Likumprojekts

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi Muitas likumā

(reģ.nr. 1128)

 

Spēkā esošā  likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Muitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Muitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Muitas lietu vadība

(1) Valsts ieņēmumu dienests administrē muitas lietas Eiropas Savienības normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un nosaka muitas kontroles un muitošanas metodiku. Muitas kontroles un muitošanas metodiku publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(2) Latvijas nacionālajā kompetencē ietilpstošos ar muitas lietām saistītos jautājumus Valsts ieņēmumu dienests administrē likumā “Par nodokļiem un nodevām” un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

1. Papildināt 4.pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets nosaka muitošanas un muitas kontroles kārtību, kā arī kārtību, kādā preces tiek atbrīvotas no muitas nodokļa atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

(4) Ministru kabinets nosaka valsts nodevas likmes par muitas iestāžu pakalpojumiem un to samaksas kārtību.

(5) Komercsabiedrību iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī iesniegto iesniegumu noraidījumu tālāku virzību atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem koordinē Ministru kabineta izveidota Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvā padome. Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets."

1

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 1. pantu šādā redakcijā:

“1. Izteikt likuma 4. pantu šādā redakcijā:

“4. pants. Muitas lietu vadība

(1) Valsts ieņēmumu dienests administrē muitas lietas Eiropas Savienības normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

(2) Latvijas nacionālajā kompetencē ietilpstošos ar muitas lietām saistītos jautājumus Valsts ieņēmumu dienests administrē likumā “Par nodokļiem un nodevām” un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(3) Ministru kabinets nosaka muitošanas un muitas kontroles kārtību, kā arī kārtību, kādā preces tiek atbrīvotas no muitas nodokļa atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.”

(4) Ministru kabinets nosaka valsts nodevas likmes  par muitas iestāžu pakalpojumiem un to samaksas kārtību.

(5) Komercsabiedrību iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī iesniegto iesniegumu noraidījumu tālāku virzību atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem koordinē Ministru kabineta izveidota Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvā padome. Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(6) Valsts ieņēmumu dienests nosaka muitas kontroles un muitošanas metodiku. Muitas kontroles un muitošanas metodiku publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Atbalstīt

1. Izteikt likuma 4. pantu šādā redakcijā:

“4. pants. Muitas lietu vadība

(1) Valsts ieņēmumu dienests administrē muitas lietas Eiropas Savienības normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

(2) Latvijas nacionālajā kompetencē ietilpstošos ar muitas lietām saistītos jautājumus Valsts ieņēmumu dienests administrē likumā “Par nodokļiem un nodevām” un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(3) Ministru kabinets nosaka muitošanas un muitas kontroles kārtību, kā arī kārtību, kādā preces tiek atbrīvotas no muitas nodokļa atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.”

(4) Ministru kabinets nosaka valsts nodevas likmes  par muitas iestāžu pakalpojumiem un to samaksas kārtību.

(5) Komercsabiedrību iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī iesniegto iesniegumu noraidījumu tālāku virzību atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem koordinē Ministru kabineta izveidota Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvā padome. Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(6) Valsts ieņēmumu dienests nosaka muitas kontroles un muitošanas metodiku. Muitas kontroles un muitošanas metodiku publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

11.pants. Muitas nodrošinājumi

(1) Precēm, komerciālajiem transportlīdzekļiem, telpām un citām vietām, kurās atrodas preces, kas pakļautas muitas kontrolei, muitas iestādes var uzlikt plombas, zīmogus un citus muitas nodrošinājumus.

(2) Muitas nodrošinājumus drīkst noņemt, mainīt vai iznīcināt tikai muitas iestādes vai ar to atļauju.

(3) Kārtību, kādā muitas iestādes piemēro muitas nodrošinājumu, nosaka Valsts ieņēmumu dienests.

2. Izslēgt 11.panta trešo daļu.

 

 

 

2. Izslēgt 11.panta trešo daļu.

 

3. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Pārstāvības ierobežojums

Tiešās pārstāvības pakalpojumus ir tiesīgi sniegt tikai muitas brokeri."

2

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likuma 12.1 panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Tiesības sniegt tiešās pārstāvības pakalpojumus”.

Atbalstīt

3. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Tiesības sniegt tiešās pārstāvības pakalpojumus

Tiešās pārstāvības pakalpojumus ir tiesīgi sniegt tikai muitas brokeri."

27.pants. Atļauja muitas brokera darbībai

(1) Lai iegūtu muitas brokera statusu un uzsāktu darbību, nepieciešams saņemt Valsts ieņēmumu dienesta atļauju muitas brokera darbībai (turpmāk — atļauja).

(2) Valsts ieņēmumu dienests izsniedz atļauju, ja atļaujas pieprasītājs — fiziskā persona atbilst šādiem kritērijiem:

1) nav krimināli sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tautsaimniecībā un gada laikā nav atkārtoti sodīta par administratīviem pārkāpumiem muitas jomā, kas saistīti ar nodokļu apmēra samazināšanu;

2) ir saņēmusi muitošanas speciālista izglītību apliecinošu dokumentu;

3) līdz šā panta ceturtajā daļā minētā iesnieguma iesniegšanai ir veikusi normatīvajos aktos noteiktos obligātos maksājumus un tai nav parādu valsts vai pašvaldību budžetā;

4) ir saņēmusi apliecinājumu no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, ka attiecīgā institūcija sniegs muitas brokera darbībai nepieciešamo galvojumu iespējamā muitas parāda un citu nodokļu segšanai, ne mazāku par 50 000 latiem.

