Grozījums likumā “Par arhīviem”

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

2005.gada 29.martā                                                           Noteikumi Nr.219

Rīgā                                                                                 (prot. Nr.16  39.§)

 

Grozījums likumā "Par arhīviem"

 

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

 

Izdarīt likumā "Par arhīviem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 33.nr.; 2001, 1.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

 

"17.pants. Dokumentu izvešana no Latvijas Republikas

 

Saņemot Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas atļauju un ievērojot normatīvajos aktos noteikto kultūras priekšmetu izvešanas kārtību, no Latvijas Republikas atļauts uz noteiktu laiku izvest valsts arhīvu fonda dokumentus vai to kopijas.

Latvijas nacionālā arhīva fonda Centrālajā reģistrā uzskaitē esošos privāto tiesību subjektu dokumentus atļauts izvest no Latvijas Republikas normatīvajos aktos par kultūras priekšmetu izvešanu noteiktajā kārtībā pēc saskaņošanas ar Valsts arhīvu ģenerāldirekciju.

Valsts arhīvu fondā esošo citas valsts teritorijā radīto dokumentu apmaiņa vai nodošana notiek starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.

Valsts arhīvu fonda dokumentu kopijas var izvest no Latvijas Republikas, ja tās ir apliecinātas normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā."

 

 

 

Ministru prezidenta vietā –

ārlietu ministrs                                                           A.Pabriks

 

 

Kultūras ministre                                                       H.Demakova

 

 

 

Ministru kabineta noteikumu

 

“Grozījums likumā “Par arhīviem””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likums “Par arhīviem” pieņemts 1991. gada 26. martā. 17. panta norma, kas aizliedz izvest ārpus Latvijas Republikas teritorijas valsts arhīvu fonda, kā arī sabiedrisko, kooperatīvo un konfesionālo organizāciju un citu juridisko personu arhīvu fondu dokumentus un kopijas, kuras tos aizstāj, tika iekļauta likumā, lai nepieļautu valsts vēsturei un sabiedrībai nozīmīgu dokumentu izvešanu no valsts pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas. Šodienas apstākļos, kad esam ES sastāvā, šī norma traucē arhīvu dokumentu iesaistīšanu starptautiskajā apritē saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemto un Latvijas valdības akceptēto kārtību par kultūras vērtību izvešanu ārpus valsts.  Ņemot vērā, ka valsts arhīvos uzkrātie dokumenti ir  nacionālā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa,  dokumentāro kultūras pieminekļu, kā arī valsts arhīvos esošo mākslas un antikvāro priekšmetu pagaidu izvešana ārpus valsts notiek ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju saskaņā ar likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un MK 07.01.2003.noteikumiem Nr.8 “Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā”. Neizdarot grozījumu likumā, saglabājas aizliegums izvest no Latvijas valsts arhīvu fonda dokumentus, kas nav pieskaitāmi kultūras pieminekļu, mākslas un antikvāro priekšmetu  kategorijām, kā arī sabiedrisko, kooperatīvo un konfesionālo organizāciju un citu juridisko personu arhīvu fondu dokumentus, kas ir šo juridisko personu īpašums.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likuma “Par arhīviem” 17.pants izteikts jaunā redakcijā. Saņemot Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas atļauju un ievērojot normatīvajos aktos noteikto kultūras priekšmetu izvešanas kārtību, no Latvijas Republikas uz noteiktu laiku atļauts izvest valsts arhīvu fonda    dokumentus vai tos aizstājošas kopijas.  Latvijas nacionālā arhīva fonda Centrālajā reģistrā uzskaitītos privāto tiesību subjektu dokumentus atļauts izvest no Latvijas Republikas normatīvajos aktos par kultūras priekšmetu izvešanu noteiktajā kārtībā, saskaņojot izvešanu ar Valsts arhīvu ģenerāldirekciju. Tādā veidā tiek nodrošināta  iespēja iesaistīt starptautiskajā apritē uz noteiktu laiku  valsts arhīvu fonda dokumentus, kuri nav kultūras pieminekļi vai neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām mākslas un antikvāro priekšmetu kategorijām, kā arī Latvijas nacionālā arhīva fonda Centrālajā reģistrā uzskaitītos privāto tiesību subjektu dokumentus. Vienlaicīgi 17.pants nosaka arī Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas kompetenci attiecībā uz uzraudzību, ja no valsts tiek izvesti valsts arhīvu fonda dokumenti vai tos aizstājošas kopijas. Grozījums paredz valsts arhīvu fondā esošo citas valsts teritorijā radītu dokumentu atdošanu vai apmaiņu starptautiskajos līgumos noteiktajā

kārtībā. Valsts arhīvu fonda dokumentu kopijas var izvest no valsts, ja tās apliecinātas normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā. 

3. Cita informācija 

Citas informācijas nav. 

  

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

Noteikumu projekts šo jomu neskar. 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu  

Noteikumu projekts veicinās administratīvo procedūru sakārtošanu

3. Sociālo seku izvērtējums  

Noteikumu projekts šo jomu neskar. 

4. Ietekme uz vidi 

Noteikumu projekts šo jomu neskar. 

5. Cita informācija 

Citas informācijas nav. 

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar 

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar 

 

 

 

 

3. Finansiālā ietekme

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar 

 

 

 

 

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

  

Noteikumu projekts šo jomu neskar 

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

  

Noteikumu projekts šo jomu neskar 

 

 

 

 

6. Cita informācija

 

Citas informācijas nav. 

 

 

 

 

  

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

2. Cita informācija 

 Citas informācijas nav.

  

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

Noteikumu projekts šo jomu neskar 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

 Noteikumu projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem  

 Noteikumu projekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

5. Cita informācija 

 

  

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas  

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)  

Konsultācijas nav notikušas 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis  

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem  

Konsultācijas nav notikušas 

5. Cita informācija  

 Citas informācijas nav

  

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas  

 Jaunas valsts institūcijas netiek radītas, tiek sakārtotas esošo institūciju funkcijas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrības informēšana par normatīvā akta ieviešanu notiks, publicējot to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievietojot Valsts arhīvu sistēmas mājas lapā internetā 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo  

 Normatīvais akts indivīda tiesības neierobežo

4. Cita informācija 

 

 

Kultūras ministre                                                                                                    H. Demakova

 

Kultūras ministre

Valsts sekretārs

Juridiskās nodaļas vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

H. Demakova

D. Pavļuts

I. Millersone

I. Bērziņa

V. Štāls

 

 

18.03.2005

906

V. Timofejeva

7214036, direkcija@arhivi.gov.lv