Likumprojekts “Par izdienas pensijām diplomātiskajā un konsulārajā dienestā” (Reģ

 

Rīgā

 

 

 

2006.gada  15.jūnijā     Nr.9/9-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

    

      Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut  Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Par izdienas pensijām  diplomātiskajā un konsulārajā dienestā” (Reģ.Nr. 1139) izskatīšanai otrajā  lasījumā.

            

Pielikumā apkopoto priekšlikumu tabula uz     lapām.

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                               J.Stalidzāne

 

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts otrajam lasījumam

 

Likumprojekts “Par izdienas pensijām diplomātiskajā un konsulārajā dienestā” (Reģ. 1139)

 

Pirmā lasījuma redakcija

N

 

Otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

(17 )

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

Likums “Par izdienas pensijām diplomātiskajā un konsulārajā dienestā”

 

1.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā: “Diplomātu izdienas pensiju likums”

 

Atbalstīts

 

Diplomātu izdienas pensiju likums

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt diplomātu tiesības uz izdienas pensiju un reglamentēt kārtību, kādā tā tiek piešķirta, aprēķināta un izmaksāta. 

2.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 

“Likuma mērķis ir nodrošināt diplomātu tiesības uz izdienas pensiju un reglamentēt kārtību, kādā tā tiek piešķirta, aprēķināta un izmaksāta, lai veicinātu diplomātiskā un konsulārā dienesta stabilitāti un pēctecību.”

 

Atbalstīts.

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt diplomātu tiesības uz izdienas pensiju un reglamentēt kārtību, kādā tā tiek piešķirta, aprēķināta un izmaksāta, lai veicinātu diplomātiskā un konsulārā dienesta stabilitāti un pēctecību.

 

2.pants. Tiesības uz izdienas pensiju

 

(1) Tiesības uz izdienas pensiju ir diplomātam, kurš:

1) sasniedzis 50 gadu vecumu un kura izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem;

2) neatkarīgi no vecuma atbrīvots no darba veselības stāvokļa dēļ vai darbinieku skaita samazināšanās dēļ un kura izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem.

 

 

3.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 

2.pants. Tiesības uz izdienas pensiju

(1) Tiesības uz izdienas pensiju ir diplomātam, kurš:

1) sasniedzis 55 gadu vecumu un kura izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem;

2) neatkarīgi no vecuma atbrīvots no amata veselības stāvokļa dēļ atbilstoši Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijas atzinumam, ierēdņa amata likvidācijas vai ierēdņu skaita samazināšanas dēļ un kura izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem;

3) sasniedzis 60 gadu vecumu vai likuma “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu un kura kopējais apdrošināšanas stāžs un tam pielīdzinātais stāžs ir ne mazāks par 35 gadiem, no kuriem vismaz 15 pēdējie gadi nostrādāti diplomātiskajā un konsulārajā dienestā.

(2) Tiesību uz izdienas pensiju nav diplomātam, kurš:

1) saņem citas valsts pensiju;

2) atbrīvots no dienesta disciplinārsoda dēļ vai sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu par tīšu noziedzīgu nodarījumu.

 

 

Atbalstīts

2.pants. Tiesības uz izdienas pensiju

(1) Tiesības uz izdienas pensiju ir diplomātam, kurš:

1) sasniedzis 55 gadu vecumu un kura izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem;

2) neatkarīgi no vecuma atbrīvots no amata veselības stāvokļa dēļ atbilstoši Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijas atzinumam, ierēdņa amata likvidācijas vai ierēdņu skaita samazināšanas dēļ un kura izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem;

3) sasniedzis 60 gadu vecumu vai likuma “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu un kura kopējais apdrošināšanas stāžs un tam pielīdzinātais stāžs ir ne mazāks par 35 gadiem, no kuriem vismaz 15 pēdējie gadi nostrādāti diplomātiskajā un konsulārajā dienestā.

(2) Tiesību uz izdienas pensiju nav diplomātam, kurš:

1) saņem citas valsts pensiju;

2) atbrīvots no dienesta disciplinārsoda dēļ vai sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu par tīšu noziedzīgu nodarījumu.

