Juridiskā komisija

Juridiskā komisija                                                                                                                                                    Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts

“Grozījumi Valsts kontroles likumā” (reģ.nr.1168)

 

 

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(30)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Valsts kontroles likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr., 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Valsts kontroles likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. (1) Valsts kontrole, veicot revīziju, pārbauda:

1) valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļu ieņēmumus un izdevumus;

2) Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju vai institūciju līdzekļu izlietošanu, kuri iekļauti valsts budžetā vai pašvaldību budžetos;

3) rīcību ar valsts un pašvaldību mantu.

(2) Valsts kontroles darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar šā panta pirmajā daļā minētajiem līdzekļiem ir tiesiska, pareiza, ekonomiska un efektīva.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.12.2004. likumu)

1. 2.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“(1) Valsts kontrole, veicot finanšu un lietderības  revīzijas, kā  arī  pārbaudot  darījuma un darbības  atbilstību normatīvajiem aktiem un plānotajiem rezultātiem, kontrolē:”;

 

papildināt pirmās daļas  trešo punktu pēc vārda “mantu” ar  vārdiem “vai tās  daļu”;

 

papildināt otro daļu ar vārdiem “kā arī sniegt rekomendācijas atklāto nepilnību novēršanai.”.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 1.pantā vārdus “pirmo rindkopu” ar vārdu “ievaddaļu”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 1.pantā vārdu “nepilnību” ar vārdu “trūkumu”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

1. 2.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts kontrole, veicot finanšu un lietderības revīzijas, kā arī pārbaudot darījumu un darbības atbilstību normatīvajiem aktiem un plānotajiem rezultātiem, kontrolē:”;

 

papildināt pirmās daļas 3. punktu pēc vārda “mantu” ar vārdiem “vai tās daļu”;

 

papildināt otro daļu ar vārdiem “kā arī sniegt rekomendācijas atklāto trūkumu novēršanai ”.

3.pants. Valsts kontrole:

1) katru gadu sniedz Saeimai atzinumu par finansu ministra iesniegto saimnieciskā gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem (to finansiālo stāvokli). Valsts kontrole šo atzinumu iesniedz arī Finansu ministrijai līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 15.septembrim;

2) sniedz atzinumus par ministriju, citu centrālo valsts iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sastādīšanas pareizību;

3) iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam ziņojumu:

a) par likumības revīzijām tajās revidējamās vienībās, kurām sniegti Valsts kontroles atzinumi ar piezīmēm, negatīvi atzinumi vai atteikts sniegt atzinumu,

b) par visām Valsts kontroles veiktajām lietderības revīzijām,

c) par īpaši svarīgiem un nozīmīgiem konstatējumiem;

4) ziņo valsts iestādēm par konstatējumiem, kas skar šo iestāžu darbību, kā arī tiesībaizsardzības iestādēm par revīzijā konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem;

5) sadarbojas savas kompetences ietvaros ar Eiropas Savienības institūcijām un citām starptautiskām organizācijām vai institūcijām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.12.2004. likumu)

2. 3.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā :

“2) katru gadu sniedz atzinumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu gada pārskatu sastādīšanas pareizību;”;

 

aizstāt 3.punkta “a” apakšpunktā vārdu “likumības” ar vārdu “finanšu”.

 

 

 

 

2. 3.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā :

“2) katru gadu sniedz atzinumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu gada pārskatu sastādīšanas pareizību;”;

 

aizstāt 3.punkta “a” apakšpunktā vārdu “likumības” ar vārdu “finanšu”.

 

5.pants. Valsts kontroles revīzijas un darbības kārtību nosaka Valsts kontroles padomes apstiprināts Valsts kontroles nolikums.

 

3. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Valsts kontroles iekšējo darbības kārtību nosaka Valsts kontroles padomes apstiprināts nolikums.”

 

 

 

3. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Valsts kontroles iekšējo darbības kārtību nosaka Valsts kontroles padomes apstiprināts nolikums.”


 

8.pants. (1) Valsts kontrolieris:

1) pārstāv Valsts kontroli;

2) vada Valsts kontroles darbu;

3) piedalās Ministru kabineta sēdēs ar padomdevēja tiesībām;

4) ir Valsts kontroles padomes priekšsēdētājs;

5) ir Valsts kontroles budžeta izpildītājs;

6) paraksta Valsts kontroles padomes lēmumus;

7) pilnvaro katrā atsevišķā gadījumā Valsts kontroles amatpersonu vai darbinieku pārstāvēt Valsts kontroli;

8) pieņem darbā Valsts kontroles darbiniekus;

9) iesaka Saeimai apstiprināšanai Valsts kontroles padomes un revīzijas departamentu kolēģiju locekļu amata kandidātus.

(2) Valsts kontrolieris iesniedz ziņojumus Saeimai un Ministru kabinetam.

(3) Valsts kontrolieris savas kompetences ietvaros izskata administratīvo pārkāpumu lietas.

 

4. 8.pantā:

izteikt pirmās daļas 9.punktu  šādā  redakcijā:

“9) iesaka Saeimai apstiprināšanai Valsts  kontroles padomes  locekļu amata kandidātus;

 

papildināt pirmo daļu ar 10. un 11.punktu  šādā redakcijā:

10) ieceļ amatā Valsts kontroles  revīzijas departamentu  direktorus  un revīzijas  departamentu  sektoru  vadītājus;

11) nosaka Valsts kontrolē lietojamos revīzijas standartus, metodoloģiju un prasības revīziju kvalitātes kontrolei.”

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 4.panta 10.punktā saikli “un” un papildināt pēc vārda “vadītājus” ar vārdiem “un apstiprina šo amatpersonu amatu aprakstus”.

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 4.panta 11.punktu pēc vārdiem “revīzijas standartus” ar vārdiem “atbilstoši Latvijas Republikā atzītajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem.”

 

Publisko izdevumu un revīzijas komisija

Papildināt 8.panta pirmo daļu ar 12.punktu šādā redakcijā: “atbild par iekšējās kontroles sistēmas un iekšējās audita sistēmas izveidošanu”.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

4. 8.panta pirmajā daļā:

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

“9) iesaka Saeimai apstiprināšanai Valsts kontroles padomes locekļu amata kandidātus.”;

 

papildināt daļu ar 10. ,11. un 12.punktu šādā redakcijā:

10) ieceļ amatā Valsts kontroles revīzijas departamentu direktorus, revīzijas departamentu sektoru vadītājus un apstiprina šo amatpersonu amatu aprakstus;

11) nosaka Valsts kontrolē lietojamos revīzijas standartus atbilstoši Latvijas Republikā atzītajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem,

metodoloģiju un prasības revīziju kvalitātes kontrolei;

12) atbild par iekšējās kontroles sistēmas un iekšējās audita sistēmas izveidošanu.”

 

 

10.pants.  Valsts kontroles padomes sastāvā ietilpst valsts kontrolieris un seši Valsts kontroles padomes locekļi.

 

5. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā :

“Valsts kontroles padomes sastāvā ietilpst valsts kontrolieris un ne vairāk kā seši revīzijas  departamentu  direktori kā Valsts kontroles padomes locekļi.”

6.

