Par skaidras naudas deklarēšanu

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Par skaidras naudas deklarēšanu

(reģ.nr.1179)

 

Pirmā lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas iespējas.

 

 

 

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas iespējas.

2.pants. Likuma darbība

Likums nosaka skaidras naudas deklarēšanas pienākumu, deklarācijas veidlapas paraugu, kompetento iestāžu rīcību, kā arī iegūtās informācijas izmantošanu un apmaiņu.

1

 

 

 

 

2

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 2. panta nosaukumu izteikt šādā redakcijā:

“2. pants. Likuma darbības joma”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 2.pantā vārdus “deklarācijas veidlapas paraugu”.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

2. pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka skaidras naudas deklarēšanas pienākumu, kompetento iestāžu rīcību, kā arī iegūtās informācijas izmantošanu un apmaiņu.

3.pants. Kompetentā iestāde

(1) Kompetentā iestāde ir Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Latvijas Republikas robežšķērsošanas vietās, kurās nav izveidoti muitas kontroles punkti, kompetentās iestādes funkcijas pilda Valsts robežsardze.

 

 

 

3.pants. Kompetentā iestāde

(1) Kompetentā iestāde ir Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Latvijas Republikas robežšķērsošanas vietās, kurās nav izveidoti muitas kontroles punkti, kompetentās iestādes funkcijas pilda Valsts robežsardze.

4.pants. Skaidra nauda

(1) Skaidra nauda ir:

1) banknotes un monētas, kas laistas apgrozībā un ir likumīgs maksāšanas līdzeklis;

2) šādi finanšu instrumenti:

a) čeki, vekseļi, maksājuma uzdevumi un jebkādi finanšu instrumenti, kas izdoti uz uzrādītāju vai izdoti tādā formā, ka īpašumtiesības uz šo finanšu instrumentu pāriet līdz ar tā nodošanu citai personai;

b) neaizpildīti čeki, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi finanšu instrumenti, kuri dod tiesības saņemt naudu, ja tie ir parakstīti, nenorādot naudas saņēmēju.

 

 

 

4.pants. Skaidra nauda

(1) Skaidra nauda ir:

1) banknotes un monētas, kas laistas apgrozībā un ir likumīgs maksāšanas līdzeklis;

2) šādi finanšu instrumenti:

a) čeki, vekseļi, maksājuma uzdevumi un jebkādi finanšu instrumenti, kas izdoti uz uzrādītāju vai izdoti tādā formā, ka īpašumtiesības uz šo finanšu instrumentu pāriet līdz ar tā nodošanu citai personai;

b) neaizpildīti čeki, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi finanšu instrumenti, kuri dod tiesības saņemt naudu, ja tie ir parakstīti, nenorādot naudas saņēmēju.

5.pants. Skaidras naudas deklarēšanas pienākums

Fiziskajai personai, kas, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, ieved Eiropas Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās skaidru naudu, ir pienākums deklarēt šo skaidro naudu, ja robežšķērsošanas dienā tās apmērs ir ekvivalents 10 000 eirām vai lielā ks.

3

 

 

 

 

4

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 5. panta tekstā vārdu “dienā” ar vārdu “brīdī”.

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Skaidras naudas deklarēšanas pienākums

Fiziskajai personai, kas, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, ieved Eiropas Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās skaidru naudu, ir pienākums deklarēt šo skaidro naudu, ja šķērsojot robežu tās apmērs ir ekvivalents 10 000 eirām vai lielāks.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (4)

 

Atbalstīt

5.pants. Skaidras naudas deklarēšanas pienākums

Fiziskajai personai, kas, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, ieved Eiropas Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās skaidru naudu, ir pienākums deklarēt šo skaidro naudu, ja šķērsojot robežu tās apmērs ir ekvivalents 10 000 eirām vai lielāks.

6.pants. Ārvalstu valūtas apmaiņas kurss

(1) Deklarējamo skaidro naudu pārrēķina eirās, izmantojot Latvijas Bankas noteiktos ārvalstu valūtas kursus (latos) robežšķērsošanas dienā.

(2) Ja deklarējamā skaidrā nauda ir ārvalstu valūtā, kurai Latvijas Banka nenosaka oficiālo apmaiņas kursu, aprēķiniem izmanto ASV dolāra kursu pret attiecīgo valūtu, kāds publicēts periodiskajā izdevumā "The Financial Times" (pēdējā numurā, kas iznācis pirms robežšķērsošanas dienas).

 

 

 

6.pants. Ārvalstu valūtas apmaiņas kurss

(1) Deklarējamo skaidro naudu pārrēķina eirās, izmantojot Latvijas Bankas noteiktos ārvalstu valūtas kursus (latos) robežšķērsošanas dienā.

