Iesniedz Ārlietu komisija

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

2006.gada 14. jūnijā

Nr. 9/1- 120

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā” (reģ.nr. 1223; dok.nr. 4227).

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 4.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle,

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                                                                                                                         Likumprojekts otrajam lasījumam 

„Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā” (reģ.nr. 1223)

 

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

 

Pr.

nr.

             

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

                            1.

 2.

3.

4.

                                  5.

 

Izdarīt Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

 

"8.pants. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licence

     (1) Katram stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta darījumam ir nepieciešama Komitejas izsniegta licence.

     (2) Lai saņemtu jonizējošā starojuma avotu (to skaitā kodolmateriālu) eksporta, importa vai tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam papildus nepieciešama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta Radiācijas drošības centra speciāla atļauja (licence) atsevišķiem komercdarbības veidiem.

     (3) Lai saņemtu Eiropas Savienības 2003.gada 17.novembra Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01 minēto militāro preču eksporta, importa vai tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam papildus nepieciešama Aizsardzības ministrijas izsniegta licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm. Licences komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm izsniegšanas, derīguma termiņa pagarināšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību, kā arī valsts nodevas apmēru par licences komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm izsniegšanu nosaka Ministru kabinets.

     (4) Komitejas izsniegta stratēģiskas nozīmes preču tranzīta licence nepieciešama arī tad, ja persona, kura veic stratēģiskas nozīmes preču starpniecības darījumu, pārvieto stratēģiskas nozīmes preces tranzītā bez ievešanas Latvijas Republikas teritorijā, bet, ja šīs preces ir Eiropas Savienības 2003.gada 17.novembra Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01 minētās militārās preces, stratēģiskas nozīmes preču starpniekam papildus nepieciešama Aizsardzības ministrijas izsniegta licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm.

     (5) Aizsardzības ministrijas izsniegta licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm nav nepieciešama, ja tiek veikts darījums ar militārajiem ieročiem, to sastāvdaļām vai palīgierīcēm, munīciju, sprāgstvielām, spridzināšanas ietaisēm, speciālajiem līdzekļiem vai pirotehniskajiem izstrādājumiem un stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam ir Ieroču aprites likuma 37.panta otrās daļas 1.punktā paredzētā speciālā atļauja (licence).

     (6) Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licences izsniegšanu Komiteja saskaņo ar to valsts pārvaldes iestādi, kura izsniegusi šā panta otrajā vai trešajā daļā paredzēto licenci. Attiecīgā valsts pārvaldes iestāde triju darbdienu laikā pēc Komitejas pieprasījuma saņemšanas dod saskaņojumu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licences izsniegšanai vai ieteikumu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licenci neizsniegt."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

/ Aizsardzības ministres  L.Mūrnieces priekšlikums /

 

Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

 

"8.pants. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licence

     (1) Katram stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta darījumam ir nepieciešama Komitejas izsniegta licence.

     (2) Lai saņemtu jonizējošā starojuma avotu (to skaitā kodolmateriālu) eksporta, importa vai tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam papildus nepieciešama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta Radiācijas drošības centra speciāla atļauja darbībai ar jonizējošā starojuma avotiem.

     (3) Lai saņemtu Eiropas Savienības 2003.gada 17.novembra Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01 minēto militāro preču eksporta, importa vai tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam papildus nepieciešama Aizsardzības ministrijas izsniegta licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm. Licences komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm izsniegšanas, derīguma termiņa pagarināšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību, kā arī valsts nodevas apmēru par licences komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm izsniegšanu nosaka Ministru kabinets.

     (4) Aizsardzības ministrijas licenci komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm ir tiesīgi saņemt individuālie komersanti vai komercsabiedrības, ja valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu par to, ka attiecīgā komersanta darbība ir vērsta pret Latvijas Republikas drošību vai šis komersants pārkāpj starptautiskajos līgumos ietvertos vai starptautisko organizāciju noteiktos ierobežojumus, kā arī kuru dalībnieki, vadītāji, personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, kā arī darbinieki, kas tieši saistīti ar stratēģiskas nozīmes preču ražošanu (izgatavošanu), remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanu vai apsardzi, atbilst šādām prasībām:

         1) ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi;

         2) nav sodīti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, — agrāk nekā trīs gadus pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

   3)  viņiem nav diagnosticēti psihiski traucējumi;

  4)  viņiem nav diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība;

  5) pēdējo divu gadu laikā administratīvi nav sodīti par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem;

  6) par kuriem Valsts policijai, prokuratūrai vai valsts drošības iestādēm nav ziņu, kas apliecina šīs personas piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem grupējumiem, sabiedriskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;

   7) viņiem ir deklarēta (reģistrēta) dzīvesvieta;

   8) viņi netiek saukti pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

     (5) Aizsardzības ministrija licenci komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm pēc valsts nodevas samaksāšanas izsniedz uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem. Aizsardzības ministrija ir tiesīga nepagarināt tās derīguma termiņu, apturēt uz laiku tās darbību vai anulēt to, ja:

         1) konstatēts, ka komersants licences saņemšanai vai tās derīguma termiņa pagarināšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

   2) ir pārkāptas šā likuma vai citu normatīvo aktu prasības vai licencē iekļautie nosacījumi.

