Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                                       Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts ” Muzeju likums ”

(reģ.nr.1212)

 

Pirmā lasījuma redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

(55)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma

redakcija

 

 

 

 

 

Muzeju likums

 

 

 

Muzeju likums

1.pants. Likumā lietotie termini

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) muzeja priekšmets – priekšmets, kas pēc zinātniskās izpētes un apstrādes ir atzīts par priekšmetu ar kultūrvēsturisku nozīmi un atrodas muzeja krājumā;

 

 

 

1) muzeja priekšmets — priekšmets, kas pēc zinātniskās izpētes un apstrādes ir atzīts par priekšmetu ar kultūrvēsturisku nozīmi un atrodas muzeja krājumā;

 

2) muzejisks priekšmets – priekšmets, kas pēc savas kultūrvēsturiskās nozīmes atbilst muzeja priekšmeta prasībām, bet nav iekļauts muzeja krājumā;

 

 

 

2) muzejisks priekšmets — priekšmets, kas pēc savas kultūrvēsturiskās nozīmes atbilst muzeja priekšmeta prasībām, bet nav iekļauts muzeja krājumā;

 

3) muzeja krājums – vēsturiski izveidojies, zinātniski pamatots muzeja priekšmetu kopums, kas atrodas muzejā un sastāv no pamatkrājuma, palīgkrājuma un apmaiņas krājuma;

1

Juridiskais birojs

       Likumprojekta 1. panta  3. punktā izslēgt vārdus “atrodas muzejā un”.

 

 

Atbalstīts

3) muzeja krājums — vēsturiski izveidojies, zinātniski pamatots muzeja priekšmetu kopums, kas sastāv no pamatkrājuma, palīgkrājuma un apmaiņas krājuma;

 

4) muzeja kolekcija – muzeja priekšmetu kopums, ko saista viena pazīme vai vairākas pazīmes un kura vēsturiskā, zinātniskā vai mākslinieciskā vērtība ir nedalāms veselums;

 

 

redakcionāls

labojums

4) muzeja kolekcija — muzeja priekšmetu kopums, kuru saista viena pazīme vai vairākas pazīmes un kura vēsturiskā, zinātniskā vai mākslinieciskā vērtība ir nedalāms veselums;

 

5) publisks muzejs – valsts, pašvaldības vai autonoms muzejs, kura valdījumā nodots muzeja krājums un kurš īsteno šajā likumā noteiktās funkcijas;

2

Juridiskais birojs

Likumprojekta 1. panta  5. punktu izteikt šādā redakcijā:

“5) publisks muzejs – akreditēts valsts, pašvaldības vai autonoms muzejs;”.

 

 

Atbalstīts

5) publisks muzejs — akreditēts valsts, pašvaldības vai autonoms muzejs;

 

6) valsts muzejs – Ministru kabineta izveidota aģentūra (iestāde) vai tās struktūrvienība, kuras valdījumā nodots muzeja krājums un kura īsteno šajā likumā noteiktās funkcijas;

 

 

redakcionāls

labojums

6) valsts muzejs — Ministru kabineta izveidota aģentūra (iestāde) vai šīs aģentūras (iestādes) struktūrvienība, kuras valdījumā nodots muzeja krājums un kura īsteno šajā likumā noteiktās funkcijas;

 

7) pašvaldības muzejs – pašvaldības izveidota aģentūra (iestāde) vai tās struktūrvienība, kuras valdījumā nodots muzeja krājums un kura īsteno šajā likumā noteiktās funkcijas;

3

Juridiskais birojs

Likumprojekta 1. panta 7. punktā aizstāt vārdus “ pašvaldības izveidota aģentūra (iestāde) vai tās struktūrvienība” ar vārdiem “pašvaldības izveidota aģentūra (iestāde) vai šīs aģentūras (iestādes) struktūrvienība”.

 

Atbalstīts

7) pašvaldības muzejs — pašvaldības izveidota aģentūra (iestāde) vai šīs aģentūras (iestādes) struktūrvienība, kuras valdījumā nodots muzeja krājums un kura īsteno šajā likumā noteiktās funkcijas;

 

8) autonoms muzejs – atvasinātas publisko tiesību juridiskas personas (izņemot pašvaldības) izveidota iestāde (aģentūra) vai tās struktūrvienība, kuras valdījumā nodots muzeja krājums un kura īsteno šajā likumā noteiktās funkcijas, kā arī valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība vai cita privāto tiesību juridiska persona, kuras dalībnieks vai dibinātājs ir publisko tiesību juridiska persona, ja tās īpašumā (valdījumā) ir muzeja krājums un tā īsteno šajā likumā noteiktās funkcijas;

 

 

redakcionāli

labojumi

8) autonoms muzejs:

a) atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas (izņemot pašvaldības) izveidota aģentūra (iestāde) vai šīs aģentūras (iestādes) struktūrvienība, kuras valdījumā nodots muzeja krājums un kura īsteno šajā likumā noteiktās funkcijas,

b) valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība vai cita privāto tiesību juridiskā persona, kuras dalībnieks vai dibinātājs ir publisko tiesību juridis persona, ja tās īpašumā (valdījumā) ir muzeja krājums un tā īsteno šajā likumā noteiktās funkcijas;

 

9) privāts muzejs – biedrību un nodibinājumu reģistrā fiziskās vai privāto tiesību juridiskās personas reģistrēta biedrība (nodibinājums) vai komercreģistrā reģistrēta komercsabiedrība (līgumsabiedrība, komersants), kā arī tās struktūrvienība, kas ir muzeja krājuma īpašnieks (valdītājs) un īsteno šajā likumā noteiktās funkcijas.

 

4

Juridiskais birojs

        Likumprojekta 1. panta 9. punktā izslēgt vārdus “fiziskās vai privāto tiesību juridiskās personas”.

 

Atbalstīts

9) privāts muzejs — biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība (nodibinājums) vai komercreģistrā reģistrēta komercsabiedrība (līgumsabiedrība, komersants), kā arī tās struktūrvienība, kas ir muzeja krājuma īpašnieks (valdītājs) un īsteno šajā likumā noteiktās funkcijas;

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kultūras ministre H.Demakova

        Papildināt likuma 1.pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

„10) nacionālais muzejs – muzeju nozarē nozīmīgākā un vadošā institūcija valstī.”

 

Atbildīgā komisija

        Papildināt likumprojekta 1.pantu ar punktu šādā redakcijā:

„10) nacionālais muzejs – savā profilā  nozīmīgākais un vadošais muzejs valstī.”

Daļēji atbalstīts,

iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.6

 

 

 

 

Atbalstīts

 

  ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) nacionālais muzejs — savā profilā nozīmīgākais un vadošais muzejs valstī.

 

 

 

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis un darbība

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis un darbība

(1) Šā likuma mērķis ir noteikt muzeja funkcijas, valsts un sabiedrības attiecības muzeju jomā, kā arī nodrošināt muzeju darbību, lai sekmētu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstības iespējas.

 

 

redakcionāli

labojumi

(1) Šā likuma mērķis ir noteikt muzeju funkcijas, valsts un sabiedrības attiecības muzeju jomā, kā arī nodrošināt muzeju darbību, lai sekmētu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu un muzeju attīstības iespējas.

(2) Likums attiecas uz publiskiem muzejiem, kā arī akreditētiem privātiem muzejiem.

7

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

      Ierosinām likumprojekta 2. panta otro daļu papildināt ar vārdiem “(turpmāk – muzejs)”.

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

(2) Likums attiecas uz publiskiem muzejiem, kā arī akreditētiem privātiem muzejiem (turpmāk — muzejs).

