Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (Reģ

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā" (Reģ.nr.1142) izskatīšanai 3.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

(2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini, kas atbilst likumā "Par apdrošināšanas līgumu" lietotajiem terminiem:

10) ciešas attiecības - divu vai vairāku personu savstarpēja saistība:

a) dalības veidā - personai tiešā vai kontroles veidā ir 20 un vairāk procentu balsstiesību apdrošināšanas sabiedrībā, vai persona tiešā vai kontroles veidā ieguvusi līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentu no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita,

33) apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība — mātes sabiedrība, kura nav apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošinātājs vai ārvalstu apdrošinātājs un kuras pamatdarbība ir iegūt un īstenot līdzdalību meitas sabiedrībās, ja šīs meitas sabiedrības ir:

34) daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība — mātes sabiedrība, kura nav apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošinātājs, ārvalstu apdrošinātājs vai apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, bet kurai vismaz viena no meitas sabiedrībām ir apdrošināšanas sabiedrība vai dalībvalsts apdrošinātājs;

1. 1.pantā:

aizstāt 10.punkta “a” apakšpunktā vārdus “apdrošināšanas sabiedrība” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “komercsabiedrība” (attiecīgā locījumā);

aizstāt 33.punkta ievaddaļā vārdus "vai ārvalstu apdrošinātājs" ar vārdiem "ārvalstu apdrošinātājs vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība";

aizstāt 34.punktā vārdus "vai apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība" ar vārdiem "apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītāj­sabiedrība".

 

 

 

 

1. 1.pantā:

aizstāt 10.punkta “a” apakšpunktā vārdus “apdrošināšanas sabiedrība” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “komercsabiedrība” (attiecīgā locījumā);

aizstāt 33.punkta ievaddaļā vārdus "vai ārvalstu apdrošinātājs" ar vārdiem "ārvalstu apdrošinātājs vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība";

aizstāt 34.punktā vārdus "vai apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība" ar vārdiem "apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītāj­sabiedrība".

 

7.pants.

(3) Apdrošināšanas komersants var sniegt starpnieka pakalpojumus nedalībvalsts apdrošināšanas komersantam vienīgi apdrošināšanas veidos, kuri nedalībvalstī noteikti par obligātiem, ja:

1) tiek veidots Apdrošināto aizsardzības fonds, no kura izmaksā apdrošināšanas atlīdzību nedalībvalsts apdrošināšanas komersanta maksātnespējas gadījumā;

2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir vienojusies ar nedalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūciju par sadarbību un uzraudzības funkciju veikšanai nepieciešamo informācijas apmaiņu.

2. Aizstāt 7.panta trešajā daļā vārdus "nedalībvalsts apdrošināšanas komersants" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "nedalībvalsts apdrošinātājs" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

2. Aizstāt 7.panta trešajā daļā vārdus "nedalībvalsts apdrošināšanas komersants" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "nedalībvalsts apdrošinātājs" (attiecīgā locījumā).

 

3. Papildināt likumu ar 11.6 pantu šādā redakcijā:

“11.6 pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrība, kura vēlas atvērt filiāli Šveices Konfederācijā un sniegt apdrošināšanas pakalpojumus, kas nav dzīvības apdrošināšana, filiāli Šveices Konfederācijā atver un apdrošināšanas pakalpojumus, kas nav dzīvības apdrošināšana, sniedz saskaņā ar šā likuma prasībām, kuras noteiktas apdrošināšanas sabiedrībām attiecībā uz filiāles atvēršanu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu citās dalībvalstīs, ja Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumā par tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, nav noteikts citādi.

(2) Dalībvalsts apdrošinātājs, kura mītnes (reģistrācijas) valsts ir Šveices Konfederācija un kurš vēlas atvērt filiāli Latvijas Republikā un sniegt apdrošināšanas pakalpojumus, kas nav dzīvības apdrošināšana, filiāli Latvijas Republikā atver un apdrošināšanas pakalpojumus, kas nav dzīvības apd rošināšana, sniedz saskaņā ar šā likuma prasībām, kuras noteiktas citu dalībvalstu apdrošinātājiem attiecībā uz filiāles atvēršanu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā, ja Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumā par tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, nav noteikts citādi.”