 

(2) Uz izdienas pensiju nav tiesību diplomātam, kurš saņem citas valsts pensiju.

 

(3) Uz izdienas pensiju nav tiesību diplomātam, kurš atbrīvots no darba sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu par tīšu noziedzīgu nodarījumu.

 

(2) Tiesības uz izdienas pensiju nav diplomātam kurš:

1) saņem citas valsts pensiju;

2) atbrīvots no dienesta disciplinārsoda dēļ vai sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu par tīšu noziedzīgu nodarījumu.

 

(2) Tiesības uz izdienas pensiju nav diplomātam kurš:

1) saņem citas valsts pensiju;

2) atbrīvots no dienesta disciplinārsoda dēļ vai sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu par tīšu noziedzīgu nodarījumu.

3.pants. Izdienas stāža aprēķināšana

 

(1) Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita dienesta laiku Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā dienestā, aprēķinot to no brīža, kad personai piešķirts  diplomātiskais rangs.

 

(2) Diplomāta nostrādāto laiku citā iestādē, kur diplomāts pārcelts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izdienas pensijas stāžā neieskaita.

 

4.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

 

“3.pants. Izdienas stāža aprēķināšana

 

(1) Izdienas stāžu aprēķina no dienas, kad personai piešķirts diplomātiskais rangs.

 

 (2) Diplomāta izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita: 

1) dienesta laiku diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņa amatā;

2) Ārlietu ministrijas rīcības vai pārziņas laiku saskaņā ar “Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu”;

3) nostrādāto laiku citā amatā, kur diplomāts pārcelts, saglabājot diplomātisko rangu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

 

Atbalstīts

3.pants. Izdienas stāža aprēķināšana

 

(1) Izdienas stāžu aprēķina no dienas, kad personai piešķirts diplomātiskais rangs.

 

 (2) Diplomāta izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita: 

1) dienesta laiku diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņa amatā;

2) Ārlietu ministrijas rīcības vai pārziņas laiku saskaņā ar “Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu”;

3) nostrādāto laiku citā amatā, kur diplomāts pārcelts, saglabājot diplomātisko rangu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.pants. Izdienas stāžā palielinātā apmērā ieskaitāmais dienesta laiks

Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, palielinātā apmērā ieskaita dienesta laiku valstīs, kurās ir bijis izsludināts karastāvoklis vai ārkārtējais stāvoklis, vienu kalendāro dienu ieskaitot par piecām darba dienām.

 

 

 

 

4.pants. Izdienas stāžā palielinātā apmērā ieskaitāmais dienesta laiks

Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, palielinātā apmērā ieskaita dienesta laiku valstīs, kurās ir bijis izsludināts karastāvoklis vai ārkārtējais stāvoklis, vienu kalendāro dienu ieskaitot par piecām darba dienām.

 

5.pants. Izdienas pensijas aprēķināšana un līdzekļi izdienas pensijas izmaksai

 

(1) Diplomātam, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu, izdienas pensiju piešķir 55 procentu apmērā no darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

 

 

 

 

5.

Sociālo un darba lietu komisija

 

 

Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

 

“5.pants. Izdienas pensijas aprēķināšana un līdzekļi izdienas pensijas izmaksai

 

(1) Diplomātam, kurš sasniedzis 55 gadu vecumu un izdienas stāžs ir ne mazāks par 20 gadiem un kurš atbrīvots no diplomātiskā un konsulārā dienesta amata, izdienas pensiju piešķir 55 procentu apmērā no darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu, un par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensijas apmēru palielina par  diviem procentiem no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

 

Atbalstīts

5.pants. Izdienas pensijas aprēķināšana un līdzekļi izdienas pensijas izmaksai

 

(1) Diplomātam, kurš sasniedzis 55 gadu vecumu un izdienas stāžs ir ne mazāks par 20 gadiem un kurš atbrīvots no diplomātiskā un konsulārā dienesta amata, izdienas pensiju piešķir 55 procentu apmērā no darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu, un par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensijas apmēru palielina par diviem procentiem no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

(2) Diplomātam, kurš neatkarīgi no vecuma atbrīvots no darba veselības stāvokļa dēļ vai darbinieku skaita samazināšanas dēļ un kuras izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem, izdienas pensiju piešķir 40 procentu apmērā no darba samaksas.

