Rīgā

 

Rīgā

 

2005.gada 11.jūlijā    Nr.9/9-4.2-

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

     Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut  Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Streiku likumā” (Reģ. nr. 1220) izskatīšanai 1.lasījumā.

 

 

priekšsēdētāja                               J.Stalidzāne

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Streiku likumā

 

Izdarīt Streiku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 11.nr.; 2002, 21.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 11. un 12.pantu šādā redakcijā:

 

"11.pants. (1) Arodbiedrība lēmumu par streika pieteikšanu pieņem statūtos noteiktajā kārtībā biedru kopsapulcē, kurā piedalās vairāk nekā puse no arodbiedrības biedru skaita. Lēmumu pieņem ar klātesošo attiecīgās arodbiedrības biedru vienkāršu balsu vairākumu. Balsošanas gaitu un rezultātus protokolē.

(2) Ja attiecīgās arodbiedrības biedru kopsapulci nav iespējams sasaukt lielā biedru skaita dēļ vai darba organizācijas īpatnību dēļ, lēmumu par streika pieteikšanu pieņem statūtos noteiktajā kārtībā arodbiedrības biedru pilnvaroto pārstāvju sapulcē. Lēmumu pieņem ar klātesošo attiecīgās arodbiedrības biedru pilnvaroto pārstāvju vienkāršu balsu vairākumu. Balsošanas gaitu un rezultātus protokolē.

(3) Arodbiedrība vai šā panta otrajā daļā minētie arodbiedrības biedru pilnvarotie pārstāvji (turpmāk – arodbiedrības biedru pilnvarotie pārstāvji) lēmumu par streika pieteikšanu var pieņemt arī to uzņēmuma darbinieku vārdā, kuri nav attiecīgās arodbiedrības biedri, ja šie darbinieki ir pilnvarojuši arodbiedrību vai arodbiedrības biedru pilnvarotos pārstāvjus.

 

12.pants. (1) Darbinieki lēmumu par streika pieteikšanu pieņem attiecīgā uzņēmuma darbinieku kopsapulcē, kurā piedalās vismaz puse no uzņēmuma darbinieku skaita. Lēmumu pieņem, aizklāti balsojot, ar klātesošo attiecīgā uzņēmuma darbinieku vienkāršu balsu vairākumu. Balsošanas gaitu un rezultātus protokolē.

(2) Ja darbinieku kopsapulci nav iespējams sasaukt attiecīgā uzņēmuma lielā darbinieku skaita dēļ vai darba organizācijas īpatnību dēļ, lēmumu par streika pieteikšanu pieņem uzņēmuma darbinieku pilnvaroto pārstāvju sapulcē, kurā piedalās vismaz puse no uzņēmuma darbinieku pilnvaroto pārstāvju skaita. Lēmumu pieņem, aizklāti balsojot, ar klātesošo attiecīgā uzņēmuma darbinieku pilnvaroto pārstāvju vienkāršu balsu vairākumu. Balsošanas gaitu un rezultātus protokolē."

 

2. Aizstāt 14.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "10 dienas" ar vārdiem "septiņas dienas".

 

3. Aizstāt 16.pantā vārdu "ugunsdzēsējiem" ar vārdiem "ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbiniekiem".