M/U/T/TA-3194 Uz 14

Vienošanās latviešu valodā

Vienošanās angļu valodā

Anotācija

 

 

 

Likumprojekts

 

Par Vienošanos starp Angiljas valdību un Latvijas Republikas valdību par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

 

1.pants. Angiljas valdības 2005.gada 3.februāra vēstules un Latvijas Republikas valdības 2004.gada 22.decembra vēstules apmaiņas ceļā noslēgtā Vienošanās par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli (turpmāk – Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Vienošanās stājas spēkā ar otras puses atbildes vēstules saņemšanu, bet Vienošanās pielikumā ietvertā Angiljas valdības un Latvijas Republikas valdības Konvencija par automātisku informācijas apmaiņu par ienākumiem no uzkrājumiem procentu maksājumu veidā stājas spēkā tās 7.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIENOŠANĀS, KAS NOSLĒGTA

 

VĒSTUĻU APMAIŅAS CEĻĀ,

 

PAR IENĀKUMU NO UZKRĀJUMIEM APLIKŠANU AR NODOKLI

 

 


A. Latvijas Republikas valdības vēstule

 

Godātais kungs,

 

Es atsaucos uz parauglīguma „Angiljas valdības un Latvijas Republikas valdības konvencijas par automātisku informācijas apmaiņu par ienākumiem no uzkrājumiem procentu maksājumu veidā” tekstu, ko ir apstiprinājusi Eiropas Savienības Ministru Padomes Augsta Līmeņa Darba Grupa (Uzkrājumu aplikšana ar nodokļiem) 2004.gada 22.jūnijā.

 

Attiecībā uz iepriekšminēto tekstu, man ir tas gods:

 

-         piedāvāt, kā šīs vēstules I pielikumu, konvenciju par automātisku informācijas apmaiņu par ienākumiem no uzkrājumiem procentu maksājumu veidā;

 

-         piedāvāt, ka minētie pasākumi var stāties spēkā ar datumu, ar kuru tiek uzsākta Padomes 2003.gada 3.jūnija Direktīvas 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli piemērošana, ar nosacījumu, ka tiek izpildīti Direktīvas 17(2) panta noteikumi, un ar nosacījumu, ka katra puse paziņo otrai par to, ka ir izpildītas iekšzemes konstitucionālās prasības, lai šie pasākumi stātos spēkā;

 

-         piedāvāt mūsu abpusēju apņemšanos visīsākajā laikā izpildīt iekšzemes konstitucionālās prasības, un, tiklīdz tās ir izpildītas, nekavējoties par to oficiāli paziņot otrai pusei.

 

Ja iepriekšminētais Jūsu valdībai ir pieņemams, man ir tas gods ierosināt, ka šī vēstule kopā ar tās I pielikumu un Jūsu apstiprinoša atbilde kopā veido abpusēju piekrišanu un vienošanos par pasākumiem starp Angiljas valdību  un Latvijas Republikas valdību.

 

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet mūsu visdziļākās cieņas apliecinājumus.

 

 Latvijas Republikas                                             

     valdības vārdā

       

  Oskars Spurdziņš

  Finanšu ministrs

 

Vēstule sastādīta Rīgā, 2004.gada 22.decembrī, angļu valodā trīs eksemplāros.

 

 


B. Angiljas valdības vēstule

 

Godātais kungs,

 

Man ir tas gods apstiprināt Jūsu 2004.gada 22.decembra vēstules saņemšanu ar sekojošu tekstu:

 

„Godātais kungs,

 

Man ir tas gods atsaukties uz „Angiljas valdības un Latvijas Republikas valdības konvencijas par automātisku informācijas apmaiņu par ienākumiem no uzkrājumiem procentu maksājumu veidā” tekstu, ko ir apstiprinājusi Eiropas Savienības Ministru padomes Augsta līmeņa darba grupa (Uzkrājumu aplikšana ar nodokļiem) 2004.gada 22.jūnijā.

