20

 

20.04.05.            9/7 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā” (reģ. nr.1162), nolēma minēto likumprojektu atbalstīt un virzīt izskatīšanai Saeimā 1.lasījumā.

 

 

 

Ar cieņu,

Valsts pārvaldes un pašvaldības

 komisijas priekšsēdētājs                                                               Staņislavs Šķesters

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā

 

Izdarīt Dzīvesvietas deklarēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 16.nr.; 2003, 6., 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 3.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Nepilngadīga bērna dzīvesvieta ir vecāku (aizbildņu) dzīvesvieta. Ja bērna vecāki dzīvo dažādās dzīvesvietās, bērna dzīvesvieta ir mātes dzīvesvieta, ja vien ar tiesas nolēmumu bērna dzīvesvieta nav noteikta pie tēva vai vecāki par to nav savstarpēji vienojušies."

 

2. Izteikt 4.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) apcietinājumu vai soda izciešanu ieslodzījuma vietā."

 

3. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

 

"5.pants. Vispārējo dzīvesvietas reģistrācijas noteikumu izņēmumi

 

(1) Ja nepilngadīgs bērns, pamatojoties uz pašvaldības lēmumu, ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, viņam saglabā reģistrāciju iepriekšējā dzīvesvietā. Ja nav tiesiska pamata saglabāt viņa reģistrāciju iepriekšējā dzīvesvietā, par bērna dzīvesvietu saskaņā ar šā likuma 10.pantu reģistrējama bērnu aprūpes un audzināšanas iestāde.

(2) Ja persona, pamatojoties uz pašvaldības lēmumu, ievietota veco ļaužu pansionātā citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, viņai saglabā reģistrāciju iepriekšējā dzīvesvietā. Ja nav tiesiska pamata saglabāt personas reģistrāciju iepriekšējā dzīvesvietā un tā nav deklarējusi savu dzīvesvietu veco ļaužu pansionātā, par personas dzīvesvietu saskaņā ar šā likuma 10.pantu reģistrējams veco ļaužu pansionāts."

 

4. 6.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Ja personas dzīvesvieta ir Latvijā, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs iesniedzis dzīvesvietas deklarēšanas iestādē likumā noteiktajā kārtībā aizpildītu un parakstītu dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu (turpmāk – deklarācija).";

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs sniedzis ziņas par dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā."

 

5. 7.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Dzīvesvietas deklarēšanas iestādes ir attiecīgās pilsētu, novadu un pagastu pašvaldības, to iestādes (turpmāk – iestāde) vai Pārvalde.";

 

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Pārvalde reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā, ja dzīvesvietas deklarētājs deklarāciju iesniedz elektroniski vai pa pastu, kā arī ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī.

(5) Pēc dzīvesvietas reģistrēšanas un datu aktualizēšanas Iedzīvotāju reģistrā Pārvalde pa pastu vai elektroniski iesniegto deklarāciju nosūta pašvaldībai, kuras darbības teritorijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta."

 

6. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

 

"8.pants. Dzīvesvietas deklarēšana

 

(1) Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai persona, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, deklarāciju var iesniegt personīgi iestādē, kuras darbības teritorijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta.

(2) Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis deklarāciju Pārvaldē var iesniegt arī pa pastu vai elektroniski Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Deklarācijā norāda šādas ziņas par dzīvesvietas deklarētāju:

1) vārds (vārdi);

2) uzvārds;

3) personas kods;

4) dzīvesvietas adrese;

5) iepriekšējās dzīvesvietas adrese;

6) tiesiskais pamats dzīvot deklarējamajā dzīvesvietā.

(4) Dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim, vai personai, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, ir tiesības deklarācijā norādīt dzīvesvietas deklarētāja papildu adresi (adreses), minot laikposmu, kurā viņš tajā (tajās) ir sasniedzams.

(5) Ja dzīvesvietu deklarē iestādē, iestādes darbiniekam tiek uzrādīta pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments.

(6) Ja iestādē deklarē nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas dzīvesvietu, iestādes darbiniekam tiek uzrādīti dokumenti, kas apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības darboties attiecīgās personas vārdā.

