Likumprojekts "Grozijumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā

 

Izdarīt Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2004, 9., 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 17.panta pirmajā daļā vārdus "aroddarbību regulējošā likuma" ar vārdiem "attiecīgu likumu".

 

2. Aizstāt pārejas noteikumu 4.punktā vārdus "līdz 2004.gada 31.decembrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu par aroddarbību" ar vārdiem "līdz 2005.gada 1.septembrim iesniedz Saeimai likumprojektu, kurā noteikts individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību turpmākais statuss".

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

        Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma pārejas noteikumu 4.punkts paredz uzdevumu Ministru kabinetam līdz 2004.gada 31.decembrim izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu par aroddarbību. Minētā likuma mērķis bija regulēt pašnodarbināto fizisko personu juridisko statusu, kas veic saimniecisku darbību kā profesionālu darbību vai kā amatniecību un kuru darbību neregulē Komerclikums (par zemniekiem, amatniekiem, sīkuzņēmējiem jeb individuālā darba veicējiem,  tajā skaitā arī par brīvo profesiju pārstāvjiem kā advokātiem, notāriem, ārstiem, u.c.).  Attiecīgi par aroddarbības likuma subjektiem tiktu piedāvāts izveidoties arī tiem uzņēmējdarbības subjektiem, kuriem nebija uzdevums pārreģistrēties līdz 2004.gada 31.decembrim -  līdzšinējiem individuālajiem uzņēmumiem, kas neatbilst Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem vai kuru galvenais darbības veids ir amatniecība likuma “Par amatniecību” 1.panta izpratnē, kā arī zemnieku vai zvejnieku saimniecībām. 

      Likumprojekta izstrādei tika izveidota darba grupa, kuras darbības laikā atklājās, ka ir nepieciešamas reformas arī fizisko personu, kas veic saimniecisko darbību nereģistrējot komersantu  regulējumā (prasības individuālā darba veicēju reģistrācijai pašvaldībās, patentu nepieciešamība, prasības fizisko personu reģistrācijai nodokļa no saimnieciskās darbības maksātāja statusā Valsts ieņēmumu dienestā u.tml.). Turklāt saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija rīkojuma nr.380  “Par pamatnostādnēm nodokļu un nodevu sistēmas attīstībā” 3.1.apakšpunktu Finanšu ministrijai ir jāizstrādā un līdz 2005.gada 1.aprīlim Ministru kabinetā jāiesniedz koncepcijas projekts par fiksēta ienākuma nodokļa ieviešanas iespējām mazajiem uzņēmējiem (saimnieciskās darbības veicējiem). Finanšu ministrijas izstrādātās  koncepcijas projektā ir paredzēti vairāki varianti fiksēta ienākuma nodokļa ieviešanai. Fiksētajam ienākuma nodoklim ir jāaizstāj arī patenti.

Turklāt regulējums par atsevišķu jomu aroddarbības veicējiem kā profesionālas darbības veicējiem jau ir noteikts speciālajos likumos (Advokatūras likums, Notariāta likums, likums “Par amatniecību” u.c.) un aroddarbības likums nerisinātu visu mazo saimnieciskās darbības veicēju statusu. Ievērojot to, ka pēc Finanšu ministrijas priekšlikuma ir nepieciešams likums, kas nosaka visu fizisko personu, kas veic saimniecisko darbību, klasifikāciju, lai varētu noteikt šim statusam atbilstošu nodokļu režīmu, ir nepieciešams izstrādāt  Fizisko personu saimnieciskās darbības likumu.

Ievērojot minēto, tika panākta vienošanās, ka:

1)     aroddarbības likumu nav nepieciešams izstrādāt;

2)     ir jāizstrādā normatīvais regulējums par individuālo uzņēmumu, zemnieku (zvejnieku) saimniecību turpmāko statusu;

3)     ir jāizstrādā  Fizisko personu saimnieciskās darbības likums, kas aptver visu saimnieciskās darbības veicēju kā fizisko personu loku (attiecīgs uzdevums ir paredzēts Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā);

4)     līdz ar attiecīgo likumu spēkā stāšanos  ir jāparedz termiņš, kad spēku zaudēs likums “Par individuālo (ģimenes)  uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu”.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

      Likumprojekts paredz svītrot uzdevumu Ministru kabinetam līdz 2004.gada 31.decembrim izstrādāt aroddarbības likumprojektu, tā vietā paredzot uzdevumu izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu par individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību turpmāko statusu.  Tiks risināts jautājums, kādas iespējas var piedāvāt mazajiem individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām.

 3. Cita informācija

 ­­­Nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar, jo likumprojekts paredz tikai izmaiņas attiecībā uz turpmāko tiesiskā regulējuma veidu, bet nepiedāvā konkrētas un reālas izmaiņas attiecībā uz uzņēmējdarbības vidi.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija                        Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

& nbsp;4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar 

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

likumprojekts šo jomu neskar 

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

 

likumprojekts šo jomu neskar

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

  

 likumprojekts šo jomu neskar 

      

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

__________

6. Cita informācija 

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Likumprojekts paredz, ka Ministru kabinetam būs jāizstrādā un jāiesniedz Saeimai likumprojektu par individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību turpmāko statusu. Saskaņā ar Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ir jāizstrādā Fizisko personu samnieciskās darbības veicēju likumprojekts.

2. Cita informācija

 Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Aroddarbības likumprojekta darba grupā, kurā tika informēts arī par grozījumiem Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā, piedalījās Amatniecības kameras un Lauksaimniecisko organizāciju sadarbības padomes pārstāvji.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 Attiecīgās organizācijas iebildumus neizteica..

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Likumprojekts tiks ievietots Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

  Nav

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Komunikācijas plāns nav izstrādāts.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Indivīds lēmumus varēs apstrīdēt likumā  noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 Nav

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa

 

15.02.2005. 11:05

1051

K.Nešpora

7031735  kristinen@ur.gov.lv

 

Tieslietu

ministre

Valsts sekretārs

 

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

S.Āboltiņa

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

 

K.Nešpora