Likumprojekts grozījumi likumā “Valsts kontroles likums”,

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Valsts kontroles likumā

Izdarīt Valsts kontroles likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr., 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“(1) Valsts kontrole, veicot finanšu un lietderības  revīzijas, kā  arī  pārbaudot  darījuma un darbības  atbilstību normatīvajiem aktiem un plānotajiem rezultātiem, kontrolē:”;

papildināt pirmās daļas  trešo punktu pēc vārda “mantu” ar  vārdiem “vai tās  daļu”;

otro daļu  papildināt ar vārdiem “kā arī sniegt rekomendācijas atklāto nepilnību novēršanai.”.

 

2. 3.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā :

“2) katru gadu sniedz atzinumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu gada pārskatu sastādīšanas pareizību;”;

3.punkta “a” apakšpunktā vārdu “likumības”  aizstāt ar vārdu “finanšu”.

 

3. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“Valsts  kontroles iekšējo darbības  kārtību nosaka Valsts kontroles padomes apstiprināts nolikums.”

 

4.8.pantā:

izteikt  pirmās daļas 9.punktu  šādā  redakcijā:

“9) iesaka Saeimai apstiprināšanai Valsts  kontroles padomes  locekļu amata kandidātus;

papildināt devīto daļu ar  10. un 11.punktu  šādā  redakcijā:

10) ieceļ amatā  Valsts  kontroles  revīzijas  departamentu  direktorus  un revīzijas  departamentu  sektoru  vadītājus;

11) nosaka Valsts kontrolē lietojamos revīzijas  standartus, metodoloģiju un prasības revīziju kvalitātes kontrolei.”

 

5. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā :

“Valsts kontroles padomes sastāvā ietilpst valsts kontrolieris un ne vairāk kā seši revīzijas  departamentu  direktori kā Valsts kontroles padomes locekļi.”

 

6. Izteikt 11.pantu  šādā  redakcijā:

“Valsts kontroles padome:

1) apstiprina nolikumu un citus Valsts kontroles iekšējo darbību reglamentējošos aktus;

2) apstiprina revīziju gada plānu un stratēģiskās attīstības plānu;

3) lemj par revīziju jomu sadali starp revīzijas departamentiem;

4) izlemj Valsts kontroles padomes locekļu un revīzijas departamentu direktoru  ierosinātos jautājumus;

5) pieņem lēmumu par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesai;

6) apstiprina šā likuma 3.panta 1.punktā minēto atzinumu un pieņem lēmumu par tā  iesniegšanu Saeimai, kā  arī iesniedz  Saeimai un  Ministru  kabinetam  šā likuma 3.panta 3.punktā  minētos  ziņojumus;

7) izveido atestācijas   komisiju  un  apstiprina  šīs  komisijas  nolikumu, nosakot tās  kompetenci;

8) pieņem lēmumu sakarā ar sūdzībām, kas iesniegtas par revīzijas departamenta lēmumu, ar kuru apstiprināts revīzijas ziņojums vai atzinums, ja ar to tieši tiek aizskartas kādas personas vai revidējamās vienības tiesības vai tiesiskās intereses;

9) izskata un pieņem lēmumus par  tiem  revīzijas  ziņojumiem,  par kuriem, domām daloties, nav pieņemts revīzijas  departamenta lēmums. (20.panta 3.d.) Revīzijas departamenta  direktors, kurš ir  piedalījies  revīzijas  ziņojuma  izskatīšanā  iepriekš, ir tiesīgs piedalīties padomes  sēdē, taču viņš nepiedalās  balsošanā;

10) apstiprina Valsts kontroles budžeta pieprasījumu;

11) apstiprina Valsts kontroles struktūru, darbinieku štatu sarakstu, amatu kvalifikācijas prasības un darba samaksas sistēmu;

12) nosaka Valsts kontroles kancelejā ietilpstošās struktūrvienības un to pakļautību.”

 

7. 15.pantā izslēgt vārdus “revīzijas departamenta kolēģija.”

 

8. Izteikt 16.panta otro daļu  šādā redakcijā:

“(2) Revīzijas departamenta direktora prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda cita revīzijas departamenta direktors vai šā revīzijas departamenta sektora vadītājs, kuru uz šo laiku ir pilnvarojis valsts kontrolieris.”