 

 

 

 

 

3.pants. Muzeja jēdziens un funkcijas

(1) Muzejs ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un zinātniskās pētniecības institūcija, kuras uzdevums ir atbilstoši muzeja darbības specifikai vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā dabas, materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai.

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

Juridiskais birojs

       Likumprojekta 3. panta nosaukumā aizstāt vārdu “jēdziens” ar vārdu “uzdevumi”, bet pirmajā daļā aizstāt vārdus  “muzejs ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un zinātniskās pētniecības institūcija, kuras“ ar vārdu “muzeja”.

 

 

Atbildīgā komisija

     Papildināt likumprojekta 3.panta nosaukumā  pēc vārda “jēdziens” ar vārdu “uzdevumi”.

Nav atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

3.pants. Muzeja jēdziens, uzdevumi un funkcijas

(1) Muzejs ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un zinātniskās pētniecības institūcija, kuras uzdevums ir atbilstoši muzeja darbības specifikai vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā dabas, materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai.

 

 

 

 

(2) Muzejs veic šādas funkcijas:

 

 

redakcionāls

labojums

(2) Muzeja funkcijas ir šādas:

1) materiālās un nemateriālās kultūras vai dabas vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana;

 

 

 

1) materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana;

 

2) muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātniskā pētniecība;

 

 

 

2) muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātniska pētniecība;

3) sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus.

 

 

 

3) sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus.

 

 

 

 

 

4.pants. Ministru kabineta kompetence muzeju jomā

10

Juridiskais birojs

    Ierosinām izslēgt likumprojekta 4. pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

 

Atbalstīts

 

Ministru kabinets:

 

 

 

 

1) lemj par valsts muzeju un to filiāļu dibināšanu;

 

 

 

 

2) apstiprina Muzeju valsts pārvaldes nolikumu;

 

 

 

 

3) nosaka kārtību, kādā akreditējami valsts, pašvaldību, autonomie un privātie muzeji;

 

 

 

 

4) nosaka Nacionālā muzeju krājuma (turpmāk – Nacionālais krājums) veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un finansēšanas kārtību, darbību ar tajā esošajiem priekšmetiem un kolekcijām, kā arī kārtību, kādā priekšmetu var atsavināt un izņemt no Nacionālā krājuma (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi par Nacionālo krājumu).

 

 

 

 

 

11

Kultūras ministre H.Demakova

      Papildināt likuma 4.pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

„5) pēc Kultūras ministrijas priekšlikuma lemj par nacionālā muzeja statusa piešķiršanu.”

 

 

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.39

 

 

 

 

 

 

5.pants. Kultūras ministrijas kompetence muzeju jomā

 

 

 

4.pants. Kultūras ministrijas kompetence muzeju jomā

 

Kultūras ministrija:

 

 

 

Kultūras ministrija:

1) izstrādā valsts stratēģiju un īsteno valsts politiku muzeju jomā;

 

 

 

1) izstrādā valsts stratēģiju un īsteno valsts politiku muzeju jomā;

 

 

 

 

 

2) koordinē valsts muzeju starptautiskos sadarbības projektus, kā arī informē citu publisko tiesību juridisko personu un privātpersonu muzejus par starptautisko sadarbību;

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Juridiskais birojs

    Likumprojekta 5. pantā izteikt 2., 3. un 5.punktu šādā redakcijā:

“2) koordinē valsts muzeju starptautiskos sadarbības projektus, kā arī informē citus muzejus par starptautiskas  sadarbības iespējām;

3) sadala muzejiem kultūrvēsturisku, tēlotājmākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu īstenošanai valsts budžetā paredzētos līdzekļus;

5) veido un uztur Nacionālā krājuma kopkatalogu.”

 

 

 

Atbildīgā komisija

    Likumprojekta 5. pantā izteikt 2., 3. un 5.punktu šādā redakcijā:

   “2) koordinē valsts muzeju starptautiskos sadarbības projektus, kā arī informē citus muzejus par starptautiskas sadarbības iespējām;

   3) sadala akreditētajiem muzejiem valsts budžetā paredzētos līdzekļus kultūrvēsturisku, tēlotājas mākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu īstenošanai;

    5) veido un uztur Nacionālā muzeju krājuma (turpmāk – Nacionālais krājums) kopkatalogu;”

 

Atbalstīts, iekļauts

komisijas priekšlikumā

 Nr. 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) koordinē valsts muzeju starptautiskos sadarbības projektus, kā arī informē citus muzejus par starptautiskas sadarbības iespējām;

 

 

 

 

 

 

3) piešķir akreditētajiem muzejiem īpašu kultūrvēsturisku, tēlotājmākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu īstenošanai valsts budžetā speciāli paredzētos līdzekļus;

 

 

 

3) sadala akreditētajiem muzejiem valsts budžetā paredzētos līdzekļus kultūrvēsturisku, tēlotājas mākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu īstenošanai;

 

4) izveido Latvijas Muzeju padomi un apstiprina tās nolikumu;

 

 

 

4) izveido Latvijas Muzeju padomi un apstiprina tās nolikumu;

 

5) veido Nacionālā krājuma kopkatalogu.

 

 

 

5) veido un uztur Nacionālā muzeju krājuma (turpmāk – Nacionālais krājums) kopkatalogu;

 

 

14

Kultūras ministre H.Demakova

        Papildināt likuma 5.pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

„6) izvērtē muzeju atbilstību nacionālas nozīmes kultūras institūcijas statusam.”

Atbalstīts

           6) izvērtē muzeju atbilstību nacionālas nozīmes kultūras institūcijas statusam.

 

 

 

 

 

6.pants. Muzeju valsts pārvalde

 

 

 

5.pants. Muzeju valsts pārvalde

 

Muzeju valsts pārvalde ir kultūras ministra padotībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde, kura īsteno valsts kultūrpolitiku publiskajos un privātajos muzejos. Publiskie muzeji ir Muzeju valsts pārvaldes funkcionālā padotībā.

 

 

15

 

 

Atbildīgā komisija

  Aizstāt likumprojekta 6. panta pirmajā teikumā vārdu “kura” ar vārdu “kas” un otrajā teikumā vārdu “padotībā” ar vārdu “pārraudzībā”.

 

 

Atbalstīts

           Muzeju valsts pārvalde ir kultūras ministra padotībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts kultūrpolitiku publiskajos un privātajos muzejos. Publiskie muzeji ir Muzeju valsts pārvaldes funkcionālā pārraudzībā.

 

 

 

 

 

7.pants. Latvijas Muzeju padome un tās sastāvs

 

 

 

6.pants. Latvijas Muzeju padome un tās sastāvs

 

(1) Latvijas Muzeju padome (turpmāk – Muzeju padome) ir konsultatīva institūcija, kas izveidota, lai veicinātu institūciju sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas saistīti ar valsts stratēģijas izstrādi muzeju jomā, kā arī ar muzeju darbību un Nacionālo krājumu.

16

Juridiskais birojs

7. panta pirmajā daļā aizstāt vārdus “stratēģijas izstrādi “ ar vārdu “stratēģiju”;

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

redakcionāli

labojumi

(1) Latvijas Muzeju padome (turpmāk — Muzeju padome) ir konsultatīva institūcija, kas izveidota, lai veicinātu institūciju sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos, kuri saistīti ar valsts stratēģiju muzeju jomā, kā arī ar muzeju darbību un Nacionālā krājuma veidošanu un saglabāšanu.

