Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju""

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

(reģ.nr.1126)

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

(12)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Likuma subjekti

(1) Šis likums attiecas uz visiem Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām.

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt likuma 2.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Likums piemērojams arī uz komercreģistrā reģistrētajiem komersantiem”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 2.panta pirmo daļu ar vārdiem “kā arī piemērojams  komercreģistrā reģistrētajiem komersantiem”.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (2)

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1. Papildināt 2.panta pirmo daļu ar vārdiem “kā arī piemērojams  komercreģistrā reģistrētajiem komersantiem”.

 

8.pants. Kreditoru sapulces procedūra

 (6) Kreditoru sapulces gaita tiek protokolēta, un protokolēšanu nodrošina kreditoru sapulces vadītājs. Kreditoru sapulces protokolu paraksta kreditoru sapulces vadītājs un no klātesošo kreditoru vidus ievēlēts kreditoru sapulces pārstāvis.

 

1. Izteikt 8.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Kreditoru sapulces gaitu protokolē. Protokolēšanu nodrošina kreditoru sapulces vadītājs. Kreditoru sapulces protokolu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no kreditoru sapulces dienas paraksta kreditoru sapulces vadītājs un no klātesošo kreditoru vidus ievēlēts kreditoru sapulces pārstāvis, kā arī jebkurš kreditors, kas piedalījies kreditoru sapulcē un izteicis vēlmi parakstīt kreditoru sapulces protokolu. Parakstīto protokolu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas administrators iesniedz Aģentūrai.”

 

 

 

2. Izteikt 8.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Kreditoru sapulces gaitu protokolē. Protokolēšanu nodrošina kreditoru sapulces vadītājs. Kreditoru sapulces protokolu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no kreditoru sapulces dienas paraksta kreditoru sapulces vadītājs un no klātesošo kreditoru vidus ievēlēts kreditoru sapulces pārstāvis, kā arī jebkurš kreditors, kas piedalījies kreditoru sapulcē un izteicis vēlmi parakstīt kreditoru sapulces protokolu. Parakstīto protokolu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas administrators iesniedz Aģentūrai.”

13.pants. Administratora kvalifikācija

Par administratoru var būt tikai tāda fiziskā persona, kurai ir augstākā juridiskā izglītība vai augstākā izglītība ekonomikas, vadības vai finanšu jomā, vai ne mazāk kā triju gadu praktiskā darba pieredze uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību pārraudzības institūcijās un izpildinstitūcijās, kura sekmīgi izpildījusi administratora specializācijas iegūšanai nepieciešamās sertifikācijas prasības un kurai atbilstoši šā likuma noteikumiem Aģentūra izsniegusi sertifikātu.

 

2. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

“13.1 pants. Administratora sertifikāts

(1) Sertifikātu izsniedz personām, kuras ir nokārtojušas administratora kvalifikācijas pārbaudījumu.

 

 

 

 

3. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

“13.1 pants. Administratora sertifikāts

(1) Sertifikātu izsniedz personām, kuras ir nokārtojušas administratora kvalifikācijas pārbaudījumu.

 

 

(2) Administratora sertifikāts tiek anulēts, ja administrators:

1) ir notiesāts par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, valsts institūciju dienestā, par noziedzīgiem nodarījumiem pret jurisdikciju vai pret pārvaldes kārtību;

2) likuma pārkāpumu dēļ vismaz trīs reizes atcelts no administratora pienākumu pildīšanas;

3) sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu sertifikātu;

4) ar tiesas spriedumu atzīts par rīcībnespējīgu;

5) iesniedzis iesniegumu par sertifikāta anulēšanu.

3

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 13.1 panta otrajā daļā vārdus “Administratora sertifikāts” ar vārdu “Sertifikāts”.

 

Atbalstīt

(2) Sertifikāts tiek anulēts, ja administrators:

1) ir notiesāts par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, valsts institūciju dienestā, par noziedzīgiem nodarījumiem pret jurisdikciju vai pret pārvaldes kārtību;

2) likuma pārkāpumu dēļ vismaz trīs reizes atcelts no administratora pienākumu pildīšanas;

3) sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu sertifikātu;

4) ar tiesas spriedumu atzīts par rīcībnespējīgu;

5) iesniedzis iesniegumu par sertifikāta anulēšanu.

