. Ietekme uz vidi  

 Likuma projektam ir netieša ietekme uz vidi.

Kadastra informācijas sistēmā reģistrē nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, kas nodrošina iespēju sakārtot publiskās tiesības par aizsargājamām teritorijām, objektiem un plānot vides aizsardzības pasākumus. 

5. Cita informācija

 Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

(tūkst.latu)

2005.

2006.

2007.

2008.

Vidēji piecu

gadu laikā

pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1.

Izmaiņas budžeta ieņēmumos

5706,2

+ 383,6

+ 383,6

+ 383,6

+ 383,6

2.

Izmaiņas budžeta izdevumos

5706,2

+1 751,9

+ 1 588,4

+ 1 373,4

+ 1 321,7

3.

Finansiālā ietekme

0

- 1 368,3

- 1 204,8

- 989,8

- 929,1

4.

Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

 

 

5.

Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

 

 

5.1.

Ieņēmumu izmaiņas

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

+ 383,6

+ 383,6

+ 383,6

+ 383,6

5.1.1.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumiem

1) Pašu ieņēmumu pieaugums no apliecinājuma par kadastra objekta (zemes vienības, zemes vienības daļas, būves, telpu grupas un nekustamā īpašuma) reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā sagatavošanu ir 52 tūkst.X  7,38 Ls/ 1 apliecinājums = 383,6 tūkst. Ls

2) izziņas izsniegšana, kurām piemēro valsts nodevu

3) izziņu izsniegšana, kurām līdz 2006.gadam nepiemēro valsts nodevu

 

1) Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

2)         155,0

 

3)         175,0

 

+ 383,6

 

 

 

 

 

+175,0

 

-175,0

 

+ 383,6

 

 

 

 

 

+175,0

 

-175,0

 

+ 383,6

 

 

 

 

 

+175,0

 

-175,0

 

+ 383,6

 

 

 

 

 

+175,0

 

-175,0

5.1.2..

Valsts pamatbudžeta nenodokļa ieņēmumi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

 

 

5.2.

Izdevumu izmaiņas

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

+1 751,9

+ 1 588,4

+ 1 373,4

+ 1 321,7

5.2.1.

Papildu uzturēšanas izdevumi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

+1 199,9

+ 978,4

+ 978,4

+ 1 022,4

5.2.1.1.

Kadastra informācijas sniegšana Eiropas Savienības un citām valstīm

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

+ 23,6

+ 21,0

+ 21,0

+ 21,5

 

Darba saturs:

-         iepazīties ar saņemto pieprasījumu;

-         reģistrēt pasūtījumu;

-         ieskatīties NĪVK IS datu bāzē un nodot pasūtījumu izpildei;

-         sagatavot pieprasīto informāciju no NĪVK IS teksta un grafiskās datu bāzes;

-         veikt sagatavotās informācijas tulkošanu;

-         parakstīt dokumentus un noformēt izsniegšanai;

-         izsniegt sagatavoto informāciju.

 

 

 

 

1). Nepieciešamais darbinieku skaits:

                Darba stundu skaits (2019 h)

            Nepieciešamais darbinieku skaits (2)
 
Finanšu aprēķins 2006.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                                   Summa, Ls

1. Atalgojums 2 štata vietām

§ (gadā)                                                                                                                                             2 x 310 x 12 = 7 440

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                           7440 x 24,09% = 1 792

2. Darba vietas iekārtošana un uzturēšana (gadā)                                                                                      15 x 5 x 2 x 12 = 1 800

    (ierēķināta lietderīgā platība)

3. Kancelejas preces un saimniecības preces                                                                                                      10 x 2 x 12 = 240

4. Telefona izmantošana, elektroenerģijas izmaksas u.c.administratīvās izmaksas                                         33 x 2 x 12 = 792 

5. Grafiskās darba stacijas VECTOR Work Ako8 un monitora “22” noma                                                32,57 x 2 x 12 = 782

6. Datorvietas programmatūras uzturēšana                                                                                                  842 x 2 x 10% = 168

7. Komandējumi                                                                                                                                                 2 x 1500 = 3 000

 

 

Pavisam 2006.gada izdevumi bez darba vietas iekārtojuma izdevumiem                                                                16 014            

Vienreizējās izmaksas

§ biroja aprīkojums – galds, krēsli, telef.aparāti                                                                                         2 x 400 = 800

§    datorvietas ierīkošana (2 programmatūras MicroStation V8)                                                          2 x 3370 = 6 740

Kopā vienreizējās izmaksas                                                                                                                                     7 540

 

Pavisam izdevumi 2006.gadā                                                                                                                                     23 554 Ls

 

 

Finanšu aprēķins 2007.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                                      Summa, Ls

1. Atalgojums 2 štata vietām

§ (gadā)                                                                                                                                             2 x 310 x 12 = 7 440

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                           7440 x 24,09% = 1 792

2. Darba vietas iekārtošana un uzturēšana (gadā)                                                                                      15 x 5 x 2 x 12 = 1 800

    (ierēķināta lietderīgā platība)

3. Kancelejas preces un saimniecības preces                                                                                                      10 x 2 x 12 = 240

4. Telefona izmantošana, elektroenerģijas izmaksas u.c.administratīvās izmaksas                                         33 x 2 x 12 = 792 

5. Grafiskās darba stacijas VECTOR Work Ako8 un monotora “22” noma                                               32,57 x 2 x 12 = 782

6. Datorvietas programmatūras uzturēšana                                                                                                  842 x 2 x 10% = 168

7. Komandējumi                                                                                                                                                  2 x 1500 = 3 000

8. Informācijas sistēmu pilnveidošana (Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra IS uzturēšana  un pilnveidošana)     5 000

Pavisam izdevumi 2007.gadā                                                                                                                                     21 014 Ls

 

Finanšu aprēķins 2008.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                                        Summa, Ls

1. Atalgojums 2 štata vietām

§        (gadā)                                                                                                                                            2 x 310 x 12 = 7 440

§        darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksa                                                 7440 x 24,09% = 1 792

2. Darba vietas iekārtošana un uzturēšana (gadā)                                                                                      15 x 5 x 2 x 12 = 1 800

    (ierēķināta lietderīgā platība)

3. Kancelejas preces un saimniecības preces                                                                                                      10 x 2 x 12 = 240

4. Telefona izmantošana, elektroenerģijas izmaksas u.c.administratīvās izmaksas                                         33 x 2 x 12 = 792

5. Grafiskās darba stacijas VECTOR Work Ako8 un monitora “22” noma                                               32,57 x 2 x 12 = 782

6. Datorvietas programmatūras uzturēšana                                                                                                  842 x 2 x 10% = 168

7. Komandējumi                                                                                                                                                  2 x 1500 = 3 000

8. Informācijas sistēmu pilnveidošana (Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra IS uzturēšana  un pilnveidošana)     5 000

Pavisam izdevumi 2008.gadā                                                                                                                                     21 014 Ls

5.2.1.2.

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu noteikšana bez subjekta ierosinājuma

jaunu nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumu noteikšana  90 tūkst.

