Par skaidras naudas deklarēšanu

Likumprojekts

 

Par skaidras naudas deklarēšanu

 

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas iespējas.

 

2.pants. Likuma darbība

Likums nosaka skaidras naudas deklarēšanas pienākumu, deklarācijas veidlapas paraugu, kompetento iestāžu rīcību, kā arī iegūtās informācijas izmantošanu un apmaiņu.

 

3.pants. Kompetentā iestāde

(1) Kompetentā iestāde ir Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Latvijas Republikas robežšķērsošanas vietās, kurās nav izveidoti muitas kontroles punkti, kompetentās iestādes funkcijas pilda Valsts robežsardze.

 

4.pants. Skaidra nauda

(1) Skaidra nauda ir:

1) banknotes un monētas, kuras ir laistas apgrozībā un ir likumīgs maksāšanas līdzeklis;

2) šādi finanšu instrumenti:

a) čeki, vekseļi, maksājuma uzdevumi un jebkādi finanšu instrumenti, kas izdoti uz uzrādītāju vai izdoti tādā formā, ka īpašumtiesības uz šo finanšu instrumentu pāriet līdz ar tā nodošanu citai personai;

b) neaizpildīti čeki, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi finanšu instrumenti, kuri dod tiesības saņemt naudu, ja tie ir parakstīti, nenorādot naudas saņēmēju.

 

5.pants. Skaidras naudas deklarēšanas pienākums

Fiziskajai personai, kas, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, ieved Eiropas Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās skaidru naudu, ir pienākums deklarēt šo skaidro naudu, ja robežšķērsošanas dienā tās apmērs ir ekvivalents 10000 eirām vai lielāks.

 

6.pants. Ārvalstu valūtas apmaiņas kurss

(1) Deklarējamo skaidro naudu pārrēķina eirās, izmantojot Latvijas Bankas noteiktos ārvalstu valūtas kursus (latos) robežšķērsošanas dienā.

(2) Ja deklarējamā skaidrā nauda ir ārvalstu valūtā, kurai Latvijas Banka nenosaka oficiālo apmaiņas kursu, aprēķiniem izmanto ASV dolāra kursu pret attiecīgo valūtu, kāds publicēts periodiskajā izdevumā "The Financial Times" (pēdējā numurā, kas iznācis pirms robežšķērsošanas dienas).

 


7.pants. Skaidrās  naudas deklarācija

Fiziskā persona, kurai saskaņā ar šā likuma 5.pantu ir pienākums deklarēt naudas līdzekļus, rakstiski aizpilda deklarācijas veidlapu (pielikums) latviešu, angļu vai krievu valodā un iesniedz to attiecīgajai kompetentajai iestādei. 

 

8.pants. Kompetentās iestādes rīcība

(1) Kompetentās iestādes amatpersonai ir tiesības pārliecināties par deklarētās skaidrās naudas daudzuma atbilstību faktiskajam daudzumam.

(2) Konstatējot nedeklarētu vai nepatiesi deklarētu skaidru naudu, iestāde rīkojas saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību.

 

9.pants. Personas atbildība par likuma pārkāpšanu

Par skaidras naudas deklarēšanas prasību pārkāpšanu, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu un ievedot Eiropas Kopienas muitas teritorijā vai izvedot no tās skaidru naudu, personu sauc pie likumos noteiktās atbildības.

 

10.pants. Iegūtās informācijas izmantošanas un apmaiņas kārtība

(1) Kompetentās iestādes pilnvarota amatpersona, kurai iesniegta deklarā­cija, to nekavējoties nosūta Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina deklarācijā iekļautās informācijas pieejamību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam.

(2) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests normatī­vajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīgs iegūto informāciju nosūtīt citu valstu kompetentajām institūcijām vai Eiropas Komisijai. 

 

11.pants. Sadarbība ar valsts institūcijām

Valsts institūcijām ir pienākums pēc kompetentās iestādes pieprasījuma sniegt metodisko palīdzību šajā likumā paredzēto funkciju veikšanai.

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministra vietā –

ekonomikas ministrs

A.K.Kariņš

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Par skaidras naudas deklarēšanu”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

2004.gada 2.aprīlī Konsultatīvās padomes, kas izveidota atbilstoši likuma “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” 37. un 38.panta prasībām, sēdē tika konstatēts, ka vairāki Latvijai saistošie starptautiskie normatīvie akti (ANO Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību, Finansu rīcības uzdevumu grupas rekomendācijas) kā vienu no pasākumiem naudas atmazgāšanas novēršanai paredz skaidras naudas un uzrādītāja vērtspapīru deklarēšanu. Latvija joprojām šo rekomendāciju nav izpildījusi, par ko regulāri tiek saņemta kritika. Tā, 2004.gada 1.martā iznākušajā ASV izdotajā Starptautiskajā narkotiku kontroles stratēģijas ziņojumā Latvija šīs un dažu citu rekomendāciju neizpildes dēļ tika pieskaitīta pie galvenajām problēmvalstīm naudas atmazgāšanas jomā pasaulē. Minētajā Konsultatīvās padomes sēdē izlemts uzaicināt Finanšu ministriju risināt jautājumu par starptautiskās rekomendācijas - skaidras naudas un uzrādītāja vērtspapīru deklarēšanu uz robežas, izpildi.