 

Attiecībā uz iepriekšminēto tekstu, man ir tas gods:

 

-         piedāvāt Jums, kā šīs vēstules I pielikumu konvenciju par automātisku informācijas apmaiņu par ienākumiem no uzkrājumiem procentu maksājumu veidā;

 

-         piedāvāt, ka minētie pasākumi var stāties spēkā ar dienu, ar kuru tiek uzsākta Padomes 2003.gada 3.jūnija Direktīvas 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli piemērošana, ar nosacījumu, ka tiek izpildīti Direktīvas 17(2) panta noteikumi, un ar nosacījumu, ka katra puse paziņo otrai par to, ka ir izpildītas iekšzemes konstitucionālās prasības, lai šie pasākumi stātos spēkā;

 

-         piedāvāt mūsu abpusēju apņemšanos visīsākajā laikā izpildīt iekšzemes konstitucionālās prasības, un, tiklīdz tās ir izpildītas, nekavējoties par to oficiāli paziņot otrai pusei.

 

Ja iepriekšminētais Jūsu valdībai ir pieņemams, man ir tas gods ierosināt, ka šī vēstule kopā ar tās I pielikumu un Jūsu apstiprinoša atbilde kopā veido abpusēju piekrišanu un vienošanos par pasākumiem starp Angiljas valdību un Latvijas Republikas valdību.

 

 

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet mūsu visdziļākās cieņas apliecinājumus.”

 

 

 

Es varu apstiprināt, ka Angiljas valdība piekrīt Jūsu 2004.gada 22.decembra vēstules saturam.  

 

 

 

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet mūsu visdziļākās cieņas apliecinājumus.

 

      

   

    Angiljas valdības 

             vārdā

   

 

 

Victor J.B.

HON. Victor Banks

Finanšu ministrs

     

 

Vēstule sastādīta Angiljā, 2005.gada 3.februārī, angļu valodā trīs eksemplāros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 


 

I pielikums

 

 

ANGILJAS VALDĪBAS UN LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS KONVENCIJA PAR AUTOMĀTISKU INFORMĀCIJAS APMAIŅU PAR IENĀKUMIEM NO UZKRĀJUMIEM PROCENTU MAKSĀJUMU VEIDĀ

 

 

Angiljas valdība un Latvijas Republikas valdība, izsakot vēlēšanos noslēgt Konvenciju, kas veicinās ienākumu no uzkrājumiem procentu maksājumu veidā, kas vienā līgumslēdzējā pusē tiek izmaksāti to faktiskajiem īpašniekiem - fiziskām personām, kas ir otras līgumslēdzējas puses rezidenti, faktisku  aplikšanu ar nodokļiem saskaņā ar pēdējās līgumslēdzējas puses likumiem, atbilstoši Padomes 2003.gada 3.jūnija Direktīvai 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli, vienojas par sekojošo:

 

 

1.pants

Vispārējā darbības joma

 

1.     Šī Konvencija tiek piemērota procentu maksājumiem, kurus veic izmaksātājs, kurš nodibināts vienas līgumslēdzējas puses teritorijā, ar nolūku veicināt ienākumu no uzkrājumiem procentu maksājumu veidā, kas vienā līgumslēdzējā pusē tiek izmaksāti to faktiskajiem īpašniekiem - fiziskām personām, kas ir otras līgumslēdzējas puses rezidenti nodokļu uzlikšanas vajadzībām, faktisku  aplikšanu ar nodokļiem saskaņā ar pēdējās līgumslēdzējas puses likumiem.

 

2.     Šī Konvencija tiek attiecināta tikai uz ienākumiem no uzkrājumiem procentu maksājumu veidā no parādu prasībām, izslēdzot, citu starpā, jautājumus, kas attiecas uz pensiju un apdrošināšanas pabalstu aplikšanu ar nodokļiem.

 

 

2.pants

Definīcijas

 

1.     Ja no konteksta nav izsecināms citādi, tad šajā Konvencijā:

         

a)     termins „līgumslēdzēja puse” un „otra līgumslēdzēja puse” atkarībā no konteksta nozīmē Angilju vai Latvijas Republiku;

 

 

 

b)    termins „Direktīva” nozīmē Eiropas Savienības Padomes 2003.gada 3.jūnija Direktīvu 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli, kāda tā ir piemērojama šīs Konvencijas parakstīšanas datumā;

 

c)     termins „faktiskais īpašnieks” nozīmē Direktīvas 2.pantā definēto faktisko īpašnieku;

 

d)    termins „izmaksātājs” nozīmē Direktīvas 4.pantā definēto  izmaksātāju;

 

e)     termins ”kompetentā iestāde” nozīmē:

    

i)     attiecībā uz Angilju: Iekšzemes Ieņēmumu Kontrolieri;

ii)     attiecībā uz Latvijas Republiku: tās kompetento valsts iestādi atbilstoši Direktīvas 5.pantam.

 

f)      termins „procentu maksājums” nozīmē procentu maksājumus atbilstoši Direktīvas 6.pantam, attiecīgi ņemot vērā Direktīvas 15.pantu;

 

g)     jebkuram terminam, kurš nav šeit atrunāts, ir tāda nozīme, kāda tam ir Direktīvā.

 

2.     Šīs Konvencijas nolūkam Direktīvu, uz kurām ir atsauce šajā Konvencijā, noteikumos „dalībvalstis” vietā jālieto ”līgumslēdzējas puses”.

 

 

3.pants

Faktisko īpašnieku identitāte un rezidence

 

Katra līgumslēdzēja puse tās teritorijā pieņem un nodrošina tādas kārtības piemērošanu, kas ļauj izmaksātājam identificēt faktiskos īpašniekus un viņu rezidenci 4. pantā noteiktā īstenošanai. Šai kārtībai ir jāatbilst Direktīvas 3.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajām minimālajām prasībām, ar nosacījumu, ka attiecībā uz Angilju saistībā ar minēto daļu a) punktiem, faktiskā īpašnieka identitāte un rezidence tiks noteikta pamatojoties uz informāciju, kas  izmaksātājam ir pieejama, piemērojot attiecīgo spēkā esošo Angiljas normatīvo aktu, kas paredzēti finanšu sistēmas izmantošanas naudas atmazgāšanai novēršanai, noteikumus. 

 

 

4.pants

Automātiskā informācijas apmaiņa

 

 

1. Līgumslēdzējas puses, kurā ir nodibināts izmaksātājs, kompetentajai iestādei ir jāsniedz otras līgumslēdzējas puses, kas ir faktiskā īpašnieka rezidences valsts, kompetentajai iestādei Direktīvas 8.pantā noteiktā informācija.

2. Informācijas nodošanai ir jābūt automātiskai un jānotiek vismaz reizi gadā sešu mēnešu laikā pēc izmaksātāja līgumslēdzējas puses taksācijas gada beigām par visiem procentu maksājumiem, kādi ir veikti tajā gadā.

 

3. Līgumslēdzējām pusēm informācijas apmaiņa šīs Konvencijas ietvaros ir jāveic atbilstoši Direktīvas 77/799/EEK 7.panta nosacījumiem

 

 

5.pants

Ieviešana

 

Pirms 2005.gada 1.janvāra līgumslēdzējām pusēm valstīm ir jāpieņem un jāpublicē likumi, noteikumi un administratīvie noteikumi, kas nepieciešami šīs Konvencijas izpildei.

 

 

6.pants

Pielikums

 

Direktīvas un 1977.gada 19.decembra Eiropas Savienības Padomes direktīvas 77/799/EEK par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpējo palīdzību tiešo un netiešo nodokļu aplikšanas jomā 7.panta teksti, kādi tie ir piemērojami šīs Konvencijas parakstīšanas dienā un uz kuriem atsaucas šī Konvencija, ir pievienoti kā pielikumi un veido šīs Konvencijas neatņemamu sastāvdaļu. Šajā pielikumā Direktīvas 77/799/EEK 7.panta teksts ir jāaizvieto ar iepriekšminētā panta tekstu no Direktīvas 77/799/EEK grozījumiem, ja šie grozījumi stājas spēkā pirms datuma, kad tiek uzsākta šīs Konvencijas noteikumu piemērošana.

 

7.pants

Spēkā stāšanās

 

1. Šī Konvencija stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc pēdējā datuma, kurā attiecīgās valdības ir rakstiski paziņojušas viena otrai, ka ir izpildītas to  konstitucionālās prasības, un tās noteikumi ir piemērojami ar datumu, ar kuru, saskaņā ar Direktīvas 17.panta otro un trešo daļu, ir piemērojama Direktīva.

2. Šīs Konvencijas 4.pants nav spēkā Latvijas Republikā kamēr Angiljā nepastāv tiešo nodokļu uzlikšana.  

8.pants

Darbības izbeigšana

 

Konvencija ir spēkā tik ilgi, kamēr viena no līgumslēdzējām pusēm to izbeidz. Katra līgumslēdzēja puse var izbeigt šīs Konvencijas darbību, diplomātiskā ceļā iesniedzot rakstisku paziņojumu par izbeigšanu vismaz sešus mēnešus pirms jebkura kalendārā gada beigām pēc trīs gadu termiņa izbeigšanās kopš tās spēkā stāšanās datuma. Šādā gadījumā Konvencija pārstāj darboties attiecībā uz periodu, kas sākas pēc kalendārā gada beigām, kurā ir iesniegts paziņojums par izbeigšanu.

 

Sastādīta angļu valodā.

 


PIELIKUMS

 

Direktīvas 77/799/EEK 7.panta teksts

 

„Noteikumi par slepenību

 

1. Visu informāciju, kas dalībvalstij darīta zināma saskaņā ar šo Direktīvu, šajā dalībvalstī tur slepenībā tieši tāpat kā informāciju, kas saņemta saskaņā ar šīs valsts likumiem. Jebkurā gadījumā šādu informāciju:

 

- var darīt pieejamu tikai personām, kas ir tieši iesaistītas nodokļu uzlikšanā vai šīs uzlikšanas administratīvā kontrolē,

 

- var darīt zināmu tikai saistībā ar tiesvedību vai administratīvām lietām saistītām ar sankcijām, kas ir uzsāktas nolūkā uzlikt nodokļus vai pārskatīt nodokļu uzlikšanu, vai saistībā ar nodokļu uzlikšanu vai to pārskatīšanu, un tikai personām, kas ir tieši iesaistītas šādā tiesvedībā vai administratīvās lietās; tomēr tādu informāciju var darīt zināmu atklātās tiesas sēdēs vai spriedumos, ja informācijas piegādātājas dalībvalsts kompetentā iestāde neiebilst,

 

- nekādos apstākļos nevar izmantot citiem mērķiem kā tikai nolūkā uzlikt nodokļus vai saistībā ar tiesvedību vai administratīvām lietām saistītām ar sankcijām, kas ir uzsāktas nolūkā uzlikt nodokļus vai pārskatīt nodokļu uzlikšanu, vai saistībā ar nodokļu uzlikšanu vai to pārskatīšanu.

 

Turklāt dalībvalstis var sniegt informāciju, atsaucoties uz pirmo punktu, lai to izmantotu citu nodevu, nodokļu, ko aptver Direktīvas 76/308/EEK 2.pants, uzlikšanā.

 

2. Pirmā daļa neuzliek dalībvalstij, kuras likumdošana vai administratīvā prakse vietējām vajadzībām nosaka stingrākus ierobežojumus par tiem, kas noteikti minētajā daļā, pienākumu sniegt informāciju, ja ieinteresētā valsts neapņemas ievērot šos stingrākos ierobežojumus.

 

3. Neatkarīgi no pirmās daļas dalībvalsts, kas sniedz informāciju, kompetentās iestādes var atļaut valstī, kas pieprasa informāciju, izmantot informāciju citiem mērķiem, ja saskaņā ar informācijas sniedzējas valsts likumiem tajā līdzīgos apstākļos informāciju var izmantot līdzīgiem mērķiem.

 

4. Ja dalībvalsts kompetentā iestāde uzskata, ka informācija, ko tā saņēmusi no citas dalībvalsts kompetentās iestādes, varētu būt noderīga trešās dalībvalsts kompetentai iestādei, tā var nodot pēdējai minētai kompetentai iestādei šo informāciju ar tās kompetentās iestādes piekrišanu, kas sniegusi informāciju.”

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

O.Spurdziņš

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko

A.Birums

 

 

 

 

08.04.2005.  15:15

1507

I.Bauda

7095518, Ilona.Bauda@fm.gov.lv

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agreement

in the form of an exchange of letters

on the TAXATION OF SAVINGS INCOME

 

         

                         


A. Letter from the Government of the Republic of Latvia

 

Sir,

 

I refer to the text of the proposed model “Convention between the Government of Anguilla and the Government of the Republic of Latvia concerning the Automatic Exchange of Information about Savings Income in the form of Interest Payments” that was approved by the High Level Working Party (Taxation of Savings) of the Council of Ministers of the European Union on 22 June 2004.