 

+ 303,5

+ 264,2

+ 264,2

+ 272,1

 

Darba saturs:

-         sagatavot metodiku darba veikšanai;

-         saņemt grafiskos datus no Aizsargjoslu datu bāzes;

-         savietot tos kopā ar kadastra karti;

-         aprēķināt katras aizsargjoslas aizņemto platību zemes vienībā;

-         sagatavot aprēķina dokumentu;

-         pārbaudīt aprēķinus.

 

1). Nepieciešamais darba stundu skaits gadā:

                Vidējais objektu skaits gadā (90 000)

                Vidējais laika patēriņš 1 objektam h (0,94 h)

                 Nepieciešamais darba stundu skaits gadā: 90 000 x 0,94 = 84 600 h

2). Nepieciešamais darbinieku skaits:

                Nepieciešamais darba stundu skaits (84 600 h)

                Darba stundu skaits (2019 h)

                Nepieciešamais darbinieku skaits (84 600 / 2019 = » 42 štata vietas)

                                                                                      

Finanšu aprēķins 2006.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                                   Summa, Ls

1. Atalgojums 42 štata vietām

§ (gadā)                                                                                                                                       42 x 260 x 12 = 131 040

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                    131 040 x 24,09% = 31 567

2. Darba vietas iekārtošana un uzturēšana (gadā)                                                                                   6 x 5 x 12 x 42/2 = 7 560

    (ierēķināta lietderīgā platība)

3. Kancelejas preces un saimniecības preces                                                                                                   9 x 42 x 12 = 4 536

4. Telefona izmantošana, elektroenerģijas izmaksas  u.c.administratīvās izmaksas                                 20 x 42 x 12 = 10 080 

5. Grafiskās darba stacijas VECTOR Work Ako8  un monitora “22” noma                                      32,57 x 42/2 x 12 = 8 208

6. Datorvietas programmatūras uzturēšana                                                                                                   842 x 42/2 = 17 682

 

Pavisam 2006.gada izdevumi bez darba vietas iekārtojuma izdevumiem                                                              210 673          

Vienreizējās izmaksas

§ biroja aprīkojums – galds, krēsli, telef.aparāti                                                                                    42 x 100 = 4 200

§ datorvietas ierīkošana

(18 - programmatūras MicroStation V8,                                                                                           18 x 3370 = 60660 

42 - standarta  programmatūra darba staciju aprīkošanai                                                                   42 x 665 = 27930                                          

Kopā vienreizējās izmaksas                                                                                                                                   92 790

 

Pavisam izdevumi 2006.gadā                                                                                                                                   303 463 Ls

 

Finanšu aprēķins 2007.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                                  Summa, Ls

1. Atalgojums 42 štata vietām

§ (gadā)                                                                                                                                       42 x 260 x 12 = 131 040

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                    131 040 x 24,09% = 31 567

2. Darba vietas iekārtošana un uzturēšana (gadā)                                                                                   6 x 5 x 12 x 42/2 = 7 560

    (ierēķināta lietderīgā platība)

3. Kancelejas preces un saimniecības preces                                                                                                   9 x 42 x 12 = 4 536

4. Telefona izmantošana, elektroenerģijas izmaksas  u.c.administratīvās izmaksas                                 20 x 42 x 12 = 10 080 

5. Grafiskās darba stacijas VECTOR Work Ako8  un monitora “22” noma                                      32,57 x 42/2 x 12 = 8 208

6. Datorvietas programmatūras uzturēšana                                                                                                   842 x 42/2 = 17 682

7. Informācijas sistēmu pilnveidošana (Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra IS uzturēšana  un pilnveidošana)   53 480

Pavisam izdevumi 2007.gadā                                                                                                                                   264 153 Ls

 

 

Finanšu aprēķins 2008.gadam

             

              Rādītājs                                                                                                                                        Summa, Ls

1. Atalgojums 42 štata vietām

§ (gadā)                                                                                                                                       42 x 260 x 12 = 131 040

§    darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                    131 040 x 24,09% = 31 567

 

2. Darba vietas iekārtošana un uzturēšana (gadā)                                                                                   6 x 5 x 12 x 42/2 = 7 560

    (ierēķināta lietderīgā platība)

3. Kancelejas preces un saimniecības preces                                                                                                   9 x 42 x 12 = 4 536

4. Telefona izmantošana, elektroenerģijas izmaksas  u.c.administratīvās izmaksas                                 20 x 42 x 12 = 10 080

5. Grafiskās darba stacijas VECTOR Work Ako8  un monitora “22” noma                                      32,57 x 42/2 x 12 = 8 208

6. Datorvietas programmatūras uzturēšana                                                                                                  842 x 42/2 = 17 682

7. Informācijas sistēmu pilnveidošana(Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra IS uzturēšana  un pilnveidošana)    53 480

Pavisam izdevumi 2008.gadā                                                                                                                                   264 153 Ls

5.2.1.3.

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā bez subjekta ierosinājuma

esošo nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumu aktualizācija 50 tūkst.

 

+ 21,9

+ 21,9

+ 21,9

+ 21,9

 

Darba saturs:

-         iesniegt reģistrācijai NĪVK IS;

-         reģistrēt apgrūtinājumu un dokumentu, uz kura pamata ir noteikts apgrūtinājums;

-         pārbaudīt reģistrēto datu atbilstību iesniegtajiem dokumentiem;

-         izdrukāt un parakstīt izmainītā ieraksta izdruku;

-         pārbaudīt datus NĪVK IS;

-         papildināt kadastra reģistra lietu.

 

1). Nepieciešamais darba stundu skaits gadā:

                Vidējais objektu skaits gadā (50 000)

                Vidējais laika patēriņš 1 objektam h (0,3 h)

 

                Nepieciešamais darba stundu skaits gadā: 50 000 x 0,3 = 15 000 h

2). Nepieciešamais darbinieku skaits:

                Darbu veic un darba samaksa ir piemaksa esošajiem darbiniekiem (21)

                                                                                      

Finanšu aprēķins 2006.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                                   Summa, Ls

1. Piemaksa pie atalgojums 21 darbiniekam

§ (gadā, vidēji 70 Ls mēnesī)                                                                                                          21 x 70 x 12 = 17 640

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                        17 640 x 24,09% = 4 250

Pavisam izdevumi  2006.gada                                                                                                                                     21 890 Ls

 

 

Finanšu aprēķins 2007.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                                   Summa, Ls

1. Piemaksa pie atalgojums 21 darbiniekam

§ (gadā)                                                                                                                                           21 x 70 x 12 = 17 640

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                        17 640 x 24,09% = 4 250

Pavisam izdevumi  2007.gada                                                                                                                                    21 890 Ls

 

Finanšu aprēķins 2008.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                                   Summa, Ls

§ 1. Piemaksa pie atalgojums 21 darbiniekam (gadā)                                                                     21 x 70 x 12 = 17 640

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                        17 640 x 24,09% = 4 250

Pavisam izdevumi  2008.gada                                                                                                                                    21 890 Ls

5.2.1.4.

Apliecinājuma sagatavošana par kadastra objekta reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā

Jaunu kadastra objektu reģistrācija 52 tūkst.

 

+ 383,6

+ 261,0

+ 261,0

+ 285,5

 

Darba saturs:

-         sagatavot apliecinājumu no NĪVK IS teksta un grafikas datu bāzes;

-         parakstīt dokumentus un noformēt izsniegšanai;

-         izsniegt apliecinājumu.