 

(3) Administratora sertifikāta izsniegšanas, anulēšanas un darbības termiņa pagarināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(3) Administratora sertifikāta izsniegšanas, anulēšanas un darbības termiņa pagarināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

(4) Ja administratoram sertifikāts anulēts šā panta otrās daļas 2. vai 3. punktā noteiktajos gadījumos un nav pagājuši pieci gadi no dienas, kad pieņemts lēmums par sertifikāta anulēšanu, šai personai sertifikātu neizsniedz.

 

 

 

(4) Ja administratoram sertifikāts anulēts šā panta otrās daļas 2. vai 3. punktā noteiktajos gadījumos un nav pagājuši pieci gadi no dienas, kad pieņemts lēmums par sertifikāta anulēšanu, šai personai sertifikātu neizsniedz.


 

14.pants. Administratoram noteiktie ierobežojumi

(1) Par administratoru nevar iecelt personu:

1) kura saskaņā ar šā likuma 35.pantu atzīstama par ieinteresētu attiecībā pret parādnieku;

2) pret kuru parādniekam ir prasījuma tiesības;

3) kura ir uzskatāma par parādnieka pārstāvi citā maksātnespējas procesā un šis process nav izbeigts saskaņā ar šo likumu;

4) kura ir notiesāta, tiesājamā, apsūdzētā vai aizdomās turētā krimināllietā par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā, noziedzīgiem nodarījumiem pret jurisdikciju vai noziedzīgiem nodarījumiem pret pārvaldes kārtību;

5) kura ir tāda uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības izpildinstitūciju vai pārvaldes institūciju locekle, kas pasludināta par maksātnespējīgu un maksātnespējas process nav izbeigts saskaņā ar šo likumu.

(2) (Izslēgta ar 13.06.2002. likumu).

(3) (Izslēgta ar 13.06.2002. likumu).

3. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Administratoram noteiktie pienākumu veikšanas ierobežojumi

(1) Administratora pienākumus konkrētajā maksātnespējas procesā administrators nedrīkst veikt šādos gadījumos:

1) administrators ir tiesājamā, apsūdzētā vai aizdomās turētā persona krimināllietā, kas saistīta ar administratora rīcību konkrētajā maksātnespējas procesā;

2) administrators saskaņā ar šā likuma 35.pantu atzīstams par ieinteresēto personu attiecībā pret parādnieku;

3) parādniekam ir prasījuma tiesības pret administratoru vai administratoram ir prasījuma tiesības pret parādnieku.

(2) Ja uz administratoru attiecas kāds no šā panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem, administrators nekavējoties informē par to tiesu un Aģentūru.”

 

4

Deputāts M.Pietkevičs

Papildināt likuma “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” 14.panta pirmo daļu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“4) administratora lietvedībā ir pieļaujamais nepabeigto maksātnespējas lietu skaits. Pieļaujamo maksātnespējas lietu skaitu, kas vienlaicīgi var būt viena administratora lietvedībā, ņemot vērā administratora pieredzi, nosaka Ministru kabinets”.

Neatbalstīt

4. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Administratoram noteiktie pienākumu veikšanas ierobežojumi

(1) Administratora pienākumus konkrētajā maksātnespējas procesā administrators nedrīkst veikt šādos gadījumos:

1) administrators ir tiesājamā, apsūdzētā vai aizdomās turētā persona krimināllietā, kas saistīta ar administratora rīcību konkrētajā maksātnespējas procesā;

2) administrators saskaņā ar šā likuma 35.pantu atzīstams par ieinteresēto personu attiecībā pret parādnieku;

3) parādniekam ir prasījuma tiesības pret administratoru vai administratoram ir prasījuma tiesības pret parādnieku.

(2) Ja uz administratoru attiecas kāds no šā panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem, administrators nekavējoties informē par to tiesu un Aģentūru.”

 

16.pants. Administratora iecelšana

(1) Administratoru ieceļ tiesa pēc Aģentūras priekšlikuma tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas.

 

(3) Ja likumā paredzētajos gadījumos tiesa izvirzīto administratora kandidātu neieceļ, Aģentūra triju dienu laikā tiesai iesaka citu administratora kandidātu.

 

4. 16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Administratoru ieceļ tiesa pēc Aģentūras priekšlikuma tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas. Aģentūras priekšlikumam ir ieteikuma raksturs, un tas nav apstrīdams vai pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par administratoru nevar iecelt personu, kura ir tiesājamā, apsūdzētā vai aizdomās turētā krimināllietā par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, valsts institūciju dienestā, par noziedzīgiem nodarījumiem pret jurisdikciju vai pret pārvaldes kārtību.”