(2) Muzeju padomes sastāvā ir 15 locekļu: astoņi Rīgas un Rīgas rajona akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji, četri Latvijas novadu akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji (pa vienam no katra novada), viens Latvijas Pašvaldību savienības deleģēts pārstāvis, viens Latvijas Muzeju asociācijas deleģēts pārstāvis un kultūras ministrs (vai viņa deleģēts pārstāvis).

 

 

 

(2) Muzeju padomes sastāvā ir 15 locekļu: astoņi Rīgas un Rīgas rajona akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji, četri Latvijas novadu akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji (pa vienam no katra novada), viens Latvijas Pašvaldību savienības deleģēts pārstāvis, viens Latvijas Muzeju asociācijas deleģēts pārstāvis un kultūras ministrs (vai viņa deleģēts pārstāvis).

(3) Muzeju darba koordinēšanai novados var veidot sabiedriskās konsultatīvās novadu muzeju padomes. Sabiedriskā konsultatīvā novadu muzeju padome deleģē savu pārstāvi darbībai Muzeju padomē.

17

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 7.panta trešo daļu.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

8.pants. Muzeju padomes kompetence

 

 

 

 

 

Muzeju padome:

 

 

 

 

1) veicina publisko un privāto muzeju attīstību un sadarbību;

 

 

 

 

 

2) iesniedz ministrijām un pašvaldībām priekšlikumus par valsts un pašvaldību budžeta projekta sadaļām, kas saistītas ar muzeju finansēšanu, kā arī par citiem ar muzeju darbību saistītiem jautājumiem;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) sniedz publisko muzeju īpašniekiem konsultācijas par muzeju dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī akreditēto privāto muzeju īpašniekiem – par muzeju likvidāciju;

 

 

18

Juridiskais birojs

Likumprojekta 8. pantā ierosinām izslēgt 3.punktu.

 

Nav atbalstīts

 

 

4) iesniedz Muzeju valsts pārvaldē priekšlikumus par muzeju atbilstību akreditācijas prasībām;

 

 

 

 

 

5) iesniedz Muzeju valsts pārvaldē priekšlikumus par muzeja priekšmetu izņemšanu no Nacionālā krājuma;

 

 

 

 

6) iesniedz Muzeju valsts pārvaldē priekšlikumus par Nacionālā krājuma veidošanu un saglabāšanu;

 

 

 

 

7) iesniedz ministrijās un pašvaldībās priekšlikumus par muzeju direktoru amata kandidatūrām;

 

 

 

 

 

8) iesniedz Muzeju valsts pārvaldē priekšlikumus par muzeju speciālistu (personāla) sagatavošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu.

19

Juridiskais birojs

 Likumprojekta 8.panta 8. punktā aizstāt vārdu “paaugstināšanu” ar vārdu  “pilnveidošanu”.

 

Atbalstīts, iekļauts

komisijas priekšlikumā

 Nr. 21

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Kultūras ministre H.Demakova

      Papildināt likuma 8.pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

„ 9) iesniedz Kultūras ministrijai priekšlikumu par muzeju atbilstību nacionālas nozīmes kultūras institūcijas statusam.”;

 

Atbildīgā komisija

      Izteikt likumprojekta 8.pantu kā 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Muzeju padomes kompetence

Muzeju padome:

1) veicina publisko un privāto muzeju attīstību un sadarbību;

2) sniedz ministrijām un pašvaldībām atzinumus par valsts budžeta un pašvaldību budžetu projektu sadaļām, kuras saistītas ar muzeju finansēšanu, kā arī par citiem ar muzeju darbību saistītiem jautājumiem;

3) sniedz publisko muzeju īpašniekiem atzinumus par muzeju dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī akreditēto privāto muzeju īpašniekiem — par muzeju reorganizāciju vai likvidāciju;

4) sniedz Muzeju valsts pārvaldei atzinumus par muzeju atbilstību akreditācijas prasībām; 5) sniedz Muzeju valsts pārvaldei atzinumus par muzeja priekšmetu izņemšanu no Nacionālā krājuma;

6) sniedz Muzeju valsts pārvaldei atzinumus par Nacionālā krājuma veidošanu un saglabāšanu;    

7) iesniedz ministrijām un pašvaldībām priekšlikumus par muzeju direktoru amata kandidatūrām;

8) iesniedz Muzeju valsts pārvaldei priekšlikumus par muzeju speciālistu (personāla) sagatavošanu un kvalifikācijas pilnveidošanu;

 9) sniedz Kultūras ministrijai atzinumu par muzeju atbilstību nacionālas nozīmes kultūras institūcijas statusam.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts, iekļauts

komisijas precizētā redakcijā

priekšlikumā

 Nr. 21

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.pants. Muzeju padomes kompetence

Muzeju padome:

1) veicina publisko un privāto muzeju attīstību un sadarbību;

2) sniedz ministrijām un pašvaldībām           atzinumus    par   valsts   budžeta   un

 pašvaldību budžetu projektu sadaļām, kuras saistītas ar muzeju finansēšanu, kā arī par citiem ar muzeju darbību saistītiem jautājumiem;

3) sniedz publisko muzeju īpašniekiem atzinumus par muzeju dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī akreditēto privāto muzeju īpašniekiem — par muzeju reorganizāciju vai likvidāciju;

4) sniedz Muzeju valsts pārvaldei atzinumus par muzeju atbilstību akreditācijas prasībām;

 5) sniedz Muzeju valsts pārvaldei atzinumus par muzeja priekšmetu izņemšanu no Nacionālā krājuma;

 6) sniedz Muzeju valsts pārvaldei atzinumus par Nacionālā krājuma veidošanu un saglabāšanu;

7) iesniedz ministrijām un pašvaldībām priekšlikumus par muzeju direktoru amata kandidatūrām;

8) iesniedz Muzeju valsts pārvaldei priekšlikumus par muzeju speciālistu (personāla) sagatavošanu un kvalifikācijas pilnveidošanu;

 9) sniedz Kultūras ministrijai atzinumu par muzeju atbilstību nacionālas nozīmes kultūras institūcijas statusam.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.pants. Muzeju dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtība

22

Juridiskais birojs

Ierosinām 9. panta nosaukumu izteikt šādi: “9.pants. Valsts un pašvaldību muzeju dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtība”.

Daļēji atbalstīts,

iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.24

 

 

(1) Valsts muzejus un to filiāles dibina, reorganizē un likvidē Ministru kabinets pēc Kultūras ministrijas vai citas ministrijas ierosinājuma, konsultējoties ar Muzeju padomi.

 

 

 

 

(2) Pašvaldības muzejus un to filiāles dibina, reorganizē un likvidē attiecīgās pašvaldības dome (padome), konsultējoties ar Muzeju padomi.

 

 

 

 

(3) Autonomos muzejus un to filiāles dibina, reorganizē un likvidē attiecīgās atvasināto publisko tiesību juridiskās personas, kā arī privāto tiesību juridiskās personas, kuras dalībnieks vai dibinātājs ir publisko tiesību juridiska persona.

23

Juridiskais birojs

Izslēgt 9.panta trešo un ceturto daļu un izteikt 17. panta otro  daļu kā 9. panta trešo daļu.      

 

Daļēji atbalstīts,

iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.24

 

(4) Privātos muzejus un to filiāles dibina, reorganizē un likvidē fiziskās vai privāto tiesību juridiskās personas, biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas biedrības (nodibinājumi) vai komercreģistrā reģistrētas komerc­sabiedrības (līgumsabiedrības, komersanti).

