Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

Likumprojekts

 

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādu grozījumu:

 

Izteikt 167.pantu šādā redakcijā:

 

"167.pants. Akustiskā trokšņa normatīvu vai vides trokšņa robež­lielumu pārkāpšana

 

Par jebkāda veida darbību, kas rada troksni un pārsniedz attiecīgajā diennakts stundā noteikto akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu vai vides trokšņa robežlielumu, –

fiziskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

fiziskajām personām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs

M.Kučinskis

 

 

 

 

 

 

 


Likumprojekta

„Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

Institūcijas nepārtraukti saņem sūdzības no iedzīvotājiem par atkārtotiem pārkāpumiem, ko rada skaļa mūzikas atskaņošana dažādās sabiedriskās vietās – restorānos, kafejnīcās, bāros u.c. 

Lai risinātu problēmu un mazinātu atkārtotu pārkāpumu izdarīšanu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir sagatavojusi grozījumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.1 pantā, palielinot naudas sodu juridiskajām personām par atkārtoti gada laikā akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu vai vides trokšņa robežlielumu pārkāpšanu.

Pašlaik pieļaujamos trokšņu normatīvus un robežlielumus nosaka Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumi Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” un Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumi Nr.598 „Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem  dzīvojamo un publisko ēku telpās”. Ņemot vērā, ka minētajos normatīvajos aktos tiek lietoti dažādi termini „vides trokšņa robežlielums” un „akustiskais trokšņa normatīvi” ir nepieciešams precizēt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.1 pantu nosakot, ka atbildība paredzama ne tikai par akustiskā trokšņa normatīvu pārkāpumu, bet arī par vides trokšņa robežlielumu.

Soda apmērs palielināts un pielīdzināts pēc analoģijas, salīdzinot to ar naudas sodu, ko piemēro par uzņēmējdarbības veikšanu, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē) minētos nosacījumus (piemēram, 166.2pants).

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz, ka par jebkāda veida darbību, kas rada troksni un pārsniedz attiecīgajā diennakts stundā noteikto akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu vai vides trokšņa robežlielumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīva soda uzlikšanas, tad tiek uzlikts naudas sods fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem un juridiskajām personām no piecsimts līdz trīstūkstoš latiem.

3. Cita informācija

         Likumprojekts sagatavots pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta sēdē pieņemto informatīvo ziņojumu „Par tiesiskā regulējuma, kas saistīts ar trokšņu normatīvu neievērošanu komercsabiedrību darbībā, uzlabošanu” (protokols Nr.46 11.§).

 Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” tika izsludināts 2004.gada 9.septembra Valsts sekretāru sanāksmē (prot.Nr.35., 23.§). Ņemot vērā, ka tika saņemti institūciju negatīvi atzinumi, likumprojekts ir pārstrādāts, pēc iespējas ņemot vērā atzinumos izteiktos iebildumus.

Likumprojekts precizēts atbilstoši Ministru kabineta komitejas 2005.gada 4.aprīļa sēdes lēmuma (prot.Nr.13., 9.§) 2.1.apakšpunktam.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts neparedz izmaiņas.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts neparedz izmaiņas.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Šāds normatīvais regulējums pozitīvi ietekmēs sociālās sekas, jo tiks nodrošināta sabiedrības aizsardzība pret trokšņa līmeņa pārsniegšanu sabiedriskās vietās.

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts labvēlīgi ietekmēs vidi.

 

5. Cita informācija

Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta ieviešanai nav nepieciešami papildus budžeta līdzekļi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

----------

----------

----------

----------

----------

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Akustiķu Apvienība

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Minētās organizācijas atbalsta normatīvā akta projektu pēc būtības.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Šādi pasākumi netika veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Šādi pasākumi netika veikti.

5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildi nodrošinās pašvaldību administratīvās komisijas.

 

 

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekta „Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” pēc to pieņemšanas tiks publicēti laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā ”Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas likumīgās intereses un tiesības administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav

 

Reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs                                                        M.Kučinskis

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

Valsts sekretāra vietā – valsts sekretāra vietnieks

Juridiskā departamenta direktors - atbildīgā amatpersona

Par kontroli atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

M.Kučinskis

A.Pīlēģis

A.Stucka

S.Steinerte

 

 

07.04.2005. 10.20

1017

I.Lenšs

7770465; ivars.lenss@raplm.gov.lv