(2) Ja deklarējamā skaidrā nauda ir ārvalstu valūtā, kurai Latvijas Banka nenosaka oficiālo apmaiņas kursu, aprēķiniem izmanto ASV dolāra kursu pret attiecīgo valūtu, kāds publicēts periodiskajā izdevumā "The Financial Times" (pēdējā numurā, kas iznācis pirms robežšķērsošanas dienas).


 

7.pants. Skaidrās  naudas deklarācija

Fiziskā persona, kurai saskaņā ar šā likuma 5.pantu ir pienākums deklarēt naudas līdzekļus, rakstiski aizpilda deklarācijas veidlapu (pielikums) latviešu, angļu vai krievu valodā un iesniedz to attiecīgajai kompetentajai iestādei.

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Juridiskais birojs

Ierosinām apspriest jautājumu par iespēju deleģēt deklarācijas veidlapas apstiprināšanas tiesības Ministru kabinetam. Šai sakarā ierosinām izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

“(1) Fiziskā persona, kurai saskaņā ar šā likuma 5. pantu ir pienākums deklarēt skaidro naudu, rakstveidā aizpilda deklarācijas veidlapu, sniedzot šādas ziņas:

1) par deklarētāju: deklarētāja vārds, uzvārds, personas kods (ja tāds ir), dzimšanas vieta, pilsonība, personu apliecinoša dokumenta nosaukums, tā sērija, numurs, izdošanas datums un izdevējiestāde, deklarētā dzīvesvietas adrese, dzīvesvietas valsts

2) par skaidras naudas īpašnieku (ja deklarētājs pārvadā citas personas īpašumā esošu skaidru naudu): vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvietas valsts,

3) par paredzēto skaidrās naudas saņēmēju: vārds uzvārds, deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvietas adrese,

4) skaidrās naudas veids un summa,

5) skaidrās naudas izcelsme,

6) skaidrās naudas izlietošanas mērķis,

7) maršruts (nosūtītāja valsts un galamērķa valsts),

8) transporta veids,

9) robežšķērsošanas vieta.

(2) Fiziskā persona, kura aizpilda deklarāciju tajā sniegto ziņu patiesumu apliecina ar savu parakstu un deklarāciju iesniedz attiecīgās kompetentās iestādes pilnvarotai amatpersonai robežas šķērsošanas brīdī.

(3) Deklarācijas veidlapu apstiprina Ministru kabinets.”.

Ja komisija atbalsta priekšlikumu par to, ka deklarācijas veidlapas apstiprināšanas tiesības tiek deleģētas Ministru kabinetam, vienlaikus, būtu izslēdzams likumprojekta pielikums.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Skaidras naudas deklarācija

(1) Fiziskā persona, kurai saskaņā ar šā likuma 5.pantu ir pienākums deklarēt skaidru naudu, rakstveidā aizpilda deklarācijas veidlapu, sniedzot ziņas par:

1) deklarētāju;

2) skaidras naudas īpašnieku (ja deklarētājs pārvadā citas personas īpašumā esošu skaidru naudu);

3) paredzēto skaidras naudas saņēmēju;

4) skaidras naudas veidu un summu;

5) skaidras naudas izcelsmi;

6) skaidras naudas izlietošanas mērķi;

7) maršrutu (nosūtītāja valsts un galamērķa valsts);

8) transportlīdzekļa veidu;

9) robežšķērsošanas vietu.

(2) Fiziskā persona, kura aizpilda deklarāciju, tajā sniegto ziņu patiesumu apliecina ar savu parakstu un, šķērsojot robežu, iesniedz deklarāciju attiecīgās kompetentās iestādes pilnvarotai amatpersonai.

(3) Deklarācijas veidlapu apstiprina Ministru kabinets.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumos (2,6,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

7.pants. Skaidras naudas deklarācija

(1) Fiziskā persona, kurai saskaņā ar šā likuma 5.pantu ir pienākums deklarēt skaidru naudu, rakstveidā aizpilda deklarācijas veidlapu, sniedzot ziņas par:

1) deklarētāju;

2) skaidras naudas īpašnieku (ja deklarētājs pārvadā citas personas īpašumā esošu skaidru naudu);

3) paredzēto skaidras naudas saņēmēju;

4) skaidras naudas veidu un summu;

5) skaidras naudas izcelsmi;

6) skaidras naudas izlietošanas mērķi;

7) maršrutu (nosūtītāja valsts un galamērķa valsts);

8) transportlīdzekļa veidu;

9) robežšķērsošanas vietu.

(2) Fiziskā persona, kura aizpilda deklarāciju, tajā sniegto ziņu patiesumu apliecina ar savu parakstu un, šķērsojot robežu, iesniedz deklarāciju attiecīgās kompetentās iestādes pilnvarotai amatpersonai.