 

1). Nepieciešamais darba stundu skaits gadā:

                Vidējais apliecināmo īpašumu (vai objektu) skaits gadā (52 000)

                Vidējais laika patēriņš 1 apliecinājuma sagatavošanai un izsniegšanai

                                                                                                                                                74 minūtes vai 1,14 h

                Nepieciešamais darba stundu skaits gadā: 52 000 x 1,14 = 59 280 h

2). Nepieciešamais darbinieku skaits:

                Nepieciešamais darba stundu skaits (59 280 h)

                Darba stundu skaits (2019 h)

                Nepieciešamais darbinieku skaits (59 280 / 2019 = » 29 štata vietas)

                                                                                       Tas ir 1 štata vieta birojā.

Finanšu aprēķins 2006.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                                 Summa, Ls

1. Atalgojums 29 štata vietām

§ (gadā)                                                                                                                                         29 x 275 x 12 = 95 700

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                      95 700 x 24,09% = 23 054

2. Darba vietas iekārtošana un uzturēšana (gadā)                                                                                  12 x 5 x 29 x 12 = 20 880

    (ierēķināta lietderīgā platība)

3. Kancelejas preces un saimniecības preces                                                                                                   9 x 29 x 12 = 3 132

4. Telefona izmantošana, elektroenerģijas izmaksas u.c.administratīvās izmaksas                                  29 x 29 x 12 = 10 092 

5. Grafiskās darba stacijas VECTOR Work Ako8 un monitora “22” noma                                        32,57 x 29 x 12 = 11 334

6. Lāzerprintera Samsung Laser ML 255IN noma                                                                                      1 x 9,5735 x 12 = 115

7. Datorvietas un printera, kopētāju dažādi remonti                                                                                      3 x 29 x 12 = 1 044

8. Datorvietas programmatūras uzturēšana                                                                                                      842 x 29 = 24 418

9. Papīra izmaksa apliecinājumam (krītpapīrs A4)                                                                      52000 x 1,54 x 0,05325 = 4264

10. Pašu ieņēmumi PVN nomaksa                                                                                                             383633x 18% = 58520

Pavisam 2006.gada izdevumi bez darba vietas iekārtojuma izdevumiem                                                              252 553          

Vienreizējās izmaksas

§ biroja aprīkojums – galds, krēsli, telef.aparāti                                                                                    29 x 308 = 8 932

§ datorvietas ierīkošana ( 29 programmatūras  Bently),                                                            29 x 4212 = 122 148

               Kopā vienreizējās izmaksas                                                                                                                              13 1 080

 

Pavisam izdevumi 2006.gadā                                                                                                                                    383 633 Ls

 

Finanšu aprēķins 2007.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                             Summa, Ls

1. Atalgojums 29 štata vietām

§ (gadā)                                                                                                                                         29 x 275 x 12 = 95 700

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                      95 700 x 24,09% = 23 054

2. Darba vietas iekārtošana un uzturēšana (gadā)                                                                                  12 x 5 x 29 x 12 = 20 880

    (ierēķināta lietderīgā platība)

3. Kancelejas preces un saimniecības preces                                                                                                   9 x 29 x 12 = 3 132

4. Telefona izmantošana, elektroenerģijas izmaksas u.c.administratīvās izmaksas                                  29 x 29 x 12 = 10 092

5. Grafiskās darba stacijas VECTOR Work Ako8 un monitora “22” noma                                        32,57 x 29 x 12 = 11 334

6. Lāzerprintera Samsung Laser ML 255IN noma                                                                                      1 x 9,5735 x 12 = 115

7. Datorvietas un printera, kopētāju dažādi remonti                                                                                      3 x 29 x 12 = 1 044

8. Datorvietas programmatūras uzturēšana                                                                                                      842 x 29 = 24 418

9. Papīra izmaksa apliecinājumam (krītpapīrs A4)                                                                      52000 x 1.54 x 0,05325 = 4264

10. Pašu ieņēmumi PVN nomaksa                                                                                                            383627 x 18% = 58520

11. Informācijas sistēmu pilnveidošana (Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra IS uzturēšana  un pilnveidošana)   8 500

Pavisam izdevumi 2007.gadā                                                                                                                                   261 053 Ls

 

Finanšu aprēķins 2008.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                             Summa, Ls

1. Atalgojums 29 štata vietām

§ (gadā)                                                                                                                                         29 x 275 x 12 = 95 700

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                      95 700 x 24,09% = 23 054

2. Darba vietas iekārtošana un uzturēšana (gadā)                                                                                  12 x 5 x 29 x 12 = 20 880

    (ierēķināta lietderīgā platība)

3. Kancelejas preces un saimniecības preces                                                                                                   9 x 29 x 12 = 3 132

4. Telefona izmantošana, elektroenerģijas izmaksas u.c.administratīvās izmaksas                                  29 x 29 x 12 = 10 092 

5. Grafiskās darba stacijas VECTOR Work Ako8 un monitora “22” noma                                        32,57 x 29 x 12 = 11 334

6. Lāzerprintera Samsung Laser ML 255IN noma                                                                                      1 x 9,5735 x 12 = 115

7. Datorvietas un printera, kopētāju dažādi remonti                                                                                      3 x 29 x 12 = 1 044

8. Datorvietas programmatūras uzturēšana                                                                                                      842 x 29 = 24 418

9. Papīra izmaksa apliecinājumam (krītpapīrs A4)                                                                      52000 x 1.54 x 0,05325 = 4264

10. Pašu ieņēmumi PVN nomaksa                                                                                                            383627 x 18% = 58520

11. Informācijas sistēmu pilnveidošana(Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra IS uzturēšana  un pilnveidošana)    8 500

Pavisam izdevumi 2008.gadā                                                                                                                                    261 053 Ls

 

5.2.1.5.

Kadastra objekta datu un kadastrālās vērtības izmaiņu paziņošana subjektam

Paziņojumu skaits 350 tūkst.

 

+ 150,0

+ 150,0

+ 150,0

+ 150,0

 

Darba saturs:

-         sagatavot datu atlasi par objektiem, kuriem ir mainījusies vērtība;

-         sagatavot izziņu no NĪVK IS teksta datu bāzes;

-         parakstīt dokumentus un noformēt nosūtīšanai;

-         nosūtīt izziņu kadastra subjektam.

