Grozījums Krimināllikumā

Likumprojekts

 

Grozījums Krimināllikumā

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt likumu ar 195.pantu šādā redakcijā:

 

"195.1 pants. Izvairīšanās no skaidras naudas deklarēšanas

(1) Par skaidras naudas, ko, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, ieved Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās, nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par skaidras naudas, ko, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, ieved Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās, nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu, ja tas izdarīts ar noziedzīgi iegūtu skaidru naudu vai ja to izdarījusi organizēta grupa, – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām."

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministra vietā –

ekonomikas ministrs

A.K.Kariņš

 

 

 

 

 

 

 

 

Normatīvā akta projekta

“Grozījums Krimināllikumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Eiropas Parlamentā un Padomē tiek izskatīts regulas projekts Nr.14843/1/04 (17.02.05.REV 1) (turpmāk – Regula) par naudas līdzekļu kontroli, šķērsojot Kopienas muitas teritoriju. Regulas projekts nosaka, ka dalībvalstīm jāparedz sankcijas, ja persona, šķērsojot Kopienas robežu, nav iesniegusi vai ir iesniegusi nepilnīgu deklarāciju par skaidras naudas pārvietošanu.

Pašreiz Krimināllikums nenosaka atbildību par gada laikā atkārtotu naudas līdzekļu, ko, šķērsojot Latvijas Republikas robežu, ieved Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās, nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu.

 2. Normatīvā akta projekta būtība

Grozījums Krimināllikumā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektā Nr.14843/1/04 (17.02.05.REV 1) par kontroli attiecībā uz skaidras naudas ievešanu Kopienā vai izvešanu no tās, noteikto.

Likumprojekta mērķis ir noteikt personu kriminālatbildību, par gada laikā atkārtotu naudas līdzekļu, ko, šķērsojot Latvijas Republikas robežu, ieved Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās, nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu.

3. Cita informācija

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

3

4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi izdevumu finansēšanai

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 Papildus šim grozījumam jāpieņem likums „Par skaidras naudas deklarēšanu” un jāizdara grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot atbilstošas sankcijas. Pieminētie likumprojekti tiek virzīti pieņemšanai paralēli šim likumprojektam.

 

 

 

2. Cita informācija

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts Nr.14843/1/04 (17.02.05.REV 1) par kontroli attiecībā uz skaidras naudas ievešanu Kopienā vai izvešanu no tās.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Latvija i regulāri jāsniedz Eiropas Padomes speciālajai apakškomitejai ziņojums par starptautisko rekomendāciju ieviešanas rezultātiem, tajā skaitā Finanšu rīcības uzdevumu grupas 40 rekomendācijām naudas atmazgāšanas novēršanai.

Finanšu darba grupas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā (FATF) 2004.gada 22.oktobra IX īpašs ieteikums, kas aicina valdības paredzēt pasākumus, lai atklātu skaidras naudas fizisku pārvietošanu.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 ANO Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību (7.pants)

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts Nr.14843/1/04 (17.02.05.REV 1) par kontroli attiecībā uz skaidras naudas ievešanu Kopienā vai izvešanu no tās.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 195.1pants

 

 8.pants

 Pilnībā

 

 Nacionālā kompetence

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 -

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 -

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīva akta izpilde tiks nodrošināta esošo valsts institūciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvie akti tiks publicēti “Latvijas Vēstnesī”, Ministru kabineta “mājas lapā”, NAIS sistēmā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Kriminālprocesa kodeksa noteiktajā kārtībā.

 

 

Finanšu ministrs                                                              O.Spurdziņš 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

V. Andrējeva

E.Strazdiņa

M. Radeiko

S.Birne

 

 

 

 

08.04.2005. 10:54

729

S.Birne

7504954, signe.birne@iaui.gov.lv