Juridiskais birojs

Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Valsts kontroles padomes sastāvā ietilpst valsts kontrolieris un seši Valsts kontroles padomes locekļi, kas pilda revīzijas departamentu direktoru amatus”.

 

Atbalstīts

5. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Valsts kontroles padomes sastāvā ietilpst valsts kontrolieris un seši Valsts kontroles padomes locekļi, kas pilda revīzijas departamentu direktoru amatus.”

11.pants. Valsts kontroles padome:

1) apstiprina iekšējos Valsts kontroles darbību reglamentējošos normatīvos aktus;

2) apstiprina revīziju gada plānu un stratēģiskās attīstības plānu;

3) lemj par revīziju jomu sadali starp revīzijas departamentiem;

4) izlemj Valsts kontroles padomes locekļu un revīzijas departamentu kolēģiju ierosinātos jautājumus;

5) apstiprina šā likuma 3.panta 1.punktā minēto atzinumu un pieņem lēmumu par tā iesniegšanu Saeimai;

6) apstiprina šā likuma 3.panta 3.punktā minētos ziņojumus;

7) pieņem lēmumu par pieteikumu iesniegšanu Satversmes tiesai;

8) pieņem lēmumu par šā likuma 3.panta 4.punktā minētajiem ziņojumiem;

9) izvērtē kandidatūru atbilstību Valsts kontroles padomes un revīzijas departamentu kolēģiju locekļu amatam;

10) pieņem lēmumu par revidējamo vienību iesniegtajām prasībām pārskatīt revīzijas departamenta kolēģijas lēmumu;

11) apstiprina Valsts kontroles budžeta pieprasījumu;

12) apstiprina Valsts kontroles darbinieku štatu sarakstu, amatu kvalifikācijas prasības un darba samaksas sistēmu.

 

6. Izteikt 11.pantu  šādā  redakcijā:

“Valsts kontroles padome:

1) apstiprina nolikumu un citus Valsts kontroles iekšējo darbību reglamentējošos aktus;

2) apstiprina revīziju gada plānu un stratēģiskās attīstības plānu;

3) lemj par revīziju jomu sadali starp revīzijas departamentiem;

4) izlemj Valsts kontroles padomes locekļu un revīzijas departamentu direktoru  ierosinātos jautājumus;

5) pieņem lēmumu par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesai;

6) apstiprina šā likuma 3.panta 1.punktā minēto atzinumu un pieņem lēmumu par tā  iesniegšanu Saeimai, kā  arī iesniedz  Saeimai un  Ministru  kabinetam  šā likuma 3.panta 3.punktā  minētos  ziņojumus;

7) izveido atestācijas   komisiju  un  apstiprina  šīs  komisijas  nolikumu, nosakot tās  kompetenci;

8) pieņem lēmumu sakarā ar sūdzībām, kas iesniegtas par revīzijas departamenta lēmumu, ar kuru apstiprināts revīzijas ziņojums vai atzinums, ja ar to tieši tiek aizskartas kādas personas vai revidējamās vienības tiesības vai tiesiskās intereses;

9) izskata un pieņem lēmumus par  tiem  revīzijas  ziņojumiem,  par kuriem, domām daloties, nav pieņemts revīzijas  departamenta lēmums. (20.panta 3.d.) Revīzijas departamenta  direktors, kurš ir  piedalījies  revīzijas  ziņojuma  izskatīšanā  iepriekš, ir tiesīgs piedalīties padomes  sēdē, taču viņš nepiedalās  balsošanā;

10) apstiprina Valsts kontroles budžeta pieprasījumu;

11) apstiprina Valsts kontroles struktūru, darbinieku štatu sarakstu, amatu kvalifikācijas prasības un darba samaksas sistēmu;

12) nosaka Valsts kontroles kancelejā ietilpstošās struktūrvienības un to pakļautību.”

 

 

 

6. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Valsts kontroles padome:

1) apstiprina nolikumu un citus Valsts kontroles iekšējo darbību reglamentējošos aktus;

2) apstiprina revīziju gada plānu un stratēģiskās attīstības plānu;

3) lemj par revīziju jomu sadali starp revīzijas departamentiem;

4) izlemj Valsts kontroles padomes locekļu un revīzijas departamentu direktoru  ierosinātos jautājumus;

5) pieņem lēmumu par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesai;

6) apstiprina šā likuma 3.panta 1.punktā minēto atzinumu un pieņem lēmumu par tā  iesniegšanu Saeimai, kā  arī iesniedz  Saeimai un Ministru  kabinetam  šā likuma 3.panta 3.punktā minētos ziņojumus;

7) izveido atestācijas komisiju un apstiprina šīs komisijas nolikumu, nosakot tās kompetenci;

8) pieņem lēmumu sakarā ar sūdzībām, kas iesniegtas par revīzijas departamenta lēmumu, ar kuru apstiprināts revīzijas ziņojums vai atzinums, ja ar to tieši tiek aizskartas kādas personas vai revidējamās vienības tiesības vai tiesiskās intereses;

9) izskata un pieņem lēmumus par  tiem  revīzijas  ziņojumiem,  par kuriem, domām daloties, nav pieņemts revīzijas  departamenta lēmums (20.panta trešā daļa). Revīzijas departamenta direktors, kurš piedalījies revīzijas ziņojuma izskatīšanā iepriekš, ir tiesīgs piedalīties padomes sēdē, taču nepiedalās balsošanā;

10) apstiprina Valsts kontroles budžeta pieprasījumu;

11) apstiprina Valsts kontroles struktūru, darbinieku štatu sarakstu, amatu kvalifikācijas prasības un darba samaksas sistēmu;

12) nosaka Valsts kontroles kancelejā ietilpstošās struktūrvienības un to pakļautību.”


 

15.pants.  Revīzijas departamenta sastāvā ietilpst revīzijas departamenta direktors, revīzijas departamenta kolēģija un revīzijas sektori.

7. 15.pantā izslēgt vārdus “revīzijas departamenta kolēģija.”

 

 

 

 

7. Izslēgt 15.pantā vārdus “revīzijas departamenta kolēģija”.

16.pants. (1) Revīzijas departamenta direktoru no Valsts kontroles padomes locekļu vidus ieceļ amatā valsts kontrolieris.

(2)  Revīzijas departamenta direktora prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda šā revīzijas departamenta kolēģijas loceklis, kuru uz visu viņa pilnvaru laiku norīkojis valsts kontrolieris. Ja arī šis kolēģijas loceklis ir prombūtnē, revīzijas departamenta direktora pienākumus pilda šā revīzijas departamenta kolēģijas loceklis ar ilgāko pilnvaru stāžu.

8. Izteikt 16.panta otro daļu  šādā redakcijā:

“(2) Revīzijas departamenta direktora prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda cita revīzijas departamenta direktors vai šā revīzijas departamenta sektora vadītājs, kuru uz šo laiku ir pilnvarojis valsts kontrolieris.”

 

 

 

 

8. Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Revīzijas departamenta direktora prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda cita revīzijas departamenta direktors vai šā paša revīzijas departamenta sektora vadītājs, kuru uz šo laiku pilnvarojis valsts kontrolieris.”

