Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā

Likumprojekts

 

Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā

 

Izdarīt Atkritumu apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2004, 7., 10.nr.; 2005, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 7.pantu ar 11.punktu šādā redakcijā:

 

"11) nosaka valsts nodevas likmi (latos) par licenci melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā un licenci melno metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā, kā arī kārtību, kādā maksājama minētā nodeva."

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs

A.K.Kariņš

 

 

 

 

Likumprojekta

 

"Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā" anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

  

Pašreizējā situācijā valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumi Nr.48 „Noteikumi par valsts nodevu speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem”. Minētie noteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 10.pantu un likuma „Par uzņēmējdarbību” 32.panta trešo daļu. Saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma pārejas noteikumu 11.1.apakšpunktu likums „Par uzņēmējdarbību” 2005.gada 1.septembrī zaudēs spēku. Saskaņā ar 2003.gada 5.septembra Valsts iestāžu Juridisko dienestu sanāksmē nolemto ( protokols Nr.7  1.§), likuma „Par nodokļiem un nodevām” 10.panta otrā daļa nav uzskatāma par pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par valsts nodevām.

Pēc normatīvā akta spēkā stāšanās tiks izstrādāti Ministru kabineta noteikumi, kuros paredzēts valsts nodevas likmi par licenci melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā un licenci melno metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā samazināt no Ls 300 uz Ls 100. Valsts nodevas maksāšanas kārtība pēc būtības neatšķirsies no patreiz spēkā esošās valsts nodevas par licenci maksāšanas kārtības.

2. Normatīvā akta projekta būtība 

 

Likumprojekts ir izstrādāts, lai Atkritumu apsaimniekošanas likumā Ministru kabinetam paredzētu pilnvarojumu noteikt valsts nodevas likmes un maksāšanas kārtību par licenču izsniegšanu metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā.

3. Cita informācija

 Nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

Nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

Normatīvā akta projekts

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

Normatīvā akta projekts

3. Finansiālā ietekme 

Normatīvā akta projekts

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Normatīvā akta projekts

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija  

Nav.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Patreiz ir izsludināts un tiek saskaņots ar ministrijām un citām institūcijām Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi” (VSS-2037). Paredzēts izstrādāt grozījumus minētajos noteikumos, kuros tiks noteikta valsts nodevas likme (latos) par izsniegtajām licencēm un tās maksāšanas kārtība. Šo normatīvo aktu paredzēts izstrādāt un izsludināt valsts sekretāru sanāksmē tūlīt pēc tam, kad spēkā stāsies Ekonomikas ministrijas sagatavotais likumprojekts „Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”.

2. Cita informācija 

 Nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                                                                             1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5.Cita informācija

Nav.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

 Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)   

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem  

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija  

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Pēc likumprojekta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kurā ar likumu varēs iepazīties visas ieinteresētās personas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

 Tiesiskajām attiecībām, kas izriet no normatīvā akta, ir piemērojams vispārējais administratīvais process. No šī likuma izrietošos administratīvos aktus iespējams apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija

Nav

 

 

 

Ekonomikas ministrs                                                                  A.K.Kariņš

 

 

 

Ministrs

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.K.Kariņš

K.Gerhards

Dž.Innusa

J.Eglītis

A.Burka

 

 

 

 

16.03.2005.  10:21

804

Ozola

7013131, vija.ozola@em.gov.lv