 

 

 

3. Papildināt likumu ar 11.6 pantu šādā redakcijā:

“11.6 pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrība, kura vēlas atvērt filiāli Šveices Konfederācijā un sniegt apdrošināšanas pakalpojumus, kas nav dzīvības apdrošināšana, filiāli Šveices Konfederācijā atver un apdrošināšanas pakalpojumus, kas nav dzīvības apdrošināšana, sniedz saskaņā ar šā likuma prasībām, kuras noteiktas apdrošināšanas sabiedrībām attiecībā uz filiāles atvēršanu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu citās dalībvalstīs, ja Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumā par tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, nav noteikts citādi.

(2) Dalībvalsts apdrošinātājs, kura mītnes (reģistrācijas) valsts ir Šveices Konfederācija un kurš vēlas atvērt filiāli Latvijas Republikā un sniegt apdrošināšanas pakalpojumus, kas nav dzīvības apdrošināšana, filiāli Latvijas Republikā atver un apdrošināšanas pakalpojumus, kas nav dzīvības apdrošināšana, sniedz saskaņā ar šā likuma prasībām, kuras noteiktas citu dalībvalstu apdrošinātājiem attiecībā uz filiāles atvēršanu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā, ja Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumā par tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, nav noteikts citādi.”

13.pants. (1) Lai saņemtu licenci apdrošināšanas veikšanai, jaunizveidotā apdrošināšanas sabiedrība iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai:

4) akcionāru (biedru) sarakstu;

4. Izteikt 13.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) akcionāru (biedru) sarakstu un grupas struktūru;”. 

 

 

 

4. Izteikt 13.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) akcionāru (biedru) sarakstu un grupas struktūru;”. 

 

5. Papildināt likumu ar 13.pantu šādā redakcijā:

“13.pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju pirms licences apdrošināšanas veikšanai izsniegšanas tādai jaunizveidotai apdrošināšanas sabiedrībai:

1) kura ir dalībvalsts apdrošinātāja vai dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības meitas sabiedrība;

2) kura ir meitas sabiedrība tādai mātes sabiedrībai, kuras cita meitas sabiedrība ir dalībvalsts apdrošinātājs, dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība;

3) kuru kontrolē tāda fiziskā vai juridiskā persona, kas kontrolē dalībvalsts apdrošinātāju vai dalībvalstī reģistrētu kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija pirms licences apdrošināšanas veikšanai izsniegšanas, kā arī licencētās apdrošināšanas sabiedrības uzraudzības gaitā konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju, novērtējot akcionāru atbilstību izvirzītajām prasībām, kā arī to valdes locekļu reputāciju un pieredzi, kuri iesaistīti tāda dalībvalsts apdrošinātāja, kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības vadībā, kas ietilpst vienā grupā ar attiecīgo apdrošināšanas sabiedrību.”

 

 

 

5. Papildināt likumu ar 13.pantu šādā redakcijā:

“13.pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju pirms licences apdrošināšanas veikšanai izsniegšanas tādai jaunizveidotai apdrošināšanas sabiedrībai:

1) kura ir dalībvalsts apdrošinātāja vai dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības meitas sabiedrība;

2) kura ir meitas sabiedrība tādai mātes sabiedrībai, kuras cita meitas sabiedrība ir dalībvalsts apdrošinātājs, dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība;

3) kuru kontrolē tāda fiziskā vai juridiskā persona, kas kontrolē dalībvalsts apdrošinātāju vai dalībvalstī reģistrētu kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija pirms licences apdrošināšanas veikšanai izsniegšanas, kā arī licencētās apdrošināšanas sabiedrības uzraudzības gaitā konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju, novērtējot akcionāru atbilstību izvirzītajām prasībām, kā arī to valdes locekļu reputāciju un pieredzi, kuri iesaistīti tāda dalībvalsts apdrošinātāja, kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības vadībā, kas ietilpst vienā grupā ar attiecīgo apdrošināšanas sabiedrību.”