 


 

17.pants. Revīzijas departamenta direktors:

1) vada revīzijas departamenta darbu un atbild par to;

2) pārrauga kolēģijas locekļu un sektoru darbu;

3) apstiprina revīzijas uzdevumu un revīzijas darba plānu.

 

9. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

“Revīzijas  departamenta direktors:

1) vada departamenta darbu un nosaka tā darbības stratēģiju revīziju veikšanai;

2) organizē departamenta personāla resursus  tā, lai nodrošinātu darbu izpildi saskaņā ar apstiprināto Valsts kontroles revīziju gada plānu un Valsts kontrolē noteiktajiem revīzijas standartiem un metodoloģiju;

3) apstiprina katras revīzijas plānu, kā  arī iepriekš neplānoto darba uzdevumu plānu;

4) pārbauda revīziju rezultātus, tajā skaitā revīziju ziņojumus un atzinumus, apstiprina tos un nosūta revidējamai vienībai;

5) pārrauga sektoru darbu;

6) veic citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu.”

 

 

 

9. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

“17.pants. Revīzijas departamenta direktors:

1) vada departamenta darbu un nosaka tā darbības stratēģiju revīziju veikšanai;

2) organizē departamenta personāla resursus  tā, lai nodrošinātu darbu izpildi saskaņā ar apstiprināto Valsts kontroles revīziju gada plānu un Valsts kontrolē noteiktajiem revīzijas standartiem un metodoloģiju;

3) apstiprina katras revīzijas plānu, kā  arī iepriekš neparedzēto darba uzdevumu plānu;

4) pārbauda revīziju rezultātus, arī revīziju ziņojumus un atzinumus, apstiprina tos un nosūta revidējamai vienībai;

5) pārrauga sektoru darbu;

6) veic citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu.”

18.pants. (1) Revīzijas departaments ir sadalīts sektoros.

(2) Sektora sastāvā ietilpst sektora vadītājs un Valsts kontroles revidenti.

(3) Sektora vadītāju no attiecīgā revīzijas departamenta kolēģijas locekļu vidus ieceļ amatā valsts kontrolieris.

 

10. Izteikt 18.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Revīzijas departamenta sektora vadītāju pēc revīzijas departamenta direktora ieteikuma, ievērojot atestācijas komisijas atzinumu, ieceļ amatā valsts  kontrolieris.”

 

 

 

10. Izteikt 18.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Revīzijas departamenta sektora vadītāju pēc revīzijas departamenta direktora ieteikuma, ievērojot atestācijas komisijas atzinumu, ieceļ amatā valsts kontrolieris.”

19.pants. Sektora vadītājs:

1) vada sektora darbu un atbild par to;

2) pārrauga Valsts kontroles revidentu darbu;

3) izskata revīzijas darba plānu un Valsts kontroles revidentu ziņojumu;

4) pieņem lēmumu par Valsts kontroles revidentu ziņojuma nosūtīšanu revidējamai vienībai.

 

11. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

“Revīzijas departamenta sektora vadītājs:

1) vada sektora darbu un nodrošina sektora revīziju kopējo stratēģiju atbilstīgi Valsts kontrolē noteiktajiem revīzijas standartiem un metodoloģijai;

2) pārbauda  un apstiprina katru revīzijas plānu un tā atbilstību  kārtējā gada revīziju  plānam;

3) pārstāv Valsts kontroli sarunās ar revidējamo vienību sektora  veiktās revīzijas  sakarā;

4) pārrauga revīzijas  pierādījumu iegūšanas procesu, bet nepieciešamības  gadījumā arī  iesaistās revīzijā;

5) pārbauda un apstiprina revīzijas ziņojuma projektus  pirms to nosūtīšanas revidējamai vienībai;

6) veic citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 11.panta (likuma 19.panta) 5.punktā pēc vārdiem  “revidējamai vienībai” ar vārdiem “paskaidrojuma iesniegšanai”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

11. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

“19.pants. Revīzijas departamenta sektora vadītājs:

1) vada sektora darbu un nodrošina sektora revīziju kopējo stratēģiju atbilstoši Valsts kontrolē noteiktajiem revīzijas standartiem un metodoloģijai;

2) pārbauda un apstiprina katru revīzijas plānu un tā atbilstību  kārtējā gada revīziju plānam;

3) pārstāv Valsts kontroli sarunās ar revidējamo vienību sektora  veiktās revīzijas sakarā;

4) pārrauga revīzijas pierādījumu iegūšanas procesu un, ja nepieciešams arī iesaistās revīzijā;

5) pārbauda un apstiprina revīzijas ziņojuma projektus pirms to nosūtīšanas revidējamai vienībai paskaidrojuma sniegšanai;

6) veic citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu.”


 

V nodaļa

Revīzijas departamenta kolēģija

 

12. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“V nodaļa. Revīzijas departamenta kompetence”

 

 

 

12. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“V nodaļa. Revīzijas departamenta kompetence”.

20.pants.  (1) Revīzijas departamenta kolēģijas sastāvā ietilpst attiecīgā revīzijas departamenta direktors un seši revīzijas departamenta kolēģijas locekļi.

(2) Revīzijas departamenta direktors ir attiecīgā revīzijas departamenta kolēģijas priekšsēdētājs.

 

21.pants. Revīzijas departamenta kolēģija:

1) lemj par revīzijas darbu sadali starp sektoriem;

2) izstrādā revīziju gada plāna projektu;

3) izskata revīzijas rezultātus;

4) apstiprina revīzijas atzinumu un nosūta to revidējamai vienībai un, ja nepieciešams, atbildīgajai ministrijai un Finansu ministrijai;

5) gatavo ziņojumu projektus Saeimai un Ministru kabinetam.

13 Izteikt 20. un 21.pantu šādā redakcijā:

“20.pants.

(1) Revīzijas departamenta lēmumu, ar kuru apstiprina revīzijas ziņojumu, pieņem revīzijas departamenta direktors un tā revīzijas departamenta sektora vadītājs, kurš ir atbildīgs  par konkrēto  revīziju.

(2) Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vienbalsīgi.

(3) Ja balsojot domas dalās, jautājums nav izlemts, un to nodod izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Valsts kontroles padomei.

21.pants. Revīzijas departamenta direktors un revīzijas departamenta sektoru vadītāji:

1) lemj par revīzijas darbu sadali starp sektoriem;

2) izstrādā revīziju gada plāna projektu;

3) izskata ziņojumu projektus Saeimai un Ministru kabinetam.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 13.panta trešajā daļā vārdus “jautājums nav izlemts, un to” ar vārdiem “revīzijas ziņojumu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

13. Izteikt 20. un 21.pantu šādā redakcijā:

“20.pants.

(1) Revīzijas departamenta lēmumu, ar kuru apstiprina revīzijas ziņojumu, pieņem revīzijas departamenta direktors un tā revīzijas departamenta sektora vadītājs, kurš ir atbildīgs par konkrēto revīziju.

(2) Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vienbalsīgi.

(3) Ja balsojot domas dalās, revīzijas ziņojumu nodod izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Valsts kontroles padomei.