(3) Valsts ieņēmumu dienests izsniedz atļauju, ja atļaujas pieprasītājs — juridiskā persona atbilst šādiem kritērijiem:

1) saskaņā ar statūtiem ir tiesīga sniegt muitas brokera pakalpojumus;

2) ir noslēgusi darba līgumu ar vismaz vienu fizisko personu, kurai ir muitošanas speciālista izglītību apliecinošs dokuments;

3) līdz šā panta ceturtajā daļā minētā iesnieguma iesniegšanai ir veikusi normatīvajos aktos noteiktos obligātos maksājumus un tai nav parādu valsts vai pašvaldību budžetā;

4) ir saņēmusi apliecinājumu no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, ka attiecīgā institūcija sniegs muitas brokera darbībai nepieciešamo galvojumu iespējamā muitas parāda un citu nodokļu segšanai, ne mazāku par 200 000 latiem.

(4) Lai saņemtu atļauju, persona Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz rakstveida iesniegumu. Iesniegumā norāda ziņas par personu, kura ir saņēmusi muitošanas speciālista izglītību apliecinošu dokumentu (vārds, uzvārds un personas kods), muitošanas speciālista izglītību apliecinošā dokumenta numuru, izsniegšanas vietu un datumu, kā arī apliecina, ka fiziskā persona nav krimināli sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tautsaimniecībā un gada laikā nav atkārtoti sodīta par administratīviem pārkāpumiem muitas jomā, kas saistīti ar nodokļu apmēra samazināšanu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

1) juridiskā persona — statūtu un reģistrācijas apliecības notariāli apliecinātu kopiju, muitošanas speciālista izglītību apliecinoša dokumenta saņēmēja personu apliecinoša dokumenta kopiju un darba līguma kopiju;

2) fiziskā persona — personu apliecinoša dokumenta kopiju;

3) apliecinājumu no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, ka attiecīgā institūcija sniegs muitas brokera darbībai nepieciešamo galvojumu iespējamā muitas parāda un citu nodokļu segšanai.

4. Aizstāt 27.pantā vārdus "muitošanas speciālista izglītību apliecinošs dokuments" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikāts" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

4. Aizstāt 27.pantā vārdus "muitošanas speciālista izglītību apliecinošs dokuments" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikāts" (attiecīgā locījumā).

28.pants. Muitošanas speciālista izglītību apliecinošs dokuments

Muitošanas speciālista izglītību apliecinošu dokumentu izsniedz pēc eksāmena nokārtošanas augstākajā mācību iestādē ar akreditētu programmu muitas eksperta apmācībai.

 

5. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

"28.pants. Muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikāts

Muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikātu pēc kvalifikācijas kursu pabeigšanas izsniedz uz trijiem gadiem. Kursu programmu, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu, izstrādā un īsteno augstskola, kurai ir akreditēta profesionālās augstākās izglītības studiju programma muitas eksperta kvalifikācijas ieguvei."

 

 

 

5. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

"28.pants. Muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikāts

Muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikātu pēc kvalifikācijas kursu pabeigšanas izsniedz uz trijiem gadiem. Kursu programmu, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu, izstrādā un īsteno augstskola, kurai ir akreditēta profesionālās augstākās izglītības studiju programma muitas eksperta kvalifikācijas ieguvei."

31.pants. Muitas brokera atbildība

(1) Ja muitošanas speciālista izglītību apliecinošu dokumentu ieguvusī persona noslēdz darba līgumu ar muitas brokeri — juridisko personu — un ir muitas brokera darbinieks, minētās personas tiesības, pienākumus un atbildību nosaka darba līgumā.

(2) Muitas brokeris ir atbildīgs par darbībām, kuras muitošanas procesā veicis muitas brokeris vai viņa darbinieki (ja muitas brokeris ir juridiskā persona).

6. Aizstāt 31.pantā vārdus "muitošanas speciālista izglītību apliecinošu dokumentu" ar vārdiem "muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikātu".

 

 

 

6. Aizstāt 31.pantā vārdus "muitošanas speciālista izglītību apliecinošu dokumentu" ar vārdiem "muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikātu".

33.pants. Beznodokļu tirdzniecības veikala statuss

Beznodokļu tirdzniecības veikals ir D tipa muitas noliktava, kurā muitas kontrolē tiek realizētas preces personām, kuras:

1) izbrauc no Eiropas Savienības muitas teritorijas uz ārvalstīm vai kuras ierodas muitas kontroles zonā no ārvalstīm un izbrauc no tās uz ārvalstīm. Šādām precēm piemēro atbrīvojumu no muitas nodokļa un citiem normatīvajos aktos paredzētajiem nodokļiem;

2) iebrauc vai izbrauc no Eiropas Savienības dalībvalstīm, neizbraucot no Eiropas Savienības muitas teritorijas. Šādām precēm nepiemēro atbrīvojumu no muitas nodokļa un citiem normatīvajos aktos paredzētajiem nodokļiem.

7. Izteikt 33.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) iebrauc vai izbrauc no Eiropas Savienības dalībvalstīm, neizbraucot no Eiropas Savienības muitas teritorijas, vai iebrauc Eiropas Savienības muitas teritorijā no ārvalstīm, neizbraucot no Eiropas Savienības muitas teritorijas. Šādām precēm nepiemēro atbrīvojumu no muitas nodokļa un citiem normatīvajos aktos paredzētajiem nodokļiem."

 

 

 

7. Izteikt 33.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) iebrauc vai izbrauc no Eiropas Savienības dalībvalstīm, neizbraucot no Eiropas Savienības muitas teritorijas, vai iebrauc Eiropas Savienības muitas teritorijā no ārvalstīm, neizbraucot no Eiropas Savienības muitas teritorijas. Šādām precēm nepiemēro atbrīvojumu no muitas nodokļa un citiem normatīvajos aktos paredzētajiem nodokļiem."