Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada    .aprīlī          nr.9/3-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par tiesu varu””(reģ.nr.1134), nolēma atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                               M.Segliņš

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

 

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr., 2004, 2., 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 2.panta otrajā daļā vārdus "šis likums".

 

2. Papildināt 2.nodaļu ar 16.pantu šādā redakcijā:

 

"16.pants. Lietu sadale

 

(1) Tiesas priekšsēdētājs pirms katra kalendāra gada sākuma apstiprina lietu sadales plānu.

(2) Tiesas priekšsēdētājs kalendāra gada laikā lietu sadales plānā var izdarīt grozījumus šādu iemeslu dēļ:

1) tiesneša pārslodze;

2) tiesneša nepietiekams noslogojums;

3) tiesnešu maiņa;

4) tiesneša nespēja veikt savus pienākumus."

 

3. Izslēgt 3.nodaļu.

 

4. Papildināt 32.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Tiesnesi veikt izmeklēšanas tiesneša pienākumus norīko rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētājs uz laiku līdz trim gadiem. Izmeklēšanas tiesnesis līdztekus izmeklēšanas tiesneša pienākumiem var skatīt civillietas."

 

5. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

 

"33.pants. Rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētājs

 

(1) Rajona (pilsētas) tiesas iestādes darbu līdztekus tiesneša pienākumiem vada tiesas priekšsēdētājs.

(2) Rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ieceļ amatā tieslietu ministrs pēc Tiesu administrācijas priekšlikuma, ievērojot dzimumu vienlīdzīgas pārstāvības principu. Tieslietu ministrs var atbrīvot no amata tiesas priekšsēdētāju pirms termiņa pēc personas pašas vēlēšanās vai pamatojoties uz Tiesnešu disciplinārkolēģijas atzinumu.

(3) Rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētājs:

1) rīkojas ar tiesu iestādei nodotajiem finanšu un citiem resursiem;

2) nosaka tiesas darbinieku un tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus;

3) nosaka tiesnešu pienākumus, kas saistīti ar tiesas iestādes efektīvu funkcionēšanu (piemēram, sadarbība ar ārvalstu tiesām un citām institūcijām, prakses apkopošana, atzinumu sniegšana, piedalīšanās normatīvo aktu projektu izstrādē, atzinumu sniegšana Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai);

4) atbild par lietu un citu pienākumu sadali starp tiesnešiem;

5) sastāda ikgadējo tiesas iestādes finanšu pieprasījuma projektu un iesniedz to Tiesu administrācijā;

6) atbild par resursu tiesisku un lietderīgu izmantošanu.

(4) Rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētājs var dot tiesnesim rīkojumus, kas saistīti ar organizatoriskiem jautājumiem amata pienākumu pildīšanā."

 

6. Papildināt likumu ar 33.pantu šādā redakcijā:

 

"33.pants. Rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja vietnieks

 

Rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja vietnieku ieceļ amatā un atbrīvo no amata šā likuma 33.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā."

 

7. Izteikt 40.pantu šādā redakcijā:

 

"40.pants. Apgabaltiesas priekšsēdētājs

 

(1) Apgabaltiesas iestādes darbu līdztekus tiesneša pienākumiem vada tiesas priekšsēdētājs.

(2) Apgabaltiesas priekšsēdētāju pēc tieslietu ministra un Augstākās tiesas priekšsēdētāja kopīga priekšlikuma uz pieciem gadiem ieceļ amatā Saeima, ievērojot dzimumu vienlīdzīgas pārstāvības principu. Saeima var atbrīvot no amata apgabaltiesas priekšsēdētāju pirms termiņa pēc personas pašas vēlēšanās vai pēc tieslietu ministra un Augstākās tiesas priekšsēdētāja kopīga priekšlikuma, pamatojoties uz Tiesnešu disciplinārkolēģijas atzinumu.

(3) Apgabaltiesas priekšsēdētājs veic šā likuma 33.panta trešajā daļā noteiktās funkcijas."

 

8. Izteikt 41.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieku ieceļ amatā un atbrīvo no amata šā likuma 33.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā."

 

9. Papildināt 44.panta otro daļu aiz vārdiem "Augstākās tiesas plēnums" ar vārdiem "ievērojot dzimumu vienlīdzīgas pārstāvības principu".

 

10. Papildināt 50.panta ceturto daļu aiz vārdiem "tiesu palātu priekšsēdētāju vidus" ar vārdiem "ievērojot dzimumu vienlīdzīgas pārstāvības principu".

 

11. 52.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Stažēšanās laiku nosaka, ievērojot tiesneša amata kandidāta profesionālās sagatavotības līmeni.";

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Atkārtoti pretendēt uz tiesneša amatu var ne ātrāk kā pēc gada. Gada termiņu sāk skaitīt ar dienu, kad tiesneša amata kandidātam paziņots atteikums par viņa kandidatūras turpmāko virzību uz tiesneša amatu."

 

12. Aizstāt 54.panta pirmajā teikumā vārdus "no viena mēneša līdz trim mēnešiem" ar vārdiem un skaitli "atbilstoši šā likuma 52.panta piektajai daļai".

 

13. Aizstāt 72.pantā vārdus "Saeimas noteiktajā kārtībā" ar vārdiem "tieslietu ministrs".

 

14. Papildināt 84.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Atstādinātajam tiesnesim saglabā minimālo mēneša amatalgu."

 

15. Papildināt 86.panta pirmo daļu aiz vārdiem "Tieslietu ministrijā" ar vārdiem "Tiesu administrācijā".

 

16. Aizstāt 92.panta trešajā daļā vārdu "reģistrēšanas" ar vārdu "ierakstīšanas".

 

17. Papildināt 93.panta otro daļu aiz vārdiem "divi zemesgrāmatu nodaļu tiesneši" ar vārdiem "ievērojot dzimumu vienlīdzīgas pārstāvības principu".