 

9. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

“Revīzijas  departamenta direktors:

1) vada departamenta darbu un nosaka tā darbības stratēģiju revīziju veikšanai;

2) organizē departamenta personāla resursus  tā, lai nodrošinātu darbu izpildi saskaņā ar apstiprināto Valsts kontroles revīziju gada plānu un Valsts kontrolē noteiktajiem revīzijas standartiem un metodoloģiju;

3) apstiprina katras revīzijas plānu, kā  arī iepriekš neplānoto darba uzdevumu plānu;

4) pārbauda revīziju rezultātus, tajā skaitā revīziju ziņojumus un atzinumus, apstiprina tos un nosūta revidējamai vienībai;

5) pārrauga sektoru darbu;

6) veic citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu.”

 

10. Izteikt 18.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Revīzijas departamenta sektora vadītāju pēc revīzijas departamenta direktora ieteikuma,  ievērojot atestācijas komisijas  atzinumu, ieceļ amatā valsts  kontrolieris.”

 

11. Izteikt  19.pantu šādā  redakcijā:

“Revīzijas departamenta sektora vadītājs:

1) vada sektora darbu un nodrošina sektora revīziju kopējo stratēģiju atbilstīgi Valsts kontrolē noteiktajiem revīzijas standartiem un metodoloģijai;

2) pārbauda  un apstiprina katru revīzijas plānu un tā atbilstību  kārtējā gada revīziju  plānam;

3) pārstāv Valsts kontroli sarunās ar revidējamo vienību sektora  veiktās revīzijas  sakarā;

4) pārrauga revīzijas  pierādījumu iegūšanas procesu, bet nepieciešamības  gadījumā arī  iesaistās revīzijā;

5) pārbauda un apstiprina revīzijas ziņojuma projektus  pirms to nosūtīšanas  revidējamai vienībai;

6) veic citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu.”

 

12. Izteikt  V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“V nodaļa. Revīzijas  departamenta kompetence”

 

13. Izteikt 20. un 21.pantu šādā redakcijā:

“20.pants.

(1) Revīzijas  departamenta lēmumu, ar kuru apstiprina  revīzijas  ziņojumu, pieņem revīzijas departamenta  direktors  un  tā revīzijas departamenta sektora vadītājs,  kurš ir atbildīgs  par konkrēto  revīziju.

(2) Lēmums ir pieņemts, ja par  to nobalso vienbalsīgi.

(3) Ja balsojot domas dalās, jautājums  nav  izlemts, un to nodod  izskatīšanai un lēmuma  pieņemšanai Valsts kontroles padomei.

21.pants. Revīzijas  departamenta direktors un revīzijas departamenta sektoru vadītāji :

1) lemj par revīzijas darbu sadali starp sektoriem;

2) izstrādā revīziju gada plāna projektu;

3) izskata ziņojumu projektus Saeimai un Ministru kabinetam.”

 

14. Izslēgt 22.pantu.

 

15. Izslēgt VI nodaļu (23. un 24.pantu).

 

16. Aizstāt 25.pantā  vārdus “revīzijas  departamenta kolēģijas  loceklis  un  Valsts  kontroles  kancelejas  pārvaldnieks” ar vārdiem “revīzijas departamenta sektora vadītājs”.

 

17. Izteikt  Likuma  27.pantu  šādā  redakcijā:

“(1) Valsts  kontroles  padomes  locekļus pēc valsts kontroliera ieteikuma  apstiprina Saeima uz četriem gadiem.

(2) Valsts  kontroles  padomes  locekļus  var  apstiprināt  amatā  atkārtoti, bet  ne vairāk    divus  termiņus  pēc  kārtas.”

 

18. Papildināt   ar  jaunu  27.1pantu  šādā  redakcijā :

“27.1pants. (1) Valsts  kontroles revīzijas departamenta  direktoru ieceļ  amatā  valsts  kontrolieris  uz  četriem  gadiem.

(2) Valsts kontroles  revīzijas departamenta direktoru  var iecelt amatā  atkārtoti, bet ne vairāk    divus  termiņus  pēc  kārtas.

(3) Revīzijas  departamentu  sektoru vadītājus  amatā  ieceļ  valsts  kontrolieris  bez  pilnvaru  termiņa  ierobežojuma,  ievērojot  atestācijas  komisijas  atzinumu.”