 

In view of the above mentioned text, I have the honour

 

·        to propose to you the Convention concerning the automatic exchange of information about savings income in the form of interest payments at Appendix 1 to this letter;

 

·        to propose that the said arrangements may come into effect on the date of application of Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, which date shall be subject to the conditions set out in Article 17(2) of the Directive, subject to the notification to each other that the internal constitutional formalities for the coming into effect of these arrangements are completed;

 

·        to propose our mutual commitment to comply at the earliest date with our said internal constitutional formalities and to notify each other without delay through the formal channels when such formalities are completed.

 

I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter together with its Appendix 1 and your confirmation shall together constitute our mutual acceptance and making of the arrangements between the Government of the Republic of Latvia and the Government of Anguilla.

 

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration,

For the Government of the Republic of Latvia

 

Oskars Spurdziņš

  Minister of Finance

 

Done at Riga, on 22 December 2004, in the English language in three copies.

 

B. Reply from the Government of Anguilla

 

Sir,

 

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 22 December 2004, which reads as follows:

 

“Sir,

 

I refer to the text of the proposed model “Convention between the Government of Anguilla and the Government of the Republic of Latvia concerning the Automatic Exchange of Information about Savings Income in the form of Interest Payments” that was approved by the High Level Working Party (Taxation of Savings) of the Council of Ministers of the European Union on 22 June 2004.

 

In view of the above mentioned text, I have the honour

 

·        to propose to you the Convention concerning the automatic exchange of information about savings income in the form of interest payments at  Appendix 1 to this letter;

 

·        to propose that the said arrangements may come into effect on the date of application of Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, which date shall be subject to the conditions set out in Article 17(2) of the Directive, subject to the notification to each other that the internal constitutional formalities for the coming into effect of these arrangements are completed;

 

·        to propose our mutual commitment to comply at the earliest date with our said internal constitutional formalities and to notify each other without delay through the formal channels when such formalities are completed.

 

I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter together with its Appendix 1 and your confirmation shall together constitute our mutual acceptance and making of the arrangements between the Government of the Republic of Latvia and the Government of Anguilla.

 

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration”

 

 

I am able to confirm that the Government of Anguilla is in agreement with the contents of your letter dated 22 December 2004.

 

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration,

 

For the Government of Anguilla

 

 

Victor J.B.

HON. Victor Banks

Minister of Finance

 

 

Done at Anguilla, on 3 February 2005, in the English language, in three copies.

 

 


Appendix 1

 

 

 

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF ANGUILLA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA CONCERNING THE AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION ABOUT SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS

 

 

The Government of Anguilla and the Government of the Republic of Latvia, desiring to conclude a Convention which enables savings income in the form of interest payments made in one of the Contracting Parties to beneficial owners who are individuals resident in the other Contracting Party, to be made subject to effective taxation in accordance with the laws of the latter Contracting Party in conformity with Directive 2003/48/EC of the Council of the European Union of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments,  have agreed as follows:

 

Article 1

 

General Scope

 

1. This Convention shall apply to interest paid by a paying agent established within the territory of one of the Contracting Parties with a view to enable savings income in the form of interest payments made in one Contracting Party to beneficial owners who are individuals resident for tax purposes in the other Contracting Party to be made subject to effective taxation in accordance with the laws of the latter Contracting Party.

 

2. The scope of this Convention shall be limited to taxation of savings income in the form of interest payments on debt claims, to the exclusion, inter alia, of the issues relating to the taxation of pension and insurance benefits.

 

Article 2

 

Definitions

 

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

 

a.      The term  “a Contracting Party” and “the other Contracting Party” mean Anguilla or the Republic of Latvia as the context requires;

 

b.     The term “Directive” means the Directive 2003/48/EC of the Council of the European Union of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, as applicable at the date of signing this Convention;

 

c.     the term “beneficial owner” means the beneficial owner according to Article 2 of the Directive;

 

d.     the term “paying agent” means the paying agent according to Article 4 of the Directive;

 

e.      the term “competent authority” means:

 

i)       in the case of Anguilla: the Comptroller of Inland Revenue;

ii)     in the case of  the Republic of Latvia: the competent authority of that State according to Article 5 of the Directive.

 

f.       the term “interest payment” means the interest payment according to Article 6,  due account being taken of Article 15, of the Directive;

 

g.     any term not otherwise defined herein shall have the meaning given to it in the Directive.

