LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2005. gada 1. jūnijā

Nr.9/2 – 2 –  72

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi likumā  "Par privātajiem pensiju fondiem"” (Reģ.nr. 1219) izskatīšanu 1.lasījumā.

          Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 1. jūnija  sēdē un atbalstīja to.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                   A.Slakteris

 

 


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"

 

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.; 1999, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 2., 9.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 51.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

 

"7. pants. Pensiju fonda statūti

(1) Pensiju fonda dibinātāji izstrādā un apstiprina (pieņem) fonda statūtus saskaņā ar šo likumu un Komerclikumu.

(2) Nekādi pensiju fonda statūtu grozījumi nedrīkst pasliktināt pensiju plānu dalībnieku vai trešo personu stāvokli ar atpakaļejošu datumu un nedrīkst ierobežot tās tiesības, kuras faktiski iegūtas līdz attiecīgo statūtu grozījumu pieņemšanai."

 

2. 8.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija atsakās piešķirt pensiju fondam speciālo atļauju (licenci) gadījumos, ja pensiju fonds nav ievērojis un izpildījis šā likuma prasības un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktos pensiju fonda darbības normatīvos noteikumus.";

 

izslēgt sesto daļu.

 

3. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

 

"8.pants. Speciālās atļaujas (licences) un pensiju plāna licences pārreģistrācija un dublikāta izsniegšana

(1) Ja tiek mainīta pensiju fonda firma, Finanšu un kapitāla tirgus komisija pārreģistrē pensiju fondam izsniegto speciālo atļauju (licenci) un pensiju plāna licenci. Pensiju plāna licenci pārreģistrē arī tad, ja tiek grozīts pensiju plāna nosaukums.

(2) Pensiju fonda iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) un pensiju plāna licences pārreģistrāciju iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijā ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc firmas pārreģistrācijas komercreģistrā vai pensiju plāna grozījumu spēkā stāšanās dienas.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija pārreģistrē licenci ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas.

(4) Ja speciālā atļauja (licence) vai pensiju plāna licence ir nozaudēta, pensiju fonds nekavējoties iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijā iesniegumu par licences dublikāta izsniegšanu.

(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniedz licences dublikātu ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas."

 

4. 9.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Pensiju plāns ir sistematizētu noteikumu kopums, ar kuru saskaņā pensiju fondā notiek papildpensijas kapitāla uzkrāšana, uzkrāto līdzekļu ieguldīšana un izmaksa. Pensiju plānu izstrādā attiecīgais pensiju fonds, bet to licencē Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Pensiju plānu licencēšanas kārtību nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Pēc licences saņemšanas jebkādus grozījumus attiecīgajā pensiju plānā drīkst izdarīt vienīgi ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rakstveida piekrišanu. Šāda piekrišana nav nepieciešama, ja pensiju plānā tiek izdarītas izmaiņas pensiju fonda, pensiju fonda līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja nosaukuma vai juridiskās adreses maiņas dēļ. Minētajā gadījumā pensiju plāna grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to apstiprināšanas, un pensiju fonds septiņu dienu laikā pēc grozījumu apstiprināšanas iesniedz tos Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.";

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(11) Pensiju plāna nosaukumā iekļaujama vārdkopa "pensiju plāns". Tikai tiem pensiju plāniem, kas izveidoti un licencēti šajā likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesības izmantot vārdkopu "pensiju plāns".";

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "vai izmaksa pensiju nodrošināšanai" ar vārdiem "vai izmaksa papildpensiju nodrošināšanai".

 

5. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

 

"9.pants. Sniedzamo pakalpojumu publiska sludināšana (reklāma)

(1) Pensiju fonda reklāmā nedrīkst nekādā veidā garantēt peļņu vai noteiktu ienesīguma līmeni. Ja norāda pensiju plāna ienesīgumu, nepieciešams informēt, ka vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

(2) Pensiju plāna reklāmā (ievietojot sludinājumus vai publiski paziņojot pensiju plāna noteikumus) obligāti jānorāda:

1) pensiju plāna nosaukums;

2) pensiju fonda firma un juridiskā adrese;

3) pensiju plāna līdzekļu pārvaldītāja nosaukums un juridiskā adrese;

4) pensiju plāna līdzekļu turētāja nosaukums un juridiskā adrese;

5) vieta, kur var iepazīties ar pensiju plānu un tā ieguldījumu politiku."

