Grozījumi likumā "Par aviāciju"

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10., 13., 20.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 69.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt likumā lietoto terminu skaidrojumu ar terminu un tā skaidrojumu (alfabēta secībā) šādā redakcijā:

 

"Nopietns incidents – incidents, kura apstākļi liecina par gandrīz notikušu nelaimes gadījumu."

 

2. Papildināt 5.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"Valsts pārvaldi aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā īsteno Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs, kas tiek finansēts no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī Civilās aviācijas administrācija šā likuma 6.panta otrās daļas 11.punktā noteiktajos gadījumos."

 

3.  6.pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

 

"6.pants. Aviācijas departamenta, Civilās aviācijas administrācijas un Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja kompetence";

 

papildināt otro daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

 

"11) izmeklē incidentus gadījumos, ja to neveic Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs atbilstoši šā likuma 6.panta trešās daļas 1.punktam.";

 

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

 

"Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs:

1) izmeklē aviācijas nelaimes gadījumus, nopietnus incidentus un, ja tas nepieciešams lidojumu drošības uzlabošanai, arī incidentus;

2) izstrādā rekomendācijas aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu cēloņu novēršanai turpmākajā civilās aviācijas darbībā;


3) ziņo Satiksmes ministrijai par Latvijas Republikas teritorijā un citās valstīs notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem;

4) ziņo ieinteresēto valstu aviācijas institūcijām, personām un Starptau­tiskās civilās aviācijas organizācijai (ICAO) par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem.";

 

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu un izteikt to šādā redakcijā:

 

"Aviācijas departamenta, Civilās aviācijas administrācijas un Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja speciālistiem ir tiesības iekļūt un netraucēti pildīt dienesta pienākumus visos civilās aviācijas objektos, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā."

 

4. Aizstāt 60.pantā vārdus "veic Aviācijas departaments un Civilās aviācijas administrācija" ar vārdiem "atbilstoši kompetencei veic Aviācijas departaments, Civilās aviācijas administrācija un Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs".

 

5.  64.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"Personām par visiem tām zināmajiem aviācijas nelaimes gadījumiem nekavējoties jāziņo pašvaldības vai policijas institūcijai, Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienestam, Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam vai tuvākajam aviācijas komersantam (piemēram, lidostai).";

 

papildināt otro daļu aiz vārdiem "Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienestam" ar vārdiem "un Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam".

 

6. Aizstāt 65.pantā vārdus "Satiksmes ministrija vai tās pilnvarota persona" ar vārdiem "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs".

 

7.  68.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas vadītāju vai attiecīgo Satiksmes ministrijas amatpersonu" ar vārdiem "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja vadītāju";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas" ar vārdiem "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja".

 

8.  70.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Satiksmes ministrijas Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa" ar vārdiem "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs";

aizstāt piektajā daļā vārdus "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa" ar vārdiem "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs".

 

9. Aizstāt 73.panta trešajā daļā vārdus "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa" ar vārdiem "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs".

 

10.  74.pantā:

aizstāt vārdus "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs" (attiecīgā locījumā);

aizstāt pirmās daļas 9.punktā vārdus "izmeklēšanas nodaļai" ar vārdiem "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam".

 

11. Aizstāt 75., 76. un 77.pantā vārdus "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs" (attiecīgā locījumā).

 

12. Izslēgt pārejas noteikumu 2.punktu.

 

13. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1994.gada 21.novembra Direktīvas 1994/56/EK, ar ko nosaka civilās aviācijas nelaimes gadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas pamatprincipus."

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers

 

 

 

 

Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par aviāciju””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.      Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašlaik likuma “Par aviāciju” 70.pants nosaka, ka Latvijas Republikas teritorijā notikušos aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izmeklē Satiksmes ministrijas Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa, kas ir ministrijas patstāvīga, valsts sekretāra tiešā pakļautībā esoša, nodaļa. Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa pašreiz tiek finansēta no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, bet iemaksas šīs nodaļas izdevumu nodrošināšanai valsts pamatbudžeta ieņēmumos veic Latvijas Republikas Civilās aviācijas administrācija.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra sēdes protokolu nr.3 §22 otrā punktā doto uzdevumu, Satiksmes ministrijai līdz 2005.gada 11.martam uzdots sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus tiesību aktu projektus, lai nodrošinātu Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas funkcionālo un finansiālo neatkarību Eiropas Padomes 1994.gada 21.novembra Direktīvas 94/56/EK izpratnē.