 

 

 

 

 

 

24

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 9.pantu kā 8. pantu šādā redakcijā:

“8.pants. Publisko muzeju dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtība

(1) Valsts muzejus un to filiāles dibina, reorganizē un likvidē Ministru kabinets pēc Kultūras ministrijas vai citas ministrijas ierosinājuma, ņemot vērā Muzeju padomes atzinumu.

(2) Pašvaldības muzejus un to filiāles dibina, reorganizē un likvidē attiecīgās pašvaldības dome (padome), ņemot vērā Muzeju padomes atzinumu.

(3) Autonomos muzejus un to filiāles, kas ir atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas (izņemot pašvaldības) izveidota aģentūra (iestāde) vai tās struktūrvienība, dibina, reorganizē un likvidē īpašnieks, ņemot vērā Muzeju padomes atzinumu.

    (4) Ja tiek likvidēts akreditēts privātais muzejs, kas saņēmis valsts budžeta līdzekļus, valsts un pašvaldību muzejiem ir pirmpirkuma tiesības likvidējamā muzeja priekšmetu iegūšanā.”

Atbalstīts

8.pants. Publisko muzeju dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtība

(1) Valsts muzejus un to filiāles dibina, reorganizē un likvidē Ministru kabinets pēc Kultūras ministrijas vai citas ministrijas ierosinājuma, ņemot vērā Muzeju padomes atzinumu.

(2) Pašvaldības muzejus un to filiāles dibina, reorganizē un likvidē attiecīgās pašvaldības dome (padome), ņemot vērā Muzeju padomes atzinumu.

(3) Autonomos muzejus un to filiāles, kas ir atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas (izņemot pašvaldības) izveidota aģentūra (iestāde) vai tās struktūrvienība, dibina, reorganizē un likvidē īpašnieks, ņemot vērā Muzeju padomes atzinumu.

           (4) Ja tiek likvidēts akreditēts privātais muzejs, kas saņēmis valsts budžeta līdzekļus, valsts un pašvaldību muzejiem ir pirmpirkuma tiesības likvidējamā muzeja priekšmetu iegūšanā.

 

 

 

 

 

10.pants. Muzeju akreditācija un reģistrācija

 

 

 

< p class=naispant style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'>9.pants. Muzeju akreditācija un reģistrācija

(1) Valsts un pašvaldības muzejam ir pienākums nokārtot akreditāciju. Autonomais un privātais muzejs akreditācijai piesakās pēc paša iniciatīvas.

25

 

 

 

 

 

 

26

Juridiskais birojs

Papildināt 10.panta pirmo daļu ar šādu teikumu: “Muzeju akreditācija notiek saskaņā ar Ministru kabineta izdotiem  muzeju akreditācijas noteikumiem.”;

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 10.pantu kā 9.pantu un panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts, pašvaldības un autonomajam muzejam, kas ir atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas (izņemot pašvaldības) izveidota aģentūra (iestāde) vai tās struktūrvienība, ir pienākums ne vēlāk kā piecus gadus pēc muzeja dibināšanas nokārtot akreditāciju. Autonoms muzejs, kas ir valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība vai cita privāto tiesību juridiskā persona, kuras dalībnieks vai dibinātājs ir publisko tiesību juridiskā persona, un privātais muzejs akreditācijai piesakās pēc paša iniciatīvas. Muzeju akreditācija notiek saskaņā ar Ministru kabineta izdotajiem muzeju akreditācijas noteikumiem.”

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.26

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

(1) Valsts, pašvaldības un autonomajam muzejam, kas ir atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas (izņemot pašvaldības) izveidota aģentūra (iestāde) vai tās struktūrvienība, ir pienākums ne vēlāk kā piecus gadus pēc muzeja dibināšanas nokārtot akreditāciju. Autonoms muzejs, kas ir valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība vai cita privāto tiesību juridiskā persona, kuras dalībnieks vai dibinātājs ir publisko tiesību juridiskā persona, un privātais muzejs akreditācijai piesakās pēc paša iniciatīvas. Muzeju akreditācija notiek saskaņā ar Ministru kabineta izdotajiem muzeju akreditācijas noteikumiem.

 

(2) Muzeju var akreditēt, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

 

 

 

(2) Muzeju var akreditēt, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

1) ir apstiprināts muzeja nolikums (statūti);

27

 

 

 

 

 

 

28

Juridiskais birojs

10.panta otrās daļas pirmajā punktā  pirms vārda “apstiprināts” papildināt ar vārdu “dibinātāja”, aizstāt vārdus “nolikums (statūti)” ar vārdiem “nolikums, statūti,  līgums”.

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 10.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) ir dibinātāja apstiprināts muzeja nolikums, statūti, reglaments vai līgums;”

 

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.28

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ir dibinātāja apstiprināts muzeja nolikums, statūti, reglaments vai līgums;

2) ir veikta muzeja krājuma uzskaite;

 

 

 

2) ir veikta muzeja krājuma uzskaite;

3) ir telpas, iekārtas un drošības sistēmas, kas garantē muzeja krājuma saglabāšanu;

 

 

 

3) ir telpas, iekārtas un drošības sistēmas, kas garantē muzeja krājuma saglabāšanu;

4) ir nodrošināta muzeja krājuma pieejamība sabiedrībai.

 

 

 

4) ir nodrošināta muzeja krājuma pieejamība sabiedrībai.

(3) Ja valsts un pašvaldības muzejs netiek akreditēts, tas gada laikā var atkārtoti pieteikties akreditācijai. Ja arī pēc atkārtotas pieteikšanās muzejs netiek akreditēts, to likvidē.

29

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 10.panta trešo  daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja muzejs, kuram ir pienākums akreditēties, netiek akreditēts, tas gada laikā var atkārtoti pieteikties akreditācijai. Ja arī pēc atkārtotas pieteikšanās muzejs netiek akreditēts, to likvidē.”

Atbalstīts

 (3) Ja muzejs, kuram ir pienākums akreditēties, netiek akreditēts, tas gada laikā var atkārtoti pieteikties akreditācijai. Ja arī pēc atkārtotas pieteikšanās muzejs netiek akreditēts, to likvidē.

 

(4) Autonomais un privātais akreditētais muzejs zaudē akreditēta muzeja tiesības, ja tas neatbilst šā panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem.

30

Juridiskais birojs

10.panta ceturtajā daļā aizstāt vārdus “autonomais un privātais akreditētais muzejs” ar vārdu “akreditētais muzejs”.

 

Atbalstīts

(4) Akreditētais muzejs zaudē akreditēta muzeja tiesības, ja tas neatbilst šā panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem.

(5) Muzeju valsts pārvalde veido muzeju reģistru. Muzeju reģistrā tiek iekļauti visi publiskie muzeji, akreditētie privātie muzeji, kā arī – pēc vienošanās ar privā muzeja īpašnieku – privātie neakreditētie muzeji.

31

Juridiskais birojs

10.panta piektajā daļā  papildināt aiz vārda “veido” ar vārdiem “un uztur”.

 

Atbalstīts

 

 

redakcionāli

labojumi

(5) Muzeju valsts pārvalde veido un uztur muzeju reģistru. Muzeju reģistrā tiek iekļauti visi publiskie muzeji, akreditētie privātie muzeji, kā arī — pēc vienošanās ar privāto muzeju īpašniekiem — privātie neakreditētie muzeji.

 

 

 

 

 

 

11.pants. Muzeju vadība

 

 

 

10.pants. Muzeju vadība

 

(1) Valsts muzeju direktorus, ņemot vērā Muzeju padomes priekšlikumus, pieņem darbā un atlaiž no darba ministrs, kura padotībā atrodas valsts muzejs.