 

1). Nepieciešamais darba stundu skaits gadā:

                Vidējais objektu skaits gadā (350 000)

                Vidējais laika patēriņš 1 objektam h (0,2 h)

                Nepieciešamais darba stundu skaits gadā: 350 000 x 0,2= 70 000 h

 

2). Nepieciešamais darbinieku skaits:

                Darbu veic un darba samaksa ir piemaksa esošajiem darbiniekiem (apmēram 91)

 

Finanšu aprēķins 2006.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                             Summa, Ls

1. Piemaksa atalgojumam 91 darbiniekam

§ (gadā, vidēji 74,726 Ls mēnesī)                                                                                            91 x 74,726 x 12 = 81 601

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                      81 601 x 24,09% = 19 659

2. Kancelejas preces un saimniecības preces                                                                                            1,905 x 91 x 12 = 2 080

3. Telefona izmantošana, elektroenerģijas izmaksas u.c.administratīvās izmaksas                              3,8095 x 91x 12 = 4 160

4. Pasta izdevumi                                                                                                                     1x 0,17 x (350 000/1,4) = 42 500

Pavisam izdevumi 2006.gadā                                                                                                                                    150 000Ls

 

 

Finanšu aprēķins 2007.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                             Summa, Ls

1. Piemaksa atalgojumam 91 darbiniekam

§ (gadā vidēji 74,726 Ls mēnesī)                                                                                             91 x 74.726 x 12 = 81 601

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                      81 601 x 24,09% = 19 659

2. Kancelejas preces un saimniecības preces                                                                                            1,905 x 91 x 12 = 2 080

3. Telefona izmantošana, elektroenerģijas izmaksas u.c.administratīvās izmaksas                              3,8095 x 91x 12 = 4 160

4. Pasta izdevumi                                                                                                                     1x 0,17 x (350 000/1,4) = 42 500

Pavisam iz devumi 2007.gadā                                                                                                                                   150 000 Ls

 

                                                      

Finanšu aprēķins 2008.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                             Summa, Ls

1. Piemaksa atalgojumam 91 darbiniekam

§ (gadā vidēji 74,726 Ls mēnesī)                                                                                             91 x 74.726 x 12 = 81 601

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                      81 601 x 24,09% = 19 659

2. Kancelejas preces un saimniecības preces                                                                                            1,905 x 91 x 12 = 2 080

3. Telefona izmantošana, elektroenerģijas izmaksas u.c.administratīvās izmaksas                              3,8095 x 91x 12 = 4 160

4. Pasta izdevumi                                                                                                                     1x 0,17 x (350 000/1,4) = 42 500

Pavisam izdevumi 2008.gadā                                                                                                                                   150 000 Ls

 

5.2.1.6.

Kadastra objekta sastāva un kadastrālās vērtības izmaiņu paziņošana subjektam un vietējai pašvaldībai, ja laboti kadastra dati

Paziņojumu skaits 10 tūkst.

 

+ 5,0

+ 5,0

+ 5,0

+ 5,0

 

 

Darba saturs:

-         iepazīties ar pieprasījumu par datu labošanu;

-         ieskatīties NĪVK IS un izvērtēt;

-         reģistrēt pasūtījumu;

-         izlabot objektu datus NĪVK IS;

-         izdrukāt izmainītā ieraksta izdruku;

-         pārbaudīt datus NĪVK IS;

-         papildināt kadastra reģistra lietu;

-         sagatavot jaunu izziņu pēc pieprasījuma

 

1). Nepieciešamais darbs stundu skaits gadā:

                Vidējais objektu skaits gadā (10 000)

                Vidējais laika patēriņš 1 objektam h (0,25 h)

                Nepieciešamais darba stundu skaits gadā: 10 000 x 0,25= 2 500 h

2). Nepieciešamais darbinieku skaits:

                Darbu veic un darba samaksa ir piemaksa esošajiem darbiniekiem (apmēram 8,5)

                                                                                      

Finanšu aprēķins 2006.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                             Summa, Ls

1. Piemaksa atalgojumam 8,5 darbiniekam

§ (gadā, vidēji 26,078 Ls mēnesī)                                                                                              8,5 x 26,078 x 12 = 2660

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                             2660 x 24,09% = 641

2. Pasta izdevumi                                                                                                                                 1 x 0,17 x 10 000 = 1 700

Pavisam izdevumi 2006.gadā                                                                                                                                        5001Ls

 

 

Finanšu aprēķins 2007.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                             Summa, Ls

1. Piemaksas atalgojumam 8,5 darbiniekam

§ (gadā, vidēji 26,078 Ls mēnesī))                                                                                             8,5 x 26,078 x 12 = 2660

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                             2660 x 24,09% = 641

2. Pasta izdevumi                                                                                                                                 1 x 0,17 x 10 000 = 1 700

Pavisam izdevumi 2007.gadā                                                                                                                                        5001Ls

 

 

Finanšu aprēķins 2008.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                             Summa, Ls

1. Atalgojums 8,5 darbiniekam

§ (gadā, vidēji 26,.078 Ls mēnesī)                                                                                             8,5 x 26,078 x 12 = 2660

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                             2660 x 24,09% = 641

 

2. Pasta izdevumi                                                                                                                                 1 x 0,17 x 10 000 = 1 700

Pavisam izdevumi 2008.gadā                                                                                                                                        5001Ls

 

5.2.1.7.

Bezmaksas informācijas sagatavošana kadastra subjektiem 1 reizi gadā

Paziņojumu skaits 59 tūkst.

 

+ 129,7

+ 107,6

+ 107,6

+ 112,0

 

Darba saturs:

-         iepazīties ar saņemto pieprasījumu;

-         reģistrēt pasūtījumu;

-         sagatavot bezmaksas informāciju kadastra subjektiem;

-         pārbaudīt datus NĪVK IS;

-         parakstīt dokumentus informācijas pieprasītājam.

 

1). Nepieciešamais darbs stundu skaits gadā:

                Vidējais objektu skaits gadā (5 000)

                Vidējais laika patēriņš 1 objektam h (0,35)

                Nepieciešamais darba stundu skaits gadā: 59 000 x 0,3764 = 22209 h

 

2). Nepieciešamais darbinieku skaits:

                Nepieciešamais darba stundu skaits (22209 h)

                Darba stundu skaits (2019h)

                Nepieciešamais darbinieku skaits (22209 / 2019 = » 11 štata vietas)

 

Finanšu aprēķins 2006.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                                   Summa, Ls

1. Atalgojums 11 štata vietām

§ (gadā)                                                                                                                                         11 x 295 x 12 = 38 940

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                        38 940 x 24,09% = 9 381

2. Darba vietas iekārtošana un uzturēšana (gadā)                                                                                    12 x 5 x 11 x 12 = 7 920

    (ierēķināta lietderīgā platība)

3. Kancelejas preces un saimniecības preces                                                                                                 10 x 11 x 12 = 1 320

4. Telefona izmantošana, elektroenerģijas izmaksas  u.c.administratīvās izmaksas                                   29 x 11 x 12 = 3 828 

5. Grafiskās darba stacijas VECTOR Work Ako8  un monitora “22” noma                                          32,57 x 11 x 12 = 4 299

6. Lāzerprintera Samsung Laser ML 255IN noma                                                                                          9,5735 x 12/2 = 57

7. Datorvietas un printera, kopētāju dažādi remonti                                                                                      3 x 11 x 12/2 = 198

8. Datorvietas programmatūras uzturēšana                                                                                                    842 x 11/2 = 4 631

9. Pasta izdevumi                                                                                                                               1 x 0,17 x 59 000 = 10 030

Pavisam 2006.gada izdevumi bez darba vietas iekārtojuma izdevumiem                                                              80 604            

Vienreizējās izmaksas

§ biroja aprīkojums – galds, krēsli, telef.aparāti                                                                                    11 x 250 = 2 750

§ datorvietas ierīkošana ( 11 programmatūras Bently)                                                                      11 x 4212 = 46 332

Kopā vienreizējās izmaksas                                                                                                                                   49 082

 

Pavisam izdevumi 2006.gadā                                                                                                                                   129 686 Ls

 

 

Finanšu aprēķins 2007.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                                   Summa, Ls

1. Atalgojums 11 štata vietām

§ (gadā)                                                                                                                                         11 x 295 x 12 = 38 940