(7) Ministru kabinets apstiprina deklarācijas veidlapas paraugu un deklarācijas iesnieguma veidlapas paraugu, kā arī nosaka deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību.

(8) Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, persona par to paziņo Pārvaldei Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā."

 

7. Papildināt likumu ar 8.pantu šādā redakcijā:

 

"8.1 pants. Dzīvesvietas deklarēšana pa pastu

 

(1) Lai deklarētu dzīvesvietu pa pastu, dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis deklarācijas iesniegumu Pārvaldei nosūta pa pastu.

(2) Deklarācijas iesniegumā norāda šādas ziņas par dzīvesvietas deklarētāju:

1) vārds (vārdi);

2) uzvārds;

3) personas kods;

4) dzīvesvietas adrese;

5) iepriekšējās dzīvesvietas adrese;

6) tiesiskais pamats dzīvot deklarējamajā dzīvesvietā;

7) pases vai cita Latvijā derīga personu apliecinoša dokumenta numurs.

(3) Dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir tiesības norādīt deklarācijas iesniegumā dzīvesvietas deklarētāja papildu adresi (adreses), minot laikposmu, kurā viņš tajā (tajās) ir sasniedzams, tālruņa numuru, e-pasta adresi vai pasta abonenta kastītes numuru.

(4) Deklarējot nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas dzīvesvietu, deklarācijas iesniegumā norāda dokumenta numuru un nosaukumu, kas apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības darboties attiecīgās personas vārdā.

(5) Pārvalde saskaņā ar deklarācijas iesniegumā un Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām sagatavo dzīvesvietas deklarāciju un nosūta to parakstīšanai dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim.

(6) Deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis saņemto Pārvaldes sagatavoto deklarāciju paraksta un nosūta pa pastu Pārvaldei.

(7) Ja deklarācijas iesniegumā minētās ziņas neatbilst Iedzīvotāju reģistrā iekļautajai informācijai, Pārvalde rakstveidā nosūta dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim motivētu atteikumu pieņemt iesniegumu."

 

8. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

 

"9.pants. Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija

 

(1) Iestāde, saņemot deklarāciju:

1) noskaidro dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarotas personas identitāti pēc pases vai cita Latvijā derīga personu apliecinoša dokumenta;

2) pārliecinās par pārstāvja pilnvarojumu;

3) pārliecinās par deklarējamās adreses esību.

(2) Iestāde pēc šā panta pirmajā daļā minēto funkciju veikšanas aktualizē Iedzīvotāju reģistrā ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, kā arī papildu adresi (adresēm). Iestāde izsniedz dzīvesvietas deklarētājam, viņa likumiskajam pārstāvim vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarotai personai dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

(3) Pārvalde, saņemot deklarācijas iesniegumu:

1) pārbauda Iedzīvotāju reģistrā dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja identitāti;

2) pārliecinās par deklarējamās adreses esību;

3) nosūta uz dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja deklarēto dzīvesvietas adresi atbilstoši aizpildītu deklarācijas veidlapu.

(4) Pārvalde pēc šā panta trešajā daļā minēto funkciju veikšanas un parakstītās deklarācijas veidlapas saņemšanas aktualizē Iedzīvotāju reģistrā ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, kā arī papildu adresi (adresēm) un pa pastu nosūta uz deklarētās dzīvesvietas adresi dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu."

 

9. Svītrot 13.panta pirmajā daļā vārdu "deklarēto".

 

10. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

 

"14.pants. Izdevumi par dzīvesvietas reģistrēšanu

 

Ar dzīvesvietas reģistrēšanu saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta. Ikgadējo izdevumu apjomu pašvaldībai nosaka saskaņā ar pašvaldības iepriekšējā gadā izlietotā apjoma prognozi dzīvesvietas reģistrēšanai. Ikgadējo izdevumu apjomu Iekšlietu ministrijai nosaka saskaņā ar Pārvaldes iepriekšējā gadā izlietotā apjoma prognozi dzīvesvietas reģistrēšanai."

 

11. Izslēgt pārejas noteikumu 2.punktu.

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.