 

 

 

5. 16.pantā:

izteikt pirmo daļu š ādā redakcijā:

“(1) Administratoru ieceļ tiesa pēc Aģentūras priekšlikuma tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas. Aģentūras priekšlikumam ir ieteikuma raksturs, un tas nav apstrīdams vai pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par administratoru nevar iecelt personu, kura ir tiesājamā, apsūdzētā vai aizdomās turētā krimināllietā par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, valsts institūciju dienestā, par noziedzīgiem nodarījumiem pret jurisdikciju vai pret pārvaldes kārtību.”

19.pants. Administratora pienākumi

(5) Administrators sniedz informāciju par maksātnespējas procesa gaitu kreditoru sapulcei, Aģentūrai, kā arī nosūta tiesai apstiprināšanai kreditoru sapulces pieņemto mierizlīgumu.

5. 19.pantā:

izslēgt piektajā daļā vārdu “Aģentūrai”;

 

 

 

 

6. 19.pantā:

izslēgt piektajā daļā vārdu “Aģentūrai”;

 


 

(8) Administrators iesniedz savas darbības pārskatu Aģentūrai atbilstoši tās noteiktajām prasībām un kārtībai.

 

5

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izteikt 19.panta astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Administrators iesniedz savas darbības pārskatu Aģentūrai. Pārskata veidlapas, kā arī  iesniegšanas kārtību un termiņus nosaka Ministru kabinets”.

Atbalstīt

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Administrators iesniedz savas darbības pārskatu Aģentūrai. Pārskata veidlapas, kā arī  iesniegšanas kārtību un termiņus nosaka Ministru kabinets.”;

 

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Pēc Aģentūras pieprasījuma administrators sniedz tai ziņas un dokumentus par maksātnespējas procesa gaitu.”

 

 

 

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Pēc Aģentūras pieprasījuma administrators sniedz tai ziņas un dokumentus par maksātnespējas procesa gaitu.”

28.pants. Administratora atcelšana

(1) Administratoru atceļ tiesa, pamatojoties uz kreditoru sapulces lēmumu par neuzticības izteikšanu administratoram vai pēc Aģentūras pieteikuma, ja:

1) administrators neatbilst šā likuma 13.panta noteikumiem vai, to ieceļot, nav ievēroti šā likuma 14.pantā noteiktie ierobežojumi;

2) administrators neievēro likuma prasības;

3) administrators ļaunprātīgi izmanto savas pilnvaras;

4) administratora sertifikāts anulēts vai tā darbība apturēta.

6. 28.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus “to ieceļot, nav ievēroti” ar vārdiem “uz viņu attiecināmi”;

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) administratora sertifikāts ir anulēts.”

 

 

 

 

7. 28.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus “to ieceļot, nav ievēroti” ar vārdiem “uz viņu attiecināmi”;

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) administratora sertifikāts ir anulēts.”

 


 

32.pants. Aģentūras juridiskais statuss

(1) Aģentūra ir saskaņā ar Publisko aģentūru likumu izveidota valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija”.

(2) Aģentūru izveido valsts Ministru kabineta personā.

(3) Aģentūra ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā.

 

6

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Aizstāt 32.1panta trešajā daļā vārdus “Tieslietu ministrijas” ar vārdiem “tieslietu ministra”.

Atbalstīt

8. Aizstāt 32.1panta trešajā daļā vārdus “Tieslietu ministrijas” ar vārdiem “tieslietu ministra”.

32.pants. Aģentūras funkcijas, darbība un tiesības

 (2) Lai izpildītu savas funkcijas, Aģentūra:

1) izstrādā administratora kvalifikācijas prasības, administratoru apmācības programmas un iesniedz tās apstiprināšanai Ministru kabinetam;

2) organizē to personu apmācību, kuras vēlas iegūt administratora kvalifikāciju;

3) organizē pārbaudījumu kārtošanu administratora kvalifikācijas saņemšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

4) izsniedz un anulē administratora sertifikātu, kā arī aptur vai pagarina tā darbību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

5) iesaka tiesai sertificētu administratora kandidātu katram konkrētam maksātnespējas procesam;

6) uzrauga, vai administratora darbība maksātnespējas procesā atbilst likuma prasībām;

7) izskata sūdzības par administratoru lēmumiem un rīcību;

8) pieņem un izskata maksātnespējīgo darba devēju administratoru pieteikumus par darbinieku prasījumu apmierināšanu un apstiprina no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem izmaksājamās summas;

9) veic citas normatīvajos aktos paredzētas darbības, kas nepieciešamas tās funkciju izpildei.

