LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2005. gada  20.  aprīlis

Nr.9/2 – 2 –  41

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"” (Reģ.nr. 1155) izskatīšanu 1.lasījumā.

          Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 20. aprīļa  sēdē un atbalstīja to.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                   A.Slakteris

 

 

 

 


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"

 

Izdarīt likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 34.nr.; 1995, 23., 24.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 2., 15.nr.; 1999, 22.nr.; 2001, 15., 23.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

 

2. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

 

"1.pants. Valsts ieņēmumu dienests

Valsts ieņēmumu dienests ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas."

 

3. 2.pantā:

papildināt 1.punktu aiz vārdiem "uz muitas robežas" ar vārdiem "kā arī nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu iekasēšanu Eiropas Savienības budžetam";

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) īstenot muitas politiku;".

 

4. Izslēgt 3.panta otrās daļas otro teikumu.

 

5. 4.pantā:

izslēgt otrās daļas 7.punktā vārdus "izņemot lēmumus par Alkohola aprites likuma pārkāpumiem, kas pārsūdzami attiecīgajā likumā noteiktajā kārtībā tiesā";

aizstāt otrās daļas 8.punktā vārdus "Korupcijas novēršanas likuma" ar vārdiem "likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"";

izteikt otrās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

 

"9) pieprasa veikt visu Valsts ieņēmumu dienesta kontrolei pakļauto nodokļu maksātāju nodokļu (nodevu) aprēķinu un nodokļu (nodevu) maksājumu revīziju (auditu);";

 

papildināt otro daļu ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

 

"12) pilnvaro Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta ierēdņus pieņemt lēmumus par nodokļu maksājumu revīzijas (audita) rezultātā budžetā papildus ieskaitāmo maksājumu noteikšanu;

13) pamatojoties uz Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu nodokļu administrāciju iesniegtajiem pieprasījumiem un Saeimas apstiprinātajiem starp­tautiskajiem līgumiem, pieņem lēmumu par nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu parādu piedziņu no iekšzemes, Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu nodokļu maksātājiem, kā arī nosūta pieprasījumu Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu nodokļu administrācijām piedzīt nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu parādus vai arī atsaka palīdzību nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu parādu piedziņā."

 

6. Izteikt 5.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) pieprasa veikt visu Valsts ieņēmumu dienesta kontrolei pakļauto nodokļu maksātāju nodokļu (nodevu) aprēķinu un nodokļu (nodevu) maksājumu revīziju (auditu);".

 

7.  8.pantā:

izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

 

"5) saskaņā ar Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem kā kompetentā iestāde koordinē un veic informācijas apmaiņu starp nodokļu administrācijām;

6) saskaņā ar Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem iekasē un piedzen bezstrīda kārtībā no iekšzemes un citu valstu nodokļu maksātājiem nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus līgumslēdzējas valsts vai Eiropas Savienības dalībvalsts labā tās kompetentās iestādes uzdevumā un savas valsts vārdā pēc līgumslēdzējas valsts vai Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma;";

 

papildināt pantu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

 

"61) iekasē un piedzen nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam;".

 

8. 10.pantā:

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

 

"9) likumā noteiktās kompetences ietvaros un kārtībā izņemt ar adminis­tratīvo pārkāpumu saistīto mantu un dokumentus, ja par attiecīgā pārkāpuma izdarīšanu paredzēta konfiskācija;";

 

aizstāt pirmās daļas 10.punktā skaitļus un vārdus "5.panta 7.punkta" ar skaitļiem un vārdiem "4.panta otrās daļas 12.punkta un 5.panta otrās daļas 7.punkta";

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

 

"2. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram un viņa vietniekiem, ģenerāldirektora pilnvarotajiem centrālā aparāta nodokļu administrēšanas struk­tūrvienību vadītājiem un viņu vietniekiem, teritoriālo iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem, teritoriālo iestāžu direktoru pilnvarotajiem pakļauto struktūr­vienību vadītājiem ir tiesības:";

 

aizstāt otrās daļas 15. un 16.punktā vārdus "izpildi, uzliekot mantai arestu un piemērojot citus prasības nodrošinājuma līdzekļus" ar vārdiem "izpildi, piemērojot prasības nodrošinājuma līdzekļus";

aizstāt otrās daļas 16.punktā vārdus "uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības)" ar vārdu "komercsabiedrības";

aizstāt trešajā daļā vārdu "apraksta" ar vārdu "apķīlā".

 

9. 11.pantā:

izslēgt otrās daļas 8.punktu;

izteikt otrās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

 

"9) veikt izziņu lietās par noziedzīgiem nodarījumiem muitas lietu jomā.";

 

< span lang=LV style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt'>papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"3. Lai nodrošinātu šajā pantā noteikto uzdevumu izpildi, Valsts ieņē­mumu dienests veic robežkontroles punktu apsaimniekošanu un būvniecību."