(3) Deklarācijas veidlapu apstiprina Ministru kabinets.

8.pants. Kompetentās iestādes rīcība

(1) Kompetentās iestādes amatpersonai ir tiesības pārliecināties par deklarētās skaidrās naudas daudzuma atbilstību faktiskajam daudzumam.

(2) Konstatējot nedeklarētu vai nepatiesi deklarētu skaidru naudu, iestāde rīkojas saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību.

 

 

 

8.pants. Kompetentās iestādes rīcība

(1) Kompetentās iestādes amatpersonai ir tiesības pārliecināties par deklarētās skaidrās naudas daudzuma atbilstību faktiskajam daudzumam.

(2) Konstatējot nedeklarētu vai nepatiesi deklarētu skaidru naudu, iestāde rīkojas saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību.

9.pants. Personas atbildība par likuma pārkāpšanu

Par skaidras naudas deklarēšanas prasību pārkāpšanu, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu un ievedot Eiropas Kopienas muitas teritorijā vai izvedot no tās skaidru naudu, personu sauc pie likumos noteiktās atbildības.

 

 

 

9.pants. Personas atbildība par likuma pārkāpšanu

Par skaidras naudas deklarēšanas prasību pārkāpšanu, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu un ievedot Eiropas Kopienas muitas teritorijā vai izvedot no tās skaidru naudu, personu sauc pie likumos noteiktās atbildības.

10.pants. Iegūtās informācijas izmantošanas un apmaiņas kārtība

(1) Kompetentās iestādes pilnvarota amatpersona, kurai iesniegta deklarā­cija, to nekavējoties nosūta Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina deklarācijā iekļautās informācijas pieejamību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam.

(2) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests normatī­vajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīgs iegūto informāciju nosūtīt citu valstu kompetentajām institūcijām vai Eiropas Komisijai.

7

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojekta 10. pantu ar jaunu pirmo daļu (attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju, šādā redakcijā:

“(1) Kompetentajai iestādei, kurai iesniegta deklarācija, ir pienākums garantēt deklarācijā iekļautās informācijas neizpaušanu, izņemot likumā paredzētus gadījumus.” .

Atbalstīt

10.pants. Iegūtās informācijas izmantošanas un apmaiņas kārtība

(1) Kompetentajai iestādei, kurai iesniegta deklarācija, ir pienākums garantēt deklarācijā iekļautās informācijas neizpaušanu, izņemot likumā paredzētus gadījumus.

(2) Kompetentās iestādes pilnvarota amatpersona, kurai iesniegta deklarā­cija, to nekavējoties nosūta Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina deklarācijā iekļautās informācijas pieejamību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam.

(3) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests normatī­vajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīgs iegūto informāciju nosūtīt citu valstu kompetentajām institūcijām vai Eiropas Komisijai.

11.pants. Sadarbība ar valsts institūcijām

Valsts institūcijām ir pienākums pēc kompetentās iestādes pieprasījuma sniegt tai metodisko palīdzību šajā likumā paredzēto funkciju veikšanai.

 

 

 

11.pants. Sadarbība ar valsts institūcijām

Valsts institūcijām ir pienākums pēc kompetentās iestādes pieprasījuma sniegt tai metodisko palīdzību šajā likumā paredzēto funkciju veikšanai.

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

↓ ↓ ↓

8

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt likumprojekta pielikumu

Atbalstīt

 

 

Pielikums

likumprojektam

"Par skaidras naudas deklarēšanu"

 

DEKLARĀCIJA

DECLARATION

ДЕКЛАРАЦИя

 

Ar šo es deklarēju, ka pārvadāju zemāk norādīto skaidro naudu, kuras kopsumma ir līdzvērtīga 10000 eirām vai vairāk.

By this I declare that I am carrying the cash indicated below, which is equivalent to 10000 euro or more.

Этим я подтверждаю, что перевожу нижеуказанные наличные деньги в общем количестве 10000 евро или больше.