7. Izteikt 32.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) izsniedz un anulē administratora sertifikātu, kā arī pagarina tā darbības termiņu;”.

 

 

 

 

9. Izteikt 32.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) izsniedz un anulē administratora sertifikātu, kā arī pagarina tā darbības termiņu;”.

 

 

8. Papildināt IV nodaļu ar 32.pantu šādā redakcijā:

“32.pants. Aģentūras lēmumi, to apstrīdēšana un pārsūdzēšana

(1) Aģentūra pieņem lēmumus par:

1) maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu;

2) maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanu;

3) administratora lēmumu un rīcību maksātnespējas procesā un tiesiskā pienākuma uzlikšanu, ja konstatēts pārkāpums;

4) administratora sertifikāta izsniegšanu, anulēšanu vai tā darbības termiņa pagarināšanu.

(2) Aģentūras lēmumus attiecībā uz šā panta pirmās daļas 1., 2. un 4.punktā minētajiem gadījumiem var apstrīdēt Administratīvā proce sa likumā noteiktajā kārtībā. Iesnieguma iesniegšana par Aģentūras lēmuma apstrīdēšanu neaptur attiecīgā lēmuma darbību.

(3) Aģentūras lēmumus attiecībā uz šā panta pirmās daļas 3.punktā minēto gadījumu var pārsūdzēt tajā tiesā, kurā ierosināta maksātnespējas lieta. Sūdzības iesniegšana tiesā neaptur Aģentūras lēmuma darbību.”

 

 

 

10. Papildināt IV nodaļu ar 32.pantu šādā redakcijā:

“32.pants. Aģentūras lēmumi, to apstrīdēšana un pārsūdzēšana

(1) Aģentūra pieņem lēmumus par:

1) maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu;

2) maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanu;

3) administratora lēmumu un rīcību maksātnespējas procesā un tiesiskā pienākuma uzlikšanu, ja konstatēts pārkāpums;

4) administratora sertifikāta izsniegšanu, anulēšanu vai tā darbības termiņa pagarināšanu.

(2) Aģentūras lēmumus attiecībā uz šā panta pirmās daļas 1., 2. un 4.punktā minētajiem gadījumiem var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesnieguma iesniegšana par Aģentūras lēmuma apstrīdēšanu neaptur attiecīgā lēmuma darbību.

(3) Aģentūras lēmumus attiecībā uz šā panta pirmās daļas 3.punktā minēto gadījumu var pārsūdzēt tajā tiesā, kurā ierosināta maksātnespējas lieta. Sūdzības iesniegšana tiesā neaptur Aģentūras lēmuma darbību.”

35.pants. Ieinteresētās personas attiecībā pret parādnieku

(1) Par ieinteresētajām personām attiecībā pret parādnieku atzīstamas:

1) parādnieka kapitāla daļu turētāji, padomes, valdes un tām pielīdzināto pārvaldes institūciju locekļi un revīzijas institūciju locekļi;

2) personas, kurām ar parādnieku ir darba tiesiskās attiecības;

3) persona, kura sastāv laulībā, radniecībā līdz trešajai pakāpei vai svainībā līdz otrajai pakāpei ar parādnieka kapitāla daļu turētājiem, padomes vai valdes un tām pielīdzināto pārvaldes institūciju vai revīzijas institūciju locekļiem.

(2) Par ieinteresētajām personām attiecībā pret parādnieku atzīstamas arī personas, kuras ir bijušas ieinteresētās personas saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem pēdējo sešu mēnešu laikā līdz maksātnespējas lietas ierosināšanai.

 

7

Juridiskais birojs

Likuma 35. panta pirmajā daļā:

izslēgt pirmajā punktā vārdus “kapitāla daļu turētāji, padomes, valdes un tām pielīdzināto” un izslēgt trešajā punktā vārdus “kapitāla daļu turētājiem, padomes vai valdes un tām pielīdzināto”.