21.pants. Revīzijas departamenta direktors un revīzijas departamenta sektoru vadītāji :

1) lemj par revīzijas darbu sadali starp sektoriem;

2) izstrādā revīziju gada plāna projektu;

3) izskata Saeimai un Ministru kabinetam iesniedzamo ziņojumu projektus.”

22.pants. (1) Revīzijas departamenta kolēģijas sēdes ir atklātas, ievērojot likuma “Par valsts noslēpumu” un Informācijas atklātības likuma noteikumus.

(2)  Revīzijas departamenta kolēģijas sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās revīzijas departamenta direktors vai viņa pienākumu izpildītājs un ne mazāk kā trīs revīzijas departamenta kolēģijas locekļi. Jautājumus izlemj ar balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir revīzijas departamenta kolēģijas priekšsēdētāja balss.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.12.2004. likumu)

14. Izslēgt 22.pantu.

 

 

 

 

14. Izslēgt 22.pantu.

 

VI nodaļa

Valsts kontroles kanceleja

15. Izslēgt VI nodaļu (23. un 24.pantu).

 

 

 

15. Izslēgt VI nodaļu (23. un 24.pantu).

23.pants.  (1) Valsts kontroles kancelejas uzdevums ir radīt priekšnoteikumus Valsts kontroles saskaņotai un optimālai darbībai, sekmēt šajā likumā un citos normatīvajos aktos Valsts kontrolei noteikto uzdevumu veikšanu.

(2) Valsts kontroles kancelejā ietilpst struktūrvienības, kas risina iestādes finansu, personāla, lietvedības, starptautisko sakaru, juridiskos, informācijas un saimnieciskos jautājumus.

 

 

 

 

 

24.pants.  Valsts kontroles kancelejas darbu vada Valsts kontroles kancelejas pārvaldnieks, kas ir tieši pakļauts valsts kontrolierim.

 

 

 

 

 

 

VII nodaļa

Valsts kontroles amatpersonu iecelšanas, apstiprināšanas un atbrīvošanas kārtība

 

 

 

 

 

25.pants. Valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis, revīzijas departamenta kolēģijas loceklis un Valsts kontroles kancelejas pārvaldnieks ir valsts amatpersonas (turpmāk — Valsts kontroles amatpersonas).

16. Aizstāt 25.pantā vārdus “revīzijas departamenta kolēģijas  loceklis  un  Valsts  kontroles  kancelejas  pārvaldnieks” ar vārdiem “revīzijas departamenta sektora vadītājs”.

 

 

 

16. Aizstāt 25.pantā vārdus “revīzijas departamenta kolēģijas loceklis un Valsts kontroles kancelejas pārvaldnieks” ar vārdiem “revīzijas departamenta sektora vadītājs”.


 

27.pants.  (1) Valsts kontroles padomes locekļus un revīzijas departamentu kolēģiju locekļus pēc valsts kontroliera ieteikuma apstiprina Saeima uz četriem gadiem.

(2) Valsts kontroles padomes locekļus un revīzijas departamentu kolēģiju locekļus var apstiprināt amatā atkārtoti, bet ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.12.2004. likumu)

17. Izteikt 27.pantu  šādā  redakcijā:

“(1) Valsts  kontroles  padomes  locekļus pēc valsts kontroliera ieteikuma  apstiprina Saeima uz četriem gadiem.

(2) Valsts  kontroles  padomes  locekļus  var  apstiprināt  amatā  atkārtoti, bet  ne vairāk    divus  termiņus  pēc  kārtas.”

 

 

 

17. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

“27.pants. (1) Valsts kontroles padomes locekļus pēc valsts kontroliera ieteikuma apstiprina Saeima uz četriem gadiem.

(2) Valsts kontroles padomes locekļus var apstiprināt amatā atkārtoti, bet ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.”

 

18. Papildināt ar jaunu 27.1pantu šādā redakcijā:

“27.1pants. (1) Valsts kontroles revīzijas departamenta direktoru ieceļ amatā valsts kontrolieris uz četriem  gadiem.

(2) Valsts kontroles revīzijas departamenta direktoru  var iecelt amatā  atkārtoti, bet ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

(3) Revīzijas departamentu sektoru vadītājus amatā ieceļ valsts kontrolieris bez pilnvaru termiņa ierobežojuma, ievērojot atestācijas komisijas atzinumu.”

9.

 

 

 

10.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 18.panta ievaddaļā vārdu “jaunu”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 18.panta (likuma 27.¹.panta) pirmo un otro daļu izteikt šādā red akcijā:

“(1) Valsts kontroles padomes locekli pēc apstiprināšanas Saeimā valsts kontrolieris ieceļ valsts kontroles revīzijas departamenta direktora amatā uz četriem gadiem.

(2) Ja valsts kontroles padomes loceklis Saeimā apstiprināts amatā atkārtoti, tad valsts kontrolieris ieceļ Valsts kontroles padomes locekli valsts kontroles revīzijas departamenta direktora amatā atkārtoti, bet ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.”

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

18. Papildināt likumu ar 27.1pantu šādā redakcijā:

“27.1pants. (1) Valsts kontroles padomes locekli pēc apstiprināšanas Saeimā valsts kontrolieris ieceļ valsts kontroles revīzijas departamenta direktora amatā uz četriem gadiem.

(2) Ja valsts kontroles padomes locekli Saeima apstiprinājusi amatā atkārtoti, valsts kontrolieris ieceļ attiecīgo Valsts kontroles padomes locekli valsts kontroles revīzijas departamenta direktora amatā atkārtoti, bet ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

(3) Revīzijas departamentu sektoru vadītājus amatā ieceļ valsts kontrolieris bez pilnvaru termiņa ierobežojuma, ievērojot atestācijas komisijas atzinumu.”

28.pants. Valsts kontrole uz Valsts kontroles kancelejas pārvaldnieka amatu izsludina konkursu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

19. Izslēgt 28.pantu.

 

 

 

 

19. Izslēgt 28.pantu.

 

29.pants. (1) Valsts kontrolieri pirms šā likuma 26.panta pirmajā daļā noteiktā termiņa, kā arī Valsts kontroles padomes locekli un revīzijas departamenta kolēģijas locekli pirms šā likuma 27.panta pirmajā daļā noteiktā termiņa no amata atbrīvo Saeima vienīgi uz tiesas sprieduma pamata.

(2) Valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis un revīzijas departamenta kolēģijas loceklis var iesniegt Saeimai iesniegumu par atkāpšanos no amata.

20. Izteikt  29.pantu  šādā  redakcijā:

“(1) Valsts  kontrolieri  pirms  šā  likuma  26.panta  pirmajā  daļā  noteiktā  termiņa, kā arī Valsts kontroles padomes locekļi pirms šā likuma 27.panta pirmajā daļā noteiktā termiņa  no amata  atbrīvo  Saeima  vienīgi  uz  tiesas  sprieduma  pamata krimināllietā.

(2) Valsts  kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis  var  iesniegt  Saeimai  iesniegumu  par  atkāpšanos  no  amata.”

 

 

 

20. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

“29.pants. (1) Valsts kontrolieri pirms šā likuma 26.panta pirmajā daļā noteiktā termiņa, kā arī Valsts kontroles padomes locekļi pirms šā likuma 27.panta pirmajā daļā noteiktā termiņa no amata atbrīvo Saeima vienīgi uz tiesas sprieduma pamata krimināllietā.