 

 

 

 

 

redakcionāls

labojums

(1) Valsts muzeju direktorus, ņemot vērā Muzeju padomes priekšlikumus, pieņem darbā un atlaiž no darba ministrs, kura padotībā atrodas attiecīgais valsts muzejs.

 

 

 

(2) Pašvaldības muzeju direktorus un vadītājus pieņem darbā attiecīgā pašvaldība, ņemot vērā Muzeju padomes priekšlikumus.

 

 

 

         (2) Pašvaldības muzeju direktorus un vadītājus pieņem darbā attiecīgā pašvaldība, ņemot vērā Muzeju padomes priekšlikumus.

(3) Autonomo muzeju direktorus un vadītājus pieņem darbā muzeja dibinātājs.

 

 

 

redakcionāls

labojums

          (3) Autonomo muzeju direktorus un vadītājus pieņem darbā attiecīgā muzeja dibinātājs.

 

 

 

 

 

12.pants. Nacionālais krājums

 

 

 

 

(1) Nacionālais krājums ir nacionālā bagātība, un tas ir valsts aizsardzībā.

 

 

 

 

(2) Nacionālo krājumu veido:

 

 

 

 

1) akreditēto publisko muzeju pamatkrājumi;

32

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

    Izslēgt  12. panta  otrās daļas pirmajā punktā vārdu “publisko”.

 

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.37

 

2) privāto muzeju kolekcijas vai atsevišķi muzejiski priekšmeti pēc Muzeju padomes ieteikuma un ar īpašnieka piekrišanu.

33

Kultūras ministre H.Demakova

    Izteikt 12.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

„2) privātas kolekcijas vai atsevišķi muzejiski priekšmeti pēc Muzeju padomes ieteikuma un ar īpašnieka piekrišanu;”

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.37

 

(3) Nacionālajā krājumā esošie priekšmeti un kolekcijas tiek iekļautas kopkatalogā.

 

 

 

 

(4) Valsts piešķir budžeta līdzekļus Nacionālajā krājumā esošo priekšmetu un kolekciju uzturēšanai un restaurēšanai.

 

 

 

 

(5) Veicot darījumus ar Nacionālajā krājumā esošajiem priekšmetiem vai kolekcijām, jāievēro šādi noteikumi:

34

Juridiskais birojs

12. panta  piektajā daļā aizstāt vārdus “veicot darījumus ar” ar vārdiem “attiecībā uz”, bet daļas 1. punktā aizstāt vārdus “krājuma kopkatalogā” ar vārdu “krājumā”.

 

Atbalstīts,

iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.37

 

1) aizliegts atsavināt Nacionālā krājuma kopkatalogā iekļauto kolekciju atsevišķus priekšmetus;

 

 

2) atsavinot kādu Nacionālā krājuma kopkatalogā iekļauto kolekciju vai priekšmetu, tas vispirms ar Muzeju valsts pārvaldes starpniecību un tās atļauju jāpiedāvā citam akreditētam muzejam, to pārdodot, dāvinot vai mainot.

 

 

35

Kultūras ministre H.Demakova

        Izteikt 12.panta piektās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

„1) aizliegts atsavināt Nacionālajā krājumā iekļauto kolekciju atsevišķus priekšmetus;

2) atsavinot kādu Nacionālajā krājumā iekļauto kolekciju vai priekšmetu, tas vispirms ar Muzeju valsts pārvaldes starpniecību un tās atļauju jāpiedāvā citam akreditētam muzejam, to pārdodot, dāvinot vai mainot.”

 

Atbalstīts,

iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.37

 

(6) Priekšmetu var izņemt no Nacionālā krājuma, ja:

 

 

 

 

1) priekšmetam ir būtiski bojājumi, kuru dēļ to nav iespējams restaurēt;

 

 

 

 

2) priekšmets ir zudis vai dabiski sairis;

 

 

 

 

3) priekšmets ir iegūts prettiesiskā ceļā;

 

 

 

 

4) priekšmets ir zaudējis muzejisko vērtību.

 

 

 

 

(7) Atļauju priekšmeta izņemšanai no Nacionālā krājuma izsniedz Muzeju valsts pārvalde pēc tā muzeja ierosinājuma, kurā atrodas attiecīgais priekšmets, vai pēc priekšmeta īpašnieka ierosinājuma, ņemot vērā Muzeju padomes ieteikumus.

 

 

 

 

 

36

Juridiskais birojs

Papildināt 12.pantu ar  astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Ministru kabinets nosaka Nacionālā muzeju krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un finansēšanas kārtību, rīcību ar tajā esošajiem priekšmetiem un kolekcijām, kā arī kārtību, kādā priekšmetu var atsavināt un izņemt no Nacionālā  muzeju krājuma vai uz laiku izvest no ārpus valsts.”

 

Atbalstīts,

iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.37

 

 

37

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 12.pantu kā 11.pantu šādā redakcijā:

 

“11.pants. Nacionālais krājums

(1) Nacionālais krājums ir nacionālā bagātība, un tas ir valsts aizsardzībā.

(2) Nacionālo krājumu veido:

1) akreditēto valsts un pašvaldību muzeju pamatkrājumi;

2) akreditēto autonomo un privāto muzeju pamatkrājumi (ar Muzeju padomes piekrišanu);

3) privātas kolekcijas vai atsevišķi muzejiski priekšmeti (ar Muzeju padomes un ar īpašnieka piekrišanu).

(3) Nacionālajā krājumā esošie priekšmeti un kolekcijas tiek iekļautas kopkatalogā — datubāzē, kas ietver pamatinformāciju par muzeju krājumu priekšmetiem.

(4) Institūcijām un privātpersonām, kuru valdījumā vai īpašumā ir Nacionālā krājuma priekšmeti, ir jānodrošina to izmantošanas iespējas.  

(5) Valsts piešķir budžeta līdzekļus Nacionālajā krājumā esošo priekšmetu un kolekciju uzturēšanai un restaurēšanai.

(6) Attiecībā uz Nacionālajā krājumā esošajiem priekšmetiem vai kolekcijām jāievēro šādi noteikumi:

1) aizliegts atsavināt Nacionālajā krājumā iekļauto kolekciju atsevišķus priekšmetus;

2) atsavinot kādu Nacionālajā krājumā iekļauto kolekciju vai priekšmetu, tas vispirms ar Muzeju valsts pārvaldes starpniecību un tās atļauju jāpiedāvā citam akreditētajam muzejam, to pārdodot, dāvinot vai mainot;

3) aizliegts ieķīlāt Nacionālajā krājumā iekļautos priekšmetus vai kolekcijas, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditora pieprasījuma.

(7) Priekšmetu var izņemt no Nacionālā krājuma, ja:

1) priekšmetam ir būtiski bojājumi, kuru dēļ to nav iespējams restaurēt;

2) priekšmets ir zudis vai dabiski sairis;

3) priekšmets ir iegūts prettiesiskā ceļā;

4) priekšmets ir zaudējis muzejisko vērtību.

(8) Atļauju priekšmeta izņemšanai no Nacionālā krājuma izsniedz Muzeju valsts pārvalde pēc tā muzeja ierosinājuma, kurā atrodas attiecīgais priekšmets, vai pēc priekšmeta īpašnieka ierosinājuma, ņemot vērā Muzeju padomes atzinumus.

(9) Ministru kabinets nosaka Nacionālā krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un finansēšanas kārtību, rīcību ar tajā esošajiem priekšmetiem un kolekcijām, kā arī kārtību, kādā priekšmetu var atsavināt un izņemt no Nacionālā krājuma vai uz laiku izvest ārpus valsts.”