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                        38 940 x 24,09% = 9 381

2. Darba vietas iekārtošana un uzturēšana (gadā)                                                                                    12 x 5 x 11 x 12 = 7 920

    (ierēķināta lietderīgā platība)

3. Kancelejas preces un saimniecības preces                                                                                                 10 x 11 x 12 = 1 320

4. Telefona izmantošana, elektroenerģijas izmaksas  u.c.administratīvās izmaksas                                   29 x 11 x 12 = 3 828

5. Grafiskās darba stacijas VECTOR Work Ako8  un monitora “22” noma                                          32,57 x 11 x 12 = 4 299

 

6. Lāzerprintera Samsung Laser ML 255IN noma                                                                                          9,5735 x 12/2 = 57

7. Datorvietas un printera, kopētāju dažādi remonti                                                                                     3 x 11 x 12 /2 = 198

8. Datorvietas programmatūras uzturēšana                                                                                                     842 x 11/2 = 4 631

9. Pasta izdevumi                                                                                                                                1 x 0,17 x 59 000 = 10 030

10. Informācijas sistēmu pilnveidošana                                                                                                                             27 000

(Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra IS uzturēšana  un pilnveidošana)                                                                                                                            

Pavisam izdevumi 2007.gadā                                                                                                                      107 604 Ls

 

Finanšu aprēķins 2008.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                                   Summa, Ls

1. Atalgojums 11 štata vietām

§ (gadā)                                                                                                                                         11 x 295 x 12 = 38 940

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                        38 940 x 24,09% = 9 381

2. Darba vietas iekārtošana un uzturēšana (gadā)                                                                                    12 x 5 x 11 x 12 = 7 920

    (ierēķināta lietderīgā platība)

3. Kancelejas preces un saimniecības preces                                                                                                 10 x 11 x 12 = 1 320

4. Telefona izmantošana, elektroenerģijas izmaksas  u.c.administratīvās izmaksas                                   29 x 11 x 12 = 3 828 

5. Grafiskās darba stacijas VECTOR Work Ako8  un monitora “22” noma                                          32,57 x 11 x 12 = 4 299

6. Lāzerprintera Samsung Laser ML 255IN noma                                                                                          9,5735 x 12/2 = 57

7. Datorvietas un printera, kopētāju dažādi remonti                                                                                    3 x 11 x 12  /2 = 198

8. Datorvietas programmatūras uzturēšana                                                                                                     842 x 11/2 = 4 631

9. Pasta izdevumi                                                                                                                                1 x 0,17 x 59 000 = 10 030

10. Informācijas sistēmu pilnveidošana                                                                                                                             27 000

 (Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra IS uzturēšana  un pilnveidošana)                                                                                                                                      

Pavisam izdevumi 2008.gadā                                                                                                                                   107 604 Ls

 

5.2.1.8.

Bezmaksas informācijas sagatavošana valsts tiešās pārvaldes iestādēm savu funkciju veikšanai

Pieprasījumu skaits 6 tūkst.

 

+ 130,5

+ 95,2

+ 95,2

+ 102,3

 

 

Darba saturs:

-         iepazīties ar saņemto pieprasījumu;

-         reģistrēt pieprasījumu;

-         ieskatīties NĪVK IS datu bāzē un nodot pasūtījumu izpildei

-         sagatavot nepieciešamo informāciju valsts iestādei;

-         pārbaudīt sagatavoto informāciju;

-         parakstīt dokumentus un noformēt izsniegšanai;

-         izsniegt informāciju valsts iestādei.

 

1). Nepieciešamais darba stundu skaits gadā:

                Vidējais objektu skaits gadā (6 000)

                Vidējais laika patēriņš 1 objektam h (3,5)

                Nepieciešamais darba stundu skaits gadā: 6 000 x 4.038 = 24 228 h

2). Nepieciešamais darbinieku skaits:

                Nepieciešamais darba  stundu skaits (24 228 h)

                Darba stundu skaits (2019 h)

                Nepieciešamais darbinieku skaits (24 228 / 2019 = » 12 štata vietas)

 

Finanšu aprēķins 2006.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                                   Summa, Ls

1. Atalgojums 12 štata vietām

§ (gadā)                                                                                                                                         12 x 295 x 12 = 42 480

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                      42 480 x 24,09% = 10 233

2. Darba vietas iekārtošana un uzturēšana (gadā)                                                                                    12 x 5 x 12 x 12 = 8 640

    (ierēķināta lietderīgā platība)

3. Kancelejas preces un saimniecības preces                                                                                                 0 x 12 x 12 = 1 440

 

 

4. Telefona izmantošana, elektroenerģijas izmaksas  u.c.administratīvās izmaksas                                   29 x 12 x 12 = 4 176 

5. Grafiskās darba stacijas VECTOR Work Ako8  un monitora “22” noma                                          32,57 x 12 x 12 = 4 690

6. Lāzerprintera Samsung Laser ML 255IN noma                                                                                         9,5735 x 12 /2 = 57

7. Datorvietas un printera, kopētāju dažādi remonti                                                                                   3 x 12 x 12 / 2 = 216

8. Datorvietas programmatūras uzturēšana                                                                                                    842 x 12/2 = 5 052

Pavisam 2006.gada izdevumi bez darba vietas iekārtojuma izdevumiem                                                               76 984

 

Vienreizējās izmaksas

§  biroja aprīkojums – galds, krēsli, telef.aparāti                                                                                  12 x 250 = 3 000

§ datorvietas ierīkošana (12 programmatūras Bently)                                                                       12 x 4212 = 50 544

Kopā vienreizējās izmaksas                                                                                                                                   53 544

 

Pavisam izdevumi 2006.gadā                                                                                                                                   130 528 Ls

 

 

Finanšu aprēķins 2007.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                                   Summa, Ls

1. Atalgojums 12 štata vietām

§ (gadā)                                                                                                                                         12 x 295 x 12 = 42 480

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                      42 480 x 24,09% = 10 233

2. Darba vietas iekārtošana un uzturēšana (gadā)                                                                                    12 x 5 x 12 x 12 = 8 640

    (ierēķināta lietderīgā platība)

3. Kancelejas preces un saimniecības preces                                                                                                 10 x 12 x 12 = 1 440

4. Telefona izmantošana, elektroenerģijas izmaksas  u.c.administratīvās izmaksas                                   29 x 12 x 12 = 4 176 

5. Grafiskās darba stacijas VECTOR Work Ako8  un monitora “22” noma                                          32,57 x 12 x 12 = 4 690

6. Lāzerprintera Samsung Laser ML 255IN noma                                                                                          9,5735 x 12/2 = 57

7. Datorvietas un printera, kopētāju dažādi remonti                                                                                     3 x 12 x 12 /2 = 216

8. Datorvietas programmatūras uzturēšana                                                                                                    842 x 12/2 = 5 052

9. Informācijas sistēmu pilnveidošana                                                                                                                               18 200

(Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra IS uzturēšana  un pilnveidošana)                                                                                                                             

Pavisam izdevumi 2007.gadā                                                                                                                                     95 184 Ls

 

 

Finanšu aprēķins 2008.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                                   Summa, Ls

1. Atalgojums 12 štata vietām

§ (gadā)                                                                                                                                         12 x 295 x 12 = 42 480