(2) Valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis var iesniegt Saeimai iesniegumu par atkāpšanos no amata.”


 

 

21. Papildināt ar jaunu 29.1 pantu  šādā redakcijā:

“29.1pants.  Valsts kontroles revīzijas departamenta sektora  vadītāju  no  amata  atbrīvo, ja  valsts  kontrolieris  konstatē  faktu, ka nav ievērots  kāds  no  šā likuma 30.panta  otrās  daļas  ierobežojumiem,  vai  sakarā  ar  atestācijas  komisijas  atzinumu  par  viņa  neatbilstību  ieņemamajam  amatam.”

11.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 21.panta ievaddaļā vārdu “jaunu”.

Atbalstīts

21. Papildināt likumu ar 29.1 pantu šādā redakcijā:

“29.1pants. Valsts kontroles revīzijas departamenta sektora vadītāju no amata atbrīvo, ja valsts kontrolieris konstatē faktu, ka nav ievērots kāds no šā likuma 30.panta otrās daļas ierobežojumiem, vai sakarā ar atestācijas komisijas atzinumu par viņa neatbilstību ieņemajam amatam.”

30.pants. (1)  Par Valsts kontroliera, Valsts kontroles padomes locekļa, revīzijas departamenta kolēģijas locekļa un Valsts kontroles kancelejas pārvaldnieka amata kandidātu var būt persona, kura:

1) ir Latvijas pilsonis;

2) brīvi pārvalda valsts valodu;

3) ir ieguvusi augstāko izglītību un kuras profesionālā kvalifikācija un pēdējo piecu gadu darba pieredze ir atbilstoša Valsts kontroles uzdevumu veikšanai;

4) pārvalda vismaz divas svešvalodas.

(2) Par Valsts kontroliera, Valsts kontroles padomes locekļa, revīzijas departamenta kolēģijas locekļa un Valsts kontroles kancelejas pārvaldnieka amata kandidātu nevar būt persona, kura:

1) sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;

2) pēdējo triju gadu laikā bijusi Ministru kabineta loceklis;

3) pēdējo triju gadu laikā bijusi vēlētos amatos politiskajās organizācijās (partijās);

4) sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);

5) agrāk izdarījusi tīšu noziedzīgu nodarījumu, bet no soda izciešanas atbrīvota sakarā ar noilgumu, amnestiju vai apžēlošanu;

6) ir vai ir bijusi PSRS vai Latvijas PSR vai ārvalsts valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks, minēto institūciju aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs;

7) ir vai ir bijusi ar Latvijas Republikas likumiem, Augstākās padomes lēmumiem vai tiesas nolēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieks (biedrs) pēc šo organizāciju aizliegšanas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.12.2004. likumu)

 

22. 30.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā  vārdus “kolēģijas locekļa” ar vārdiem “revīzijas departamenta sektora vadītāja”;

 

pirmajā un otrajā daļā izslēgt vārdus “un Valsts kontroles kancelejas  pārvaldnieka”;

 

izslēgt pirmās daļas 4.punktu.

 

12.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 22.panta pirmajā daļā (likuma 30.pantā) vārdus “revīzijas departamenta”.

 

 

Atbalstīts

22. 30.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus “kolēģijas locekļa” ar vārdiem “sektora vadītāja”;

 

izslēgt pirmajā un otrajā daļā vārdus “un Valsts kontroles kancelejas  pārvaldnieka”;

 

izslēgt pirmās daļas 4.punktu.

 

31.pants.  Valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis, revīzijas departamenta kolēģijas loceklis un Valsts kontroles kancelejas pārvaldnieks uz amata pildīšanas laiku pārtrauc darbību politiskajās organizācijās (partijās).

23. 31.pantā:

vārdus “kolēģijas loceklis” aizstāt ar vārdiem “revīzijas departamenta sektora vadītājs”;

 

izslēgt vārdus “un Valsts kontroles kancelejas pārvaldnieks.”

 

 

 

23. 31.pantā:

aizstāt vārdus “kolēģijas loceklis” ar vārdiem “sektora vadītājs”;

 

izslēgt vārdus “un Valsts kontroles kancelejas pārvaldnieks ”.

32.pants. Valsts kontroles darbinieki ir Valsts kontroles revidenti un Valsts kontroles kancelejas darbinieki.

 

24. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

“Valsts kontroles darbinieki ir Valsts kontroles revidenti un personāls, kurš nodrošina Valsts kontroles organizatorisko, finansiālo un saimniecisko darbību.”

 

 

 

24. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

“32.pants. Valsts kontroles darbinieki ir Valsts kontroles revidenti un personāls, kurš nodrošina Valsts kontroles organizatorisko, finansiālo un saimniecisko darbību.”

37.pants. Valsts kontrole uz vakantiem darbinieku amatiem izsludina atklātu konkursu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vērtē kandidātu atbilstību Valsts kontroles apstiprinātajām attiecīgā amata kvalifikācijas prasībām.

25. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

“Valsts kontroles darbiniekus darbā pieņem un no darba atbrīvo valsts kontrolieris atbilstīgi darba likuma normu prasībām.”

 

 

 

25. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

“37.pants. Valsts kontroles darbiniekus darbā pieņem un no darba atbrīvo valsts kontrolieris atbilstoši Darba likuma prasībām.”

43.pants.  (1) Valsts kontroles amatpersona un darbinieks saņem pabalstu mēnešalgas apmērā sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi.

(2) Valsts kontroles amatpersonas un darbinieka nāves gadījumā viņa ģimene saņem vienreizēju pabalstu mēnešalgas apmērā.

(3) Ja Valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis, revīzijas departamenta kolēģijas loceklis vai Valsts kontroles revidents gājis bojā, pildot amata pienākumus, viņš tiek apbedīts par valsts līdzekļiem un viņa ģimene saņem vienreizēju pabalstu 24 mēnešalgu apmērā.

26. 43.panta trešajā daļā vārdus “Kolēģijas loceklis” aizstāt ar vārdiem “sektora vadītājs”.

 

 

 

 

26. Aizstāt 43.panta trešajā daļā vārdus “kolēģijas loceklis” ar vārdiem “sektora vadītājs”.

 

43.1 pants. Valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis un revīzijas departamenta kolēģijas loceklis, atstājot amatu pēc pilnvaru termiņa izbeigšanās, saņem vienreizēju pabalstu triju vidējo mēnešalgu apmērā.

(09.12.2004. likuma redakcijā)

27. Izteikt 43.1 pantu šādā redakcijā:

“Valsts kontrolieris un Valsts kontroles padomes  loceklis, atstājot amatu pēc  pilnvaru termiņa izbeigšanās, saņem vienreizēju pabalstu triju  vidējo mēnešalgu apmērā.”

 

 

 

 

27. Izteikt 43.1 pantu šādā redakcijā:

“43.¹ pants. Valsts kontrolieris un Valsts kontroles padomes loceklis, atstājot amatu pēc pilnvaru termiņa izbeigšanās, saņem vienreizēju pabalstu triju vidējo mēnešalgu apmērā.”

 


 

44.pants. (1) Valsts kontrole tiek finansēta no valsts budžeta.