 

2. For the purposes of this Convention, in the provisions of the Directives to which this Convention refers, instead of “Member States” has to be read: Contracting Parties.

 

Article 3

 

Identity and residence of beneficial owners

 

Each Contracting Party shall, within its territory, adopt and ensure the application of the procedures necessary to allow the paying agent to identify the beneficial owners and their residence for the purpose of Article 4. These procedures shall comply with the minimum standards established in Article 3, paragraphs 2 and 3 of the Directive, with the proviso that, with respect to Anguilla and in relation to subparagraph (a) of each of these paragraphs, the identity and residence of the Beneficial Owner shall be established on the basis of the information which is available to the Paying Agent by virtue of the application of the relevant provisions of legislation in force in Anguilla on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering.

 

Article 4

 

Automatic exchange of information

 

1.           The competent authority of the Contracting Party where the paying agent is established, shall communicate the information referred to in Article 8 of the Directive to the competent authority of the other Contracting Party of residence of the beneficial owner.

 

2.           The communication of information shall be automatic and shall take place at least once a year, within six months following the end of the tax year of the Contracting Party of the paying agent, for all interest payments made during that year.

 

3.           Information exchange under this Convention shall be treated by the Contracting Parties in a manner consistent with the provisions of Article 7 of Directive 77/799/EEC.

 

Article 5

 

Transposition

 

Before 1 January 2005 the Contracting Parties shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Convention.

 

Article 6

 

Annex

 

The text of the Directive and of Article 7 of the Directive 77/799/EEC of the Council of the European Union of 19 December 1977 concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct and indirect taxation, as applicable at the date of signing this Convention, and to which this Convention refers, are appended as an Annex to, and form an integral part of, this Convention. The text of Article 7 of Directive 77/799/EEC in this annex shall be replaced by the text of the said Article in the revised Directive 77/799/EEC if this revised Directive enters into force before the date from which the provisions of this Convention shall take effect.

 

Article 7

 

Entry into Force

 

1.     This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the latter of the dates on which the respective Governments have notified each other in writing that the formalities constitutionally required have been complied with, and its provisions shall have effect from the date from which the Directive is applicable according to Article 17, paragraph 2 and 3, of the Directive.

 

2.   Article 4 of this Convention shall not have effect in the Republic of Latvia in the absence of direct taxation in Anguilla.

 

Article 8

 

Termination

 

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting Parties. Either Party may ter­minate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a period of three years from the date of its entry into force. In such event the Convention shall cease to have effect for periods beginning after the end of the calendar year in which the notice of termination has been given.

 

 

Done in the English language.


Annex

 

Text of Article 7 of Directive 77/799/EEC

                                                                                               

“Provisions relating to secrecy

 

1.   All information made known to a Member State under this Directive shall be kept secret in that State in the same manner as information received under its national legislation. In any case, such information:     

 

–    may be made available only to the persons directly involved in the assessment of the tax or in the administrative control of this assessment,

 

–    may be made known only in connection with judicial proceedings or administrative proceedings involving sanctions undertaken with a view to, or relating to, the making or reviewing the tax assessment and only to persons who are directly involved in such proceedings; such information may, however, be disclosed during public hearings or in judgements if the competent authority of the Member State supplying the information raises no objection,

 

–    shall in no circumstances be used other than for taxation purposes or in connection with judicial proceedings or administrative proceedings involving sanctions undertaken with a view to, or in relation to, the making or reviewing the tax assessment.

In addition, Member States may provide for the information referred to in the first subparagraph to be used for assessment of other levies, duties and taxes covered by Article 2 of Directive 76/308/EEC .

 

2.     Paragraph 1 shall not oblige a Member State whose legislation or administrative practices lays down, for domestic purposes, narrower limits than those contained in the provisions of that paragraph, to provide information if the State concerned does not undertake to respect those narrower limits.

 

3.     Notwithstanding paragraph 1, the competent authorities of the Member State providing the information may permit it to be used for other purposes in the requesting State if, under the legislation of the informing State, the information could, in similar circumstances, be used in the informing State for similar purposes.

 

4.     Where a competent authority of a Member State considers that information which it has received from the competent authority of another Member State is likely to be useful to the competent authority of a third Member State, it may transmit it to the latter competent authority with the agreement of the competent authority which supplied the information.”

