PROJEKTS

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

2005.gada 5.aprīlī                                                           Noteikumi Nr.220

Rīgā                                                                               (prot. Nr.17  35.§)

 

Grozījums Darba likumā

 

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

 

Izdarīt Darba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 5., 10.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 62.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Valsts sektorā strādājošo darbinieku amatus atbilstoši veicamajiem pamatpienākumiem klasificē amatu saimēs un līmeņos. Amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 
 
 
Ministru prezidents                                                     A.Kalvītis

 

 

 

Finanšu ministrs                                                         O.Spurdziņš

 

 

 

 

 

 


Ministru kabineta noteikumu “Grozījums Darba likumā”

projekta anotācija

 

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

Šobrīd darbinieku amati netiek klasificēti pēc pazīmēm, kas atļautu tos salīdzināt ar amatiem privātajā sektorā. Līdz ar to pastāv sadrumstalots darba samaksas regulējums un ir problemātiski izveidot vienotu darba samaksas sistēmu. Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā, valsts sektora darbinieku personāla mainība būs saistīta ar iespējām strādāt Eiropas Savienības institūcijās, kas turpmākajos gados var būtiski ietekmēt valsts sektora kvalitāti un konkurētspēju gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū. Tādējādi, lai sakārtotu valsts sektora darba samaksas sistēmu un nodrošinātu valsts sektoru ar kvalificētu un kompetentu personālu, kā arī samazinātu personāla mainību valsts sektorā ir nepieciešams ieviest jaunu pieeju darba samaksas noteikšanā. Ministru kabineta š.g. 15.februāra sēdē tika izskatīta un akceptēta koncepcija “Par valsts sektorā nodarbināto vienoto darba samaksas sistēmu” (protokols Nr.9 18.§), kas paredz jaunu valsts sektorā strādājošo amatu klasifikācijas sistēmu, ņemot vērā darba saturu nevis amata nosaukumu. Atbilstoši Ministru kabineta š.g. 21.februāra rīkojumam Nr.105, ar kuru tika apstiprināta iepriekš minētā koncepcija, Finanšu ministrija iesniedza Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai priekšlikumus grozījumiem Darba likumā. Komisija, izskatot iesniegtos priekšlikumus, ierosināja grozījumus Darba likumā virzīt Satversmes 81.panta kārtībā.

Šobrīd Valsts kanceleja sadarbībā ar Finanšu ministriju ir uzsākusi darba samaksas reformas pamatdokumentu sagatavošanu. 2004.gadā ir veikta valsts sektora amatu novērtēšana un ir izstrādāts valsts sektora Amatu kataloga projekts. Grozījuma Darba likumā steidzamību pamatojam ar nepieciešamību apstiprināt Ministru kabinetā Amatu katalogu, kura viens no izdošanas pamatiem ir Darba likums. Pamatojoties uz Amatu katalogu Finanšu ministrijai līdz 2005.gada 1.jūnijam ir jāizstrādā un jāiesniedz Ministru kabinetā noteikumu projekts  par jauno vienoto valsts sektorā strādājošo darba samaksas sistēmu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta projekts paredz jaunu pieeju amatu klasifikācijā. Kataloga struktūra un veidošanas metodika ir atbilstoša privātajā sektorā lietotajai, kas ļauj veikt salīdzinājumu par veicamā darba sarežģītību, amatu novērtējumu un darba samaksu. Lai apstiprinātu Ministru kabineta noteikumu „Amatu klasifikācijas sistēma un kārtība valsts tiešās pārvaldes iestādēs” projektu, nepieciešams veikt grozījumu Darba likumā, pilnvarojot Ministru kabinetu noteikt amatu klasifikācijas sistēmu, kas ietver amatu saimes un līmeņus, kā arī amatu klasificēšanas kārtību.

3. Cita informācija

 -

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2005.

2006.

2007.

2008.

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

6. Cita informācija

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Jāizdod Ministru kabineta noteikumu projekts „Amatu klasifikācijas sistēma un kārtība valsts tiešās pārvaldes iestādēs” (projekts ir izstrādāts un šobrīd tiek saskaņots ar ieinteresētajām institūcijām) un  Ministru kabineta noteikumu projekts par valsts sektorā strādājošo darba samaksas sistēmu, kuru paredzēts izstrādāt līdz 2005.gada 1.jūnijam.

2. Cita informācija

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                                     1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu

neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Papildus sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projekta izpildei jaunas valsts institūcijas netiek radītas, funkcijas tiks nodrošinātas esošo valsts institūciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvā akta publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un citos plašsaziņas līdzekļos.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts indivīdu  neierobežo.

4. Cita informācija

 

 

 Finanšu ministrs                                                                O.Spurdziņš

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktores vietniece

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

V.Andrējeva

L.Vucēne

M.Radeiko

I.Artemjeva

 

 

 

2005.04.08. 16:09

 979

I.Artemjeva

7095599, Ineta.Artemjeva@fm.gov.lv