 

 

Atbalstīts

 

11.pants. Nacionālais krājums

(1) Nacionālais krājums ir nacionālā bagātība, un tas ir valsts aizsardzībā.

(2) Nacionālo krājumu veido:

1) akreditēto valsts un pašvaldību muzeju pamatkrājumi;

2) akreditēto autonomo un privāto muzeju pamatkrājumi (ar Muzeju padomes piekrišanu);

3) privātas kolekcijas vai atsevišķi muzejiski priekšmeti (ar Muzeju padomes un ar īpašnieka piekrišanu).

(3) Nacionālajā krājumā esošie priekšmeti un kolekcijas tiek iekļautas kopkatalogā — datubāzē, kas ietver pamatinformāciju par muzeju krājumu priekšmetiem.

(4) Institūcijām un privātpersonām, kuru valdījumā vai īpašumā ir Nacionālā krājuma priekšmeti, ir jānodrošina to izmantošanas iespējas.  

(5) Valsts piešķir budžeta līdzekļus Nacionālajā krājumā esošo priekšmetu un kolekciju uzturēšanai un restaurēšanai.

(6) Attiecībā uz Nacionālajā krājumā esošajiem priekšmetiem vai kolekcijām jāievēro šādi noteikumi:

1) aizliegts atsavināt Nacionālajā krājumā iekļauto kolekciju atsevišķus priekšmetus;

2) atsavinot kādu Nacionālajā krājumā iekļauto kolekciju vai priekšmetu, tas vispirms ar Muzeju valsts pārvaldes starpniecību un tās atļauju jāpiedāvā citam akreditētajam muzejam, to pārdodot, dāvinot vai mainot;

3) aizliegts ieķīlāt Nacionālajā krājumā iekļautos priekšmetus vai kolekcijas, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditora pieprasījuma.

(7) Priekšmetu var izņemt no Nacionālā krājuma, ja:

1) priekšmetam ir būtiski bojājumi, kuru dēļ to nav iespējams restaurēt;

2) priekšmets ir zudis vai dabiski sairis;

3) priekšmets ir iegūts prettiesiskā ceļā;

4) priekšmets ir zaudējis muzejisko vērtību.

(8) Atļauju priekšmeta izņemšanai no Nacionālā krājuma izsniedz Muzeju valsts pārv alde pēc tā muzeja ierosinājuma, kurā atrodas attiecīgais priekšmets, vai pēc priekšmeta īpašnieka ierosinājuma, ņemot vērā Muzeju padomes atzinumus.

        (9) Ministru kabinets nosaka Nacionālā krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un finansēšanas kārtību, rīcību ar tajā esošajiem priekšmetiem un kolekcijām, kā arī kārtību, kādā priekšmetu var atsavināt un izņemt no Nacionālā krājuma vai uz laiku izvest ārpus valsts.

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Kultūras ministre H.Demakova

      Papildināt likumu ar jaunu 13.pantu šādā redakcijā, attiecīgi mainot pantu numerāciju:

            „13.pants. Nacionālais muzejs

(1) Nacionālais muzejs ir muzejs:

1) kura krājums teritoriāli, hronoloģiski un tematiski aptver visu valsti un savā profilā ir vispilnīgākais;

2) kura zinātniski pētnieciskais darbs nodrošina vispusīgu muzeja krājuma izpēti un pētījumus profilzinātnēs;

3) kura ekspozīcijas, izstādes un citi ar muzeja darbību saistītie komunikācijas veidi nodrošina muzeja krājuma vispusīgu izmantošanu un pieejamību sabiedrības izglītošanai un attīstībai;

4) kurš veic darbības, kas apliecina tā vadošās institūcijas lomu muzeju nozarē.

(2) Nacionāla muzeja statusa iegūšanai muzejs var iesniegt Kultūras ministrijā pieteikumu, kurā pamatota tā atbilstība nacionālas nozīmes kultūras institūcijas statusam.”

 

 

Atbildīgā komisija

      Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

  „12.pants. Nacionālais muzejs

        (1) Nacionālais muzejs ir tāds muzejs:

         1) kura krājums teritoriāli, hronoloģiski un tematiski aptver visu valsti un savā profilā ir vispilnīgākais;

         2) kura zinātniski pētnieciskais darbs nodrošina vispusīgu muzeja krājuma izpēti un pētījumus profilzinātnēs;

3) kura ekspozīcijas, izstādes un citi ar muzeja darbību saistītie komunikācijas veidi nodrošina muzeja krājuma pieejamību un vispusīgu izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai;

4) kurš veic darbības, kas apliecina šā muzeja kā vadošās institūcijas lomu muzeju nozarē.

(2) Nacionālā muzeja statusa iegūšanai muzejs var iesniegt Kultūras ministrijai pieteikumu, kurā pamatota tā atbilstība nacionālas nozīmes kultūras institūcijas statusam.

           (3) Ministru kabinets pēc Kultūras ministrijas priekšlikuma lemj par nacionālā muzeja statusa piešķiršanu.”

 

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.pants. Nacionālais muzejs

(1) Nacionālais muzejs ir tāds muzejs:

1) kura krājums teritoriāli, hronoloģiski un tematiski aptver visu valsti un savā profilā ir vispilnīgākais;

          2) kura zinātniski pētnieciskais darbs nodrošina vispusīgu muzeja krājuma izpēti un pētījumus profilzinātnēs;

 

          3) kura ekspozīcijas, izstādes un citi ar muzeja darbību saistītie komunikācijas veidi nodrošina muzeja krājuma pieejamību un vispusīgu izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai;

4) kurš veic darbības, kas apliecina šā muzeja kā vadošās institūcijas lomu muzeju nozarē.

(2) Nacionālā muzeja statusa iegūšanai muzejs var iesniegt Kultūras ministrijai pieteikumu, kurā pamatota tā atbilstība nacionālas nozīmes kultūras institūcijas statusam.

          (3) Ministru kabinets pēc Kultūras ministrijas priekšlikuma lemj par nacionālā muzeja statusa piešķiršanu.

 

 

 

 

 

13.pants. Muzeju tiesības un pienākumi

 

 

 

13.pants. Muzeju tiesības un pienākumi

(1) Akreditētajiem muzejiem ir tiesības:

40

Juridiskais birojs

    Ierosinām 13. panta pirmajā daļā aizstāt vārdus “akreditētajiem muzejiem” ar vārdu “muzejam”.

Atbalstīts

(1) Muzejam ir tiesības:

1) pēc Muzeju valsts pārvaldes atļaujas saņemšanas uz laiku izvest muzeja kolekcijas vai atsevišķus priekšmetus ārpus valsts;

 

 

 

          1) pēc Muzeju valsts pārvaldes atļaujas saņemšanas uz laiku izvest muzeja kolekcijas vai atsevišķus priekšmetus ārpus valsts;

2) sniegt maksas pakalpojumus, veikt izdevējdarbību un izmantot iegūtos līdzekļus muzeja darbības attīstībai, kolekciju papildināšanai un saglabāšanai, restaurācijai, darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, viņu materiālajai stimulēšanai un pētniecības darba nodrošināšanai;

41

Juridiskais birojs

  13. panta pirmās daļas 2. punktā aizstāt vārdu “kolekciju” ar vārdiem “muzeja krājuma”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

2) sniegt maksas pakalpojumus, veikt izdevējdarbību un izmantot iegūtos līdzekļus muzeja darbības attīstībai, muzeja krājuma papildināšanai un saglabāšanai, restaurācijai, darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, viņu materiālajai stimulēšanai un pētniecības darba nodrošināšanai;

 

 

3) saskaņā ar Autortiesību likumu īstenot autortiesības uz to pārvaldījumā esošo Nacionālā krājuma daļu;

42

Juridiskais birojs

   13. panta 3. punktā aizstāt vārdu “pārvaldījumā ” ar vārdu  “valdījumā”, bet vārdus “Nacionālā krājuma daļu  ” ar vārdiem  “muzeja krājumu”.