 

Atbalstīt

11. 35. panta pirmajā daļā:

izslēgt pirmajā punktā vārdus “kapitāla daļu turētāji, padomes, valdes un tām pielīdzināto”;

izslēgt trešajā punktā vārdus “kapitāla daļu turētājiem, padomes vai valdes un tām pielīdzināto”.

43.pants. Parādnieka maksātnespējas pieteikuma saturs

 (2) Parādnieka maksātnespējas pieteikumam jāpievieno:

1) parādnieka kapitāla daļu turētāju, padomes un valdes un tām pielīdzināto pārvaldes institūciju un revīzijas institūciju locekļu un pārstāvju saraksts (vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs);

2) kreditoru saraksts, kurā ietvertas šādas ziņas: nosaukums (juridiskajām personām), vārds, uzvārds (fiziskajām personām), adrese, parāda summa un termiņš, parāda veids un rašanās pamats;

3) parādnieka ārkārtas bilance, kas sastādīta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas dienas, un parādnieka pēdējā gada bilance, kas apstiprināta saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem";

4) parādnieka valdījumā vai turējumā esošās trešajām personām piederošās mantas uzskaitījums.

9. Izteikt 43.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) parādnieka pārvaldes institūciju un revīzijas institūciju locekļu un pārstāvju saraksts (vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs);”.

 

 

 

 

 

12. Izteikt 43.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) parādnieka pārvaldes institūciju un revīzijas institūciju locekļu un pārstāvju saraksts (vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs);”.

 

 

49.pants. Parādnieka pasludināšana par maksātnespējīgu

Parādnieku par maksātnespējīgu pasludina tiesa, un tās spriedums ir galīgs.

 

10. 49.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Tiesas sprieduma noraksts nosūtāms Aģentūrai.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

8

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā piedāvātos grozījumus likuma 49. pantā.

Atbalstīt

 

52.pants. Administratora darbības pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu

Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu administrators veic šādas darbības:

1) sniedz Uzņēmumu reģistram, bet gadījumos, kad parādniekam pieder nekustamais īpašums, - arī attiecīgajai Zemesgrāmatu nodaļai šā likuma 53.pantā noteikto informāciju par parādnieka pasludināšanu par maksātnespējīgu;

2) iesniedz publicēšanai presē paziņojumu par parādnieka maksātnespēju;

3) sasauc pirmo kreditoru sapulci;

4) veic parādnieka mantas un dokumentu pilnu revīziju;

5) sastāda tās parādnieka mantas sarakstu, uz kuru vēršami kreditoru prasījumi;

6) pieņem un reģistrē kreditoru prasījumus un pārbauda tos;

7) pasludina līdzšinējos parādnieka zīmogus par nederīgiem.

 

9

Juridiskais birojs

Papildināt likuma 52. panta 2. punktu ar vārdiem “kā arī triju dienu laikā nosūta tiesas sprieduma norakstu Aģentūrai”.

 

Atbalstīt

13. Papildināt 52. panta 2. punktu ar vārdiem “kā arī triju dienu laikā nosūta tiesas sprieduma norakstu Aģentūrai”.

 

59.pants. Noslēguma kreditoru sapulces sasaukšanas kārtība

(1) Noslēguma kreditoru sapulci administrators sasauc ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kreditoru sapulces noteiktā maksātnespējas risinājuma termiņa beigām. Ne vēlāk kā trīs dienas pirms šā termiņa beigām administrators iesniedz tiesā kreditoru sapulces protokolu un lēmumus.

11. Izteikt 59.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Noslēguma kreditoru sapulci, izziņojot tās laiku, vietu un darba kārtību visiem zināmajiem kreditoriem un Aģentūrai vismaz divas nedēļas iepriekš, administrators sasauc ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kreditoru sapulces noteiktā maksātnespējas risinājuma termiņa beigām.”

 

 

 

14. Izteikt 59.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Noslēguma kreditoru sapulci, izziņojot tās laiku, vietu un darba kārtību visiem zināmajiem kreditoriem un Aģentūrai vismaz divas nedēļas iepriekš, administrators sasauc ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kreditoru sapulces noteiktā maksātnespējas risinājuma termiņa beigām.”

60.pants. Sūdzību izskatīšanas piekritība

(1) Sūdzības par administratoru lēmumiem vai rīcību izskata Aģentūra, kura noskaidro sūdzētāja un administratora viedokļus, to atbilstību likumam un cenšas atrisināt radušos konfliktu vai veikt samierināšanu. Sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību izskata tā tiesa, kurā ierosināta maksātnespējas lieta, pievienojot sūdzībai materiālus par sūdzības izskatīšanu Aģentūrā.