 

19. Izslēgt 28.pantu.

 

20. Izteikt  29.pantu  šādā  redakcijā:

“(1) Valsts  kontrolieri  pirms  šā  likuma  26.panta  pirmajā  daļā  noteiktā  termiņa, kā arī Valsts kontroles padomes locekļi pirms šā likuma 27.panta pirmajā daļā noteiktā termiņa  no amata  atbrīvo  Saeima  vienīgi  uz  tiesas  sprieduma  pamata krimināllietā.

(2) Valsts  kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis  var  iesniegt  Saeimai  iesniegumu  par  atkāpšanos  no  amata.”

 

21. Papildināt  ar  jaunu 29.1 pantu  šādā  redakcijā:

“29.1pants.  Valsts kontroles revīzijas  departamenta sektora  vadītāju  no  amata  atbrīvo, ja  valsts  kontrolieris  konstatē  faktu, ka nav ievērots  kāds  no  šā likuma 30.panta  otrās  daļas  ierobežojumiem,  vai  sakarā  ar  atestācijas  komisijas  atzinumu  par  viņa  neatbilstību  ieņemamajam  amatam.”

 

22. 30.pantā:

pirmajā  un otrajā daļā  vārdus “kolēģijas locekļa” aizstāt ar vārdiem “revīzijas departamenta sektora vadītāja”;

pirmajā un otrajā daļā izslēgt vārdus “un Valsts kontroles kancelejas  pārvaldnieka”;

izslēgt pirmās daļas 4.punktu.

 

23. 31.pantā:

vārdus “kolēģijas loceklis” aizstāt ar vārdiem “revīzijas departamenta sektora vadītājs”;

izslēgt vārdus “un Valsts kontroles kancelejas pārvaldnieks.”

 

24. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

“Valsts kontroles darbinieki ir Valsts kontroles revidenti un personāls, kurš nodrošina Valsts kontroles organizatorisko, finansiālo un saimniecisko darbību.”

 

25. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

“Valsts kontroles  darbiniekus  darbā  pieņem un no darba  atbrīvo valsts kontrolieris  atbilstīgi  darba likuma normu prasībām.”

 

26. 43.panta trešajā daļā vārdus “Kolēģijas  loceklis” aizstāt ar vārdiem “sektora vadītājs”.

 

27. Izteikt 43.1 pantu šādā redakcijā:

“Valsts kontrolieris un  Valsts kontroles padomes  loceklis, atstājot amatu pēc  pilnvaru termiņa izbeigšanās, saņem vienreizēju pabalstu triju  vidējo mēnešalgu apmērā.”

 

28. Izslēgt 47.pantu.

 

29. 49.panta pirmajā daļā vārdus “kolēģijas loceklis” aizstāt ar vārdiem “sektora vadītājs”

 

30. Izteikt  53.pantu  šādā redakcijā:

“Pamatojoties uz revīzijā iegūtajiem faktiem un pārbaudītajiem dokumentiem, tiek sagatavots Valsts kontroles revīzijas ziņojums, kuru nosūta revidējamai vienībai, nosakot termiņus paskaidrojumu iesniegšanai.”

 

31. Izteikt 54.pantu šādā redakcijā:

“(1) Pamatojoties uz Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projektu un tam pievienoto revidējamās vienības rakstveida paskaidrojumu, tiek sagatavots revīzijas ziņojums, bet gadījumos, ja tiek veikta revīzija par gada pārskata sastādīšanas pareizību  atbilstīgi  šā likuma 3.panta  pirmā un  otrā  punkta prasībām, - arī atzinums.

(2) Ja  revīzija  par  gada  pārskata  sastādīšanas  pareizību  tiek  veikta  revidējamā  vienībā, kas  nav  uzskaitīta  šā  likuma 3.panta  pirmajā  un otrajā  punktā,  Valsts  kontrole  lemj  par  atzinuma  nepieciešamību.”

 

32. Izteikt  55.pantu  šādā  redakcijā:

“(1) Revīziju  slēdz,  pieņemot  revīzijas  departamenta  lēmumu  par  revīzijas ziņojuma apstiprināšanu,  un  to nosūta revidējamai vienībai. Lēmums stājas spēkā  pēc 15 dienām no tā pieņemšanas dienas, ja  tas  nav  pārsūdzēts  Valsts kontroles padomē.

