Saeimas Prezidijam

     .04.2005.

9/8 -

 

 

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 19. aprīļa komisijas sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā"   (Reģ. nr.1160)      (Dok. nr.3979, 3979A)            un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

         

 

 

          Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Dzintars Jaundžeikars

                

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā

 

Izdarīt Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 2001, 3., 22.nr.; 2003, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā:

vārdus "Latvijas Vides aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" (attiecīgā locījumā);

vārdus "uzņēmējdarbība (komercdarbība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komercdarbība" (attiecīgā locījumā);

vārdus "Eiropas Kopienā" ar vārdiem "Eiropas Savienībā".

 

2. Izteikt 9.panta astoto daļu šādā redakcijā:

 

"(8) Lai veiktu ar dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu saistītu komercdarbību, šo pakalpojumu sniedzējam nepieciešama licence. Licenci izsniedz valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra" Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Par licenci tiek maksāta valsts nodeva. Valsts nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets."

 

3. Papildināt 11.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Vides pārraudzības valsts birojs izvērtē rūpniecisko avāriju novēršanas programmu, drošības pārskatu vai objekta avārijgatavības plānu un 90 dienu laikā pēc attiecīgā dokumenta un visas nepieciešamās informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par programmas, drošības pārskata vai plāna atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām."

 

4. Aizstāt 13.panta ceturtās daļas 3.punkta trešajā teikumā vārdu "pieprasījumu" ar vārdu "iesniegumu".

 

5. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1Eiropas Komisijas 1991.gada 5.marta Direktīvas 91/155/EEK, ar ko nosaka un izklāsta sīki izstrādātu kārtību, kādā izveidojama īpašas informācijas sistēma attiecībā uz bīstamiem preparātiem, īstenojot Direktīvas 88/379/EEK
10.pantu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1992.gada 30.aprīļa Direktīvas 92/32/EEK, ar ko septīto reizi groza Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 1967.gada 27.jūnija Direktīvas 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 31.maija Direktīvas 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

5) Eiropas Komisijas 2001.gada 27.jūlija Direktīvas 2001/58/EK, ar kuru otro reizi groza Direktīvu 91/155/EEK, ar ko nosaka un izklāsta sīki izstrādātu kārtību, kādā izveidojama īpašas informācijas sistēma attiecībā uz bīstamiem preparātiem, īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/45/EK 14.pantu, un attiecībā uz bīstamām vielām, īstenojot Padomes Direktīvas 67/548/EEK 27.pantu (drošības datu lapas)."