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Diplomātam, kurš neatkarīgi no vecuma atbrīvots no amata veselības stāvokļa dēļ atbilstoši Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijas atzinumam,,, ierēdņa amata likvidācijas vai ierēdņu skaita samazināšanas dēļ un kuras izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem, izdienas pensiju piešķir 40 procentu apmērā no darba samaksas, un par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensijas apmēru palielina par diviem procentiem no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

 

(2) Diplomātam, kurš neatkarīgi no vecuma atbrīvots no amata veselības stāvokļa dēļ atbilstoši Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijas atzinumam, ierēdņa amata likvidācijas vai ierēdņu skaita samazināšanas dēļ un kuras izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem, izdienas pensiju piešķir 40 procentu apmērā no darba samaksas, un par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensijas apmēru palielina par diviem procentiem no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

 

 

 

(3) Diplomātam, kurš sasniedzis 60 gadu vecumu vai likuma “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu un kura  kopējais apdrošināšanas stāžs un tam pielīdzinātais stāžs ir ne mazāks par 35 gadiem, no kuriem vismaz 15 pēdējie gadi nostrādāti diplomātiskajā un konsulārajā dienestā, un kurš atbrīvots no diplomātiskā un konsulārā  dienesta amata, izdienas pensiju piešķir 80 procentu apmērā no darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu. 

 

(3) Diplomātam, kurš sasniedzis 60 gadu vecumu vai likuma “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu un kura  kopējais apdrošināšanas stāžs un tam pielīdzinātais stāžs ir ne mazāks par 35 gadiem, no kuriem vismaz 15 pēdējie gadi nostrādāti diplomātiskajā un konsulārajā dienestā, un kurš atbrīvots no diplomātiskā un konsulārā  dienesta amata, izdienas pensiju piešķir 80 procentu apmērā no darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu. 

(3) Par katru izdienas stāža gadu, kas pārsniedz 20 gadus šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos, izdienas pensijas apmēru palielina par 2 procentiem no darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

 

 

 

 

 

(4) Maksimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst pārsniegt 80 procentus no darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

 

(5) Minimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

 

(6) Izdienas pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas piešķirti Ārlietu ministrijai saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju.

 

 

(4) Maksimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst pārsniegt 80 procentus no darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

 

(5) Minimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

 

(6) Izdienas pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas piešķirti Ārlietu ministrijai saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju.

 

(4) Maksimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst pārsniegt 80 procentus no darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

 

(5) Minimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

(6) Izdienas pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas piešķirti Ārlietu ministrijai saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju.

(7)  Izdienas pensijas saņēmējam valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensija tiek piešķirta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”. Ar dienu, kad sasniegts likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteiktais vecums, līdz vecuma pensijas piešķiršanai tiek pārtraukta izdienas pensijas izmaksa. Pēc vecuma pensijas piešķiršanas izdienas pensijas izmaksu atjauno, izdienas pensiju samazinot par piešķirtās vecuma pensijas apmēru.

 

(7)  Izdienas pensijas saņēmējam valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensija tiek piešķirta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”. Ar dienu, kad sasniegts likumā „Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteiktais vecums, līdz vecuma pensijas piešķiršanai tiek pārtraukta izdienas pensijas izmaksa. Pēc vecuma pensijas piešķiršanas izdienas pensijas izmaksu atjauno, izdienas pensiju samazinot par piešķirtās vecuma pensijas apmēru.