(2) Valsts kontroles budžeta pieprasījums līdz budžeta likuma projekta iesniegšanai Ministru kabinetā bez pieprasījuma iesniedzēja piekrišanas nav grozāms.

 

 

13.

Publisko izdevumu un revīzijas komisija

Izteikt 44.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts kontroles budžeta pieprasījums līdz budžeta likuma projekta iesniegšanai Saeimā bez pieprasījuma iesniedzēja piekrišanas nav grozāms”.

Neatbalstīts

 

47.pants.  (1) Valsts kontrole veic likumības un lietderības revīzijas.

(2) Valsts kontrole, veicot likumības revīziju, pārbauda un novērtē revidējamās vienības darījumu un finansu pārskatu atbilstību normatīvajiem aktiem. Likumības revīzija ietver sevī finansu revīziju, finansu pārskatu atestācijas revīziju un finansiālās atbilstības pārbaudi.

(3) Valsts kontrole, veicot lietderības revīziju, pārbauda un novērtē revidējamās vienības darbības ekonomiskumu, efektivitāti, lietderību un atbilstību plānotajam rezultātam.

28. Izslēgt 47.pantu.

 

 

 

 

 

28. Izslēgt 47.pantu.


 

49.pants. (1) Valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis, revīzijas departamenta kolēģijas loceklis un valsts kontroliera pilnvaroti darbinieki, ja tas nepieciešams Valsts kontroles uzdevuma veikšanai, var netraucēti apmeklēt iestādes un uzņēmumus (komercsabiedrības) neatkarīgi no to pakļautības un īpašuma piederības un pieprasīt visu nepieciešamo informāciju.

(2) Valsts kontroles pilnvarotām amatpersonām un darbiniekiem ir tiesības revidējamā vienībā piekļūt informācijai, ko Valsts kontrole uzskata par nepieciešamu revīzijas veikšanai.

29. 49.panta pirmajā daļā vārdus “kolēģijas loceklis” aizstāt ar vārdiem “sektora vadītājs”.

 

 

 

 

29. Aizstāt 49.panta pirmajā daļā vārdus “kolēģijas loceklis” ar vārdiem “sektora vadītājs”.

53.pants. Pamatojoties uz revīzijā iegūtajiem revīzijas pierādījumiem un pārbaudītajiem dokumentiem, tiek sagatavots Valsts kontroles revidentu ziņojums, kuru nosūta revidējamai vienībai.

 

30. Izteikt 53.pantu šādā redakcijā:

“Pamatojoties uz revīzijā iegūtajiem faktiem un pārbaudītajiem dokumentiem, tiek sagatavots Valsts kontroles revīzijas ziņojums, kuru nosūta revidējamai vienībai, nosakot termiņus paskaidrojumu iesniegšanai.”

14.

 

 

 

 

 

 

15.

Publisko izdevumu un revīzijas komisija

Aizstāt likumprojekta 30.pantā vārdus “revīzijas ziņojums” ar vārdiem “revīzijas ziņojuma projekts”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 30.pantā (likuma 53.pantā) vārdu “ziņojums” ar vārdiem “ziņojuma projekts”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

30. Izteikt 53., 54., 55., 56., un 57.pantu šādā redakcijā:

“53.pants. Pamatojoties uz revīzijā konstatējamiem faktiem un pārbaudītajiem dokumentiem, tiek sagatavots Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projekts, kuru nosūta revidējamai vienībai, nosakot termiņus paskaidrojumu iesniegšanai.

 

 

54.pants. Pamatojoties uz Valsts kontroles revidentu ziņojumu un tam pievienoto revidējamās vienības rakstveida paskaidrojumu, tiek sagatavots revīzijas atzinuma projekts.

 

31. Izteikt 54.pantu šādā redakcijā:

“(1) Pamatojoties uz Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projektu un tam pievienoto revidējamās vienības rakstveida paskaidrojumu, tiek sagatavots revīzijas ziņojums, bet gadījumos, ja tiek veikta revīzija par gada pārskata sastādīšanas pareizību  atbilstīgi  šā likuma 3.panta  pirmā un  otrā  punkta prasībām, - arī atzinums.

(2) Ja  revīzija  par  gada  pārskata  sastādīšanas  pareizību  tiek  veikta  revidējamā  vienībā, kas  nav  uzskaitīta  šā  likuma 3.panta  pirmajā  un otrajā  punktā,  Valsts  kontrole  lemj  par  atzinuma  nepieciešamību.”

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 31.panta pirmajā daļā vārdus “atbilstīgi šā likuma 3.panta pirmā un otrā punkta prasībām” ar vārdiem “saskaņā ar šā likuma 3.panta 1. un 2.punktā  noteiktajiem Valsts kontroles uzdevumiem”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 31.panta otrajā daļā vārdus “revidējamā vienībā, kas nav uzskaitīta šā likuma 3.panta pirmajā un otrajā punktā” ar vārdiem “papildus šā likuma 3.panta 1. un 2. punktā paredzētajiem gadījumiem”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

54.pants. (1) Pamatojoties uz Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projektu un tam pievienoto revidējamās vienības rakstveida paskaidrojumu, tiek sagatavots revīzijas ziņojums, bet gadījumos, ja tiek veikta revīzija par gada pārskata sastādīšanas pareizību saskaņā ar šā likuma 3.panta 1. un 2.punktā noteiktajiem Valsts kontroles uzdevumiem, - arī atzinums.

(2) Ja revīzija par gada pārskata sastādīšanas pareizību tiek veikta papildus šā likuma 3.panta 1. un 2. punktā paredzētajiem gadījumiem, Valsts kontrole lemj par atzinuma nepieciešamību.


 

55.pants.  (1) Revīziju slēdz, pieņemot revīzijas departamenta kolēģijas lēmumu par revīzijas atzinuma apstiprināšanu.

(2) Revīzijas departamenta kolēģijas lēmums stājas spēkā pēc 30 dienām no tā pieņemšanas dienas, ja revidējamā vienība nav šo lēmumu pārsūdzējusi Valsts kontroles padomei.

(3) Valsts kontroles padomes lēmums par revidējamās vienības motivēto prasību (64.pants) stājas spēkā pēc 30 dienām no tā pieņemšanas dienas, ja revidējamā vienība nav šo lēmumu pārsūdzējusi Augstākās tiesas Senātā (65.pants).

 

32. Izteikt 55.pantu šādā redakcijā:

“(1) Revīziju slēdz, pieņemot revīzijas departamenta lēmumu par revīzijas ziņojuma apstiprināšanu, un to nosūta revidējamai vienībai. Lēmums stājas spēkā pēc 15 dienām no tā pieņemšanas dienas, ja tas nav pārsūdzēts Valsts kontroles padomē.

(2) Ja ar revīzijas ziņojumu tieši tiek aizskartas kādas personas vai revidējamās vienības tiesības un tiesiskās intereses, šīm personām ir tiesības to pārsūdzēt Valsts kontroles padomei 15 dienu laikā no revīzijas ziņojuma pieņemšanas.

(3) Valsts kontroles padomes lēmums par personas vai revidējamās vienības motivēto sūdzību (64.pants) stājas spēkā pēc 30 dienām no tā pieņemšanas dienas, ja revidējamā vienība nav šo lēmumu pārsūdzējusi Augstākās tiesas Senātā (65.pants).”