 

2.      Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta būtība ir - pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra sēdes protokola nr.3 §22 otro punktu likumā „Par aviāciju” noteikt jaunas valsts tiešās pārvaldes iestādes „Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs” izveidošanu, kā rezultātā tiek paaugstināta aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas institūcijas funkcionālā un finansiālā neatkarība Eiropas Padomes 1994.gada 21.novembra Direktīvas 94/56/EK izpratnē.

 

3.      Cita informācija

Nav papildu informācija.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1.      Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.      Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3.      Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4.      Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5.      Cita informācija

Nav papildu informācija.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē-jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2005

2006

2007

2008

 

1.      Izmaiņas budžeta ieņēmumos

45 084

0*

0*

0*

0*

2.      Izmaiņas budžeta izdevumos

45 084

114 971

114 971

114 971

114 971

3.      Finansiālā ietekme

 

-114 971

-114 971

-114 971

-114 971

4.      Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Lai realizētu Eiropas Padomes 1994.gada 21.novembra Direktīvas 94/56/EK prasības par neatkarīgas aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas institūcijas izveidi un tās darbības procesā izslēgtu jebkāda interešu konflikta iespējas, tās finansēšanai var tikt izmantoti tikai valsts budžeta līdzekļi.

 

5.      Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

 

 

Atalgojumi (+2 darbinieki, kopā 6)

17 160

46 087

46 087

46 087

46 087

Sociālais nodoklis

4 134

11 102

11 102

11 102

11 102

Komandējumi

7 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Pakalpojumu apmaksa

9 210

36 080

36 080

36 080

36 080

-tajā skaitā:

darba devēja izglītības izdevumi

0

11 898

11 898

11 898

11 898

telpu īre un noma

0

7 024

7 024

7 024

7 024

līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (nelaimes gadījumu izmeklēšana)

0

4 000

4 000

4 000

4 000

Kapitālie ieguldījumi

3 069

5 200

5 200

5 200

5 200

Citi izdevumi

4 511

5 600

5 600

5 600

5 600

6.      Cita informācija

0* - šobrīd nodaļas darbība tiek nodrošināta no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, bet iemaksas šīs nodaļas izdevumu nodrošināšanai valsts pamatbudžeta ieņēmumos veic Latvijas Republikas Civilās aviācijas administrācija. Pamatojoties uz paredzamo Civilās aviācijas administrācijas reorganizāciju par aģentūru un sakarā ar Satiksmes ministrijai piekritīgās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas funkcijas nodošanu jaunizveidojamai valsts tiešās pārvaldes iestādei Satiksmes ministrijas pārraudzībā „Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs”, līdzekļi tās finansēšanai jāparedz no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

Atalgojumi ir aprēķināti saskaņā ar 2004.gada 23.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.959 „Noteikumi par ierēdņu un tiešās pārvaldes darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un ierēdņu pabalstiem”, ņemot vērā sadaļu „Ministriju, Valsts kancelejas un īpašu uzdevumu ministru sekretariātu padotībā esošās iestādes” otrajai kvalifikācijas pakāpei atbilstošās mēnešalgas saskaņā ar punktiem: 4.1., 4.12., 4.18., 4.19., 4.21., kā arī ņemot vērā aviācijas darbinieku vidējās algas Civilās aviācijas administrācijā, Valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Gaisa Satiksme” un Valsts akciju sabiedrībā „Starptautiskā Lidosta „RĪGA””, jo pēdējo divu gadu laikā no nodaļas ir aizgājuši strādāt uz aviokompānijām divi starptautiskajos kursos apmācīti darbinieki. Ņemot vērā straujo cenu kāpumu valstī, ar pašreizējām algām mēs nevaram nodaļu nodrošināt ar kvalificētiem speciālistiem atbilstoši prasībām (darba stāžs aviācijā ne mazāk par pieciem gadiem, augstākā inženiertehniskā izglītība, angļu valodas prasme un prasme strādāt ar datoru).

Izglītības izdevumi:

-         diviem darbiniekiem nepieciešami divu nedēļu starptautiskie aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas pamata apmācības kursi, Dienvidu Kalifornijas Transporta Drošības Institūtā ASV, kas izmaksā katram darbiniekam – 3547 Ls, (kursu nauda – 1552 Ls, aviobiļetes (Losandželosa) - 710 Ls);

-         dienas nauda 15 dienām – 495 Ls, viesnīcas izmaksas – 790 Ls).