14.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniegumu par licences izsniegšanu apdrošināšanas veikšanai izskata un lēmumu pieņem triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

 

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 14.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ievērojot Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības, aptur iesnieguma izskatīšanu par licences izsniegšanu apdrošināšanas veikšanai attiecībā uz komercsabiedrību, kuras mātes sabiedrība nav reģistrēta dalībvalstī.

(3) Šā panta otrajā daļā minētā iesnieguma izskatīšanas apturēšana nevar būt ilgāka par trim mēnešiem." un uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.”

Atbalstīt

6. 14.pantā:

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ievērojot Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības, aptur iesnieguma izskatīšanu par licences izsniegšanu apdrošināšanas veikšanai attiecībā uz komercsabiedrību, kuras mātes sabiedrība nav reģistrēta dalībvalstī.

(3) Šā panta otrajā daļā minētā iesnieguma izskatīšanas apturēšana nevar būt ilgāka par trim mēnešiem.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

 


 

24.pants. 

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 30 dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas ir tiesības neatļaut šā likuma 20.panta pirmajā daļā un 22.panta pirmajā daļā noteiktajai personai sākt pildīt apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pienākumus, ja tā neatbilst šā likuma prasībām vai ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija nevar pārliecināties par tās atbilstību šā likuma prasībām.

6. Aizstāt 24.panta otrajā daļā vārdus “apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pienākumus” ar vārdiem “uzticētos pienākumus apdrošināšanas sabiedrībā vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālē”.

 

 

 

 

7. Aizstāt 24.panta otrajā daļā vārdus “apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pienākumus” ar vārdiem “uzticētos pienākumus apdrošināšanas sabiedrībā vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālē”.

 

26.pants. 

 (7) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir piekritusi, ka persona iegūst vai palielina apdrošināšanas sabiedrībā būtisku līdzdalību, šī persona savu būtisko līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā iegūst vai palielina ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad šā panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktais paziņojums iesniegts Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Ja līdz minētā termiņa beigām persona nav ieguvusi vai palielinājusi būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas piekrišana tās būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai apdrošināšanas sabiedrībā zaudē spēku.

(8) Šā panta piektajā daļā minētā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

 

2

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 26.pantu ar septīto un asto to daļu šādā redakcijā:

"(7) Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ievērojot Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības, aptur paziņojuma izskatīšanu gadījumos, kad komercsabiedrība, kas nav reģistrēta dalībvalstī, vēlas kļūt par apdrošināšanas sabiedrības mātes sabiedrību.

(8) Šā panta septītajā daļā minētā paziņojuma izskatīšanas apturēšana nevar būt ilgāka par trim mēnešiem." un uzskatīt līdzšinējo panta septīto un astoto daļu attiecīgi par devīto un desmito daļu.

Atbalstīt

8. 26.pantā:

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ievērojot Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības, aptur paziņojuma izskatīšanu gadījumos, kad komercsabiedrība, kas nav reģistrēta dalībvalstī, vēlas kļūt par apdrošināšanas sabiedrības mātes sabiedrību.

(8) Šā panta septītajā daļā minētā paziņojuma izskatīšanas apturēšana nevar būt ilgāka par trim mēnešiem.";

uzskatīt līdzšinējo panta septīto un astoto daļu attiecīgi par devīto un desmito daļu.

 


 

27.pants. Izvērtējot šā likuma 26.panta pirmajā un otrajā daļā minētos paziņojumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūciju, ja būtiskas līdzdalības ieguvējs ir dalībvalsts apdrošinātājs vai dalībvalsts apdrošinātāja mātes sabiedrība, vai persona, kas kontrolē dalībvalsts apdrošinātāju, un ja, attiecīgajai personai iegūstot vai palielinot būtisku līdzdalību, apdrošināšanas sabiedrība kļūst par šīs personas meitas sabiedrību vai nonāk tās kontrolē.

 

7. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Izvērtējot šā likuma 26.panta pirmajā un otrajā daļā minētos paziņojumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūcijām, ja būtiskas līdzdalības ieguvējs ir dalīb­valsts apdrošinātājs, dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai arī dalībvalsts apdrošinātāja, dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrība, vai persona, kas kontrolē dalībvalsts apdrošinātāju, dalībvalstī reģistrētu kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, un ja, attiecīgajai personai iegūstot vai palielinot būtisku līdzdalību, apdrošināšanas sabiedrība kļūst par šīs personas meitas sabiedrību vai nonāk tās kontrolē.”

