Likumprojekta „Grozījums Zvejniecības likumā”

Likumprojekta „Grozījums Zvejniecības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 Piekrastes  zvejniecības stabilitāte var balstīties tikai uz ilgtspējīgām zvejas iespējām, kas Baltijas jūrā ir saistītas ar nozvejas kvotām, kuras nosaka tādām vērtīgām sugām, kā mencai, reņģei, lasim, kā arī brētliņai.

Reņģu krājumi Baltijas jūrā atšķirībā no Rīgas jūras līča krājumiem ir strauji samazinājušies. Baltijas jūras austrumu daļas mencu populācija atrodas kritiskā stāvoklī. Minētās negatīvās izmaiņas ietekmē visu zvejniecību, bet jo īpaši piekrastes zveju. Arvien sarūkošās zvejas iespējas zvejniekiem tiek dalītas, balstoties uz to iepriekšējām vēsturiskajām nozvejām, kas piekrastē visus deviņdesmitos gadus ir bijušas ļoti zemas. Šodienas apstākļos lielais piekrastes zvejnieku skaits, kas visvairāk ir saistīts ar nelielajiem piekrastes ciematiem, to tālāko attīstību un kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanu, vairs nejūt garantijas un drošību nākotnes zvejas iespējām un zvejnieku profesijas saglabāšanai. Šī iemesla dēļ Zvejniecības likumā būtu jānostiprina, kaut arī neliela, bet tomēr garantēta Latvijas nozvejas kvotas daļa piekrastes zvejai.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojektā „Grozījumi Zvejniecības likumā” piekrastes zvejai paredzētā kvotas daļa nostiprinās maza mēroga zveju piekrastēs un saglabās tās tradīcijas.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo nomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nosakot likumā konkrētu kvotas daļu piekrastes zvejai tiks vienkāršota Latvijai piešķirtās nozvejas kvotas ikgadējās sadales procedūra.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projektā paredzētā kvotas daļa apjomu ziņā nav liela un pēc būtības nevar negatīvi ietekmēt aiz piekrastes joslas zvejojošo kuģu kopējās zvejas iespējas. Vienlaikus stabilizēsies Baltijas jūras piekrastes zvejnieku ekonomiskais stāvoklis.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo nomu neskar.

5. Cita informācija

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz Valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. Ls)

Rādītāji

Kārtējais gads
Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos (bez PVN)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumu izstrādāt.

Normatīvie akti nav jāizdod.

2. Cita informācija

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijas saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.


 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savi enības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo nomu neskar.

 

 

 

5. Cita informācija

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas notikušas ar Latvijas Zvejnieku federāciju un Latvijas Pašvaldību savienību.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvalde nodrošinās likumprojektā „Grozījumi Zvejniecības likumā” paredzētās kvotas daļas ikgadēju iedalīšanu piekrastes zvejai.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Publicējot informāciju presē likumdošanā noteiktajā kārtībā, ievietojot informāciju ZM Valsts zivsaimniecības pārvaldes mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumdošanā noteiktā kārtībā.

4. Cita informācija