 

(7)  Izdienas pensijas saņēmējam valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensija tiek piešķirta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”. Ar dienu, kad sasniegts likumā „Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteiktais vecums, līdz vecuma pensijas piešķiršanai tiek pārtraukta izdienas pensijas izmaksa. Pēc vecuma pensijas piešķiršanas izdienas pensijas izmaksu atjauno, izdienas pensiju samazinot par piešķirtās vecuma pensijas apmēru.

6.pants. Darba samaksa, no kuras aprēķina izdienas pensiju

 

(1) Darba samaksas aprēķinā tiek ņemts vērā pirms atbrīvošanas no dienesta augstākais ieņemtais diplomātiskā un konsulārā dienesta amats un augstākais ieņemtais amats pārstāvniecībā.

 

(2) Darba samaksu aprēķina, summējot vidējo attiecīgajam amatam noteikto amatalgu, diplomātisko piemaksu un atbilstošajam amatam pārstāvniecībās noteikto algas pabalstu, kam netiek piemērots dārdzības koeficients.

6.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Darba samaksa, no kuras aprēķina izdienas pensiju

 

(1) Izdienas pensiju aprēķina no diplomāta vidējās mēneša samaksas  par pēdējiem trim gadiem pirms atbrīvošanas no diplomātiskā un konsulārā dienesta amata.

 

(2) Darba samaksā ietilpst mēnešalga, piemaksas un prēmijas. “

 

Atbalstīts

6.pants. Darba samaksa, no kuras aprēķina izdienas pensiju

 

(1) Izdienas pensiju aprēķina no diplomāta vidējās mēneša samaksas  par pēdējiem trim gadiem pirms atbrīvošanas no diplomātiskā un konsulārā dienesta amata.

 

(2) Darba samaksā ietilpst mēnešalga, piemaksas un prēmijas. 

7.pants. Izdienas pensijas apmēra palielināšana

 

(1) Izdienas pensijas apmērs pārskatāms katru gadu, ņemot vērā valstī noteiktās patēriņa cenu indeksa izmaiņas.

 

(2) Izdienas pensijas apmēru pārskata kārtībā, kāda noteikta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” piešķirto valsts pensiju indeksācijai.

 

 

 

7.pants. Izdienas pensijas apmēra palielināšana

 

(1) Izdienas pensijas apmērs pārskatāms katru gadu, ņemot vērā valstī noteiktās patēriņa cenu indeksa izmaiņas.

 

(2) Izdienas pensijas apmēru pārskata kārtībā, kāda noteikta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” piešķirto valsts pensiju indeksācijai.

 8.pants. Izdienas pensijas pieprasīšana, piešķiršana un izmaksa

 

(1) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pensijas pieprasītājs iesniedz Ārlietu ministrijai.

 

(2) Ārlietu ministrija izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pēc to saņemšanas izskata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un par pieņemto lēmumu paziņo izdienas pensijas pieprasītājam.

 

(3) Diplomātam, kuram ir tiesības vienlaikus uz vairākām izdienas pensijām, tiek piešķirta tikai viena pensija pēc šī diplomāta izvēles.

 

(4) Izdienas pensiju piešķir ar to dienu, kad saņemts pieprasījums par izdienas pensijas piešķiršanu.

 

(5) Izdienas pensiju izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

(6) Sūdzības izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas vai izmaksas jautājumos izdienas pensijas pieprasītājs var iesniegt Ārlietu ministrijai. Strīdus par šajā likumā paredzēto tiesību nodrošināšanu izskata tiesa.

 

7.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

“8.pants. Izdienas pensijas pieprasīšana, piešķiršana un izmaksa

(1) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pensijas pieprasītājs iesniedz Ārlietu ministrijai.

 

(2) Ārlietu ministrija izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pēc to saņemšanas izskata 30 dienu laikā un par pieņemto lēmumu paziņo izdienas pensijas pieprasītājam.

 

(3) Diplomātiem izdienas pensijas piešķir un izmaksā Ārlietu ministrija. 

 

(4) Diplomātam, kuram ir tiesības vienlaikus uz vairākām izdienas pensijām, tiek piešķirta tikai viena pēc diplomāta izvēles.