     (6) Komitejas izsniegta stratēģiskas nozīmes preču tranzīta licence nepieciešama arī tad, ja persona, kura veic stratēģiskas nozīmes preču starpniecības darījumu, pārvieto stratēģiskas nozīmes preces tranzītā bez ievešanas Latvijas Republikas teritorijā, bet, ja šīs preces ir Eiropas Savienības 2003.gada 17.novembra Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01 minētās militārās preces, stratēģiskas nozīmes preču starpniekam papildus nepieciešama Aizsardzības ministrijas izsniegta licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm.

    

(7) Aizsardzības ministrijas izsniegta licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm nav nepieciešama, ja tiek veikts darījums ar militārajiem ieročiem, to sastāvdaļām vai palīgierīcēm, munīciju, sprāgstvielām, spridzināšanas ietaisēm, speciālajiem līdzekļiem vai pirotehniskajiem izstrādājumiem un stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam ir Ieroču aprites likuma 37.panta otrās daļas 1.punktā paredzētā speciālā atļauja (licence).

     (8) Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licences izsniegšanu Komiteja saskaņo ar to valsts pārvaldes iestādi, kura izsniegusi šā panta otrajā vai trešajā daļā paredzēto licenci. Attiecīgā valsts pārvaldes iestāde triju darbdienu laikā pēc Komitejas pieprasījuma saņemšanas dod saskaņojumu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licences izsniegšanai vai ieteikumu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licenci neizsniegt."

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

Izdarīt Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

 

"8.pants. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licence

     (1) Katram stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta darījumam ir nepieciešama Komitejas izsniegta licence.

     (2) Lai saņemtu jonizējošā starojuma avotu (to skaitā kodolmateriālu) eksporta, importa vai tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam papildus nepieciešama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta Radiācijas drošības centra speciāla atļauja darbībai ar jonizējošā starojuma avotiem.

     (3) Lai saņemtu Eiropas Savienības 2003.gada 17.novembra Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01 minēto militāro preču eksporta, importa vai tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam papildus nepieciešama Aizsardzības ministrijas izsniegta licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm. Licences komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm izsniegšanas, derīguma termiņa pagarināšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību, kā arī valsts nodevas apmēru par licences komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm izsniegšanu nosaka Ministru kabinets.

     (4) Aizsardzības ministrijas licenci komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm ir tiesīgi saņemt individuālie komersanti vai komercsabiedrības, ja valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu par to, ka attiecīgā komersanta darbība ir vērsta pret Latvijas Republikas drošību vai šis komersants pārkāpj starptautiskajos līgumos ietvertos vai starptautisko organizāciju noteiktos ierobežojumus, kā arī kuru dalībnieki, vadītāji, personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, kā arī darbinieki, kas tieši saistīti ar stratēģiskas nozīmes preču ražošanu (izgatavošanu), remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanu vai apsardzi, atbilst šādām prasībām:

         1) ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi;

         2) nav sodīti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, — agrāk nekā trīs gadus pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

   3)  viņiem nav diagnosticēti psihiski traucējumi;

  4)  viņiem nav diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība;

  5) pēdējo divu gadu laikā administratīvi nav sodīti par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem;

  6) par kuriem Valsts policijai, prokuratūrai vai valsts drošības iestādēm nav ziņu, kas apliecina šīs personas piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem grupējumiem, sabiedriskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;

   7) viņiem ir deklarēta (reģistrēta) dzīvesvieta;

   8) viņi netiek saukti pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

     (5) Aizsardzības ministrija licenci komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm pēc valsts nodevas samaksāšanas izsniedz uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem. Aizsardzības ministrija ir tiesīga nepagarināt tās derīguma termiņu, apturēt uz laiku tās darbību vai anulēt to, ja:

         1) konstatēts, ka komersants licences saņemšanai vai tās derīguma termiņa pagarināšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

   2) ir pārkāptas šā likuma vai citu normatīvo aktu prasības vai licencē iekļautie nosacījumi.

     (6) Komitejas izsniegta stratēģiskas nozīmes preču tranzīta licence nepieciešama arī tad, ja persona, kura veic stratēģiskas nozīmes preču starpniecības darījumu, pārvieto stratēģiskas nozīmes preces tranzītā bez ievešanas Latvijas Republikas teritorijā, bet, ja šīs preces ir Eiropas Savienības 2003.gada 17.novembra Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01 minētās militārās preces, stratēģiskas nozīmes preču starpniekam papildus nepieciešama Aizsardzības ministrijas izsniegta licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm.

     (7) Aizsardzības ministrijas izsniegta licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm nav nepieciešama, ja tiek veikts darījums ar militārajiem ieročiem, to sastāvdaļām vai palīgierīcēm, munīciju, sprāgstvielām, spridzināšanas ietaisēm, speciālajiem līdzekļiem vai pirotehniskajiem izstrādājumiem un stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam ir Ieroču aprites likuma 37.panta otrās daļas 1.punktā paredzētā speciālā atļauja (licence).

     (8) Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licences izsniegšanu Komiteja saskaņo ar to valsts pārvaldes iestādi, kura izsniegusi šā panta otrajā vai trešajā daļā paredzēto licenci. Attiecīgā valsts pārvaldes iestāde triju darbdienu laikā pēc Komitejas pieprasījuma saņemšanas dod saskaņojumu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licences izsniegšanai vai ieteikumu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licenci neizsniegt."