 

6. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

 

"12.pants. Garantijas pensiju plāna dalībniekiem

(1) Pensiju plāna dalībniekam bez jebkādiem papildu nosacījumiem ir tiesības uz visu viņa individuālajā kontā uzkrāto papildpensijas kapitālu, izņemot šā likuma 13.panta pirmajā daļā paredzēto gadījumu, kad darba devējam, laužot kolektīvās dalības līgumu, ir tiesības pārskaitīt dalībnieka papildpensijas kapitālu uz citu pensiju fondu.

(2) Pensiju plānu naudas līdzekļi, finanšu instrumenti un cits īpašums turams, iegrāmatojams un pārvaldāms šķirti no pensiju fonda, līdzekļu turētāja, kā arī līdzekļu pārvaldītāja paša un citiem tā pārvaldē esošiem līdzekļiem.

(3) Ja pensiju fonds, līdzekļu turētājs vai līdzekļu pārvaldītājs pasludināts par maksātnespējīgu vai tiek likvidēts, pensiju plānu līdzekļus nedrīkst iekļaut pensiju fonda, līdzekļu turētāja vai līdzekļu pārvaldītāja – parādnieka mantā.

(4) Pensiju plāna dalībnieka vai tā labā pensiju fondā iemaksātie naudas līdzekļi nekavējoties (ne vēlāk kā nākamajā darbdienā) ieskaitāmi pensiju plāna dalībnieka individuālajā kontā.

(5) Individuālajā kontā uzkrātais papildpensijas kapitāls nekādā gadījumā nevar kļūt par līdzekļu pārvaldītāja, līdzekļu turētāja vai darba devēja īpašumu. Piedziņu pret papildpensijas kapitālu drīkst vērst tikai tad, ja ar tiesas spriedumu atzīts, ka pensiju plāna dalībnieks ir nodarījis zaudējumus trešajām personām, izdarot krimināli sodāmu nodarījumu.

(6) Pensiju plāna dalībniekam tiek nodrošināta iespēja turpināt dalību pensiju plānā, saņemt papildpensijas kapitālu un šajā likumā noteikto pensiju plāna dalībniekiem sniedzamo informāciju arī gadījumos, ja pensiju plāna dalībnieks pēc tam, kad uzsācis dalību pensiju plānā, pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai citā ārvalstī."

 

7. Aizstāt 13.panta pirmajā daļā vārdus "pensiju kapitālu" ar vārdiem "papildpensiju kapitālu".

 

8. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

 

"14.pants. Pensiju fonda pārvalde

(1) Pensiju fonda pārvaldes institūciju izveidošanu un darbību regulē Komerclikums, ciktāl šis likums nenosaka citādi. Slēgtajam pensiju fondam padomes izveidošana nav obligāta.

(2) Par pensiju fonda valdes locekli un pensiju fonda iekšējās kontroles revidentu, kā arī personu, kura ir pilnvarota pieņemt lēmumus pensiju fonda vārdā, drīkst būt persona, kura atbilst šādām prasībām:

1) tā ir pietiekami kompetenta jomā, par kuru būs atbildīga;

2) tai ir augstākā izglītība un ne mazāk kā triju gadu atbilstoša profesionālā pieredze;

3) tai ir nevainojama reputācija;

4) tai nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību.

(3) Par pensiju fonda padomes locekli drīkst būt persona, kura ir kompetenta finanšu vadības jautājumos un atbilst šā panta otrās daļas 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām.

(4) Persona nedrīkst būt par pensiju fonda padomes locekli, valdes locekli, pensiju fonda iekšējās kontroles revidentu, kā arī personu, kura ir pilnvarota pieņemt lēmumus pensiju fonda vārdā, šādos gadījumos:

1) tā ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai komercsabiedrības tīšu novešanu līdz maksātnespējai vai bankrotam (ļaunprātīgs bankrots);

2) tā ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet ir atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

3) pret to ierosinātā krimināllieta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju;

4) tā saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet krimināllieta pret to izbeigta uz nereabilitējoša pamata;

5) tās nodarbošanās ētisku apsvērumu dēļ nav savienojama ar pensiju fonda darbību.

