Sociālo un darba lietu komisija

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Streiku likumā

(reģ.nr.1220, 2.las.)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

pirmā lasījuuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(5)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Streiku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 11.nr.; 2002, 21.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Streiku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 11.nr.; 2002, 21.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 11. un 12.pantu šādā redakcijā:

 

 

 

1. Izteikt 11. un 12.pantu šādā redakcijā:

11.pants. (1) Arodbiedrība lēmumu par streika pieteikšanu pieņem biedru kopsapulcē, kura sasaukta attiecīgās arodbiedrības statūtos noteiktajā kārtībā un kurā piedalās vismaz trīs ceturtdaļas no šīs arodbiedrības biedru skaita. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso trīs ceturtdaļas no klātesošo attiecīgās arodbiedrības biedru skaita. Balsošanas gaitu un rezultātus protokolē.

"11.pants. (1) Arodbiedrība lēmumu par streika pieteikšanu pieņem statūtos noteiktajā kārtībā biedru kopsapulcē, kurā piedalās vairāk nekā puse no arodbiedrības biedru skaita. Lēmumu pieņem ar klātesošo attiecīgās arodbiedrības biedru vienkāršu balsu vairākumu. Balsošanas gaitu un rezultātus protokolē.

 

 

1.

Deputāts V.Buzajevs

Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

“11.pants. (1) Arodbiedrība lēmumu par streika pieteikšanu pieņem statūtos noteiktajā kārtībā biedru kopsapulcē. Balsošanas gaitu un rezultātus protokolē.

 

 

Nav atbalstīts

"11.pants. (1) Arodbiedrība lēmumu par streika pieteikšanu pieņem statūtos noteiktajā kārtībā biedru kopsapulcē, kurā piedalās vairāk nekā puse no arodbiedrības biedru skaita. Lēmumu pieņem ar klātesošo attiecīgās arodbiedrības biedru vienkāršu balsu vairākumu. Balsošanas gaitu un rezultātus protokolē.

(2) Ja attiecīgās arodbiedrības biedru kopsapulci nav iespējams sasaukt lielā biedru skaita dēļ vai darba organizācijas īpatnību dēļ, lēmumu par streika pieteikšanu pieņem arodbiedrības biedru pilnvaroto pārstāvju sapulcē, kura sasaukta attiecīgās arodbiedrības statūtos noteiktajā kārtībā un kurā piedalās vismaz trīs ceturtdaļas no šīs arodbiedrības biedru pilnvaroto pārstāvju skaita. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso trīs ceturtdaļas no klātesošo attiecīgās arodbiedrības biedru pilnvaroto pārstāvju skaita. Balsošanas gaitu un rezultātus protokolē.

(2) Ja attiecīgās arodbiedrības biedru kopsapulci nav iespējams sasaukt lielā biedru skaita dēļ vai darba organizācijas īpatnību dēļ, lēmumu par streika pieteikšanu pieņem statūtos noteiktajā kārtībā arodbiedrības biedru pilnvaroto pārstāvju sapulcē. Lēmumu pieņem ar klātesošo attiecīgās arodbiedrības biedru pilnvaroto pārstāvju vienkāršu balsu vairākumu. Balsošanas gaitu un rezultātus protokolē.

 

(2) Ja attiecīgās arodbiedrības biedru kopsapulci nav iespējams sasaukt lielā biedru skaita dēļ vai darba organizācijas īpatnību dēļ, lēmumu par streika pieteikšanu pieņem statūtos noteiktajā kārtībā arodbiedrības biedru pilnvaroto pārstāvju sapulcē. Balsošanas gaitu un rezultātus protokolē.

 

(2) Ja attiecīgās arodbiedrības biedru kopsapulci nav iespējams sasaukt lielā biedru skaita dēļ vai darba organizācijas īpatnību dēļ, lēmumu par streika pieteikšanu pieņem statūtos noteiktajā kārtībā arodbiedrības biedru pilnvaroto pārstāvju sapulcē. Lēmumu pieņem ar klātesošo attiecīgās arodbiedrības biedru pilnvaroto pārstāvju vienkāršu balsu vairākumu. Balsošanas gaitu un rezultātus protokolē.

(3) Ja arodbiedrība vai šā panta otrajā daļā minētie arodbiedrības biedru pilnvarotie pārstāvji (turpmāk - arodbiedrības biedru pilnvarotie pārstāvji) lēmumu par streika pieteikšanu pieņem visu attiecīgā uzņēmuma darbinieku vārdā (arī to darbinieku vārdā, kuri nav attiecīgās arodbiedrības biedri), arodbiedrībai vai arodbiedrības biedru pilnvarotajiem pārstāvjiem ir jāpanāk, lai šā panta pirmajā un otrajā daļā minētos lēmumus atbalsta trīs ceturtdaļas no attiecīgā uzņēmuma darbinieku skaita; šāds atbalsts ir apliecināms ar attiecīgu protokolu.

