Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2005. gada 14. aprīlī Nr. 8/6-2.2.-22

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi “Latvijas Republikas valsts robežas likumā””.

 

Pielikumā: Likumprojekts

 

Saeimas deputāti :

 

 

 1. ___________________         _______________________

 

 2. ___________________         _______________________

 

 3. ___________________         _______________________

 

 4. ___________________         _______________________

 

5. ___________________     _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

“Grozījumi “Latvijas Republikas valsts robežas likumā””

 

Izdarīt “Latvijas Republikas valsts robežas likumā” šādu grozījumu:

 

Izteikt likuma 2. panta otro daļu šādā redakcijā:

 

“(2) Vietās, kur valsts robeža neatbilst līdz 1940. gada 16. jūnijam noslēgtajiem starpvalstu līgumiem, tā atzīstama par pagaidu demarkācijas līniju. Uz to attiecināmas visas šajā likumā ietvertās normas, kas ir spēkā attiecībā uz valsts robežu”.

 

 

 

 

Anotācija likumprojektam

“Grozījums

”Latvijas Republikas valsts robežas likumā””

(Reģ.nr.1170, dok.nr.4028, 4028A)

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

“Latvijas Republikas valsts robežas likuma” 2. panta otrā daļa nosaka, ka vietās, kur valsts robeža neatbilst līdz 1940. gada 16. jūnijam noslēgtajiem starpvalstu līgumiem, tā atzīstama par pagaidu demarkācijas līniju tikai līdz jauna starpvalstu līguma noslēgšanai.

2. Tiesību akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz, ka vietās, kur valsts robeža neatbilst robežai, kas bija noteikta ar līgumiem, kas noslēgti līdz 1940. gada 16. jūnijam, tā uzskatāma par pagaidu demarkācijas līniju neatkarīgi no jaunu robežlīgumu slēgšanas.

 

 


II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

 

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

 

 

1. Saistības pret Eir opas Savienību

 

 

 

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

 

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

 

1.Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

3.Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Nav notikušas.

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

 

Jaunas institūcijas netiks radītas

 

 

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par tiesību akta ieviešanu

Laikraksts “Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS) un citi plašsaziņas līdzekļi un sistēmas

 

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja tiesību akts viņu ierobežo

Indivīds varēs aizstāvēt savas tiesības vispārējā administratīvā procesa noteiktajā kārtībā