Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts

otrajam lasījumam

 

Grozījums likumā "Par arhīviem"

(reģ. nr. 1166)

(Satversmes 81. panta kārtībā izdotie noteikumi Nr. 219)

 

Likuma redakcija pirms grozījumu izdarīšanas Satversmes 81. panta kārtībā

Pirmā lasījuma redakcija

(MK noteik. nr. 219,     dok.  nr.  3992)

 

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam 

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

Izdarīt likumā "Par arhīviem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 33.nr.; 2001, 1.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

      Izdarīt likumā "Par arhīviem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 33.nr.; 2001, 1.nr.) šādu grozījumu:

17.pants. Aizliegums izvest Latvijas nacionālā arhīva fonda dokumentus

               

 

       Aizliegts izvest ārpus Latvijas Republikas teritorijas valsts arhīvu fondu, kā arī sabiedrisko, kooperatīvo un konfesionālo organizāciju un citu juridisko personu arhīvu fondu dokumentus un kopijas, kuras tos aizstāj.

   

     

 

 

 

 

  

 

 

       Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestādes nosaka kārtību, kādā legalizētās dokumentu kopijas var izvest ārpus Latvijas Republikas.

 

   Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Dokumentu izvešana no Latvijas Republikas

 

        Saņemot Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas atļauju un ievērojot normatīvajos aktos noteikto kultūras priekšmetu izvešanas kārtību, no Latvijas Republikas atļauts uz noteiktu laiku izvest valsts arhīvu fonda dokumentus vai to kopijas.

         

    Latvijas nacionālā arhīva fonda Centrālajā reģistrā uzskaitē esošos privāto tiesību subjektu dokumentus atļauts izvest no Latvijas Republikas normatīvajos aktos par kultūras priekšmetu izvešanu noteiktajā kārtībā pēc saskaņošanas ar Valsts arhīvu ģenerāldirekciju.

 

       

 

        Valsts arhīvu fondā esošo citas valsts teritorijā radīto dokumentu apmaiņa vai nodošana notiek starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.

 

    Valsts arhīvu fonda dokumentu kopijas var izvest no Latvijas Republikas, ja tās ir apliecinātas normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā."

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

Izteikt 17. pantu  šādā redakcijā:

"17.pants. Dokumentu izvešana no Latvijas Republikas

 

     Valsts arhīvu fonda dokumentus, izņemot šā panta otrajā daļā minētos, uz laiku drīkst izvest no Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

       Valsts arhīvu fonda dokumentus, kas ir kultūras pieminekļi, uz laiku drīkst izvest no Latvijas Republikas, ja izvešanai saņemta Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas atļauja un ievērota likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” noteiktā mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanas kārtība.

 

       Valsts arhīvu fondā esošo citas valsts teritorijā radīto dokumentu apmaiņa vai nodošana notiek starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

      Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

 

"17.pants. Dokumentu izvešana no Latvijas Republikas

 

           Valsts arhīvu fonda dokumentus, izņemot šā panta otrajā daļā minētos, uz laiku drīkst izvest no Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

        Valsts arhīvu fonda dokumentus, kas ir kultūras pieminekļi, uz laiku drīkst izvest no Latvijas Republikas, ja izvešanai saņemta Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas atļauja un ievērota likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” noteiktā mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanas kārtība.

 

       Valsts arhīvu fondā esošo citas valsts teritorijā radīto dokumentu apmaiņa vai nodošana notiek starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.”