(3) Arodbiedrība vai šā panta otrajā daļā minētie arodbiedrības biedru pilnvarotie pārstāvji (turpmāk – arodbiedrības biedru pilnvarotie pārstāvji) lēmumu par streika pieteikšanu var pieņemt arī to uzņēmuma darbinieku vārdā, kuri nav attiecīgās arodbiedrības biedri, ja šie darbinieki ir pilnvarojuši arodbiedrību vai arodbiedrības biedru pilnvarotos pārstāvjus.

 

(3) Arodbiedrība vai šā panta otrajā daļā minētie arodbiedrības biedru pilnvarotie pārstāvji (turpmāk – arodbiedrības biedru pilnvarotie pārstāvji) lēmumu par streika pieteikšanu var pieņemt arī to uzņēmuma darbinieku vārdā, kuri nav attiecīgās arodbiedrības biedri, ja šie darbinieki ir pilnvarojuši arodbiedrību vai arodbiedrības biedru pilnvarotos pārstāvjus.”

 

(3) Arodbiedrība vai šā panta otrajā daļā minētie arodbiedrības biedru pilnvarotie pārstāvji (turpmāk – arodbiedrības biedru pilnvarotie pārstāvji) lēmumu par streika pieteikšanu var pieņemt arī to uzņēmuma darbinieku vārdā, kuri nav attiecīgās arodbiedrības biedri, ja šie darbinieki ir pilnvarojuši arodbiedrību vai arodbiedrības biedru pilnvarotos pārstāvjus.

12.pants. (1) Darbinieki lēmumu par streika pieteikšanu pieņem attiecīgā uzņēmuma darbinieku kopsapulcē, kurā piedalās vismaz trīs ceturtdaļas no šā uzņēmuma darbinieku skaita. Lēmums ir pieņemts, ja par to, aizklāti balsojot, nobalso trīs ceturtdaļas no klātesošo attiecīgā uzņēmuma darbinieku skaita. Balsošanas gaitu un rezultātus protokolē.

12.pants. (1) Darbinieki lēmumu par streika pieteikšanu pieņem attiecīgā uzņēmuma darbinieku kopsapulcē, kurā piedalās vismaz puse no uzņēmuma darbinieku skaita. Lēmumu pieņem, aizklāti balsojot, ar klātesošo attiecīgā uzņēmuma darbinieku vienkāršu balsu vairākumu. Balsošanas gaitu un rezultātus protokolē.

 

 

 

12.pants. (1) Darbinieki lēmumu par streika pieteikšanu pieņem attiecīgā uzņēmuma darbinieku kopsapulcē, kurā piedalās vismaz puse no uzņēmuma darbinieku skaita. Lēmumu pieņem, aizklāti balsojot, ar klātesošo attiecīgā uzņēmuma darbinieku vienkāršu balsu vairākumu. Balsošanas gaitu un rezultātus protokolē.

(2) Ja darbinieku kopsapulci nav iespējams sasaukt attiecīgā uzņēmuma lielā darbinieku skaita dēļ vai darba organizācijas īpatnību dēļ, lēmumu par streika pieteikšanu pieņem uzņēmuma darbinieku pilnvaroto pārstāvju sapulcē, kurā piedalās vismaz trīs ceturtdaļas no šā uzņēmuma darbinieku pilnvaroto pārstāvju skaita. Lēmums ir pieņemts, ja par to, aizklāti balsojot, nobalso trīs ceturtdaļas no klātesošo attiecīgā uzņēmuma darbinieku pilnvaroto pārstāvju skaita. Balsošanas gaitu un rezultātus protokolē.

(2) Ja darbinieku kopsapulci nav iespējams sasaukt attiecīgā uzņēmuma lielā darbinieku skaita dēļ vai darba organizācijas īpatnību dēļ, lēmumu par streika pieteikšanu pieņem uzņēmuma darbinieku pilnvaroto pārstāvju sapulcē, kurā piedalās vismaz puse no uzņēmuma darbinieku pilnvaroto pārstāvju skaita. Lēmumu pieņem, aizklāti balsojot, ar klātesošo attiecīgā uzņēmuma darbinieku pilnvaroto pārstāvju vienkāršu balsu vairākumu. Balsošanas gaitu un rezultātus protokolē."

