Grozījums likumā "Par aviāciju"

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā

 

Izdarīt Nacionālo bruņoto spēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 3.nr.; 2004, 2., 8.nr.;  Latvijas Vēstnesis, 2005, 40.nr.) grozījumu un papildināt  13.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

 

„(2) Likuma „Par aviāciju” 491.panta noteiktajos gadījumos, Ministru prezidentam ir visas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās aizsardzības ministra pilnvaras.

 

Uzskatīt līdzšinējo  panta otro daļu par trešo daļu un trešo daļu par ceturto daļu.”

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā  pēc tā izsludināšanas.

 

 

Aizsardzības ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Atbildīgā par uzdevumu izpildes kontroli-

valsts sekretāra palīdze

Atbildīgā persona

 

 

 

 

 

E.Repše

E.Rinkēvičs

S.Araslanova

I.Kalna

A.Viļumsons

 

 

19.04.2005. 08:10

121

A.Viļumsons; andzejs.vilumsons@mod.gov.lv; tālr.7335245

S.Zaharova; signe.zaharova@mod.gov.lv; tālr.7335243

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

„Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.    Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Latvija atrodas intensīvā starptautiskās gaisa telpas satiksmes zonā. Tas paaugstina risku, ka arī Latvijas gaisa telpa un teritorija potenciāli var tikt izmantota uzbrukumiem, kurā kā ierocis var tikt izmantots gaisa kuģis. Lai īstenotu Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos noteiktās valstu tiesības uz pašaizsardzību un veiktu aizsardzības pasākumus pret iespējamajiem draudiem nacionālajai drošībai, kā arī, lai nepieļautu darbības, kas vērstas uz cilvēku iznīcināšanu, ir nepieciešama atbilstoša juridiskā bāze.

 

Patlaban Latvijas normatīvie akti nosaka tikai tiesības veikt gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu. Taču nav noteikta amatpersona, kas galējās nepieciešamības gadījumā būtu tiesīga pieņemt lēmumu par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi, par kuru pastāv pamatotas aizdomas, ka  tas tiks izmantots kā  ierocis, lai apdraudētu nacionālo drošību un cilvēku dzīvības.

 

Ņemot vērā augstāk minēto, Aizsardzības ministrija ir  izstrādājusi grozījumu likumā „Par aviāciju”. Grozījums paredz, ka galējās nepieciešamības gadījumā aizsardzības ministram tiek dots deleģējums  pieņemt lēmumu par kaujas darbību  veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas teritorijā.

 

Savukārt situācijā, ja aizsardzības ministrs ir aizkavēts pildīt savu amatu, Ministru prezidents pieņem lēmumu par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi.  Lai deleģētu Ministru prezidentam šīs aizsardzības ministra pilnvaras, ir nepieciešams grozīt Nacionālo bruņoto spēku likuma 13.pantu, kas nosaka, ka Nacionālajos bruņotajos spēkos ir vienvadības princips un  NBS komandieris ir pakļauts aizsardzības ministram.

 

Latvijas Republikas gaisa telpas aizsardzības tiesiskajai bāzei jābūt sakārtotai pēc iespējas ātrāk, tāpēc Aizsardzības ministrija šo projektu  saskaņošanai virza kā steidzamu. 

2.       Normatīvā akta   projekta būtība

 

Likumprojektā „Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā” Ministru prezidentam  tiks deleģētas likuma „Par aviāciju” 491.panta noteiktajos gadījumos, visas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās aizsardzības ministra pilnvaras. Tas ir, gadījumā, ja aizsardzības ministrs tiks aizkavēts pildīt savu amatu, lēmumu par kaujas darbību veikšanu pret  gaisa kuģi Latvijas teritorijā pieņems Ministru prezidents.

 

 

 

3.      Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

 

 

 

 

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

 

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas konsultācijas

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Likumprojekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

 

 

 

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts  “Latvijas Vēstnesī”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs                                                                                   E.Repše                                                              

 

 

Aizsardzības ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Atbildīgā par uzdevumu izpildes kontroli-

valsts sekretāra palīdze

Atbildīgā persona

 

 

 

 

 

E.Repše

E.Rinkēvičs

S.Araslanova

I.Kalna

A.Viļumsons

 

 

19.04.2005. 08:11

851

A.Viļumsons; andzejs.vilumsons@mod.gov.lv; tālr.7335245

S.Zaharova; signe.zaharova@mod.gov.lv; tālr.7335243