 

(5) Izdienas pensiju izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

(6) Sūdzības izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas vai izmaksas jautājumos izdienas pensijas pieprasītājs var iesniegt Ārlietu ministrijai. Strīdus par šajā likumā paredzēto tiesību nodrošināšanu izskata tiesa.”

 

Atbalstīts

8.pants. Izdienas pensijas pieprasīšana, piešķiršana un izmaksa

(1) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pensijas pieprasītājs iesniedz Ārlietu ministrijai.

 

(2) Ārlietu ministrija izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pēc to saņemšanas izskata 30 dienu laikā un par pieņemto lēmumu paziņo izdienas pensijas pieprasītājam.

 

(3) Diplomātiem izdienas pensijas piešķir un izmaksā Ārlietu ministrija. 

(4) Diplomātam, kuram ir tiesības vienlaikus uz vairākām izdienas pensijām, tiek piešķirta tikai viena pēc diplomāta izvēles.

 (5) Izdienas pensiju izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 (6) Sūdzības izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas vai izmaksas jautājumos izdienas pensijas pieprasītājs var iesniegt Ārlietu ministrijai. Strīdus par šajā likumā paredzēto tiesību nodrošināšanu izskata tiesa.

 

8.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu 9.pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Izdienas pensijas piešķiršanas termiņi

 

(1) Izdienas pensiju piešķir bez termiņa ierobežojuma pēc diplomāta atbrīvošanas no diplomātiskā un konsulārā dienesta amata.

 

(2) Izdienas pensiju piešķir ar to dienu, kad Ārlietu ministrija saņem pieprasījumu par izdienas pensijas piešķiršanu.”

 

 

Atbalstīts, mainot turpmāko pantu numerāciju.

9.pants. Izdienas pensijas piešķiršanas termiņi

 

(1) Izdienas pensiju piešķir bez termiņa ierobežojuma pēc diplomāta atbrīvošanas no diplomātiskā un konsulārā dienesta amata.

 

(2) Izdienas pensiju piešķir ar to dienu, kad Ārlietu ministrija saņem pieprasījumu par izdienas pensijas piešķiršanu.

 

9.pants. Izdienas pensijas izmaksas pārtraukšana vai tās apmēra grozīšana

 

(1) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja izdienas pensijas saņēmējs atsāk pildīt diplomātisko un konsulāro dienestu.

 

(2) Izdienas pensijas apmēru groza šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”.

 

(3) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir 10 dienu laikā paziņot Ārlietu ministrijai par vecuma pensijas piešķiršanu.

 

9.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt 9.pantu  šādā redakcijā:

 

“(1) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja izdienas pensijas saņēmēju ieceļ diplomātiskā un konsulārā dienesta amatā, piešķirot diplomātisko rangu, vai izdienas pensijas saņēmējam piešķir citu izdienas pensiju.

 (2) Izdienas pensijas apmēru groza šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”.

 

(3) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir 10 dienu laikā paziņot Ārlietu ministrijai par vecuma pensijas piešķiršanu vai par šā likuma 8.panta ceturtajā daļā minēto apstākļu iestāšanos

 

 

Atbalstīts

10.pants. Izdienas pensijas izmaksas pārtraukšana vai tās apmēra grozīšana

 

(1) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc šajā likumā noteiktajā kā rtībā, ja izdienas pensijas saņēmēju ieceļ diplomātiskā un konsulārā dienesta amatā, piešķirot diplomātisko rangu, vai izdienas pensijas saņēmējam piešķir citu izdienas pensiju.

 (2) Izdienas pensijas apmēru groza šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”.

 

(3) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir 10 dienu laikā paziņot Ārlietu ministrijai par vecuma pensijas piešķiršanu vai par šā likuma 8.panta ceturtajā daļā minēto apstākļu iestāšanos

 

10.pants. Pabalsta piešķiršana laulātajam izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā

 

(1) Izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa laulātajam piešķir uz mūžu pabalstu 50 procentu apmērā no mirušā laulātā izdienas pensijas.