 

 

 

 

(2) Ja darbinieku kopsapulci nav iespējams sasaukt attiecīgā uzņēmuma lielā darbinieku skaita dēļ vai darba organizācijas īpatnību dēļ, lēmumu par streika pieteikšanu pieņem uzņēmuma darbinieku pilnvaroto pārstāvju sapulcē, kurā piedalās vismaz puse no uzņēmuma darbinieku pilnvaroto pārstāvju skaita. Lēmumu pieņem, aizklāti balsojot, ar klātesošo attiecīgā uzņēmuma darbinieku pilnvaroto pārstāvju vienkāršu balsu vairākumu. Balsošanas gaitu un rezultātus protokolē."

 

14.pants. (1) Streika komiteja ne vēlāk kā 10 dienas pirms streika uzsākšanas attiecīgajam darba devējam, Valsts darba inspekcijai un Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (turpmāk - Trīspusējā padome) sekretāram rakstveidā iesniedz:

2. Aizstāt 14.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "10 dienas" ar vārdiem "septiņas dienas".

 

 

 

2. Aizstāt 14.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "10 dienas" ar vārdiem "septiņas dienas".

1) streika pieteikumu, kurā norāda:

a) streika uzsākšanas datumu, laiku un streika vietu,

b) streika iemeslus,

c) streikotāju prasības,

d) streikotāju skaitu,

e) streika komitejas sastāvu un vadītāju;

2) attiecīgās sapulces (kopsapulces) lēmumu par streika pieteikšanu, kam pievienots protokols, kurā fiksēts balsu skaits, ar kādu pieņemts minētais lēmums, bet šā likuma 11.panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos - arī protokols, kas apliecina minēto atbalstu.

(2) Arodbiedrībai vai darbiniekiem streika laikā ir aizliegts izvirzīt darba devējam prasības, kas nav norādītas streika pieteikumā.

 

 

 

 

 

16.pants. Streikot ir aizliegts tiesnešiem, prokuroriem, policijas darbiniekiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem, valsts drošības iestāžu darbiniekiem, ieslodzījuma vietu uzraugiem un personām, kas dienē Nacionālajos bruņotajos spēkos.

3. Aizstāt 16.pantā vārdu "ugunsdzēsējiem" ar vārdiem "ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbiniekiem”.

 

 

 

3. Aizstāt 16.pantā vārdu "ugunsdzēsējiem" ar vārdiem "ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbiniekiem”.

23.pants. (1) Streiks vai streika pieteikums atzīstams par nelikumīgu, ja:

1) pārkāpts šis likums;

2) streiks pieteikts jau noslēgta darba koplīguma darbības termiņa laikā, lai mainītu šā koplīguma noteikumus, tādējādi pārkāpjot tajā paredzēto koplīguma grozīšanas kārtību;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) tas ir solidaritātes streiks, kas nav saistīts ar ģenerālvienošanās (par tarifiem, darba un citām sociālās aizsardzības garantijām) nenoslēgšanu vai neizpildi;

 

 

2.

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 23.panta pirmās daļas 3.punktu.

 

Nav atbalstīts

 

4) streiks ierosināts, lai paustu politiskas prasības, politisku atbalstu vai politisku protestu

 

 

3.

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 23.panta pirmās daļas 4.punktu.

Nav atbalstīts

 

(2) Streiks atzīstams par nelikumīgu, ja tas attiecas uz jautājumiem, par kuriem puses jau ir vienojušās streika sarunās.

 

 

 

 

 

24.pants. (1) Streiku vai streika pieteikumu par nelikumīgu var atzīt tikai tiesa.

 

 

 

 

 

 (2) Darba devējs pieteikumu par streika pieteikuma atzīšanu par nelikumīgu iesniedz tiesā piecu dienu laikā no streika pieteikšanas dienas.

 

 

4.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumprojektu ar 4. pantu šādā redakcijā:

“4. Aizstāt 24.panta otrajā daļā vārdu “piecu” ar vārdu “četru””.

 

Atbalstīts

4. Aizstāt 24.panta otrajā daļā vārdu “piecu” ar vārdu “četru”.

(3) Ja līdz streika pieteikumā norādītajam streika uzsākšanas datumam tiesā ir iesniegts pieteikums par šā streika pieteikuma atzīšanu par nelikumīgu, streiku nedrīkst uzsākt līdz brīdim, kad stājas spēkā tiesas spriedums.

 

 

5.

 

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 24.panta trešo daļu.

 

Nav

atbalstīts