Atzinums par MK noteikumu projektu

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām"

 

Izdarīt likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 18.nr.; 1998, 21.nr.; 2002, 16.nr.; 2004, 7.nr.) šādu  grozījumu:

 

Izteikt 22.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pašvaldības aprēķina un iekasē maksu par aģitācijas materiālu izvietošanu."

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs

M.Kučinskis

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta „Grozījums likumā

„Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas

Parlamenta vēlēšanām””

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra sēdes protokola Nr.60 12.§ 2.punktu un Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.859  „Noteikumi par maksu, kuru pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām”, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir sagatavojusi grozījumu likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām”.

Sagatavotais tiesību akta projekts, atbilstoši Ministru kabineta lemtajam, paredz izdarīt grozījumus minētā likuma 22.panta trešajā daļā, paredzot, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pašvaldības aprēķina un iekasē maksu par aģitācijas materiālu izvietošanu. Ministru kabineta 2004.gada 19. oktobra noteikumi Nr.859 „Noteikumi par maksu, kuru pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām” nosaka  maksas, kuru pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās pirms vēlēšanām, aprēķina formulu, kurā ir iekļauts zonas koeficents (mainīgais no 0,1 līdz 10, kuru pašvaldība ir tiesīga noteikt ar domes (padomes) lēmumu).

Līdz ar šāda normatīvā regulējuma spēkā esamību, nepieciešams precizēt likuma „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” 22.panta trešo daļu, paredzot deleģējumu pašvaldībām aprēķināt un iekasēt maksu par aģitācijas materiālu izvietošanu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Grozījums nepieciešams, lai izpildītu Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra sēdes Nr.60 12. § 2.punktā doto uzdevumu, jo līdz ar Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.859 „Noteikumi par maksu, kuru pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām” pieņemšanu, jāparedz deleģējums pašvaldībām noteikt iekasējamās maksas apmēru un aprēķina kārtību.

3. Cita informācija

Likumprojekts sagatavots pamatojoties uz Ministru kabineta  2004.gada 19.oktobra sēdes protokola Nr.60 12. § 2.punktu.

 


II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

Sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts neparedz izmaiņas.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts neparedz izmaiņas.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts neparedz izmaiņas.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts neparedz izmaiņas.

5. Cita informācija

---------

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta ieviešanai nav nepieciešami papildus budžeta  līdzekļi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

-----

-----

-----

-----

-----

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

Pēc likumprojekta pieņemšanas, saskaņā ar juridiskās tehnikas prasībām, tiks izstrādāts un noteiktā kārtībā Ministru kabinetā iesniegts Ministru kabineta  noteikumu projekts „Kārtība, kādā pašvaldības aprēķina un iekasē maksu par aģitācijas materiālu izvietošanu”.

Noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt vienotu kārtību, kādā pašvaldības aprēķina un iekasē maksa par aģitācijas materiālu izvietošanu.

Noteikumu galvenie satura punkti paredzēs maksas par aģitācijas materiālu izvietošanu aprēķināšanas un iekasēšanas kārtību pašvaldībās.

2. Cita informācija

---------------

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

Atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

----------

 

 

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas,

Sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikušas ar Latvijas Pašvaldību savienību, kas atbalsta minētā likumprojekta tālāku virzību ar priekšlikumu ņemt vērā Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.859 „Noteikumi par maksu, kuru pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām” noteikto zonas koeficentu. Latvijas Pašvaldību savienība atbalsta likumprojekta tālāku virzību.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Šādi pasākumi netika veikti

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Šādi pasākumi netika veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Šādi pasākumi netika veikti

5. Cita informācija

------------

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Netiks radītas jaunas valsts (pašvaldību) institūcijas, kā arī netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likuma grozījumi pēc to pieņemšanas tiks publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas likumīgās intereses un tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

4. Cita informācija

--------------------

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs                          M. Kučinskis                                                    

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

Valsts sekretāra vietā – valsts sekretāra vietnieks

Juridiskā departamenta direktors – atbildīgā amatpersona

Par kontroli atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

M. Kučinskis

A. Kužnieks

A. Stucka

S. Steinerte

 

 

17.12.2004. 10:30

1076                                                                                           

A.Stucka

7770463, artis.stucka@raplm.gov.lv