 

 

 

9. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Izvērtējot šā likuma 26.panta pirmajā un otrajā daļā minētos paziņojumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūcijām, ja būtiskas līdzdalības ieguvējs ir dalīb­valsts apdrošinātājs, dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai arī dalībvalsts apdrošinātāja, dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrība, vai persona, kas kontrolē dalībvalsts apdrošinātāju, dalībvalstī reģistrētu kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, un ja, attiecīgajai personai iegūstot vai palielinot būtisku līdzdalību, apdrošināšanas sabiedrība kļūst par šīs personas meitas sabiedrību vai nonāk tās kontrolē.”

107.3 pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosūta Eiropas Komisijai paziņojumu, informējot par gadījumiem, kad:

1) licence apdrošināšanas veikšanai izsniegta meitas sabiedrībai, kurā dalību tiešā vai kontroles veidā ir ieguvusi mātes sabiedrība, kas nav reģistrēta dalībvalstī;

2) komercsabiedrība, kas nav reģistrēta dalībvalstī, ir ieguvusi dalību apdrošināšanas sabiedrībā, kļūstot par apdrošināšanas sabiedrības mātes uzņēmumu;

3) saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta obligātā apdrošināšana, norādot:

a) īpašās normas, kas attiecas uz obligāto apdrošināšanu,

b) noteikumus, kas obligāti norādāmi apdrošināšanas polisē;

4) Latvijas Republikā pieņemti normatīvie akti, kas regulē apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, pievienojot paziņojumam normatīvo aktu tekstu.

(2) Šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā Finanšu un kapitāla tirgus komisija paziņojumā sniedz ziņas par meitas sabiedrības akcionāriem.

 

8. Izteikt 107.3 pantu šādā redakcijā:

“107.3 pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosūta Eiropas Komisijai un dalībvalstu apdrošinātāju uzraudzības institūcijām paziņojumus, informējot par gadījumiem, kad:

1) licence apdrošināšanas veikšanai izsniegta apdrošināšanas sabiedrībai, kuras mātes sabiedrība nav reģistrēta dalībvalstī;

2) komercsabiedrība, kas nav reģistrēta dalībvalstī, ir kļuvusi par apdrošināšanas sabiedrības mātes sabiedrību.

(2) Papildus šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajai informācijai, ja licence izsniegta dzīvības apdrošināšanas veikšanai, Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosūta Eiropas Komisijai un dalībvalstu apdrošinātāju uzraudzības institūcijām ziņas par apdrošināšanas sabiedrības grupas struktūru.

(3) Papildus šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajai informācijai, ja licence izsniegta apdrošināšanas veikšanai, kas nav dzīvības apdrošināšana, Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosūta Eiropas Komisijai ziņas par apdrošināšanas sabiedrības grupas struktūru.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosūta Eiropas Komisijai paziņojumu, informējot par gadījumiem, kad:

1) saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta obligātā apdrošināšana, norādot:

a) īpašās normas, kas attiecas uz obligāto apdrošināšanu,

b) noteikumus, kas obligāti norādāmi apdrošināšanas polisē;

2) Latvijas Republikā pieņemti normatīvie akti, kas regulē apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, pievienojot paziņojumam normatīvo aktu tekstu.”

 

 

 

10. Izteikt 107.3 pantu šādā redakcijā:

“107.3 pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosūta Eiropas Komisijai un dalībvalstu apdrošinātāju uzraudzības institūcijām paziņojumus, informējot par gadījumiem, kad:

1) licence apdrošināšanas veikšanai izsniegta apdrošināšanas sabiedrībai, kuras mātes sabiedrība nav reģistrēta dalībvalstī;

2) komercsabiedrība, kas nav reģistrēta dalībvalstī, ir kļuvusi par apdrošināšanas sabiedrības mātes sabiedrību.