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

O.Spurdziņš

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko

A.Birums

 

08.04.2005.  14:35

2098

I.Bauda

7095518, Ilona.Bauda@fm.gov.lv

 

 

 

 

 


Likumprojekta

“Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Angiljas valdību un  Latvijas Republikas valdību par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli” anotācija                                                                 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas         raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003.gada 3.jūnijā ir pieņemta Eiropas Savienības Padomes Direktīva 2003/48/EK (turpmāk - Direktīva) par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli.

 

Šīs Direktīvas mērķis ir nodrošināt, ka Eiropas Savienības dalībvalstis viena otrai sniedz nepieciešamo informāciju par to rezidentiem – fiziskajām personām izmaksātajiem ienākumiem no uzkrājumiem (procentu ienākumiem).

 

Ir paredzēts, ka Direktīvas piemērošana ir jāuzsāk ar 2005.gada 1.jūliju, tomēr tās piemērošanu varēs uzsākt tādā gadījumā, ja uz šo datumu tiks izpildīti sekojoši noteikumi:

 

1.      Eiropas Savienība ir noslēgusi īpašus līgumus par līdzvērtīgu pasākumu, kādus attiecībā uz ienākumiem no uzkrājumiem (procentiem) nosaka Direktīva, piemērošanu attiecībā uz Šveici, Lihtenšteinu, Sanmarīno, Monako un Andoru; un

 

2.      Ir stājušies spēkā un ir piemērojami visi līgumi vai citas vienošanās, kas nodrošina, ka attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalstu atkarīgās vai saistītās teritorijas, sākot ar minēto datumu veic Direktīvā noteikto informācijas apmaiņu, vai arī, Direktīvā noteiktā pārejas perioda laikā, veic nodokļa ieturēšanu ienākuma izmaksas brīdī, kā tas noteikts Direktīvā.

 

Direktīvas ieviešanai arī Latvijai ir jānoslēdz 2.punktā minētie līgumi ar Eiropas Savienības dalībvalstu atkarīgajām vai saistītajām teritorijām. Minētos līgumus (konvencijas), ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes atkarīgajām teritorijām – Angilju, Britu Virdžīnu salām, Kaimanu salām, Montserratu un Tērksu un Kaikosu salām  ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes starpniecību saskaņoja Eiropas Savienības Ministru Padomes Augsta Līmeņa darba grupa. Konvencijas teksts galīgi tika saskaņots šīs darba grupas 2004.gada 22.jūnija sēdē. Saskaņā ar dalībvalstu lēmumu minētos līgumus, kā divpusējus līgumus, ir jāparaksta starp katru Eiropas Savienības dalībvalsti un  Angilju, Britu Virdžīnu salām, Kaimanu salām, Montserratu un Tērksu un Kaikosu salām. Ar Angilju Latvijai minētā vienošanās ir jānoslēdz  korespondences ceļā, parakstot un veicot  vēstuļu, kuru pielikumā ir attiecīgā “Konvencija starp Angiljas valdību un Latvijas Republikas valdību par automātisku informācijas apmaiņu par ienākumiem no uzkrājumiem procentu maksājumu veidā” (turpmāk – Konvencija), apmaiņu.


2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

Konvencija, nosaka, ka tā tiek piemērota procentu maksājumiem, ko veic izmaksātājs, kurš nodibināts Angiljā vai Latvijas Republikā, ar nolūku veicināt ienākumu no uzkrājumiem procentu maksājumu veidā, kas radušies vienā no valstīm un kas tiek maksāti faktiskajiem īpašniekiem, kuri ir fiziskas personas – rezidenti nodokļu vajadzībām otrā valstī, efektīvu aplikšanu ar nodokļiem saskaņā pēdējās valsts likumiem.

Konvencija nosaka, ka abas līgumslēdzējas puses Direktīvas izpildei piemēros automātisko informācijas apmaiņu. Konvencija paredz, ka puses, kurā ir nodibināts izmaksātājs, kompetentajai iestādei ir jāsniedz otras puses, kas ir faktiskā īpašnieka rezidences valsts, kompetentajai iestādei Direktīvas 8.pantā noteiktā informācija. Informācijas apmaiņai ir jābūt automātiskai un jānotiek vismaz reizi gadā pēc izmaksātāja puses taksācijas gada beigām par visiem procentu maksājumiem, kas ir veikti tajā gadā. Informācijas apmaiņa ir jāveic atbilstoši Direktīvas 77/99/EEC 7.panta “Noteikumi par slepenību” nosacījumiem. 