(5) Jebkuras locekļu sastāva pārmaiņas, kas attiecas uz pensiju fonda padomi, ja tāda ir izveidota,  valdes locekļiem  un locekļu kandidātiem, iekšējās kontroles revidentiem, kā arī personām, kuras ir pilnvarotas pieņemt lēmumus pensiju fonda vārdā, ir spēkā, ja tās iepriekš ir saskaņotas ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju."

 

9. Izteikt 20.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Pensiju fondā uzkrātā papildpensijas kapitāla naudas līdzekļus un citus aktīvus drīkst pārvaldīt tikai šādas komercsabiedrības:

1) kredītiestāde, kura ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus Latvijā;

2) apdrošināšanas akciju sabiedrība, kura ir tiesīga nodarboties ar dzīvības apdrošināšanu Latvijā;

3) ieguldījumu brokeru sabiedrība, kura ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā;

4) ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kura ir tiesīga sniegt pārvaldes pakalpojumus Latvijā (arī individuāli pārvaldīt ieguldītāju finanšu instrumentus)."

 

10. 21.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pensiju kapitāla" ar vārdiem "papildpensiju kapitāla";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Pensiju fonda līdzekļus var turēt vienīgi kredītiestāde, kura ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus Latvijā."

 

11. 23.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

 

"23.pants. Papildpensijas kapitāla ieguldīšanas principi un noteikumi";

 

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Papildpensijas kapitāla naudas līdzekļi un citi aktīvi, kas tiek pārvaldīti saskaņā ar konkrētā pensiju plāna noteikumiem (turpmāk – pensiju plāna aktīvi), ieguldāmi atbilstoši attiecīgā pensiju plāna ieguldīšanas noteikumiem, īstenojot tādu ieguldījumu politiku, kas nodrošina pensiju plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laikposmā. Ieguldot pensiju plāna aktīvus, pensiju fonds rīkojas kā gādīgs un rūpīgs saimnieks un vienīgi pensiju plāna dalībnieku interesēs, kā arī ievēro piesardzības principus, kas nodrošina riska samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši pensiju plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.";

 

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

 

"(8) Pensiju plāna aktīvus drīkst ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos, ievērojot šādus nosacījumus:

1) tas ir noteikts pensiju fonda valdes apstiprinātajā ieguldījumu politikā;

2) pensiju fonda valde ir izveidojusi atbilstošu pārskatu sagatavošanas, risku pārvaldīšanas un kontroles sistēmu, kas nodrošina nepārtrauktu, precīzu un objektīvu atvasināto finanšu instrumentu novērtēšanu;

3) attiecīgie ieguldījumi tiek veikti, lai nodrošinātos pret noteiktu pensiju plāna aktīvu vērtības svārstību risku, kas var rasties, mainoties attiecīgā aktīva cenai vai valūtas kursam;

4) atvasinātie finanšu instrumenti ir iekļauti šā panta trešās daļas 4.punktā minēto fondu biržu (regulētu tirgu) oficiālajā sarakstā vai finanšu instrumentā ietvertās saistības ir uzņēmusies kredītiestāde, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā vai citā dalībvalstī.";

 

papildināt pantu ar 10.1 un 10.2 daļu šādā redakcijā:

 

"(101) Pensiju plāna ieguldījumu politikā jānosaka pensiju plāna aktīvu ieguldīšanas principi, ar ieguldījumiem saistīto risku noteikšanas metodes un riska vadības sistēma. Informācijā par ieguldījumu politiku ietver vismaz šādu informāciju:

1) ieguldījumu politikas mērķi un nosacījumi;

2) aktīvu izvietošanas stratēģija (ilgtermiņa aktīvu sadalījums pa galvenajām ieguldījumu kategorijām);

3) aktīvu izvietošanas taktika (ģeogrāfiski, pa tirgiem, sektoriem, darījumu partneriem un valūtām);