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 32.panta pirmajā daļā vārdu “pārsūdzēts” ar vārdu “apstrīdēts”.

 

Publisko izdevumu un revīzijas komisija

Izslēgt likumprojekta 1.lasījuma redakcijā 55.panta otro daļu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 32.panta trešajā daļā pēc vārda “ja” ar vārdiem “persona vai”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

55.pants. (1) Revīziju slēdz, pieņemot revīzijas departamenta lēmumu par revīzijas ziņojuma apstiprināšanu. Šo lēmumu nosūta revidējamai vienībai. Lēmums stājas spēkā pēc 15 dienām no tā pieņemšanas dienas, ja tas nav apstrīdēts Valsts kontroles padomē.

(2) Valsts kontroles padomes lēmums par personas vai revidējamās vienības motivēto sūdzību (64.pants) stājas spēkā pēc 30 dienām no tā pieņemšanas dienas, ja persona vai revidējamā vienība nav šo lēmumu pārsūdzējusi Augstākās tiesas Senātā (65.pants).

56.pants.  Valsts kontrolei ir tiesības dot saistošus norādījumus revidējamām vienībām grāmatvedības uzskaites uzlabošanai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un izteikt priekšlikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai.

 

33. Izteikt 56.pantu šādā redakcijā:

“Valsts kontrolei ir tiesības sniegt rekomendācijas revidējamai vienībai atklāto trūkumu novēršanai, kā arī noteikt termiņu,  kādā revidējamā  vienība rakstveidā  ziņo par trūkumu novēršanu.”

 

 

 

56.pants. Valsts kontrolei ir tiesības sniegt rekomendācijas revidējamai vienībai atklāto trūkumu novēršanai, kā arī noteikt termiņu, kādā revidējamā vienība rakstveidā ziņo par trūkumu novēršanu.

57.pants.  (1) Valsts kontrole nosūta revīzijas departamenta kolēģijas lēmumu un revīzijas atzinumu revidējamai vienībai un, ja nepieciešams, — atbildīgajai ministrijai un Finansu ministrijai.

(2) Valsts kontrole nosūta Finansu ministrijai revīzijas departamenta kolēģijas lēmumu un revīzijas atzinumu par Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju vai institūciju piešķirto un valsts budžetā vai pašvaldību budžetos iekļauto līdzekļu izlietojumu.

(3) Revīzijas departamenta kolēģijas lēmumu par valstij nodarītajiem neattaisnotiem zaudējumiem, kas radušies, revidējamai vienībai nepareizi vai nelikumīgi rīkojoties ar valsts budžeta līdzekļiem, to skaitā ar Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju vai institūciju piešķirtajiem līdzekļiem, revidējamā vienība izpilda atbilstoši finansu ministra noteiktajai kārtībai.

34. Izteikt 57.pantu  šādā redakcijā:

“Valsts kontroles  revīzijas ziņojumu, bet gadījumos, ja tiek  veikta revīzija par gada pārskata  sastādīšanas pareizību, - arī atzinumu Valsts kontrole nosūta revidējamai vienībai, nozares atbildīgajam ministram un finanšu  ministram.”

 

21.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 34.pantā vārdus “nozares atbildīgajam ministram” ar vārdiem “attiecīgās nozares ministram”.

 

Atbalstīts

57.pants. Valsts kontroles revīzijas ziņojumu, bet gadījumos, ja tiek veikta revīzija par gada pārskata sastādīšanas pareizību, - arī atzinumu Valsts kontrole nosūta revidējamai vienībai, attiecīgās nozares ministram un finanšu ministram.”

 

 

60.pants.  Valsts kontroles padomes apstiprināto revīziju gada plānu valsts kontrolieris iesniedz zināšanai Saeimā.

 

35. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

“Pēc tam, kad Valsts kontroles padome ir apstiprinājusi revīziju gada plānu, valsts kontrolieris nosūta Saeimai izvērstu ziņojumu par plānotajiem revīzijas  virzieniem, nenosaucot revidējamās vienības.”

 

 

 

31. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

“60.pants. Pēc tam, kad Valsts kontroles padome ir apstiprinājusi revīziju gada plānu, valsts kontrolieris nosūta Saeimai izvērstu ziņojumu par plānotajiem revīzijas virzieniem, nenosaucot revidējamās vienības.”

62.pants.  Revidējamai vienībai ir tiesības pievienot Valsts kontroles revidentu ziņojumam rakstveida paskaidrojumu par šo ziņojumu.

 

36. Izteikt 62.pantu šādā redakcijā:

“Revidējamai vienībai ir tiesības rakstveidā izteikt savu viedokli par revīzijas  ziņojuma  projektu

22.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 36.pantu (likuma 62.pantu) pēc vārdiem “ziņojuma projektu” ar vārdiem “kā arī sniegt paskaidrojumus”.

 

Atbalstīts

32. Izteikt 62.pantu šādā redakcijā:

“62.pants. Revidējamai vienībai ir tiesības  rakstveidā izteikt savu viedokli par revīzijas  ziņojuma projektu, kā arī sniegt paskaidrojumus

63.pants.  Revidējamās vienības pilnvarotiem pārstāvjiem ir tiesības piedalīties revīzijas departamenta kolēģijas sēdē, kurā tiek izskatīts revīzijas atzinuma projekts par šajā revidējamajā vienībā veikto revīziju, un pamatot Valsts kontroles revidentu ziņojumam pievienoto savu paskaidrojumu.

37. Izslēgt 63.pantu.

 

 

 

 

 

 

33. Izslēgt 63.pantu.

 


 

64.pants. (1) Revidējamā vienība 30 dienu laikā no revīzijas slēgšanas dienas ir tiesīga iesniegt Valsts kontroles padomei motivētu prasību pārskatīt revīzijas departamenta kolēģijas lēmumu.

(2) Revidējamās vienības pilnvarotiem pārstāvjiem ir tiesības piedalīties Valsts kontroles padomes sēdē, kurā tiek izskatīta šā panta pirmajā daļā minētā prasība, un sniegt paskaidrojumus, pamatojoties uz tiem revīzijas pierādījumiem, ko revidējamā vienība sniegusi Valsts kontrolei revīzijas veikšanas laikā.

 

38. Izteikt  64.pantu šādā redakcijā:

“(1) Ja ar Valsts kontroles revīzijas departamenta lēmumu tieši tiek aizskartas  kādas  personas vai revidējamās vienības tiesības un tiesiskās intereses, šīm personām ir tiesības 15 dienu  laikā no lēmuma  pieņemšanas dienas to pārsūdzēt Valsts kontroles padomei.

(2) Sūdzības iesniedzējam vai tā pilnvarotiem pārstāvjiem ir tiesības piedalīties Valsts kontroles padomes sēdē, kurā tiek izskatīta šā panta pirmajā daļā minētā prasība, un sniegt paskaidrojumus, pamatojoties uz tiem revīzijas pierādījumiem, ko revidējamā vienība sniegusi Valsts kontrolei revīzijas veikšanas laikā.”

23.

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

26.