-         Diviem darbiniekiem nepieciešami starptautiskie izmeklēšanas kursi sertifikāta uzturēšanai, kas izmaksā katram darbiniekam – 2402 Ls (kursu nauda - 1012 Ls, aviobiļetes – 710 Ls, dienas nauda 8 dienām - 264 Ls, viesnīcas izmaksas - 416 Ls).

Apmācību kopējā summa – 11 898 Ls.

Telpu īres maksa (mācību klase un trīs kabineti) Brīvības ielā 58 ar kopējo platību 124 m² (4,0 Ls par 1 m²) - 5952 Ls, PVN - 1071,4 Ls. Kopējā summa - 7023,4 Ls.

Citi izdevumi:

-Kancelejas preces un materiāli, inventārs, spectērpi – 2400 Ls;

-Maksa par degvielu dienesta mašīnai - 2400 Ls;

-Maksa par apkuri, elektroenerģiju, ūdeni un kanalizāciju – 800 Ls.

Kopējā summa – 5600 Ls.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.      Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā ari termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus jāizdod Ministru kabineta noteikumi:

1.      Grozījumi 2003.gada 25.novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.660 „Noteikumi par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu”;

2.      „Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” apstiprināto līdzekļu piešķiršanas kārtība”;

3.      Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 „Satiksmes ministrijas nolikums”.

 

2.      Cita informācija

Nav citas informācijas.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1.      Saistības pret Eiropas Savienību

Tiek pastiprināta Eiropas Padomes 1994.gada 21.novembra Direktīvas 94/56/EK, ar ko nosaka civilās aviācijas nelaimes gadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas pamatprincipus, 6.panta 1.punktā noteiktā funkcionālā neatkarība un 6.panta 3.punktā noteiktā finansiālā neatkarība. ES pieļautajā minimālajā apjomā minētā direktīva, tajā skaitā arī izmeklēšanas iestādes neatkarība, tika ieviesta ar 2004.gada 4.marta likumu „Grozījumi likumā ,,Par aviāciju””.

 

2.      Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (Čikāga, 1944.gada 7.decembris) 9. un 13.pielikums ir saistoši Latvijai arī kā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstij.

 

3.      Saistības, kas izriet no Latvijas saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskiem līgumiem

Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (Čikāga, 1944.gada 7.decembris) 26. un 37.pants.

 

4.      Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinumi u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

ES Padomes Direktīva (94/56/EK) (1994.gada 21.novembris), ar ko nosaka civilās aviācijas nelaimes gadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas pamatprincipus.

OJ L 319, 12/12/1994 p. 0014-0019

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

5.panta 4.daļa

Direktīva 94/56/EC, preambulas 15.daļa, 6.panta 1.,3.punkts

atbilst

Tiek pastiprināta 6.panta 1.punktā noteiktā funkcionālā neatkarība un 6.panta 3.punktā noteiktā finansiālā neatkarība. ES pieļautajā minimālajā apjomā minētā direktīva, tajā skaitā arī izmeklēšanas iestādes neatkarība, tika ieviesta ar 2004.gada 4.marta likumu „Grozījumi likumā „Par aviāciju””.

6.panta 4.daļa

Direktīva 94/56/EC, 4.panta 1.punkts, 7.panta 1.punkts, 8.panta 1.punkts

atbilst

 

5.      Cita informācija

Nav citas informācijas.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1.      Ar kurām nevalstiskām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2.      Kādas ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3.      Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4.      Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Eiropas Savienības atbalstītās Nīderlandes programmas „Administratīvās kapacitātes nostiprināšana Latvijas Republikas aviācijas drošības jomā” ietvaros tika veiktas regulāras konsultācijas ar Nīderlandes Transporta drošības institūta (TSI) speciālistiem.

5.      Cita informācija

Nav citas informācijas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.      Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Tiks izveidota jauna valsts tiešās pārvaldes iestāde „Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs” Satiksmes ministrijas pārraudzībā.

2.      Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Publikācija “Latvijas Vēstnesī”.

3.      Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Tiesā.

4.      Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

            Satiksmes ministrs                                                                                 A.Šlesers

 

 

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta direktore

 

Par uzdevuma izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas vadītājs

 

 

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

I.Strautmane

I.Gaveika

 

 

 

 

28.04.2005. 13.50

1436

I.Gaveika, 7288140

ivars.gaveika@sam.gov.lv