4) vispārējā politika individuālai finanšu instrumentu un citu ieguldījumu izvēlei;

5) ieguldījumu kvantitatīvie ierobežojumi, to ievērošana un kontrole;

6) robeža, kuru sasniedzot konkrētā aktīvu veida turēšana tiek izbeigta vai ierobežota;

7) vai ir paredzēts izmantot atvasinātos finanšu instrumentus, pārdošanas ar atpirkšanu vai pirkšanas ar atpakaļpārdošanu darījumus;

8) ja ir paredzēta atvasināto finanšu instrumentu izmantošana, – vispārīga atvasināto finanšu instrumentu izmantošanas politika, atvasināto finanšu instrumentu vērtēšanas metodes un risku pārvaldīšanas politika, kā arī atvasināto finanšu instrumentu izmantošanas ekonomiskā ietekme uz ieguldījumu portfeli;

9) atbildības sadalījums lēmumu pieņemšanā;

10) ieguldījumu risku noteikšanas, kontroles un vadības metodes;

11) kritēriji, pēc kādiem tiek vērtēta ieguldījumu atdeve;

12) balsošanas politika par ieguldījumiem, kas atļauj piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz šiem ieguldījumiem, ieskaitot lēmumu pieņemšanas procedūru par balsošanas tiesību izmantošanu;

13) informācija par līdzekļu turētāju un līdzekļu pārvaldītāju, kā arī to darbības novērtēšanas metodes.

 

(102) Pensiju fonda valde nodrošina atbilstošas pārskatu un kontroles sistēmas izveidošanu, lai pārliecinātos, ka līdzekļu pārvaldītājs pārvalda pensiju plāna līdzekļus saskaņā ar pensiju fonda valdes noteikto politiku un procedūrām."

 

12. Izteikt 24.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Pensiju fonda valde katram pensiju plāna dalībniekam vismaz reizi gadā nosūta rakstveida atskaiti par attiecīgo pārskata periodu.

(2) Šajā atskaitē parādāms pensiju plāna dalībnieka individuālajā kontā uzkrātais papildpensijas kapitāls, darba devēja un darba ņēmēja iemaksas pārskata periodā, kā arī pensiju fonda izdevumi un ieņēmumi, sadalītais un nesadalītais pensiju fonda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem."

 

13. Aizstāt 27.panta piektajā daļā vārdus "pensiju kapitāls" ar vārdiem "papildpensiju kapitāls".

 

14. 28.pantā:

aizstāt trešās daļas otrajā teikumā vārdu "fonda" ar vārdu "plāna";

papildināt pantu ar 5.1, 5.2 un 5.3 daļu šādā redakcijā:

 

"(51) Finanšu un kapitāla tirgus komisija par šā likuma prasību un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikto pensiju fonda darbības normatīvo noteikumu neievērošanu atkarībā no konstatētajiem pārkāpumiem var izteikt pensiju fondam brīdinājumu, uzlikt soda naudu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, apturēt speciālās atļaujas (licences) darbību vai anulēt speciālo atļauju (licenci). Izsakot brīdinājumu, uzliekot soda naudu vai apturot speciālās atļaujas (licences) darbību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzdod pensiju fondam novērst pārkāpumus un nosaka to novēršanas termiņu. Iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta valsts budžetā.

(52) Speciālās atļaujas (licences) darbību var apturēt uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Finanšu un kapitāla tirgus komisija norāda ierobežojumus, kuri pensiju fondam jāievēro līdz apturēšanas termiņa beigām. Ierobežojumi šā panta izpratnē var būt attiecināmi uz:

1) jaunu dalībnieku piesaistīšanu;

2) jaunu iemaksu pieņemšanu;

3) līgumu grozīšanu un slēgšanu;

4) jaunu pensiju plānu licencēšanu;

5) iemaksāto līdzekļu ieguldīšanu;

6) citu pensiju fonda darbību.

(53) Ja pēc speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanas pensiju fonds Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā nav novērsis minētos pārkāpumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija anulē tam izsniegto speciālo atļauju (licenci). Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta par speciālās atļaujas (licences) apturēšanu vai anulēšanu pārsūdzēšana neaptur tā izpildi."