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                      42 480 x 24,09% = 10 233

2. Darba vietas iekārtošana un uzturēšana (gadā)                                                                                    12 x 5 x 12 x 12 = 8 640

    (ierēķināta lietderīgā platība)

3. Kancelejas preces un saimniecības preces                                                                                                 10 x 12 x 12 = 1 440

4. Telefona izmantošana, elektroenerģijas izmaksas  u.c.administratīvās izmaksas                                   29 x 12 x 12 = 4 176 

5. Grafiskās darba stacijas VECTOR Work Ako8  un monitora “22” noma                                          32,57 x 12 x 12 = 4 690

6. Lāzerprintera Samsung Laser ML 255IN noma                                                                                          9,5735 x 12/2 = 57

7. Datorvietas un printera, kopētāju dažādi remonti                                                                                     3 x 12 x 12 /2 = 216

8. Datorvietas programmatūras uzturēšana                                                                                                    842 x 12/2 = 5 052

9. Informācijas sistēmu pilnveidošana   (Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra IS uztur.  un pilnv.)                    18 200                                         

Pavisam izdevumi 2008.gadā                                                                                                                                     95 184 Ls

 

5.2.1.9.

Bezmaksas informācijas sagatavošana vietējo pašvaldību funkciju nodrošināšanai (565 pašvaldības)

 

+ 52,1

+ 52,5

+ 52,5

+ 52,4

 

 

Darba saturs:

-         iepazīties ar saņemto pieprasījumu;

-         reģistrēt pieprasījumu;

-         ieskatīties NĪVK IS datu bāzē un nodot pasūtījumu izpildei

 

-         sagatavot nepieciešamo informāciju pašvaldībai;

-         pārbaudīt sagatavoto informāciju;

-         parakstīt dokumentus un noformēt izsniegšanai;

-         izsniegt informāciju pašvaldībai.

 

1). Nepieciešamais darba stundu skaits gadā:

                Vidējais objektu skaits gadā (565)

                Vidējais laika patēriņš 1 objektam h (12)

                Nepieciešamais darba stundu skaits gadā: 565 x 12 = 7 013 h

 

2). Nepieciešamais darbinieku skaits:

                Nepieciešamais darba stundu skaits (7 013 h)

                Darba stundu skaits (2019 h)

                Nepieciešamais darbinieku skaits (7 013 / 2019 = » 4 štata vietas)

 

Finanšu aprēķins 2006.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                                   Summa, Ls

1. Atalgojums 4štata vietām

§ (gadā)                                                                                                                                           4 x 390 x 12 = 18 720

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                        18 720 x 24,09% = 4 510

2. Darba vietas iekārtošana un uzturēšana (gadā)                                                                                      12 x 5 x 4 x 12 = 2 880

    (ierēķināta lietderīgā platība)

3. Kancelejas preces un saimniecības preces                                                                                                      10 x 4 x 12 = 480

4. Telefona izmantošana, elektroenerģijas izmaksas  u.c.administratīvās izmaksas                                     29 x 4 x 12 = 1 392 

5. Grafiskās darba stacijas VECTOR Work Ako8  un monitora “22” noma                                            32,57 x 4 x 12 = 1 563

6. Lāzerprintera Samsung Laser ML 255IN noma                                                                                         9,5735 x 12 /2 = 57

7. Datorvietas un printera, kopētāju dažādi remonti                                                                                        3 x 4 x 12 /2 = 72

8. Datorvietas programmatūras uzturēšana                                                                                                          842 x 4 = 3 368

9. Komandējumi                                                                                                                                                      50 x 12 = 600

Pavisam 2006.gada izdevumi bez darba vietas iekārtojuma izdevumiem                                                                33 642  

 

Vienreizējās izmaksas

§ biroja aprīkojums – galds, krēsli, telef.aparāti                                                                                      4 x 400 = 1 600

§ datorvietas ierīkošana (4 programmatūras Bently)                                                                           4 x 4212 = 16 848

Kopā vienreizējās izmaksas                                                                                                                                   18 448

 

Pavisam izdevumi 2006.gadā                                                                                                                                     52 090 Ls

 

 

Finanšu aprēķins 2007.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                                   Summa, Ls

1. Atalgojums 4štata vietām

§ (gadā)                                                                                                                                           4 x 390 x 12 = 18 720

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                        18 720 x 24,09% = 4 510

2. Darba vietas iekārtošana un uzturēšana (gadā)                                                                                      12 x 5 x 4 x 12 = 2 880

    (ierēķināta lietderīgā platība)

3. Kancelejas preces un saimniecības preces                                                                                                    10 x 4 x 12 = 480

4. Telefona izmantošana, elektroenerģijas izmaksas  u.c.administratīvās izmaksas                                     29 x 4 x 12 = 1 392 

5. Grafiskās darba stacijas VECTOR Work Ako8  un monitora “22” noma                                            32,57 x 4 x 12 = 1 563

6. Lāzerprintera Samsung Laser ML 255IN noma                                                                                          9,5735 x 12/2 = 57

7. Datorvietas un printera, kopētāju dažādi remonti                                                                                         3 x 4 x 12 /2 = 72

8. Datorvietas programmatūras uzturēšana                                                                                                          842 x 4 = 3 368

9. Komandējumi                                                                                                                                                      50 x 12 = 600

10. Informācijas sistēmu pilnveidošana                                                                                                                             18 900                                                                                                                         

 (Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra IS uzturēšana  un pilnveidošana) 

Pavisam izdevumi 2007.gadā                                                                                                                                     52 542 Ls

 

 

Finanšu aprēķins 2008.gadam

 

                Rādītājs                                                                                                                                   Summa, Ls

1. Atalgojums 4 štata vietām

§ (gadā)                                                                                                                                           4 x 390 x 12 = 18 720

§ darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                                        18 720 x 24,09% = 4 510

2. Darba vietas iekārtošana un uzturēšana (gadā)                                                                                      12 x 5 x 4 x 12 = 2 880

    (ierēķināta lietderīgā platība)

3. Kancelejas preces un saimniecības preces                                                                                                      10 x 4 x 12 = 480

4. Telefona izmantošana, elektroenerģijas izmaksas  u.c.administratīvās izmaksas                                     29 x 4 x 12 = 1 392

5. Grafiskās darba stacijas VECTOR Work Ako8  un monitora “22” noma                                            32,57 x 4 x 12 = 1 563

6. Lāzerprintera Samsung Laser ML 255IN noma                                                                                         9,5735 x 12/2 = 57

7. Datorvietas un printera, kopētāju dažādi remonti                                                                                         3 x 4 x 12 /2 = 72

8. Datorvietas programmatūras uzturēšana                                                                                                          842 x 4 = 3 368

9. Komandējumi                                                                                                                                                      50 x 12 = 600

10. Informācijas sistēmu pilnveidošana                                                                                                                             18 900

(Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra IS uzturēšana  un pilnveidošana)                                                                                                                          

Pavisam izdevumi 2008.gadā                                                                                                                                     52 542 Ls

 

5.2.2.

Uzturēšanas izdevumu samazinājums

 

 

 

 

 

5.2.3.

Papildu izdevumu kapitālieguldījumiem

 

+ 552,0

+ 610,0

+ 395,0

+ 299,0

5.2.3.1.