(2) Ja  ar  revīzijas  ziņojumu  tieši  tiek  aizskartas  kādas  personas  vai  revidējamās  vienības  tiesības  un  tiesiskās  intereses,  šīm  personām  ir  tiesības  to  pārsūdzēt  Valsts kontroles padomei  15  dienu  laikā  no  revīzijas  ziņojuma  pieņemšanas.

(3) Valsts kontroles padomes lēmums par personas vai revidējamās vienības motivēto sūdzību (64.pants) stājas spēkā pēc 30 dienām no tā pieņemšanas dienas, ja revidējamā vienība nav šo lēmumu pārsūdzējusi Augstākās tiesas Senātā (65.pants).”

 

33. Izteikt 56.pantu šādā redakcijā:

“Valsts kontrolei ir tiesības sniegt  rekomendācijas revidējamai vienībai atklāto trūkumu novēršanai, kā arī noteikt termiņu,  kādā revidējamā  vienība rakstveidā  ziņo par trūkumu novēršanu.”

 

34. Izteikt 57.pantu  šādā redakcijā:

“Valsts kontroles  revīzijas ziņojumu, bet gadījumos, ja tiek  veikta revīzija par gada pārskata  sastādīšanas pareizību, - arī atzinumu Valsts kontrole nosūta revidējamai vienībai, nozares atbildīgajam ministram un finanšu  ministram.”

 

35. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

“Pēc tam, kad Valsts kontroles padome ir apstiprinājusi revīziju gada plānu, valsts kontrolieris nosūta Saeimai izvērstu ziņojumu par plānotajiem revīzijas  virzieniem, nenosaucot revidējamās vienības.”

 

36. Izteikt 62.pantu šādā redakcijā:

“Revidējamai vienībai ir  tiesības  rakstveidā izteikt savu viedokli par revīzijas  ziņojuma  projektu.”

 

37. Izslēgt 63.pantu.

 

38. Izteikt  64.pantu šādā redakcijā:

“(1) Ja ar Valsts kontroles revīzijas  departamenta lēmumu tieši tiek aizskartas  kādas  personas vai revidējamās vienības tiesības un tiesiskās intereses, šīm personām ir tiesības 15 dienu  laikā no lēmuma  pieņemšanas dienas to pārsūdzēt Valsts kontroles padomei.

(2) Sūdzības iesniedzējam vai    pilnvarotiem pārstāvjiem ir tiesības piedalīties Valsts kontroles padomes sēdē, kurā tiek izskatīta šā panta pirmajā daļā minētā prasība, un sniegt paskaidrojumus, pamatojoties uz tiem revīzijas pierādījumiem, ko revidējamā vienība sniegusi Valsts kontrolei revīzijas veikšanas laikā.”

 

39. Izteikt 65.pantu  šādā  redakcijā:

 “Ja Valsts  kontroles  padome šā likuma 64.panta  kārtībā  iesniegto  sūdzību  ir  noraidījusi, kā  arī  gadījumos, ja  Valsts  kontroles  padome lēmumu pieņēmusi saskaņā ar šā likuma 20.panta trešo daļu, šīm   personām  ir  tiesības pārsūdzēt Valsts kontroles padomes lēmumu Augstākās  tiesas  Senātā  30  dienu  laikā  no lēmu ma  pieņemšanas  dienas. Pārsūdzētajā  daļā   lēmuma  spēkā  stāšanās   kārtību  nosaka  Senāta  nolēmums.”

 

40. Papildināt  pārejas  noteikumus  ar 8., 9., 10. un 11.punktu  šādā  redakcijā:

“8.Valsts  kontroles  padomei   viena  mēneša  laikā  apstiprināt  atestācijas  komisijas  nolikumu  un  izveidot  atestācijas  komisiju.

9. Šā  likuma 8.panta 1.daļas 10.punkta  noteikumi  attiecas  uz  Valsts  kontroles revīzijas  departamenta  direktoru un  kolēģijas  locekli,  kura  pilnvaru  termiņš  beigsies  pēc  likuma  spēkā  stāšanās  vai  kurš amatā  tiek  iecelts  pirmo  reizi.

10. Saeimas  apstiprinātie  revīzijas  departamentu kolēģijas locekļi atlikušajā pilnvaru laikā pilda revīzijas departamentu sektoru vadītāju  pienākumus, bet pēc  pilnvaru beigām, lai pretendētu atkārtotai iecelšanai amatā, ir  nepieciešams pozitīvs atestācijas  komisijas  atzinums.