(2) Sūdzības par citu maksātnespējas procesā iesaistīto personu lēmumiem vai rīcību izskata tiesa, kurā ierosināta attiecīgā maksātnespējas lieta.

 

61.pants. Sūdzību un strīdu izskatīšana maksātnespējas lietā

(1) Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu sūdzības par administratora lēmumiem un rīcību izskatāmas Aģentūrā, ievērojot šādu vispārēju izskatīšanas kārtību:

1) kreditoru sapulce var iesniegt Aģentūrai sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav devis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis;

2) kreditoru komiteja, katrs kreditors vai parādnieka pārstāvis var iesniegt Aģentūrai sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav devis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis un kreditoru sapulce atteikusies vērsties Aģentūrā ar sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību;

3) Aģentūras lēmumam attiecībā uz sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību ir ieteikuma raksturs, un, ja tas neapmierina procesa dalībniekus, puses var griezties tiesā;

4) (izslēgts ar 29.05.2003. likumu).

(2) Administratora sūdzību par kreditoru komitejas lēmumiem izskata tiesa, ja pirms tam sūdzība izskatīta kreditoru sapulcē.

(3) Administratora sūdzību par kreditoru sapulces lēmumiem izskata tiesa.

(4) Kreditori var pārsūdzēt kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumu šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(5) Ja sakarā ar administratora rīcību, kreditoru sapulces, kreditoru komitejas vai Aģentūras lēmumu rodas strīds par tiesībām, kas izšķirams saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem, prasība iesniedzama tiesā atbilstoši lietu piekritības noteikumiem.

(6) Ja ir konstatēts, ka administrators izdarījis pārkāpumu, Aģentūra var lemt par brīdinājuma vai aizrādījuma izteikšanu administratoram, bet atkārtotu pārkāpumu gadījumā — anulēt administratora sertifikātu, apturēt sertifikāta darbību vai iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu, visos gadījumos savu viedokli paužot uz koleģiāla lēmuma pamata.

12. Izteikt 60. un 61.pantu šādā redakcijā:

“60.pants. Sūdzību un strīdu izskatīšana maksātnespējas lietā

(1) Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu sūdzības par administratora lēmumiem un rīcību izskatāmas Aģentūrā, ievērojot šādu vispārēju izskatīšanas kārtību:

1) kreditoru sapulce var iesniegt Aģentūrai sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav sniedzis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis;

2) kreditoru komiteja, katrs kreditors, parādnieka pārstāvis vai trešā persona, kuras tiesības vai tiesiskās intereses aizskartas ar administratora lēmumu vai rīcību, var iesniegt Aģentūrai sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav sniedzis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis.

(2) Administratora sūdzību par kreditoru komitejas lēmumu izskata tiesa, ja pirms tam sūdzība izskatīta kreditoru sapulcē.

(3) Administratora sūdzību par kreditoru sapulces lēmumu izskata tiesa.

(4) Kreditori var pārsūdzēt kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumu šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(5) Ja, pamatojoties uz administratora rīcību, kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumu, rodas strīds par tiesībām, kas izšķirams saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem, prasība iesniedzama tiesā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai lietu piekritībai.

(6) Sūdzības par citu maksātnespējas procesā iesaistīto personu lēmumiem vai rīcību izskata tā tiesa, kurā ierosināta attiecīgā maksātnespējas lieta.

 

61.pants. Sūdzību izskatīšana Aģentūrā

(1) Sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību izskata Aģentūra. Aģentūra pauž savu viedokli, pamatojoties uz koleģiālu lēmumu.

(2) Lai noskaidrotu pušu viedokli, Aģentūra ir tiesīga no pusēm pieprasīt nepieciešamās ziņas un dokumentus.

(3) Sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību Aģentūra izskata viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

(4) Ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu nav iespējams ievērot, Aģentūra var termiņu pagarināt uz laiku, ne ilgāku par diviem mēnešiem. Par termiņa pagarinājumu Aģentūra paziņo sūdzības iesniedzējam.

(5) Aģentūras lēmumu attiecībā uz sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību var pārsūdzēt 15 dienu laikā tiesā, kurā ierosināta maksātnespējas lieta.”