 

(2)   Tiesības saņemt pabalstu ir mirušā laulātajam, kurš:

1) nav nodarbināts;

2) nesaņem citas valsts pensiju;

3) nesaņem citas iestādes izdienas pensiju.

 

(3)   Mirušā laulātais ir uzskatāms par nodarbinātu, ja:

1) uz darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu darba devēja rīcībā;

2) ir uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) īpašnieks (īpašnieki), kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar sava uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārvaldes institūciju, veic šā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) operatīvās vadības funkciju, ja šajā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors), izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku;

3) ir Saeimas deputāts, pašvaldības deputāts, Ministru kabineta loceklis, uzņēmējsabiedrības valdes, padomes loceklis, kā arī cita persona, kura ieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību;

4) persona, kura ir noslēgusi Civillikuma IV daļas 15.nodaļā paredzēto uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līgumu un nav reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja;

5) ir valsts civildienesta ierēdnis;

6) likumā noteiktajā kārtībā iecelts (ievēlēts) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības vai nerezidenta pastāvīgās pārstāvniecības) pārvaldnieks (direktors), kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību vai nerezidenta pastāvīgo pārstāvniecību), veic šā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības vai nerezidenta pastāvīgās pārstāvniecības) operatīvās vadības funkciju;

7) gūst ienākumus kā pašnodarbinātais.

 

(4) Mirušā laulātajam piešķir pabalstu, ja viņš uzturējies ārvalstīs kā diplomātisko un konsulāro dienestu pildošas personas laulātais ne mazāk kā 10 gadus vai tādu pašu laika periodu kā mirušais izdienas pensijas saņēmējs.

 

(5) Mirušā laulātais dodoties jaunā laulībā nezaudē tiesības saņemt pabalstu.

 

(6) Mirušā laulātajam, kuram tiek piešķirta vecuma pensiju saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”, ir tiesības saņemt pabalstu, samazinot to par piešķirtās vecuma pensijas apmēru.

 

(7) Pabalsta izmaksas kārtību laulātajam izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā nosaka Ministru kabinets.

10.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izslēgt 10.pantu.

 

Atbalstīts

Izslēgts.

11.pants. Izdienas pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz ārvalstīm

 

Personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, izdienas pensiju, kas piešķirta saskaņā ar šo likumu, izmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ja Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi.

11

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izslēgt 11.pantu.

 

Atbalstīts

Izslēgts.

 

12

Sociālo un darba lietu komisija

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu 11.pantu  šādā redakcijā:

“11. pants. Izdienas pensijas izmaksa par pagājušo laiku

(1) Aprēķinātās izdienas pensijas summas, ko pensijas saņēmējs nav laikā saņēmis, izmaksā par pagājušo laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem.

 

(2) Ja aprēķinātā izdienas pensija nav laikus saņemta Ārlietu ministrijas vainas dēļ, kura piešķir un izmaksā izdienas pensiju, neizmaksāto pensijas summu izmaksā par pagājušo laiku bez termiņa ierobežojuma.”

 

 

Atbalstīts

11. pants. Izdienas pensijas izmaksa par pagājušo laiku

(1) Aprēķinātās izdienas pensijas summas, ko pensijas saņēmējs nav laikā saņēmis, izmaksā par pagājušo laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem.

 

(2) Ja aprēķinātā izdienas pensija nav laikus saņemta Ārlietu ministrijas vainas dēļ, kura piešķir un izmaksā izdienas pensiju, neizmaksāto pensijas summu izmaksā par pagājušo laiku bez termiņa ierobežojuma.

 

13

Sociālo un darba lietu komisija

 

Papildināt likumprojektu ar 12.pantu  šādā redakcijā:

 

“12.pants. Ieturējumi no izdienas pensijas

(1) Ieturējumus no izdienas pensijas var izdarīt:

1) pamatojoties uz tiesas nolēmumu;

2) saskaņā ar iestādes vadītāja rīkojumu, lai piedzītu tās izdienas pensijas summas, kuras izdienas pensijas saņēmējam pārmaksātas tādēļ, ka viņš nav ievērojis šā likuma 10.panta noteikumus. Šādā gadījumā ik mēnesi ieturami ne vairāk kā 10 procenti no izmaksājamās izdienas pensijas līdz brīdim, kad pārmaksātā summa ir dzēsta.