Kapitālajiem izdevumiem

 

 

 

 

 

5.2.3.2.

Zemes iegādei

 

 

 

 

 

5.2.3.3.

Investīcijas Kadastra informācijas sistēmas attīstībai

 

+ 552,0

+ 610,0

+ 395,0

+ 299,0

5.2.4.

Izdevumu kapitālieguldījumiem samazinājums

 

 

 

 

 

 

 


6.Cita informācija

Nepieciešamas investīcijas kadastra likuma projekta ieviešanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas izmaiņām atbilstoši likuma projektā iestrādātajiem jaunajiem principiem un sistēmas informācijas tehnoloģiju atjaunošanai un nodrošināšanai atbilstoši šodienas prasībām. Valsts investīciju projekta OP - 5 ietvaros piešķirtās investīcijas 2003.gadā bija 11 000 Ls, bet 2004. un 2005.gadā investīcijas nav piešķirtas.  Tāpēc nav veikti jau spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktie uzlabojumi Kadastra informācijas sistēmā. Atbilstoši investīciju projektu iesniegšanas kārtībai Tieslietu ministrija sagatavos un līdz 2005.gada maijam atkārtoti iesniegs investīciju projekta OP – 5 pieteikumu 2006. – 2010.gadam.

 Jaunie darba veidi paredzēti no 2006.gada, pēc kadastra likuma projekta stāšanās spēkā, līdz ar to 2005.gada budžetā netika plānoti.

Informācija par nepieciešamo finanšu līdzekļu segšanas avotiem 2006. un turpmākajos gados

 

 

Rādītāji

(tūkst.latu)

2005.

2006.

2007.

2008.

    Vidēji piecu

gadu laikā

pēc kārtējā gada

Finans. avots

1

Izdevumu izmaiņas

 

1 751,90

1 588,40

1 373,40

1 321,70

 

1.1.

Kadastra informācijas sniegšana Eiropas Savienības un citām valstīm

 

23,6

21

21

21,5

BD

1.2.

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu noteikšana bez subjekta ierosinājuma jaunu nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumu noteikšana  90 tūkst.

 

303,5

264,2

264,2

272,1

BD

1.3.

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā bez subjekta ierosinājuma esošo nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumu aktualizācija 50 tūkst.

 

21,9

21,9

21,9

21,9

BD

1.4.

Apliecinājuma sagatavošana par kadastra objekta reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā
Jaunu kadastra objektu reģistrācija 52 tūkst.

 

383,6

261

261

285,5

PI

1.5.

Kadastra objekta datu un kadastrālās vērtības izmaiņu paziņošana subjektam
Paziņojumu skaits 350 tūkst

 

150

150

150

150

BD

1.6.

Kadastra objekta sastāva un kadastrālās vērtības izmaiņu paziņošana subjektam un vietējai pašvaldībai, ja laboti kadastra dati
Paziņojumu skaits 10 tūkst.

 

5

5

5

5

PI

1.7.

Bezmaksas informācijas sagatavošana kadastra subjektiem 1 reizi gadā
Paziņojumu skaits 59 tūkst.

 

129,7

107,6

107,6

112

BD

1.8.

Bezmaksas informācijas sagatavošana valsts tiešās pārvaldes iestādēm savu funkciju veikšanai
Pieprasījumu skaits 6 tūkst.

 

130,5

95,2

95,2

102,3

BD

1.9.

Bezmaksas informācijas sagatavošana vietējo pašvaldību funkciju nodrošināšanai (565 pašvaldības)

 

52,1

52,5

52,5

52,4

BD

1.10.

Investīcijas Kadastra informācijas sistēmas attīstībai

 

552

610

395

299

VIP (BD)

BD - valsts budžeta dotācija       PI - pašu ieņēmumi      VIP - valsts investīciju projekts

 

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumu projektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punk-tus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

 

 

 

 

 

 Likums paredz, ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc likuma spēkā stāšanās Ministru kabinets izdod visus likumā deleģētos Ministru kabineta noteikumus:

1) Nekustamā īpašuma objekta noteikšana (23. panta deleģējums).

Noteikumi noteiks:

·        dokumentu veidus, kurus nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas procesa uzsākšanai ierosinātājs iesniedz Valsts zemes dienestā;

·        Valsts zemes dienesta rīcībā esošo dokumentu izmantošanu;

·        noteikšanas darbu uzdevuma saturu, tā sagatavošanas un izsniegšanas kārtību un termiņus;

·        nekustamā īpašuma objekta un zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas kārtību, raksturojošos datus, to precizitāti, pieļaujamo nesaisti, raksturojošo datu grozīšanas kārtību, kadastrālās uzmērīšanas dokumentu veidu, saturu un to saskaņošanas kārtību;

·        nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšanas un aktualizācijas kārtību;

·        nekustamā īpašuma lietu un citu kadastra dokumentu glabāšanas kārtību.

 

2) Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi (61. panta deleģējums).

Noteikumi noteiks:

·        kadastra objekta identifikatora veidošanas principus, piešķiršanas kārtību un klasifikāciju;

·        personu, kurām normatīvie akti neparedz piešķirt personas identifikatoru, identifikatora piešķiršanas vai maiņas kārtību Kadastra informācijas sistēmā;

·        kadastra datu saturu un to labošanas un uzturēšanas kārtību;

·        Kadastra kartes veidošanas kārtību, attēlojamo datu saturu, mēroga noteiktību, attēlošanas un uzturēšanas kārtību un pieļaujamās nesaistes robežas, veicot nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas robežu datu izlīdzināšanu;

·        nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma reģistrācijas un aktualizācijas kārtību;

·        nekustamā īpašuma nodokļa objekta ierakstīšanas kārtību un ierakstāmās ziņas;

·        ieraksta par kadastra objektu dzēšanas kārtību.

 

3) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtība un ziņu apjoms (89. panta deleģējums).

Noteikumi noteiks:

·        nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām nepieciešamo ziņu sniegšanas kārtību un termiņus;

·        ziņu sniegšanas kārtību, ko iesniedz kadastra subjekti, vietējās pašvaldības, valsts institūcijas, mērniecībā licencētas personas

·        kārtību un apjomus kādā darījumos iesaistītie kadastra subjekti, vietējās pašvaldības un valsts institūcijas, kā arī Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata sniedz Valsts zemes dienestam informāciju par darījumiem ar nekustamo īpašumu, tajā skaitā par darījuma objektu un darījuma summu.

 

4) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība (90. panta deleģējums).

Noteikumi noteiks:

·        Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību;

·        informācijas izsniegšanas veidus.

5) Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība (10.panta deleģējums). (Spēkā esošie Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumi Nr.344 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība" ir izstrādāti atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 4.panta 6.apakšpunkta deleģējumam, bet izstrādājot Kadastra likumu minētā likuma norma no likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” tiek pārnesta uz likuma “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 10.pantu.)

Noteikumi noteiks nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtību.

 

6) Kadastrālās vērtēšanas noteikumi (67. panta deleģējums).

Noteikumi noteiks:

·        kadastrālās vērtēšanas kārtību;

·        kadastrālo vērtību bāzes izstrādes kārtību un principus, kā arī to apstiprināšanas kārtību un termiņus.