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 38.panta pirmajā daļā vārdus “šīm personām” ar vārdiem “personai vai revidējamai vienībai”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 38.panta pirmajā daļā vārdu “pārsūdzēt” ar vārdu “apstrīdēt”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 38.panta otrajā daļā vārdu “prasība” ar vārdu “sūdzība”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 38.panta otrajā daļā vārdus “pamatojoties uz tiem revīzijas pierādījumiem” ar vārdiem “par revīzijā konstatētajiem faktiem un pārbaudītajiem dokumentiem”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

34. Izteikt 64. un 65.pantu šādā redakcijā:

“64.pants. (1) Ja ar Valsts kontroles revīzijas departamenta lēmumu tieši tiek aizskartas kādas personas vai revidējamās vienības tiesības un tiesiskās intereses, personai vai revidējamai vienībai ir tiesības 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas to apstrīdēt Valsts kontroles padomē.

(2) Sūdzības iesniedzējam vai tā pilnvarotiem pārstāvjiem ir tiesības piedalīties Valsts kontroles padomes sēdē, kurā tiek izskatīta šā panta pirmajā daļā minētā sūdzība, un sniegt paskaidrojumus, par revīzijā konstatētajiem faktiem un pārbaudītajiem dokumentiem, ko revidējamā vienība sniegusi Valsts kontrolei revīzijas veikšanas laikā.


 

65.pants.  Revidējamā vienība Valsts kontroles padomes pieņemto lēmumu par šīs revidējamās vienības iesniegto prasību 30 dienu laikā, skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas, var pārsūdzēt Augstākās tiesas Senātā.

 

39. Izteikt 65.pantu šādā redakcijā:

 “Ja Valsts kontroles padome šā likuma 64.panta  kārtībā  iesniegto  sūdzību  ir  noraidījusi, kā  arī  gadījumos, ja  Valsts  kontroles  padome lēmumu pieņēmusi saskaņā ar šā likuma 20.panta trešo daļu, šīm   personām  ir  tiesības pārsūdzēt Valsts kontroles padomes lēmumu Augstākās  tiesas  Senātā  30  dienu  laikā  no lēmuma  pieņemšanas  dienas. Pārsūdzētajā  daļā   lēmuma  spēkā  stāšanās   kārtību  nosaka  Senāta  nolēmums.”

27.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 39.pantā vārdus “šīm personām” ar vārdiem “personai vai revidējamai vienībai”.

 

Atbalstīts

65.pants. Ja Valsts kontroles padome šā likuma 64.panta kārtībā  iesniegto sūdzību ir noraidījusi, kā arī gadījumos, ja Valsts kontroles padome lēmumu pieņēmusi saskaņā ar šā likuma 20.panta trešo daļu, personai vai revidējamai vienībai ir tiesības pārsūdzēt Valsts kontroles padomes lēmumu Augstākās tiesas Senātā 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Pārsūdzētajā daļā lēmuma spēkā stāšanās kārtību nosaka Senāta nolēmums.”


 

Pārejas noteikumi

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par Valsts kontroli” un likums “Valsts kontroles revīzijas reglaments”.

 

2. Valsts kontroles padome apstiprina Valsts kontroles nolikumu.

 

3. Šā likuma 44.panta otrā daļa stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā “Par budžetu un finansu vadību”.

 

4. Šā likuma 50.pants stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Kredītiestāžu likumā.

 

5. Šā likuma 38.pants stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

6. Ar terminiem “kapitālsabiedrība” un “komercsabiedrība” šajā likumā tiek saprasts arī uzņēmums un uzņēmējsabiedrība.

(09.12.2004. likuma redakcijā)

 

7. Ar terminiem “biedrība” un “nodibinājums” šajā likumā tiek saprasta arī sabiedriskā organizācija un sabiedrisko organizāciju apvienība.

(09.12.2004. likuma redakcijā)

40. Papildināt  pārejas  noteikumus  ar 8., 9., 10. un 11.punktu  šādā  redakcijā:

“8.Valsts  kontroles  padomei   viena  mēneša  laikā  apstiprināt  atestācijas  komisijas  nolikumu  un  izveidot  atestācijas  komisiju.

9. Šā  likuma 8.panta 1.daļas 10.punkta  noteikumi  attiecas  uz  Valsts  kontroles revīzijas  departamenta  direktoru un  kolēģijas  locekli,  kura  pilnvaru  termiņš  beigsies  pēc  likuma  spēkā  stāšanās  vai  kurš amatā  tiek  iecelts  pirmo  reizi.

10. Saeimas  apstiprinātie  revīzijas  departamentu kolēģijas locekļi atlikušajā pilnvaru laikā pilda revīzijas departamentu sektoru vadītāju  pienākumus, bet pēc  pilnvaru beigām, lai pretendētu atkārtotai iecelšanai amatā, ir  nepieciešams pozitīvs atestācijas  komisijas  atzinums.

11. Ja Saeimas apstiprinātais revīzijas departamenta kolēģijas  loceklis  pēc  šā  likuma grozījumu stāšanās  spēkā  turpina  darbu Valsts  kontrolē  kā sektora  vadītājs,  tas  nav  uzskatāms  par  amata  atstāšanu  Likuma 43.1 panta  izpratnē.  Šā  likuma   43.1 pantā  paredzēto  pabalstu var  saņemt  revīzijas  departamenta  kolēģijas  loceklis, kurš  pēc likuma  grozījumu  spēkā  stāšanās  atstāj  amatu  un  Valsts  kontrolē  darbu  neturpina  vai  arī  pēc  pilnvaru  termiņa  beigām  atstāj amatu  arī    sektora  vadītājs.”

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt pārejas noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:

“8.Valsts kontroles padome viena mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās apstiprina atestācijas komisijas nolikumu un izveido atestācijas komisiju.”

 
Juridiskais birojs

Izslēgt pārejas noteikumu 9.punktu.

 
 
 
 
Juridiskais birojs

Aizstāt pārejas noteikumu 10.punktā vārdu “pienākumus” ar vārdu “amatus”.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

35. Papildināt pārejas noteikumus ar 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

“8.Valsts kontroles padome viena mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās apstiprina atestācijas komisijas nolikumu un izveido atestācijas komisiju.

9. Saeimas apstiprinātie revīzijas departamentu kolēģijas locekļi atlikušajā pilnvaru laikā pilda revīzijas departamentu sektoru vadītāju amatus, bet pēc pilnvaru beigām, lai pretendētu uz atkārtotu iecelšanu amatā, viņiem ir nepieciešams pozitīvs atestācija komisijas atzinums.

10. Ja Saeimas apstiprinātais revīzijas departamenta kolēģijas loceklis pēc šā likuma grozījumu spēkā stāšanās turpina darbu Valsts kontrolē kā sektora vadītājs, tas nav uzskatāms par amata atstāšanu šā likuma 43.1 panta izpratnē. Šā likuma 43.1 pantā paredzēto pabalstu var saņemt revīzijas departamenta kolēģijas loceklis, kurš pēc likuma grozījumu spēkā stāšanās atstāj amatu un Valsts kontrolē darbu neturpina vai arī pēc pilnvaru termiņa beigām atstāj amatu arī kā sektora vadītājs.”