Lai realizētu šīs rekomendācijas izpildi, nepieciešams pieņemt likumu “Par naudas līdzekļu deklarēšanu”, kā arī grozījumus Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Krimināllikumā.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta izdošanas mērķis, bez 1.punktā minēto rekomendāciju ieviešanas, ir jau tagad ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu Nr.14843/1/04 (17.02.05.REV 1) (turpmāk –Regula), par kontroli attiecībā uz skaidras naudas ievešanu Kopienā vai izvešanu no tās un tādējādi samazināt noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju. Šis regulas projekts patreiz ir iesniegts Eiropas Parlamentā.

Likumprojekts saskaņā ar Regulu paredz skaidras naudas līdzekļu obligātas deklarēšanas pienākumu fiziskai personai, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, kas ir Eiropas Kopienas ārējā robeža, ja naudas līdzekļu apjoms ir ekvivalents 10 000 eirām vai lielāks, kā arī nosaka deklarācijas rakstisko formu, kompetentās institūcijas un to amatpersonu tiesības, iegūtās informācijas uzglabāšanas un apmaiņas kārtību, kā arī deklarācijas veidlapas formu.

 

 

3. Cita informācija

 

Ar likuma pieņemšanu tiks izpildītas Latvijai saistošās starptautisko normatīvo aktu prasības.

 

 


II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Likums veicinās valsts makroekonomiskās vides drošību un prognozējamību

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi. Administratīvās procedūras kļūs sarežģītākas, jo nepieciešami laika un informācijas resursi, lai realizētu likumprojektā minēto darbību izpildi.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

 

Trīs nākamie gadi

 

Piezīmes

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

-

-

-

-

 

Kopā

 

-

-

-

-

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

9000

-

-

-

 

Kopā

 

9000

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

 

9000

-

-

-

 

Kopā

 

9000

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

-

-

-

-

 

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Ls 9000,00 izmaiņas VID programmatūrā.

6.Cita informācija

 

 


 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 

1. Kādi normatīvie akti – (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Papildus likumam jāizdara grozījumi Krimināllikumā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot atbilstošas sankcijas. Šie likumprojekti tiek virzīti pieņemšanai paralēli šim likumprojektam.

 

 

 

2.Cita informācija

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts Nr.14843/1/04 (17.02.05.REV 1) par kontroli attiecībā uz skaidras naudas ievešanu Kopienā vai izvešanu no tās.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Latvijai regulāri jāsniedz Eiropas Padomes speciālajai apakškomitejai ziņojums par starptautisko rekomendāciju ieviešanas rezultātiem, tajā skaitā Finanšu rīcības uzdevumu grupas 40 rekomendācijām naudas atmazgāšanas novēršanai.

Finanšu darba grupas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā (FATF) 2004.gada 22.oktobra IX īpašs ieteikums, kas aicina valdības paredzēt pasākumus, lai atklātu skaidras naudas fizisku pārvietošanu.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

ANO Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību (7.pants)

4. Atbilstības izvērtējums

 

 

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts Nr.14843/1/04 (17.02.05.REV 1) par kontroli attiecībā uz skaidras naudas ievešanu Kopienā vai izvešanu no tās.

 

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

 

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

1.pants

 

2.pants

3.pants

 

4.pants

5.pants

 

6.pants

 

7.pants

 

 

 

 

 

 

 

8.pants

9.pants

 

 

10.panta pirmā daļa

10.panta otrā daļa

11.pants

Preambulas 2.punkts

3.panta 1.punkts

2.pants 1.punkts

 

 

3.panta 1.punkts.

 

 

 

3.panta 3.punkts.

 

 

 

 

 

 

 

4.panta 1.punkts

8.pants

 

 

5.pants

6.pants

Pilnībā

 

Pilnībā

Pilnībā

 

Pilnībā

Pilnībā

 

 

 

Pilnībā

 

 

 

 

 

 

 

Pilnībā

Pilnībā

 

 

Pilnībā

Pilnībā

 

 

Nacionālā kompetence

 

 

Nacionālā kompetence

Nacionālā kompetence

Izmantotas nacionālās tiesības  noteikt obligātu rakstisku deklarēšanu un noteikta deklarācijas forma

 

Nacionālā kompetence – noteikt sankcijas

 

 

Nacionālā kompetence

 

5.Cita informācija

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Nav notikušas

5.Cita informācija

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Tiek paplašinātas Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un Valsts robežsardzes funkcijas, pildot kompetentās institūcijas funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvie akti tiks publicēti “Latvijas Vēstnesī”, Ministru kabineta “mājas lapā”, NAIS sistēmā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīdam ir tiesības apstrīdēt augstāk stāvošā institūcijā vai pārsūdzēt tiesā amatpersonu lēmumus, kas pieņemti likuma regulētajā sfērā.

4.Cita informācija

 

 

 

 

Finanšu ministrs                                                                                   O.Spurdziņš

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

V.Andrējeva
E.Strazdiņa
M.Radeiko

S.Birne

 

 

 08.04.2005.  9:46

905

S.Birne

7504954, signe.birne@iaui.gov.lv