11. Ja Saeimas apstiprinātais revīzijas departamenta kolēģijas  loceklis  pēc  šā  likuma grozījumu stāšanās  spēkā  turpina  darbu Valsts  kontrolē  kā sektora  vadītājs,  tas  nav  uzskatāms  par  amata  atstāšanu  Likuma 43.1 panta  izpratnē.  Šā  likuma   43.1 pantā  paredzēto  pabalstu var  saņemt  revīzijas  departamenta  kolēģijas  loceklis, kurš  pēc likuma  grozījumu  spēkā  stāšanās  atstāj  amatu  un  Valsts  kontrolē  darbu  neturpina  vai  arī  pēc  pilnvaru  termiņa  beigām  atstāj amatu  arī    sektora  vadītājs.”

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Valsts kontroles likumā”

Anotācija

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

Spēkā esošais Valsts kontroles likums pilnā mērā nenodrošina efektīvu rīcību, lai noskaidrotu, vai rīcība ar valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem ir tiesiska, ekonomiski pamatota un lietderīga.

Nozīmīgākie ieteikumi izstrādāti ar mērķi veicināt Valsts kontroles struktūras uzlabošanu, galvenokārt samazinot kolēģijas sistēmas lomu, kas patlaban ietekmē visus Valsts kontroles darba aspektus, skaidrāk definējot vadošo darbinieku pienākumus un atbildību, kā arī papildinot likumu, ievērojot labāko starptautisko revīzijas praksi.

Revīzijas ziņojuma izskatīšana departamenta kolēģijas sēdē, kur lielākā daļa kolēģijas locekļu ir vāji informēti par revīzijas  materiāliem, nesekmē ziņojumu un pieņemto lēmumu kvalitāti. Nepamatoti ilgs ir laiks no revīzijas uzsākšanas līdz ziņojuma un lēmuma spēkā stāšanās dienai. Likuma normas, kuras regulē pieņemto lēmumu pārsūdzēšanu, neatbilst Administratīvā procesa likuma normām.

Saskaņā ar patlaban spēkā esošā Valsts kontroles likuma 20. un 27.panta prasībām Saeima amatā  apstiprina ne tikai sešus Valsts kontroles padomes  locekļus, bet arī trīsdesmit sešus revīzijas departamentu kolēģijas locekļus.  Tas neveicina kolēģijas locekļu politisko neitralitāti.

Publiskotā sabiedriskās domas izpēte liecina, ka sabiedrības uzticība Valsts kontrolei pēdējā laikā ir mazinājusies.

Ir nepieciešams veikt reorganizāciju Valsts kontroles struktūrā, lai nodrošinātu revīziju kvalitāti un savlaicīgumu.

Likumprojektā ir paredzēts, ka revīzijas departamenta kolēģijas turpmāk nebūs, bet revīzijas departamenta direktora, viņš arī padomes loceklis, pakļautībā būs trīs līdz četri sektori.  Revīzijas departamentu sektoru vadītāji un sektoros strādājošie darbinieki (revidenti) nodrošinās revīziju veikšanu. Tie Saeimas apstiprinātie kolēģiju locekļi, kuri savu pilnvaru atlikušajā termiņā vēlēsies turpināt darbu Valsts kontrolē, saskaņā ar Pārejas noteikumu 10.punktu pildīs revīzijas departamentu sektoru vadītāju pienākumus. Līdz ar to viņi būs valsts amatpersonas, bet valsts amatpersona nebūs Valsts kontroles kancelejas pārvaldnieks. Šīs amatpersonas pienākumi un tiesības neatbilst likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ceturtā panta otrajai daļai.

Saglabājot kolēģijas sistēmu padomes ietvaros, ieteiktās izmaiņas atbilst konstitucionālajai prasībai saglabāt Valsts kontroli kā koleģiālu iestādi, piešķirot valsts kontrolierim tiesības noteikt Valsts kontrolē lietojamos revīzijas standartus un metodoloģiju, kā arī iecelt amatā revīzijas departamentu sektoru vadītājus. Koleģialitāte lēmumu pieņemšanā tiks saglabāta arī revīzijas departamentos, tikai mazākā apjomā. Ieteiktās izmaiņas paredz, ka turpmāk tikai konkrētā revīzijā tieši iesaistītās personas pieņems lēmumu par revīzijas ziņojuma apstiprināšanu, padarot revīziju veikšanu efektīvāku un mazāk laikietilpīgu.

