Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                        Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā “ otrajam lasījumam     (steidzams)                                                ( reģ. nr.  1127        )

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(dok.nr. 3874)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

 

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā

 

 

 

Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā

 

Izdarīt Dzīvnieku barības aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.,2004, 10. nr.;) šādus grozījumus:

 

Nav.

 

Izdarīt Dzīvnieku barības aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.,2004, 10. nr.;) šādus grozījumus:

 

15.pants. (1) Latvijā atļautās barības piedevas, olbaltumvielas, kas iegūtas no baktērijām, raugiem (izņemot raugus, kuri kultivēti uz augu vai dzīvnieku izcelsmes substrātiem), aļģēm un zemākajām sēnēm, aminoskābju fermentācijas blakusproduktus, aminoskābes, aminoskābju sāļus un aminoskābju analogus, to reģistrēšanas un aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

1. Izslēgt 15.panta pirmajā daļā vārdus "reģistrēšanas un".

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 15.panta pirmajā daļā vārdus "reģistrēšanas un".

(2) (Izslēgta ar 07.04.2004. likumu).

 

 

 

 

 

 

 

26.pants. Ministru kabinets pēc zemkopības ministra priekšlikuma apstiprina trešo valstu vai to daļu un komersantu sarakstu, no kuriem atļauts ievest dzīvnieku barību Latvijā.

2. Izslēgt 26. un 26.pantu.

 

 

 

 

2. Izslēgt 26. un 26.pantu.

 

26.pants. Trešo valstu vai to daļu un komersantu sarakstu projektus izstrādā Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar:

 

 

 

 

 

1) epizootisko situāciju trešajā valstī;

 

 

 

 

 

2) prasībām, kuras noteiktas normatīvajos aktos par dzīvnieku barības apritē iesaistīto personu atzīšanas un reģistrācijas kārtību, un prasībām dzīvnieku barības apritē iesaistītajām personām.

 

 

 

 

 

 

27.pants. Pārtikas un veterinārais dienests:

1) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kontrolē barības kravas uz valsts robežas un muitas noliktavās;

2) izstrādā metodiskos norādījumus par dzīvnieku barības kontroli, ievedot to Latvijā.

 

 

3. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

 

"27.pants. Kārtību, kādā Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē dzīvnieku barības kravas uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās un muitas noliktavās, nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

 

"27.pants. Kārtību, kādā Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē dzīvnieku barības kravas uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās un muitas noliktavās, nosaka Ministru kabinets."

 

30.pants. (1) Pārtikas un veterinārais dienests nodrošina barības paraugu noņemšanu un analīzi atbilstoši zemkopības ministra apstiprinātajai barības paraugu noņemšanas un analīžu metodikai.

4. 30.pantā:

svītrot pirmajā daļā vārdus "noņemšanu un";

svītrot pirmajā daļā vārdus "noņemšanas un";

 

 

 

Redakcionāli precizēts.

4. 30.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "noņemšanu un" un vārdus "noņemšanas un";

 

(2) Pārtikas un veterinārais dienests izveido un aktualizē to laboratoriju sarakstu, kurām atļauts veikt barības paraugu analīzi.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

5. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

 

 

 

5. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvām 70/524/EEC, 79/373/EEC, 80/511/EEC, 93/74/EEC, 95/53/EC, 95/69/EC, 96/25/EC.

 

 

 Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

 

 

 

1) Padomes 1970.gada 20.jūlija Direktīvas 70/373/EEK par Kopienas analīžu un paraugu ņemšanas metožu ieviešanu oficiālai dzīvnieku barības kontrolei;

 

 

 

 Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

 

 

 

1) Padomes 1970.gada 20.jūlija direktīvas 70/373/EEK par Kopienas analīžu un paraugu ņemšanas metožu ieviešanu oficiālai dzīvnieku barības kontrolei;

 

2) Padomes 1979.gada 2.aprīļa Direktīvas 79/373/EEK par prasībām dzīvnieku barības maisījumu apritei;

 

 

 

2) Padomes 1979.gada 2.aprīļa direktīvas 79/373/EEK par prasībām dzīvnieku barības maisījumu apritei;

 

3) Komisijas 1980.gada 2.maija Direktīvas 80/511/EEK, kas noteiktos gadījumos atļauj dzīvnieku barības maisījumu tirdzniecību nenoslēgtā iepakojumā vai konteineros;

 

 

 

3) Komisijas 1980.gada 2.maija direktīvas 80/511/EEK, kas noteiktos gadījumos atļauj dzīvnieku barības maisījumu tirdzniecību nenoslēgtā iepakojumā vai konteineros;

 

4) Padomes 1993.gada 13.septembra Direktīvas 93/74/EEK par dzīvnieku diētisko barību;

 

 

 

4) Padomes 1993.gada 13.septembra direktīvas 93/74/EEK par dzīvnieku diētisko barību;

 

5) Padomes 1995.gada 25.oktobra Direktīvas 95/53/EK par barības oficiālās kontroles pamatprincipiem;

 

 

 

5) Padomes 1995.gada 25.oktobra direktīvas 95/53/EK par barības oficiālās kontroles pamatprincipiem;

 

6) Padomes 1995.gada 22.decembra Direktīvas 95/69/EK par dzīvnieku barības apritē iesaistīto personu atzīšanas un reģistrācijas kārtību, un grozījumiem direktīvās 70/524/EEK, 74/63/EEK, 79/373/EEK un 82/471/EEK;

 

 

 

6) Padomes 1995.gada 22.decembra direktīvas 95/69/EK par dzīvnieku barības apritē iesaistīto personu atzīšanas un reģistrācijas kārtību, un grozījumiem direktīvās 70/524/EEK, 74/63/EEK, 79/373/EEK un 82/471/EEK;

 

7) Padomes 1996.gada 29.aprīļa Direktīvas 96/25/EK par barības sastāvdaļu izplatīšanas un lietošanas prasībām;

 

 

 

7) Padomes 1996.gada 29.aprīļa direktīvas 96/25/EK par barības sastāvdaļu izplatīšanas un lietošanas prasībām;

 

8) Komisijas 1998.gada 10.septembra Direktīvas 98/68/EK, kas nosaka standarta dokumentu, kurš minēts Padomes Direktīvas 95/53/EK 9.panta pirmajā punktā, un dažus noteikumus no trešajām valstīm Kopienā ievestās barības kontrolei."

 

 

 

 

 

8) Komisijas 1998.gada 10.septembra direktīvas 98/68/EK, kas nosaka standarta dokumentu, kurš minēts Padomes direktīvas 95/53/EK 9.panta pirmajā punktā, un dažus noteikumus no trešajām valstīm Kopienā ievestās barības kontrolei."