 

 

 

 

15. Izteikt 60. un 61.pantu šādā redakcijā:

“60.pants. Sūdzību un strīdu izskatīšana maksātnespējas lietā

(1) Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu sūdzības par administratora lēmumiem un rīcību izskatāmas Aģentūrā, ievērojot šādu vispārēju izskatīšanas kārtību:

1) kreditoru sapulce var iesniegt Aģentūrai sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav sniedzis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis;

2) kreditoru komiteja, katrs kreditors, parādnieka pārstāvis vai trešā persona, kuras tiesības vai tiesiskās intereses aizskartas ar administratora lēmumu vai rīcību, var iesniegt Aģentūrai sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav sniedzis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis.

(2) Administratora sūdzību par kreditoru komitejas lēmumu izskata tiesa, ja pirms tam sūdzība izskatīta kreditoru sapulcē.

(3) Administratora sūdzību par kreditoru sapulces lēmumu izskata tiesa.

(4) Kreditori var pārsūdzēt kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumu šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(5) Ja, pamatojoties uz administratora rīcību, kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumu, rodas strīds par tiesībām, kas izšķirams saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem, prasība iesniedzama tiesā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai lietu piekritībai.

(6) Sūdzības par citu maksātnespējas procesā iesaistīto personu lēmumiem vai rīcību izskata tā tiesa, kurā ierosināta attiecīgā maksātnespējas lieta.

 

61.pants. Sūdzību izskatīšana Aģentūrā

(1) Sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību izskata Aģentūra. Aģentūra pauž savu viedokli, pamatojoties uz koleģiālu lēmumu.

(2) Lai noskaidrotu pušu viedokli, Aģentūra ir tiesīga no pusēm pieprasīt nepieciešamās ziņas un dokumentus.

(3) Sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību Aģentūra izskata viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

(4) Ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu nav iespējams ievērot, Aģentūra var termiņu pagarināt uz laiku, ne ilgāku par diviem mēnešiem. Par termiņa pagarinājumu Aģentūra paziņo sūdzības iesniedzējam.

(5) Aģentūras lēmumu attiecībā uz sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību var pārsūdzēt 15 dienu laikā tiesā, kurā ierosināta maksātnespējas lieta.”

 


 

72.pants. Parādu segšanai samaksāto summu atdošana

(1) Summas, ko parādnieks pēdējo sešu mēnešu laikā pirms maksātnespējas iestāšanās dienas samaksājis parādu segšanai, pēc tiesas sprieduma ir atmaksājamas, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) maksājums izdarīts pirms saistību izpildes termiņa iestāšanās;

2) parāda samaksas rezultātā iestājusies parādnieka faktiskā maksātnespēja;

3) parāds samaksāts ieinteresētajām personām attiecībā pret parādnieku, kuras par tādām atzīstamas saskaņā ar šā likuma 35.pantu, ja parādnieks vai parāda saņēmējs nepierāda, ka parāda samaksas laikā parādnieks nav bijis faktiski maksātnespējīgs vai parāda samaksa nav bijusi par cēloni parādnieka faktiskajai maksātnespējai.

(2) Šā panta noteikumi attiecas arī uz tiesu izpildītāju piedzītiem parādiem, no kuriem atskaitīti sprieduma izpildīšanai nepieciešamie izdevumi.

(3) Ja parādu segšanai samaksātās summas tiek atdotas šā panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos, atjaunojas pušu saistības, kuras bija spēkā līdz parādu segšanai.

13. Izteikt 72.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Naudas summas, ko parādnieks samaksājis parādu segšanai pēdējo sešu mēnešu laikā pirms maksātnespējas iestāšanās dienas, kā arī pēc maksātnespējas iestāšanās dienas (izņemot naudas summas, ko samaksājis administrators maksātnespējas procesa gaitā), pēc tiesas sprieduma ir atmaksājamas, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:”

 

 

 

 

16. Izteikt 72.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Naudas summas, ko parādnieks samaksājis parādu segšanai pēdējo sešu mēnešu laikā pirms maksātnespējas iestāšanās dienas, kā arī pēc maksātnespējas iestāšanās dienas (izņemot naudas summas, ko samaksājis administrators maksātnespējas procesa gaitā), pēc tiesas sprieduma ir atmaksājamas, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:”

 

108.pants. Maksātnespējas procesa finansēšanas avoti

(1) Maksātnespējas process tiek finansēts no parādnieka līdzekļiem.