Pēc esošās kolēģijas sistēmas pārveides tiks panākta augstāka individuālās atbildības pakāpe par konkrēto darbu. Likumā ieteiktās izmaiņas ietver pantus, kas nosaka valsts kontroliera, revīzijas departamentu direktoru un revīzijas departamenta sektoru vadītāju pienākumus un atbildību.

Ir pieņemts un stājies spēkā Administratīvā procesa likums, kā arī ir izveidojusies noteikta tiesu prakse lietās, kuras skatītas sakarā ar revidējamo vienību sūdzībām tiesā par Valsts kontroles koleģiālajiem lēmumiem.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu administratīvais akts ir uz āru vērsts tiesību akts, ko iestāde izdod publisko tiesību jomā attiecībā uz individuāli noteiktu personu vai personām, nodibinot, grozot, konstatējot vai izbeidzot konkrētas tiesiskas attiecības vai konstatējot situāciju. No teiktā jāsecina, ka Valsts kontroles pieņemtie koleģiālie  lēmumi tādi nav, jo tie noder kā informācijas avots citu procesu ierosināšanai.

Šāds viedoklis atbilst arī  Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta, tātad tiesu sistēmas augstākās institūcijas šīs kategorijas lietās, atziņai, ka  ne Valsts kontroles padomes, ne Valsts kontroles revīzijas departamenta kolēģijas lēmums nav uzskatāms par administratīvo aktu. Senāts uzskata, ka tiesas kontrole ir  jānodrošina tikai tad, kad ar lēmumu tieši ir aizskartas attiecīgā tiesību  subjekta vai, izņēmuma gadījumā, arī revidējamās vienības tiesības un tiesiskās intereses.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, projektā ir paredzēti grozījumi Likuma 11.p., 20.p., 55.p., 64.p., 65.p. un  dažos citos korespondējošos  pantos. Grozījumi paredz, ka pārsūdzama ir tikai tā pieņemtā lēmuma daļa, kas tieši aizskar attiecīgā tiesību subjekta, tajā skaitā revidējamās vienības tiesības un tiesiskās intereses.

Attiecībā uz Valsts kontroles veicamo darbu pēc izmaiņām jāuzsver revīziju veidi, kas nākotnē būs lielākā Valsts kontroles veicamā darba daļa - finanšu revīzijas, pēc kurām tiks sniegts neatkarīgs atzinums par attiecīgo ministriju un citu valsts iestāžu gada pārskatu sastādīšanas pareizību, un lietderības revīzijas, kurās pārbaudīs publiskā sektora programmu īstenošanas rezultātus. Jānorāda, ka pēc izmaiņām daļa no veicamajām revīzijām tiks vērsta tikai uz darījumu un darbības atbilstības normatīvajiem aktiem pārbaudi, lai gan, iestādei attīstoties, šo revīziju nozīme mazināsies.

Viena no ieteiktajām būtiskajām izmaiņām ir atcelt prasību sniegt atzinumus par pašvaldību gada pārskatu sastādīšanas pareizību. Valsts kontrolei nekad nav bijis pietiekams resursu apjoms un arī nākotnē tas nav paredzams tik liela skaita (500+) revīziju veikšanai atbilstoši starptautiskajiem revīzijas standartiem. Pašvaldībām jau tiek izvirzītas prasības piesaistīt šā darba veikšanai zvērinātus revidentus. Ieteiktās likumu izmaiņas novērsīs šo ieguldītā darba un resursu pārklāšanos, paverot iespējas Valsts kontrolei novirzīt šos resursus lietderības jautājumu izpētei pašvaldību ietvaros. Tomēr savā atzinumā par gadskārtējo valsts budžetu, kas ietvers arī pašvaldību darbu, Valsts kontrolei būs jāsniedz Saeimai pārliecība par gada pārskatu pareizību.

Saistībā ar revīzijas procesu ieteiktās izmaiņas precizē revidenta lomu ieteikumu sniegšanā, paužot viedokli, ka mūsdienīgas Valsts kontroles uzdevums ir veicināt valsts sektora finanšu kontroles un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanu.

Bez papildu finansējuma likumprojekts paredz izveidot koleģiālu institūciju – Valsts kontroles atestācijas komisiju, kuras  uzdevums ir nodrošināt, lai Valsts kontrolē  strādātu augsti kvalificēti speciālisti, kā arī sniegt atzinumus par darbiniekiem, kuri  nekvalitatīva darbība dēļ vai  sakarā ar pieļautajiem pārkāpumiem neatbilst ieņemamajam amatam.

