Iesniedz Ārlietu komisija

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2006. gada 28. septembrī

Nr.9/1 – 4-133

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojektu „ Grozījums Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā” / reģ.nr. 1223; dok.nr. 4227/.

 

 

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 5.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                                                                                                                         Likumprojekts trešajam lasījumam 

Grozījums Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā (reģ.nr. 1223)

 

 

Spēkā esošā redakcija

 

Otrajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

 

Pr.

nr.

             

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

                            1.

2.

 3.

4.

5.

                                  6.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.pants. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licence

(1) Katram stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta darījumam ir nepieciešama Komitejas izsniegta licence.

(2) Lai saņemtu jonizējošā starojuma avotu (to skaitā kodolmateriālu) eksporta, importa vai tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam papildus nepieciešama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta Radiācijas drošības centra speciāla atļauja (licence) atsevišķiem komercdarbības veidiem.

 

 

 

(3) Lai saņemtu Eiropas Savienības 2003.gada 17.novembra Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01 minēto militāro preču eksporta, importa vai tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam papildus nepieciešama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta Aizsardzības ministrijas speciāla atļauja (licence) atsevišķiem komercdarbības veidiem.

.

    

 (4) Stratēģiskas nozīmes preču tranzīta licence nepieciešama arī tad, ja persona, kura veic stratēģiskas nozīmes preču starpniecības darījumu, pārvieto stratēģiskas nozīmes preces tranzītā bez ievešanas Latvijas Republikas teritorijā, bet, ja šīs preces ir Eiropas Savienības 2003.gada 17.novembra Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01 minētās militārās preces, stratēģiskas nozīmes preču starpniekam papildus nepieciešama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta Aizsardzības ministrijas speciāla atļauja (licence) atsevišķiem komercdarbības veidiem.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Licences izsniegšanu Komiteja saskaņo ar to valsts pārvaldes iestādi, kura izsniegusi speciālo atļauju (licenci) atsevišķiem komercdarbības veidiem. Attiecīgā valsts pārvaldes iestāde triju darbdienu laikā pēc Komitejas pieprasījuma saņemšanas dod saskaņojumu licences izsniegšanai vai ieteikumu licenci neizsniegt.

   

 

 

 

 

 

 

 

(6) Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licences izsniegšanu Komiteja saskaņo ar to valsts pārvaldes iestādi, kura izsniegusi šā panta otrajā vai trešajā daļā paredzēto licenci. Attiecīgā valsts pārvaldes iestāde triju darbdienu laikā pēc Komitejas pieprasījuma saņemšanas dod saskaņojumu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licences izsniegšanai vai ieteikumu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licenci neizsniegt."

 

 

 

 

 

 

 

Izdarīt Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

 

"8.pants. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licence

     (1) Katram stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta darījumam ir nepieciešama Komitejas izsniegta licence.

     (2) Lai saņemtu jonizējošā starojuma avotu (to skaitā kodolmateriālu) eksporta, importa vai tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam papildus nepieciešama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta Radiācijas drošības centra speciāla atļauja darbībai ar jonizējošā starojuma avotiem.

   

 (3) Lai saņemtu Eiropas Savienības 2003.gada 17.novembra Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01 minēto militāro preču eksporta, importa vai tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam papildus nepieciešama Aizsardzības ministrijas izsniegta licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm. Licences komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm izsniegšanas, derīguma termiņa pagarināšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību, kā arī valsts nodevas apmēru par licences komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm izsniegšanu nosaka Ministru kabinets.

     (4) Aiz sardzības ministrijas licenci komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm ir tiesīgi saņemt individuālie komersanti vai komercsabiedrības, ja valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu par to, ka attiecīgā komersanta darbība ir vērsta pret Latvijas Republikas drošību vai šis komersants pārkāpj starptautiskajos līgumos ietvertos vai starptautisko organizāciju noteiktos ierobežojumus, kā arī kuru dalībnieki, vadītāji, personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, kā arī darbinieki, kas tieši saistīti ar stratēģiskas nozīmes preču ražošanu (izgatavošanu), remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanu vai apsardzi, atbilst šādām prasībām:

       

    

 1) ir vismaz 21 gada vecumu

sasnieguši Latvijas pilsoņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi;

       

        2) nav sodīti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, — agrāk nekā trīs gadus pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

  3)  viņiem nav diagnosticēti psihiski traucējumi;

  4)  viņiem nav diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība;

  5) pēdējo divu gadu laikā administratīvi nav sodīti par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem;

  6) par kuriem Valsts policijai, prokuratūrai vai valsts drošības iestādēm nav ziņu, kas apliecina šīs personas piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem grupējumiem, sabiedriskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;

   7) viņiem ir deklarēta (reģistrēta) dzīvesvieta;

   8) viņi netiek saukti pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

     (5) Aizsardzības ministrija licenci komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm pēc valsts nodevas samaksāšanas izsniedz uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.

Aizsardzības ministrija ir tiesīga nepagarināt tās derīguma termiņu, apturēt uz laiku tās darbību vai anulēt to, ja:

         1) konstatēts, ka komersants licences saņemšanai vai tās derīguma termiņa pagarināšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

   2) ir pārkāptas šā likuma vai citu normatīvo aktu prasības vai licencē iekļautie nosacījumi.