(2) Administrācijas izmaksas, izņemot 109. panta 6. un 7. punktā paredzētos līdzekļus, tiesa var solidāri piedzīt no parādnieka kapitāla daļu turētājiem un pārvaldes institūciju locekļiem kriminālsodāma bankrota gadījumā un citos likumā paredzētajos gadījumos.

14. Izteikt 108.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Administrācijas izmaksas, izņemot šā likuma 109.panta 6. un 7.punktā paredzētos līdzekļus, tiesa var solidāri piedzīt no parādnieka pārvaldes institūciju locekļiem kriminālsodāma bankrota gadījumā un citos likumā paredzētajos gadījumos.”

 

 

 

 

17. Izteikt 108.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Administrācijas izmaksas, izņemot šā likuma 109.panta 6. un 7.punktā paredzētos līdzekļus, tiesa var solidāri piedzīt no parādnieka pārvaldes institūciju locekļiem kriminālsodāma bankrota gadījumā un citos likumā paredzētajos gadījumos.”

 

Pārejas noteikumi

17. Persona, kas iecelta par administratoru pirms 2003.gada 1.janvāra, saglabā savu statusu līdz attiecīgā maksātnespējas procesa izbeigšanai vai tās atcelšanai likumā noteiktajā kārtībā. Uz šiem administratoriem neattiecas likuma normas, kas paredz Aģentūras uzraudzību pār administratora darbību un pienākumu segt administrācijas izmaksas no līdzekļiem, kuri Aģentūrai piešķirti šiem mērķiem (19.panta piektā un astotā daļa, 23.panta trešā daļa, 24.panta sestā daļa, 60.panta pirmā daļa, 61.pants, 108.panta sestā daļa).

15. Aizstāt pārejas noteikumu 17.punktā vārdus “19.panta piektā un astotā daļa” ar vārdiem “19.panta astotā un devītā daļa”.

 

 

 

 

18. Pārejas noteikumos:

aizstāt 17.punktā vārdus “19.panta piektā un astotā daļa” ar vārdiem “19.panta astotā un devītā daļa”;

 


 

24. Šā likuma 14.panta pirmās daļas 3.punkta noteikumi nav attiecināmi uz personām, kas veic likvidatora funkcijas kā Uzņēmumu reģistra pilnvaroti pārstāvji vai iecelti likvidatori un ir noteikti par parādnieka pārstāvjiem attiecīgā maksātnespējas procesā.

 

10

Juridiskais birojs

Izslēgt likuma pārejas noteikumu 24. punktu.

Atbalstīt

izslēgt 24. punktu;

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt pārejas noteikumus ar 27., 28. un 29.punktu šādā redakcijā:

“27. Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētajiem komersantiem, šā likuma normas piemērojamas, ievērojot Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 4.pantā noteikto terminu skaidrojumu.

28. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2005.gada 31.decembrim izdod šā likuma 13.1panta trešajā daļā paredzētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai tiek piemēroti Ministru kabineta 2002.gada 29.oktobra noteikumi Nr.492 “Maksātnespējas procesa administratoru apmācības un sertificēšanas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

29. Šā likuma 19.panta astotās daļas jaunā redakcija stājas spēkā 2005.gada 1.augustā.”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 27. un 28.punktu šādā redakcijā:

27. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2005.gada 31.decembrim izdod šā likuma 13.1panta trešajā daļā paredzētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005. gada 31. decembrim ir spēkā Ministru kabineta 2002.gada 29.oktobra noteikumi Nr.492 “Maksātnespējas procesa administratoru apmācības un sertificēšanas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

28. Šā likuma 19.panta astotās daļas jaunā redakcija par pārskatu iesniegšanas kārtību un termiņiem atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai stājas spēkā 2005.gada 1.augustā.”.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt pārejas noteikumus ar 27. un 28.punktu šādā redakcijā:

“27. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2005.gada 31.decembrim izdod šā likuma 13.1panta trešajā daļā paredzētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005. gada 31. decembrim ir spēkā Ministru kabineta 2002.gada 29.oktobra noteikumi Nr.492 “Maksātnespējas procesa administratoru apmācības un sertificēšanas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

28. Šā likuma 19.panta astotās daļas jaunā redakcija par pārskatu iesniegšanas kārtību un termiņiem atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai stājas spēkā 2005.gada 1.augustā.”.