 

10. Aizstāt 13.panta sestajā daļā un 13.1 pantā vārdus "kontrabandas lietās" ar vārdiem "lietās par noziedzīgiem nodarījumiem muitas lietu jomā".

 

11. Papildināt 4.nodaļas nosaukumu aiz vārda "ierēdņu" ar vārdu "(darbinieku)".

 

12. 14.pantā:

izslēgt 3.punktā vārdus "kontrabandas lietās un";

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) ja nepieciešams, nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbi­nieku) apsardzi sakarā ar viņu veicamajiem pienākumiem, kā arī citu objektu apsardzi."

 

13. 16.1 pantā:

papildināt panta nosaukumu aiz vārda "ierēdņu" ar vārdu "(darbinieku)";

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) nodrošinātu apsardzes objektu no prettiesiska vai cita veida apdraudē­juma.";

 

papildināt otro daļu aiz vārda "ierēdnis" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "(darbinieks)" (attiecīgā locījumā);

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"3. Aizliegts lietot speciālos cīņas paņēmienus, roku dzelžus, stekus un asaras izraisošas vielas pret sievietēm, personām ar redzamām invaliditātes pazīmēm un mazgadīgām personām, izņemot gadījumus, ja tās apdraud apsardzes objektu, izdarot grupveida uzbrukumu, kā arī apdraud citu personu, Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) dzīvību vai veselību vai izrāda bruņotu pretošanos. Valsts ieņēmumu dienesta finanšu policijai atļautos speciālo līdzekļu veidus, to glabāšanas, nēsāšanas un lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

14. 16.2 pantā:

papildināt panta nosaukumu un tekstu aiz vārda "ierēdnis" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "(darbinieks)" (attiecīgā locījumā);

papildināt trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) aizturētu likumpārkāpēju, kurš pārsteigts, ielaužoties vai citādi vardar­bīgi iekļūstot apsargājamā objektā vai izdarot citu noziedzīgu nodarījumu, ja likumpārkāpējs izrāda pretošanos."

 

15. Izslēgt 22.panta pirmajā daļā vārdus "un lēmumus par Alkohola aprites likuma pārkāpumiem".

 

16. Aizstāt 29.panta 3.punktā vārdus "Korupcijas novēršanas likuma" ar vārdiem "likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"".

 

17. Izslēgt pārejas noteikumu 12.punktu.

 

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 17.punktu šādā redakcijā:

 

"17. Šā likuma izpratnē ar terminu "komersants" tiek saprastas arī tās kultūras institūcijas, izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kuras darbojas kā valsts vai pašvaldības bezpeļņas organizācijas un kuras saskaņā ar Komerc­likuma spēkā stāšanās kārtības likumu tiek pārveidotas vai likvidētas."

 

19. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1976.gada 15.marta Direktīvas 76/308/EEK par savstarpēju palīdzību tādu prasījumu piedziņā, kas radušies no darbībām, kuras ir daļa no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda finansēšanas sistēmas, kā arī lauksaimniecības un muitas nodokļu piedziņā;

2) Padomes 1979.gada 6.decembra Direktīvas 79/1071/EEK par grozīju­miem Direktīvā 76/308/EEK par savstarpēju palīdzību prasījumu, kas radušies no darbībām, kuras ir daļa no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda finansēšanas sistēmas, kā arī lauksaimniecības un muitas nodokļu piedziņā;

3) Padomes 2001.gada 15.jūnija Direktīvas 2001/44/EEK, ar ko groza Direktīvu 76/308/EEK par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā, kas radušies no darbībām, kas pieder pie Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda finansēšanas sistēmas, kā arī lauksaimniecības un muitas nodevu piedziņā un attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa un dažu akcīzes nodokļu piedzīšanu;

4) Komisijas 2002.gada 9.decembra Direktīvas 2002/94/EK par atsevišķu Padomes Direktīvas 76/308/EEK noteikumu par savstarpējo palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar noteiktām nodevām, nodokļiem un citiem pasākumiem izpildes kārtību;

5) Padomes 1977.gada 19.decembra Direktīvas 77/799/EEK par dalīb­valstu kompetentu iestāžu savstarpēju palīdzību tiešo un netiešo nodokļu jomā;

6) Padomes 1979.gada 6.decembra Direktīvas 79/1070/EEK, ar ko groza Direktīvu 77/799/EEK par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpēju palīdzību tiešo nodokļu jomā;

7) Padomes 2003.gada 7.oktobra Direktīvas 2003/93/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 77/799/EEK, kas attiecas uz dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpējo palīdzību tiešu un netiešu nodokļu piemērošanas jomā."