Konvencija nosaka, ka valstīm ir jāpieņem un jānodrošina to procedūru piemērošana, kas ļauj izmaksātājam identificēt faktiskos īpašniekus un viņu rezidenci. Šīm procedūrām ir jāatbilst Direktīvā noteiktajām prasībām, tomēr Konvencija paredz, ka attiecībā uz Angilju  faktiskā īpašnieka identitāti un rezidenci varēs noteikt, pamatojoties uz informāciju, kāda izmaksātājam ir pieejama saskaņā ar attiecīgajiem spēkā esošajiem Angiljas normatīvo aktu noteikumiem, kas paredzēti finanšu sistēmas izmantošanas naudas atmazgāšanai novēršanai, nepiemērojot Padomes 1991. gada 10. jūnija Direktīvu 91/308/EEC par to, kā novērst finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanai (naudas atmazgāšanai).

Tomēr, Konvencija nosaka, ka Latvijas Republikai nav jāsniedz Angiljai iepriekšminētā informācija tik ilgi kamēr Angiljā netiek ieviesta tiešo nodokļu uzlikšanai. 

 

3. Cita informācija

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1.Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvais akts ir vērsts uz Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā, nodrošinot, ka Latvija ir izpildījusi nepieciešamās prasības, lai varētu tikt uzsākta Direktīvas piemērošana. 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Konvenciju Angilja veiks automātisko informācijas apmaiņu un līdz ar to Latvijai būs iespēja saņemt informāciju par faktiskajiem īpašniekiem, kas ir Latvijas rezidenti  - fiziskās personas, izmaksātajiem procentu maksājumiem.  Līdz ar to tiks nodrošinātas labākas iespējas uzlikt nodokļus Latvijas rezidentu ārpus Latvijas gūtajiem procentu ienākumiem, kas nav iespējams, ja ar attiecīgo valsti vai teritoriju nav noslēgts atbilstošs līgums.   

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 


III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

6. Cita informācija

 

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nav nepieciešams izdot papildus normatīvos aktus.

 

 

2. Cita informācija

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvais akts ir nepieciešams, lai   Latvija izpildītu Direktīvas ieviešanai nepieciešamās prasības attiecībā uz  Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes atkarīgo teritoriju Angilju.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Eiropas Savienības 2003.gada 3.jūnija Padomes Direktīva 2003/48/EEC par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli.

Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments
Official Journal L 157 , 26/06/2003 P. 0038 - 0048

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgtās vienošanās starp Angiljas valdību un  Latvijas Republikas valdību par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli pielikumā ietvertās Angiljas valdības un Latvijas Republikas valdības konvencijas par automātisku informācijas apmaiņu par ienākumiem no uzkrājumiem procentu maksājumu veidā projekta 1.līdz 8.pants un tās pielikums.

Eiropas Savienības 2003.gada 3.jūnija Padomes Direktīvas 2003/48/EEC par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,

15,16 un 17.pants

 

Atbilst

Konvencija tiek noslēgta, lai nodrošinātu Direktīvas 17.panta noteikumu izpildi, kas paredz, ka Latvijai ir jānoslēdz  attiecīgie līgumi, lai nodrošinātu Direktīvas noteikumiem līdzvērtīgu pasākumu izpildi attiecībā uz

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes atkarīgajām teritorijām – Angilju, Britu Virdžīnu salām, Kaimanu salām, Montserratu un Tērksu un Kaikosu salām.

 

5. Cita informācija

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Nav zināms.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

 

 

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta atbilstoši pašreizējās nodokļu administrācijas funkcijām. Informācijas apmaiņu veiks un nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu administrēs Valsts ieņēmumu dienests.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Pēc apstiprināšanas Saeimā Vienošanās  teksts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un par tās spēkā stāšanos Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Normatīvā akta projekts neierobežo indivīda tiesības.

 

4. Cita informācija

 

 

 

Ministrs                                                                                  O.Spurdziņš

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko

A.Birums

 

 

 

08.04.2005. 14:35

1310

I.Bauda

7095518, Ilona.Bauda@fm.gov.lv