 

18. Aizstāt 98.panta otrajā daļā vārdus "Tieslietu ministrija" ar vārdiem "Tiesu administrācija".

 

19. Izteikt 106.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Tiesas darbinieks darba tiesiskās attiecības nodibina Darba likumā noteiktajā kārtībā."

 

20. Izslēgt 16.nodaļu.

 

21. Izteikt 107.pantu šādā redakcijā:

 

"107.1 pants. Tiesu administrācija

 

(1) Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un administratīvi vada rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu, administratīvo tiesu iestāžu un zemesgrāmatu nodaļu darbu.< o:p>

(2) Tiesu administrācija:

1) izdod metodiskos norādījumus par administratīvā darba veikšanu tiesās un zemesgrāmatu nodaļās;

2) veic tiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvā darba pārbaudes;

3) organizē tiesnešu un tiesu darbinieku personāllietu kārtošanu;

4) nodrošina tiesnešu amatu kandidātu atlasi;

5) sagatavo dokumentus un veic pasākumus, kas saistīti ar tiesnešu iecelšanu un apstiprināšanu amatā, izdod rīkojumus par tiesnešu atvaļinājumiem un komandējumiem, kā arī citos gadījumos;

6) apstiprina tiesnešu un tiesas darbinieku amatu sarakstus un darba samaksas fondu;

7) apstiprina tiesas darbinieku darba pienākumu aprakstus;

8) pieņem darbā un atlaiž no darba tiesas darbiniekus, izdod rīkojumus par tiesas darbinieku atvaļinājumiem un komandējumiem, kā arī citos gadījumos;

9) nodrošina tiesnešu, tiesas darbinieku un tiesu piesēdētāju apmācību;

10) pieprasa no tiesām vai zemesgrāmatu nodaļām nepieciešamās ziņas un no to darbiniekiem – paskaidrojumus;

11) sagatavo materiālus par disciplinārlietas ierosināšanu pret tiesnesi;

12) disciplināri soda tiesas darbiniekus par konstatētajiem darba disciplīnas pārkāpumiem;

13) nodrošina tiesu informatīvās sistēmas un vienotās datorizētās zemesgrāmatas uzturēšanu un lietošanu;

14) apkopo tiesu un zemesgrāmatu nodaļu iesniegtos statistikas datus par to darbu un veic apkopoto datu analīzi;

15) rīkojas ar tiesu un zemesgrāmatu nodaļu finanšu līdzekļiem;

16) plāno tiesu un zemesgrāmatu nodaļu budžeta ieņēmumu un izdevumu resursus, kā arī veic ekonomisko rādītāju analīzi;

17) veic grāmatvedības uzskaiti un sastāda finanšu pārskatus;

18) veic tiesu un zemesgrāmatu nodaļu saimnieciskās darbības un finanšu revīziju;

19) nodrošina darba samaksas izmaksu tiesnešiem un tiesas darbiniekiem;

20) nodrošina tiesas un zemesgrāmatu nodaļas ar darba telpām, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem.

(3) Tiesu administrācija pilda Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu disciplinārkolēģijas sekretariāta funkcijas."

 

22. Izslēgt 108.pantu.

 

23. Izteikt 121.pantu šādā redakcijā:

 

"121.pantsTiesneša prēmēšana

 
Tiesnesi atbilstoši darba ieguldījumam var prēmēt, izmantojot šim nolūkam finanšu līdzekļus līdz 15 procentiem no plānotā darba samaksas fonda."
 
24. Papildināt likumu ar 123.pantu šāda redakcijā:
 
"123.1 pants. Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas
 
Ja tiesnesim ir nepieciešams un darba apstākļi to atļauj, tiesnesim var piešķirt atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas."
 
25. Izslēgt 124.pantu.
 
26. Papildināt 125.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
 
"(7) Ja tiesnesi pārceļ darbā uz citu administratīvo teritoriju, tiesnesim izmaksā pārcelšanās kompensāciju vienas mēneša amatalgas apmērā."
 
27. Papildināt likuma 22.nodaļu ar 126.pantu šādā redakcijā: 
 
"126.pants. Tiesnešu izdienas pensijas
 
Tiesnešu izdienas pensiju piešķiršanas pamatu un izmaksas kārtību nosaka īpašs likums."
 
28. Papildināt likumu ar 23.nodaļu šādā redakcijā: 
 
"23.nodaļa
Tiesu informatīvā sistēma
 
127.pants. Tiesu informatīvā sistēma
 

(1) Tiesu lietvedība – lietu reģistrācija, virzība, nolēmumu sagatavošana – notiek tiesu informatīvajā sistēmā.

(2) Tiesu informatīvās sistēmas turētājs ir Tiesu administrācija.

(3) Ministru kabinets nosaka tiesu informatīvās sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas kārtību."

 

29. Papildināt pārejas noteikumus ar 13., 14., 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

 

"13. Līdz 2006.gada 1.septembrim darba līgumus ar tiesu darbiniekiem slēdz un tiesu darbinieku personāllietu kārtošanu nodrošina tiesu priekšsēdētāji.

14. Ministru kabinets izstrādā un līdz 2005.gada 1.septembrim iesniedz Saeimā likumprojektu, kas regulē tiesnešu izdienas pensiju piešķiršanas pamatu un izmaksas kārtību.

15. Šā likuma 32.panta ceturtā daļa stājas spēkā vienlaikus ar Krimināl­procesa likumu.

16. Ministru kabinets šā likuma 127.panta trešajā daļā paredzētos Ministru kabineta noteikumus izdod līdz 2006.gada 1.martam."