    

      (6) Komitejas izsniegta stratēģiskas nozīmes preču tranzīta licence nepieciešama arī tad, ja persona, kura veic stratēģiskas nozīmes preču starpniecības darījumu, pārvieto stratēģiskas nozīmes preces tranzītā bez ievešanas Latvijas Republikas teritorijā, bet, ja šīs preces ir Eiropas Savienības 2003.gada 17.novembra Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01 minētās militārās preces, stratēģiskas nozīmes preču starpniekam papildus nepieciešama Aizsardzības ministrijas izsniegta licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm.

    

 

 

          (7) Aizsardzības ministrijas izsniegta licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm nav nepieciešama, ja tiek veikts darījums ar militārajiem ieročiem, to sastāvdaļām vai palīgierīcēm, munīciju, sprāgstvielām, spridzināšanas ietaisēm, speciālajiem līdzekļiem vai pirotehniskajiem izstrādājumiem un stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam ir Ieroču aprites likuma 37.panta otrās daļas 1.punktā paredzētā speciālā atļauja (licence).

     (8) Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licences izsniegšanu Komiteja saskaņo ar to valsts pārvaldes iestādi, kura izsniegusi šā panta otrajā vai trešajā daļā paredzēto licenci. Attiecīgā valsts pārvaldes iestāde triju darbdienu laikā pēc Komitejas pieprasījuma saņemšanas dod saskaņojumu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licences izsniegšanai vai ieteikumu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licenci neizsniegt."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāta

V.Buzajeva

priekšlikums

 

Papildināt 8. panta ceturtās daļas

1. punktu pēc vārdiem „Latvijas pilsoņi „ ar vārdiem „vai nepilsoņi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < o:p>

redakcionāli

precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli

precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli

precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli

precizēts

 

 

 

Izdarīt Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

 

"8.pants. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licence

     (1) Katram stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta darījumam ir nepieciešama Komitejas izsniegta licence.

     (2) Lai saņemtu jonizējošā starojuma avotu (to skaitā kodolmateriālu) eksporta, importa vai tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam papildus nepieciešama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta Radiācijas drošības centra speciāla atļauja darbībai ar jonizējošā starojuma avotiem.

    

(3) Lai saņemtu Eiropas Savienības 2003.gada 17.novembra Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01 minēto militāro preču eksporta, importa vai tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam papildus nepieciešama Aizsardzības ministrijas izsniegta licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm. Kārtību, kāda izsniedzama licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm, pagarināms licences derīguma termiņš, licence anulējama un apturama tās darbība, kā arī par licences izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru nosaka Ministru kabinets.

     (4) Aizsardzības ministrijas licenci komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm ir tiesīgi saņemt individuālie komersanti vai komercsabiedrības, ja valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu par to, ka attiecīgā komersanta darbība ir vērsta pret Latvijas Republikas drošību vai šis komersants pārkāpj starptautiskajos līgumos ietvertos vai starptautisko organizāciju noteiktos ierobežojumus, un ja šā komersanta dalībnieki, vadītāji, personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, kā arī darbinieki, kas tieši saistīti ar stratēģiskas nozīmes preču ražošanu (izgatavošanu), remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, apsardzi vai attiecīgu pakalpojumu sniegšanu, atbilst šādām prasībām:

 

1) ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi;

2) nav sodīti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu — vismaz trīs gadus pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

3) viņiem nav diagnosticēti psihiski traucējumi;

4) viņiem nav diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība;

5) pēdējo divu gadu laikā nav administratīvi sodīti par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem;

6) Valsts policijai, prokuratūrai vai valsts drošības iestādēm nav ziņu, kas apliecina viņu piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem grupējumiem, sabiedriskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;

7) viņiem ir deklarēta (reģistrēta) dzīvesvieta;

8) viņi netiek saukti pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

 

 

     (5) Aizsardzības ministrija licenci komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm pēc valsts nodevas samaksāšanas izsniedz uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem. Aizsardzības ministrija ir tiesīga nepagarināt licences derīguma termiņu, apturēt uz laiku tās darbību vai to anulēt, ja:

1) konstatēts, ka komersants licences saņemšanai vai tās derīguma termiņa pagarināšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

2) ir pārkāptas šā likuma vai citu normatīvo aktu prasības vai licencē iekļautie nosacījumi.

     (6) Komitejas izsniegta stratēģiskas nozīmes preču tranzīta licence nepieciešama arī tad, ja persona, kura veic stratēģiskas nozīmes preču starpniecības darījumu, pārvieto stratēģiskas nozīmes preces tranzītā bez ievešanas Latvijas teritorijā, bet, ja šīs preces ir Eiropas Savienības 2003.gada 17.novembra Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01 minētās militārās preces, stratēģiskas nozīmes preču starpniekam papildus nepieciešama Aizsardzības ministrijas izsniegta licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm.

 

 

 

(7) Aizsardzības ministrijas izsniegta licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm nav nepieciešama, ja tiek veikts darījums ar militārajiem ieročiem, to sastāvdaļām vai palīgierīcēm, munīciju, sprāgstvielām, spridzināšanas ietaisēm, speciālajiem līdzekļiem vai pirotehniskajiem izstrādājumiem un stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam ir Ieroču aprites likuma 37.panta otrās daļas 1.punktā paredzētā speciālā atļauja (licence).

(8) Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licences izsniegšanu Komiteja saskaņo ar to valsts pārvaldes iestādi, kura izsniegusi šā panta otrajā vai trešajā daļā paredzēto licenci. Attiecīgā valsts pārvaldes iestāde triju darbdienu laikā pēc Komitejas pieprasījuma saņemšanas dod saskaņojumu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licences izsniegšanai vai ieteikumu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licenci neizsniegt.”