(2) Papildus šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajai informācijai, ja licence izsniegta dzīvības apdrošināšanas veikšanai, Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosūta Eiropas Komisijai un dalībvalstu apdrošinātāju uzraudzības institūcijām ziņas par apdrošināšanas sabiedrības grupas struktūru.

(3) Papildus šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajai informācijai, ja licence izsniegta apdrošināšanas veikšanai, kas nav dzīvības apdrošināšana, Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosūta Eiropas Komisijai ziņas par apdrošināšanas sabiedrības grupas struktūru.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosūta Eiropas Komisijai paziņojumu, informējot par gadījumiem, kad:

1) saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta obligātā apdrošināšana, norādot:

a) īpašās normas, kas attiecas uz obligāto apdrošināšanu,

b) noteikumus, kas obligāti norādāmi apdrošināšanas polisē;

2) Latvijas Republikā pieņemti normatīvie akti, kas regulē apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, pievienojot paziņojumam normatīvo aktu tekstu.”

 

9. Papildināt likumu ar 107.4 pantu šādā redakcijā:

“107.pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrības informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par galvenajām grūtībām, ar kādām tās saskārušās, sākot veikt vai veicot darbību nedalībvalstī.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisija paziņo Eiropas Komisijai.”

 

 

 

11. Papildināt likumu ar 107.4 pantu šādā redakcijā:

“107.pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrības informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par galvenajām grūtībām, ar kādām tās saskārušās, sākot veikt vai veicot darbību nedalībvalstī.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisija paziņo Eiropas Komisijai.”

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1973.gada 24.jūlija Pirmās direktīvas 73/239/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu tiešās apdrošināšanas nozarē, kas nav dzīvības apdrošināšana;

2) Padomes 1973.gada 24.jūlija direktīvas 73/240/EEK, ar ko atceļ ierobežojumus attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību tiešās apdrošināšanas jomā, izņemot dzīvības apdrošināšanu;

3) Padomes 1988.gada 22.jūnija Otrās direktīvas 88/357/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, par noteikumiem pakalpojumu sniegšanas brīvības efektīvākai izmantošanai un par grozījumiem direktīvā 73/239/EEK;

4) Padomes 1992.gada 18.jūnija direktīvas 92/49/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, ar ko groza direktīvu 73/239/EEK un direktīvu 88/357/EEK (Trešā nedzīvības apdrošināšanas direktīva);

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 27.oktobra direktīvas 98/78/EK par apdrošināšanas grupu apdrošināšanas uzņēmumu papildu uzraudzību;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 16.maija direktīvas 2000/26/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz transportlīdzekļu lietošanas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ar kuru tiek grozītas Padomes direktīvas 73/239/EEK un 88/357/EEK (Ceturtā direktīva par mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanu);

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 5.novembra direktīvas 2002/83/EK par dzīvības apdrošināšanu.

10. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra direktīvas 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmu­miem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta direktīvas 2001/17/EK par apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un darbības izbeigšanu;

10) Padomes 1991. gada 20. jūnija direktīvas 91/371/EEK par nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju attiecībā uz tādas tiešās apdrošināšanas īstenošanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, īstenošanu;

11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 9. marta direktīvas 2005/1/EK, ar ko groza Padomes direktīvas 73/239/EEK, 85/611/EEK, 91/675/EEK, 92/49/EEK un 93/6/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK un 2002/87/EK, lai izveidotu finanšu pakalpojumu komiteju jaunu organizatorisko struktūru."

 

 

 

 

 

12. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra direktīvas 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmu­miem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta direktīvas 2001/17/EK par apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un darbības izbeigšanu;

10) Padomes 1991. gada 20. jūnija direktīvas 91/371/EEK par nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju attiecībā uz tādas tiešās apdrošināšanas īstenošanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, īstenošanu;

11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 9. marta direktīvas 2005/1/EK, ar ko groza Padomes direktīvas 73/239/EEK, 85/611/EEK, 91/675/EEK, 92/49/EEK un 93/6/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK un 2002/87/EK, lai izveidotu finanšu pakalpojumu komiteju jaunu organizatorisko struktūru."

 

 

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Finanšu konglomerātu likumu.

 

 

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Finanšu konglomerātu likumu.