Spēkā esošais Valsts kontroles likums piešķir Valsts kontrolei tiesības dot saistošus norādījumus revidējamām vienībām grāmatvedības uzskaites uzlabošanai. Šāda veida tiesības ir neparasta parādība mūsdienīgās valsts kontroles iestādēs, un tas var iedragāt iestādes neatkarību un objektivitāti. Tāpēc mēs rosinām, ka Valsts kontrole sniedz tikai rekomendācijas bez detalizēta to ieviešanas izklāsta, tādā veidā palielinot revidētās iestādes atbildību par revīzijā konstatēto trūkumu novēršanu.

Vēl viens papildinājums saistībā ar revīzijas procesu attiecas uz esošā ‘pretrunīgā’ revīzijas ziņojumu sastādīšanas procesa nomaiņu ar tādu procesu, kura gala rezultātā revidējamās vienības paskaidrojumi attiecībā uz revīzijas ziņojuma projektu tiek ņemti vērā, sagatavojot revīzijas ziņojumu. Šīs izmaiņas liecina par Valsts kontroles transformāciju, tas ir, pāreju no iestādes, kas izdod ‘spriedumus’ par amatpersonām, kuras pārkāpušas noteiktās procedūras, uz iestādi, kas sniedz neatkarīgus revīzijas atzinumus. Ieteikumi ietver arī pārsūdzības iespējas personām, ja ar revīzijas ziņojumu ir tieši aizskartas viņu tiesības vai tiesiskās intereses.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Grozījumi likumā sekmēs tautsaimniecības attīstību, jo laikus konstatējot prettiesisku vai nelietderīgu valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu izmantošanu, būs iespējams novērst finanšu disciplīnas pārkāpumus, kā arī informēt attiecīgās tiesībaizsardzības institūcijas, lai veiktu nepieciešamās izziņas vai izmeklēšanas darbības, līdz ar to arī nodrošinās šo budžetu līdzekļu pareizu un lietderīgu izmantošanu.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Likumprojekts un tā ieviešama papildu finansējumu neparedz.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Likumprojekts neietekmē spēkā  esošo tiesību normu sistēmu, taču tā pieņemšanas gadījumā jāgroza likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta 1.daļas 7.punkts,  izslēdzot no tā vārdu kopu „Valsts kontroles kancelejas pārvaldnieks” un papildinot ar vārdiem „revīzijas departamenta sektora vadītājs”. Grozījumi nepieciešami arī “Likuma par budžetu un finanšu vadību” 30.panta 3.daļā.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

Likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

Lielāko daļu no ieteiktajām izmaiņām identificēja SIGMA eksperti 2004. gada decembrī, veicot Valsts kontroles salīdzinošo pārbaudi. Viens no ekspertu svarīgākajiem novērojumiem bija šāds: lai gan arī citu valstu valsts kontroles iestādēs vērojamas kolēģijas sistēmas iezīmes, Latvijas likumi un normatīvie akti ar savu duālo kolēģijas sistēmu, kas sastāv no padomes un revīzijas departamentu kolēģiju locekļiem, paredz unikālu dublēšanos. Lai gan šāda veida sistēma bija pamatota tad, kad Valsts kontroles galvenā loma bija ‘spriedumu’ sagatavošana par amatpersonām, kas, piemēram, bija pārkāpušas noteikto kārtību, SIGMA eksperti secināja, ka patlaban šāda veida struktūra ir diezgan smagnējs un neefektīvs instruments mūsdienīgas institūcijas - Valsts kontroles -funkciju veikšanai. Eksperti norādīja uz birokrātiju, formālismu un lielo izdevumu apjomu, kas iesaistīts šāda veida sistēmas nodrošināšanā, kā papildu problēmu uzsverot to, ka izvirzītā prasība revīzijas departamentu sektoru vadītājus apstiprināt Saeimā uz noteiktu laiku būtiski ierobežo augstākās vadības elastību, kas nepieciešama efektīvas Valsts kontroles vadības nodrošināšanai.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Likuma izpilde tiks nodrošināta ar Valsts kontroles resursiem.

 

Komisijas priekšsēdētājs

 

A.Pētersons