 

 

 

Atbalstīts

 

 

redakcionāls

labojums

3) saskaņā ar Autortiesību likumu īstenot autortiesības attiecībā uz tā valdījumā esošo muzeja krājumu;

 

4) saņemt valsts budžetā speciāli paredzētos līdzekļus īpašu kultūrvēs­turisku, tēlotājmākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu īstenošanai;

43

Juridiskais birojs

    13. panta 4. punktā aizstāt  vārdus “budžetā speciāli paredzētos līdzekļus īpašu” ar vārdiem “budžeta līdzekļus”.

 

Atbalstīts

          4) saņemt valsts budžeta līdzekļus kultūrvēs­turisku, tēlotājmākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu īstenošanai;

5) slēgt civiltiesiskus darījumus, lai sekmētu muzeja krājuma saglabāšanu un papildināšanu;

44

Juridiskais birojs

   Izteikt 13. panta 5. punktu šādā redakcijā:

“5) slēgt civiltiesiskus darījumus, lai sekmētu muzeja krājuma saglabāšanu, papildināšanu, izpēti, kā arī citus darījumus, kas nepieciešami muzeju darbības nodrošināšanai;”.

 

Atbalstīts

 

 

redakcionāls

labojums

           5) slēgt civiltiesiskus darījumus, lai sekmētu muzeja krājuma saglabāšanu, papildināšanu, izpēti, kā arī citus darījumus, kas nepieciešami muzeja darbības nodrošināšanai;

 

6) saņemt Muzeju valsts pārvaldes metodisko atbalstu.

 

 

 

          6) saņemt Muzeju valsts pārvaldes metodisko atbalstu.

(2) Akreditētajiem publiskajiem muzejiem ir tiesības saņemt valsts vai pašvaldības finansējumu.

45

Juridiskais birojs

        Izslēgt 13. panta otro daļu.

 

 

Atbalstīts

 

(3) Publisko muzeju pienākums ir:

46

Juridiskais birojs

       Izslēgt 13. panta trešajā  daļā vārdu “publisko” un  precizēt 2. punktā  terminu “nepieciešamo informāciju”.

 

Atbalstīts

 

(skat. arī priekšlikumu Nr.47)

(2) Muzeju pienākums ir:

1) nodrošināt muzeja krājuma pieejamību apmeklētājiem un pētniekiem;

 

 

 

1) nodrošināt muzeja krājuma pieejamību apmeklētājiem un pētniekiem;

2) katru gadu sniegt Muzeju valsts pārvaldei darbības pārskatu un Muzeju padomei – nepieciešamo informāciju.

47

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 13.panta trešās daļas 2.punktā vārdus “nepieciešamo informāciju” ar vārdiem “informāciju, kas nepieciešama tās kompetencē esošo jautājumu izskatīšanai.”

Atbalstīts

2) katru gadu sniegt Muzeju valsts pārvaldei darbības pārskatu un Muzeju padomei – informāciju, kas nepieciešama tās kompetencē esošo jautājumu izskatīšanai.

(4) Publiskie muzeji nedrīkst atsavināt vai izņemt priekšmetus no muzeja krājuma bez Muzeju valsts pārvaldes atļaujas.

 

 

 

 

 

(3) Publiskie muzeji nedrīkst atsavināt vai izņemt priekšmetus no muzeja krājuma bez Muzeju valsts pārvaldes atļaujas.

(5) Privāto muzeju tiesības un pienākumus nosaka attiecīgā muzeja nolikumā (statūtos).

48

 

 

 

 

 

49

Juridiskais birojs

Izslēgt 13. panta piektajā daļā vārdu “privāto”, aizstāt vārdus “nolikumā (statūtos)” ar vārdiem “nolikumā, statūtos vai līgumā”.

 

 

Atbildīgā komisija

   Izteikt 13. panta piekto daļu kā ceturto daļu šādā redakcijā:

 “(4) Muzeju tiesības un pienākumus nosaka attiecīgā muzeja nolikumā, statūtos, reglamentā vai līgumā.”

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.49

 

 

Atbalstīts

(4) Muzeju tiesības un pienākumus nosaka attiecīgā muzeja nolikumā, statūtos, reglamentā vai līgumā.

 

 

 

 

 

14.pants. Valsts muzeju finansēšana

50

Juridiskais birojs

         Ierosinām apvienot 14. un 15. pantu vienā pantā  un izteikt tā nosaukumu “Valsts un pašvaldību muzeju finansēšana”, ņemot vērā, ka abos pantos ietvertās normas ir gandrīz identiskas.

 

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.53

 

(1) Valsts muzejus finansē no valsts budžeta, paredzot līdzekļus:

 

 

 

 

1) muzeja ēku uzturēšanai un restaurēšanai;

 

 

 

 

2) telpu īrei, komunālajiem maksājumiem, nodokļu un zemes nomas maksājumiem;

 

 

 

 

 

3) muzeja krājuma papildināšanai (iepirkšanai, ekspedīcijām), saglabā­šanai, fiziskajai drošībai (apsardzei un ugunsdrošības tehnikai), kā arī muzeja krājuma izpētei un izmantošanai;

51

Kultūras ministre H.Demakova

           Izteikt 14.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) muzeja krājuma papildināšanai (iepirkšanai, ekspedīcijām), saglabāšanai, fiziskajai drošībai (apsardzei, apdrošināšanai un ugunsdrošības tehnikai), kā arī muzeja krājuma izpētei un izmantošanai;”

Atbalstīts,

iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.53

 

4) mikroklimata uzturēšanas iekārtām, muzeja priekšmetu konservācijai un restaurēšanai;

 

 

 

 

5) muzeja personāla algošanai;

 

 

 

 

6) starptautiskai sadarbībai;

 

 

 

 

7) sabiedrības izglītošanai un kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanai, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbību saistītus veidus.

 

 

 

 

(2) Valsts muzeji var saņemt papildu finanšu līdzekļus arī no citiem avotiem ziedojumu un dāvinājumu veidā, kā arī gūt ienākumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Līdzekļi, kas iegūti no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, tiek ieskaitīti muzeja pamatbudžeta kontā Valsts kases norēķinu centrā, un tos izmanto tikai muzeja darbības attīstībai.

 

 

 

 

(3) Ja valsts muzeji saņem ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā, tie atver speciālā budžeta kontu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.pants. Pašvaldības muzeju finansēšana

 

 

 

 

(1) Pašvaldības muzejus finansē attiecīgā pašvaldība, paredzot līdzekļus:

 

 

 

 

1) muzeja ēku uzturēšanai un restaurēšanai;

 

 

 

 

2) telpu īrei, komunālajiem maksājumiem, nodokļu un zemes nomas maksājumiem;

 

 

 

 

 

3) muzeja krājuma papildināšanai (iepirkšanai, ekspedīcijām), saglabā­šanai, fiziskajai drošībai (apsardzei un ugunsdrošības tehnikai), kā arī muzeja krājuma izpētei un izmantošanai;

52

Kultūras ministre H.Demakova

         Izteikt 15.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) muzeja krājuma papildināšanai (iepirkšanai, ekspedīcijām), saglabāšanai, fiziskajai drošībai (apsardzei, apdrošināšanai un ugunsdrošības tehnikai), kā arī muzeja krājuma izpētei un izmantošanai;”

Atbalstīts,

iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.53

 

4) mikroklimata uzturēšanas iekārtām, muzeja priekšmetu konservācijai un restaurēšanai;

 

 

 

 

5) muzeja personāla algošanai;

 

 

 

 

6) starptautiskajai sadarbībai;

 

 

 

 

7) sabiedrības izglītošanai un kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanai, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbu saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus.

