2005

 

2005. gada 21.septembrī

9/5 – 4/

Saeimas Prezidijam

 

 

          Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija š.g. 21.septembra sēdē izskatīja Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Patentu likumā” (reģ.nr.1222; dok.nr.4226).

Komisija atbalstīja minēto likumprojektu un lūdz to iekļaut izskatīšanai  Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. 

 

 

Ar cieņu

 

 

A.Ziedone - Kantāne

Izglītības, kultūras un zinātnes

komisijas priekšsēdētāja biedre

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Patentu likumā

 

Izdarīt Patentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 21.panta otrās daļas pirmo teikumu.

 

2. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

 

"27.pants. Apelācijas padome

(1) Patentu valdes Apelācijas padome ir koleģiāla lēmējinstitūcija, kas izveidota patentu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju strīdu izskatīšanai un darbojas atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātam nolikumam.

(2) Pēc Patentu valdes direktora priekšlikuma tieslietu ministrs nosaka Apelācijas padomes locekļu kopskaitu un uz trim gadiem ieceļ Apelācijas padomes priekšsēdētāju un Apelācijas padomes locekļus.

(3) Apelācijas padomes sastāvā ir Patentu valdes pārstāvji un speciālisti zinātnē, tehnikā vai jurisprudencē.

(4) Apelācijas padome, pamatojoties uz rakstisku apelāciju vai iebildumu, izskata patentu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju strīdus. Katru apelāciju un iebildumu izskata ne mazāk kā trīs Apelācijas padomes locekļi, turklāt vismaz vienam no viņiem jābūt juristam.

(5) Pieņemot lēmumus, Apelācijas padomes locekļi ir neatkarīgi. Apelācijas padomes sastāvā apelācijas vai iebilduma izskatīšanai nedrīkst iekļaut personu, kas Patentu valdē veikusi attiecīgā pieteikuma iepriekšējo izskatīšanu vai ekspertīzi.

(6) Apelācijas padome izskata apelācijas un iebildumus šajā likumā, likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm", Dizainparaugu likumā un Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā norādītajā kārtībā.

(7) Patentu valde nodrošina Apelācijas padomi ar darba telpām, sakaru līdzekļiem, atbilstošu materiāltehnisko bāzi un darba samaksu."