 

DEKLARĀCIJAS VEIDS

TYPE OF DECLARATION

ВИД ДЕКЛАРАЦИИ

ð IERODOTIES LATVIJAS REPUBLIKĀ*

ENTERING REPUBLIC OF LATVIA

Въезжая в Латвийскую Республику

 

ð ATSTĀJOT LATVIJAS REPUBLIKU*

LEAVING REPUBLIC OF LATVIA

Покидая Латвийскую Республику

 

DEKLARĒTĀJS

DECLARANT

ЗАЯВИТЕЛЬ

UZVĀRDS

SURNAME

ФАМИЛИЯ

 

VĀRDS

NAME

ИМЯ

 

PERSONAS KODS (ja tāds ir)

IDENTITY number (if exists)

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОД (если имеется)

 

Dzimšanas vieta

Place of birth

Место рождения

 

Pilsonība

Citizenship

Гражданство

 

Personu un tās tiesisko statusu apliecinošs dokuments, tā sērija, numurs, izdošanas datums un izdevējiestāde

Document certifying the person and its legal status, document’s series, number, date and institution of issue

Документ, удостоверяющий личность и её юридический статус (серия, номер, дата выдачи документа, учреждение, выдавшee документ)

 

Adrese (pamata dzīvesvieta)

Address (permanent domicile)

Адрес (постоянное местожительствa)

 

Dzīvesvietas valsts

State of domicile

Страна проживания

 

SKAIDRAS NAUDAS ĪPAŠNIEKA PERSONAS DATI

(ja pārvadā citai personai)

PERSONAL DATA OF THE OWNER OF THE CASH

(if carrying for another person)

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ВЛАДЕЛЬЦА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

(если перевозится для другой персоны)

UZVĀRDS

SURNAME

ФАМИЛИЯ

 

VĀRDS

NAME

ИМЯ

 

Adrese (pamata dzīvesvieta)

Address (permanent domicile)

Адрес (постоянное местожительства)

 

Dzīvesvietas valsts

State of domicile

Страна про&# 1078;ивания

 

PAREDZĒTAIS SKAIDRAS NAUDAS SAŅĒMĒJS

INTENDED RECIPIENT OF THE CASH

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

UZVĀRDS

SURNAME

ФАМИЛИЯ

 

VĀRDS

NAME

ИМЯ

 

Adrese (pamata dzīvesvieta)

Address (permanent domicile)

Адрес (постоянное местожительства)

 

Dzīvesvietas valsts

State of domicile

Страна проживания

 

 

 

SKAITS

AMOUNT

КОЛИЧЕСТВО

NAUDA

CASH

ДЕНЬГИ

SKAIDRAS NAUDAS VEIDS UN SUMMA*

NATURE  AND AMOUNT OF THE CASH

ВИД И КОЛИЧЕСТВО НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

ð banknotes

banknotes

банкноты

 

 

ð monētas

coins

монеты

 

 

ð čeki, vekseļi, maksājuma uzdevumi un jebkādi finanšu instrumenti, kas izdoti uz uzrādītāju vai izdoti tādā formā, ka īpašumtiesības uz šo finanšu instrumentu pāriet līdz ar tā nodošanu citai personai

cheques, bills, payment orders and any financial instruments issued on bearer or issued in such a form that the title in this financial instrument is transferred to a third party together with the instrument itself

чеки, векселя, платежки и любые финансовые инструменты, выданные на предъявителя или выданные в таком виде, что право собственности на этот финансовый инструмент переходит вместе с передачей его другому лицу

 

 

ð neaizpildīti čeki, vekseļi, maksājuma uzdevumi un citi finanšu instrumenti, kuri dod tiesības saņemt naudu, ja tie ir parakstīti, nenorādot naudas saņēmēju

blank cheques, bills, payment orders and other financial instruments which, if signed,  give the right to receive the money without identifying the beneficiary

незаполненные чеки, векселя, платежки и другие финансовые инструменты, которые дают права получать деньги, если они подписаны без указания получателя денег

 

 

 

KOPSUMMA

TOTAL AMOUNT

ИТОГО

(eiras)

(euro)

(евро)

SKAIDRAS NAUDAS LĪDZEKĻU IZCELSME

PROVENANCE OF THE CASH

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

 

 

SKAIDRAS NAUDAS IZLIETOŠANAS  MĒRĶIS

INTENDED USE OF THE CASH

ЦЕЛЬ ИЗРАСХОДОВАНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

 

 

MARŠRUTS

TRANSPORT ROUTE

МАРШРУТ

Nosūtītāja valsts

Country of departure

Страна отправителя

 

Galamērķa valsts

Country of destination

Страна получателя

 

TRANSPORTA VEIDS

MEANS OF TRANSPORT

ВИД ТРАНСПОРТА

ð GAISA

BY AIR

ВОЗДУШНЫЙ

 

ð JŪRAS

BY SEA

МОРСКОЙ

 

ð AUTO

BY ROAD

ДОРОЖНЫЙ

 

ð DZELZCEĻA

BY RAIL

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

 

ROBEŽŠĶĒRSOŠANAS VIETA

PLACE OF ENTRY OR LEAVING

МЕСТО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦы

 

 

 

* vajadzīgo atzīmēt

mark the applicable

указать нужное

 

 

 

 

 

 

 

Vieta

Place

Место

Datums

Date

Число

Paraksts

Signature

Подпись