7)      Noteikumi par valsts nodevu Nekustamā īpašuma valsts kadastra izziņas sagatavošanai. (101.panta deleģējums) (Spēkā esošie Ministru kabineta 2004.gada 15.jūnija noteikumi Nr.540 "Noteikumi par valsts nodevu par nekustamo īpašumu sastāvu un piederības izziņu izsniegšanu" tiks izstrādāti jaunā redakcijā un grozīts tiks izdošanas pamatojums)

Noteikumi noteiks valsts nodevas likmi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra izziņu, samaksas kārtību un atvieglojumus.

 

8)      Ar nekustamā īpašuma nodokli neaplikšanas pazīmju klasifikācija (46. panta deleģējums).

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, Ministru kabinets izstrādās klasifikāciju, kurā klasificēs iemeslus atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli”, kad kadastra objekts nav apliekams ar nekustamā īpašuma nodokli. Klasifikācija atvieglos pašvaldību darbu nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai un uzlabos datu apmaiņu starp pašvaldību un Kadastra informācijas sistēmām.

 

9)      Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācija (29.panta deleģējums).

Noteikumi noteiks nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju.

Saskaņā ar 1998.gada 16.jūnija MK noteikumiem Nr.222 „Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu” līdz šim ir spēkā ar Valsts zemes dienesta 2000.gada 27.novembra rīkojumu Nr.398 apstiprinātā Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu klasifikācija.

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju paredzēts veidot atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktajiem aizsargjoslu veidiem, likumā Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām noteiktajām aizsargājamo teritoriju kategorijām. Kā arī noteikt apgrūtinājumu grupas atbilstoši citos normatīvajos aktos (Zvejniecības likums, Meliorācijas likums, likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību, Būvniecības likums u. c.) noteiktajām teritorijām, kurās nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām ir noteikti aprobežojumi.

10)  Kadastrālās uzmērīšanas licences izsniegšanas, pagarināšanas, anulēšanas un licencēto personu darbības uzraudzības kārtība (30.panta deleģējums).

Noteikumi noteiks licenču izsniegšanas, pagarināšanas, anulēšanas un licencēto personu darbības uzraudzības kārtību. apdrošināšanas līguma minimālo summu un apdrošināšanas noteikumus.

Jāizdara grozījumi normatīvajos aktos:

 

- likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Vēstnesis, 18.02.1995, Nr. 26(309), lai precizētu 11.panta 36.punktā minēto valsts nodevas objektu.;

- Zemesgrāmatu likumā (kas apstiprināts ar 1993.gada 30.marta likumu “Par 1937.gada 22.decembra zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību”, Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, Nr.15), lai tiesību aktos lietotā terminoloģija atbilstu mūsdienu prasībām un nerastos atšķirīga izpratne par Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma projektā lietoto jēdzienu “zemes vienība” un Zemesgrāmatu likumā ietverto jēdzienu “zemes gabals”, kā arī nodrošinātu sadarbību un datu apmaiņu starp Valsts zemes dienestu un Zemesgrāmatu;

- Latvijas Padomju sociālistiskās republikas Augstākās padomes 1984.gada 12.jūlijā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, lai likuma projekta 14.pantā noteiktajos gadījumos nodrošinātu kadastra darbību veikšanu.

 

Jāatzīst par spēku zaudējušiem sekojoši Ministru kabineta noteikumi:

2000.gada 19.decembra noteikumi Nr.465 "Pilsētu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi";

2001.gada 31.jūlija noteikumi Nr.341 "Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi";

2001gada 30.aprīļa noteikumi Nr.184 "Ēku kadastrālās vērtēšanas noteikumi";

2001.gada 31.jūlija noteikumi Nr.344 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība";

2001.gada 31.jūlija noteikumi Nr.343 "Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas kārtība"

1996.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.158 “ Nekustamā īpašuma valsts kadastra noteikumi”.

2. Cita informācija

 Līdz Ministru kabineta noteikumu izdošanai piemērojami patreiz spēkā esošie normatīvie akti, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām    

 Likumā ietvertas normas atbilst ANO Eiropas ekonomiskās komisijas 1996.gadā izdotajiem ieteikumiem “Zemes resursu pārvaldes vadošie principi” (ECE/HBP/96).

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piem. Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 Normatīvā akta pro-jekts šo jomu neskar

 Normatīvā akta pro-jekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

 1 1998.gadā Starptautiskajā Mērnieku asociācijā (FIG) apstiprināja kadastra attīstības dokumentu “Kadastrs – 2014”. 

Otrajā Eiropas kadastra kongresā 2003.gada 5.decembrī tika apstiprināti kadastra kopīgie principi Eiropas Savienībā.

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Notikušas konsultācijas ar:

Latvijas Pašvaldību savienību;

Lielo pilsētu asociāciju;

Rīgas Tehniskās universitātes ģeomātikas katedru;

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedru;

Latvijas namsaimnieku biedrību;

Latvijas Mērnieku biedrību.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta) 

Rīgas Tehniskās universitātes ģeomātikas katedra atbalsta likuma projekta tālāku virzīšanu.

Latvijas Mērnieku biedrība kopumā atbalsta likuma projekta tālāko virzību, ierosinot papildinājumus un labojumus, kuri iekļauti likuma projektā.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra kopumā atbalsta likuma projekta tālāko virzību, norādot uz neprecizitātēm. Norādītie panti precizēti un iekļauti likuma projektā.

Latvijas namsaimnieku biedrība norāda uz neskaidrībām, taču nav iesniegtas konkrētas pantu redakcijas.

Latvijas Pašvaldību savienība un Lielo pilsētu asociācija iesūtījušas priekšlikumus likuma projekta konkrētu pantu redakcijām.

Notikušas vairākkārtējas sarunas. likuma projektā mainīti formulējumi ievērojot šo organizāciju priekšlikumus.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Vienlaicīgi ar iesniegšanu Ministru kabinetā, plānots ievietot likuma projektu Valsts zemes dienesta mājas lapā.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Principiālu atbalstu un priekšlikumus sniegusi Zviedrijas Nacionālā mērniecības iestāde (Lantmäteriet). Priekšlikumi iestrādāti.

 

5. Cita informācija

 Nav.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Jaunas valsts institūcijas nav jāveido. Notiks Valsts zemes dienesta esošo funkciju pārdale, zemes reformai beidzoties samazināsies Valsts zemes dienesta funkciju apjoms. Tiks nostiprinātas un sakārtotas Valsts zemes dienesta funkcijas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas un nekustamā īpašuma formēšanas jomā.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Publikācija izdevumos “Latvijas Vēstnesis” un “Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs.”

Publikācija Valsts zemes dienesta mājas lapā.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Normatīvais akts indivīda tiesības neierobežo.

Likuma projektā paredzēta lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība (91., 92.pants).

4. Cita informācija

 Nav.

 

Tieslietu ministre                                                                                               S.Āboltiņa

21.04.2005.  10:00

7730

A.Rausis

7038618, Aldis.Rausis@vzd.gov.lv

 

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Sparāne

M.Lazdovskis


1.pielikums

likuma projekta

 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”

anotācijai

Text Box: N o s a k aText Box: V e i d o
 

 

 

 

 

 2.pielikums

likuma projekta

“Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”

anotācijai

Kadastra informācijas ieguves shēma