 

(2) Uzturlīdzekļi nepilngadīgo bērnu uzturēšanai piedzenami pirmām kārtām.

 

(3) Kopējā ieturējumu summa mēnesī nedrīkst pārsniegt 50 procentus no izdienas pensijas apmēra.

 

(4) Ja izdienas pensijas izmaksu pārtrauc, pirms parāds dzēsts, atlikušo parāda daļu piedzen likumos noteiktajā kārtībā.”

 

 

Atbalstīts

12.pants. Ieturējumi no izdienas pensijas

(1) Ieturējumus no izdienas pensijas var izdarīt:

1) pamatojoties uz tiesas nolēmumu;

2) saskaņā ar iestādes vadītāja rīkojumu, lai piedzītu tās izdienas pensijas summas, kuras izdienas pensijas saņēmējam pārmaksātas tādēļ, ka viņš nav ievērojis šā likuma 10.panta noteikumus. Šādā gadījumā ik mēnesi ieturami ne vairāk kā 10 procenti no izmaksājamās izdienas pensijas līdz brīdim, kad pārmaksātā summa ir dzēsta.

 

(2) Uzturlīdzekļi nepilngadīgo bērnu uzturēšanai piedzenami pirmām kārtām.

 

(3) Kopējā ieturējumu summa mēnesī nedrīkst pārsniegt 50 procentus no izdienas pensijas apmēra.

 

(4) Ja izdienas pensijas izmaksu pārtrauc, pirms parāds dzēsts, atlikušo parāda daļu piedzen likumos noteiktajā kārtībā.

 

 

14

Sociālo un darba lietu komisija

 

Papildināt likumprojektu ar 13.pantu šādā redakcijā:

 

“13.pants. Sakarā ar personas nāvi nesaņemtās izdienas pensijas un apbedīšanas pabalsta izmaksa

(1) Izmaksai aprēķinātās izdienas pensijas summas, kas nav izmaksātas līdz izdienas pensijas saņēmēja nāvei, ir tiesības saņemt pensijas saņēmēja laulātajam vai arī pirmās vai otrās pakāpes radiniekiem.

 

(2) Izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu izdienas pensijas apmērā.”

 

 

Atbalstīts

13.pants. Sakarā ar personas nāvi nesaņemtās izdienas pensijas un apbedīšanas pabalsta izmaksa

(1) Izmaksai aprēķinātās izdienas pensijas summas, kas nav izmaksātas līdz izdienas pensijas saņēmēja nāvei, ir tiesības saņemt pensijas saņēmēja laulātajam vai arī pirmās vai otrās pakāpes radiniekiem.

 

(2) Izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu izdienas pensijas apmērā.”

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 2.panta pirmā daļa stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt pārejas noteikumu  1.punktu šādā redakcijā:

 

   “Šā likuma 2.panta pirmās daļas 3.punkts ir spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim.””

 

 

 

Atbalstīts

Pārejas noteikums

 

   Šā likuma 2.panta pirmās daļas 3.punkts ir spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim.

 

2. Pārejas periodā līdz 2011.gada 31.decembrim, diplomātiem, kuri līdz 2011.gada 31. decembrim ir sasnieguši 50 gadu vecumu un kuru izdienas stāžs ir no 12 līdz 19 gadiem, izdienas pensiju aprēķina, piemērojot šādu procentu likmi šā likuma 6. pantā minētajai darba samaksai atkarībā no izdienas stāža:

 

Izdienas stāžs (gados)

Piemērojamā procentu likme

12

26

13

29

14

32

15

35

16

39

17

43

18

47

19

51

 

 

16

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izslēgt pārejas noteikumu 2.punktu.

Atbalstīts.

 

 

17

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā: “Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.”

 

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.