 

 

 

 

(2) Pašvaldības muzeji var saņemt papildu finanšu līdzekļus arī no citiem avotiem ziedojumu un dāvinājumu veidā, kā arī gūt ienākumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Līdzekļi, kas iegūti no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, tiek ieskaitīti muzeja pamat­budžeta kontā, un tos izmanto tikai muzeja darbības attīstībai.

 

 

 

 

(3) Ja pašvaldības muzeji saņem ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā, tie atver speciālā budžeta kontu.

 

 

 

 

 

53

Atbildīgā komisija

Apvienot 14. un 15. pantu vienā pantā  un izteikt šādā redakcijā:

“14.pants. Valsts muzeju un pašvaldību muzeju finansēšana

(1) Valsts muzejus finansē no valsts budžeta, pašvaldību muzejus finansē attiecīgā pašvaldība, paredzot līdzekļus:

1) muzeja ēku uzturēšanai un restaurēšanai;

2) telpu īrei, komunālajiem maksājumiem, nodokļu un zemes nomas maksājumiem;

3) muzeja krājuma papildināšanai (iepirkšanai, ekspedīcijām), saglabāšanai, fiziskajai drošībai (apsardzei, apdrošināšanai un ugunsdrošības tehnikai), kā arī izpētei un izmantošanai;

4) mikroklimata uzturēšanas iekārtām, muzeja priekšmetu konservācijai un restaurēšanai;

5) muzeja personāla algošanai;

6) starptautiskai sadarbībai;

7) sabiedrības izglītošanai un kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanai, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbu saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus.

(2) Valsts muzeji un pašvaldību muzeji var saņemt papildu finanšu līdzekļus arī no citiem avotiem ziedojumu un dāvinājumu veidā, kā arī gūt ienākumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Līdzekļi, kas iegūti no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, tiek ieskaitīti muzeja pamatbudžeta kontā, un tos izmanto tikai muzeja darbības attīstībai.

(3) Ja valsts muzeji un pašvaldību muzeji saņem ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā, tie atver speciālā budžeta kontu.”

 

Atbalstīts

14.pants. Valsts muzeju un pašvaldību muzeju finansēšana

(1) Valsts muzejus finansē no valsts budžeta, pašvaldību muzejus finansē attiecīgā pašvaldība, paredzot līdzekļus:

1) muzeja ēku uzturēšanai un restaurēšanai;

2) telpu īrei, komunālajiem maksājumiem, nodokļu un zemes nomas maksājumiem;

3) muzeja krājuma papildināšanai (iepirkšanai, ekspedīcijām), saglabāšanai, fiziskajai drošībai (apsardzei, apdrošināšanai un ugunsdrošības tehnikai), kā arī izpētei un izmantošanai;

4) mikroklimata uzturēšanas iekārtām, muzeja priekšmetu konservācijai un restaurēšanai;

5) muzeja personāla algošanai;

6) starptautiskai sadarbībai;

7) sabiedrības izglītošanai un kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanai, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbu saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus.

(2) Valsts muzeji un pašvaldību muzeji var saņemt papildu finanšu līdzekļus arī no citiem avotiem ziedojumu un dāvinājumu veidā, kā arī gūt ienākumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Līdzekļi, kas iegūti no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, tiek ieskaitīti muzeja pamatbudžeta kontā, un tos izmanto tikai muzeja darbības attīstībai.

(3) Ja valsts muzeji un pašvaldību muzeji saņem ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā, tie atver speciālā budžeta kontu.

 

 

 

 

 

 

16.pants. Autonomo muzeju finansēšana

54

Juridiskais birojs

      Ierosinām izslēgt 16. un 17. pantu, jo pantā minēto institūciju finansēšanas kārtība noteikta attiecīgo institūciju darbības formu regulējošos likumos. 

Atbalstīts

 

(1) Ja autonomu muzeju veido privāto tiesību juridiskā persona, kuras dalībnieks vai dibinātājs ir publisko tiesību juridiskā persona (komercsabiedrība vai nodibinājums), to finansē atbilstoši statūtos noteiktajai kārtībai.

 

 

 

 

(2) Ja autonomo muzeju veido atvasināta publisko tiesību juridiskā persona (izņemot pašvaldību), muzeja finansēšanas kārtību nosaka piekritīgā institūcija, ievērojot šā likuma 15.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.pants. Privāto muzeju finansēšana

 

 

 

 

(1) Privāto muzeju finansēšanas kārtību nosaka to īpašnieki.

 

 

 

 

(2) Ja tiek likvidēts akreditēts privātais muzejs, kas saņēmis valsts budžeta līdzekļus, valsts muzejiem ir priekšroka likvidējamā muzeja priekšmetu iegūšanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.pants. Starptautiskā sadarbība

 

 

redakcionāls labojums

15.pants. Starptautiskā sadarbība

(1) Muzeji ir tiesīgi patstāvīgi sadarboties ar muzejiem citās valstīs, iestāties starptautiskajās muzeju organizācijās un piedalīties to darbībā.

 

 

 

(1) Muzeji ir tiesīgi patstāvīgi sadarboties ar muzejiem citās valstīs, iestāties starptautiskajās muzeju organizācijās un piedalīties to darbībā.

(2) Muzeji var saņemt valsts garantētu apdrošināšanu starptautisku izstāžu rīkošanai Latvijā.

 

 

 

(2) Muzeji var saņemt valsts garantētu apdrošināšanu starptautisku izstāžu rīkošanai Latvijā.

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

Pārejas noteikumi

Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 31.decembrim piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

55

Kultūras ministre H.Demakova

           Izteikt Pārejas noteikumu pirmo daļu šādā redakcijā:

          „Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 31.decembrim piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:”

Atbalstīts

           Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 31.decembrim piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1. Ministru kabineta 1998.gada 21.jūlija noteikumi Nr.265 "Latvijas Muzeju padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 217., 218.nr.; 2002, 139.nr.).

 

 

 

1. Ministru kabineta 1998.gada 21.jūlija noteikumi Nr.265 "Latvijas Muzeju padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 217., 218.nr.; 2002, 139.nr.).

2. Ministru kabineta 1998.gada 18.augusta noteikumi Nr.311 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 241./242.nr.; 2004, 28.nr.).

 

 

 

2. Ministru kabineta 1998.gada 18.augusta noteikumi Nr.311 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 241./242.nr.; 2004, 28.nr.).

3. Ministru kabineta 1998.gada 27.oktobra noteikumi Nr.420 "Kārtība, kādā Kultūras ministrija akreditētajiem muzejiem piešķir valsts budžetā speciāli paredzētos līdzekļus īpašu kultūrvēsturisku, tēlotājas mākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu realizēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 322.nr.).

 

 

 

3. Ministru kabineta 1998.gada 27.oktobra noteikumi Nr.420 "Kārtība, kādā Kultūras ministrija akreditētajiem muzejiem piešķir valsts budžetā speciāli paredzētos līdzekļus īpašu kultūrvēsturisku, tēlotājas mākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu realizēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 322.nr.).

4. Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumi Nr.196 "Muzeju akreditācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 53.nr.).

 

 

 

4. Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumi Nr.196 "Muzeju akreditācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 53.nr.).