Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

 "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"  (Reģ.nr. 1123) 2.lasījumam.

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 7.nr.; 2002, 24.nr.; 2004, 2., 9.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 7.nr.; 2002, 24.nr.; 2004, 2., 9.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Fondēto pensiju shēma

(2) Fondēto pensiju shēma ir valsts organizēts iemaksu veikšanas, iemaksāto līdzekļu administrēšanas un pensiju izmaksas pasākumu kopums, kas, nepalielinot kopējo iemaksu apmēru vecuma pensijām, dod iespēju iegūt papildu pensijas kapitālu, daļu no iemaksām vecuma pensijām ieguldot finanšu instrumentos, nekustamā īpašumā un citos aktīvos šā likuma 12.pantā noteiktajā kārtībā.

1. Izslēgt 2.panta otrajā daļā vārdus "nekustamā īpašumā".

 

 

 

1. Izslēgt 2.panta otrajā daļā vārdus "nekustamā īpašumā".

 

2. Papildināt likumu ar 11.pantu šādā redakcijā:

 "11.1 pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas reklāma

(1) Jebkāda fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas un ar to saistīto pakalpojumu publiska sludināšana (reklāma) jebkurā veidā var notikt tikai atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijā reģistrētam ieguldījumu plāna prospektam.

(2) Ievietojot sludinājumus vai publiski paziņojot ieguldījumu plāna noteikumus, ieguldījumu plāna reklāmā norāda:

1) ieguldījumu plāna nosaukumu;

2) pārvaldošās sabiedrības nosaukumu, juridisko adresi un izpildinstitūcijas atrašanās vietu;

3) līdzekļu turētāja nosaukumu;

4) ieguldījumu plāna prospekta izsniegšanas vietu;

5) paziņojumu par to, ka vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē (ja reklāmā ir minēts ieguldījumu plāna ienesīgums).

(3) Ievietojot sludinājumus vai publiski paziņojot ieguldījumu plāna noteikumus, ieguldījumu plāna reklāmā nedrīkst nekādā veidā garantēt peļņu vai noteiktu ienesīguma līmeni."

 

 

 

2. Papildināt likumu ar 11.pantu šādā redakcijā:

 "11.1 pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas reklāma

(1) Jebkāda fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas un ar to saistīto pakalpojumu publiska sludināšana (reklāma) jebkurā veidā var notikt tikai atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijā reģistrētam ieguldījumu plāna prospektam.

(2) Ievietojot sludinājumus vai publiski paziņojot ieguldījumu plāna noteikumus, ieguldījumu plāna reklāmā norāda:

1) ieguldījumu plāna nosaukumu;

2) pārvaldošās sabiedrības nosaukumu, juridisko adresi un izpildinstitūcijas atrašanās vietu;

3) līdzekļu turētāja nosaukumu;

4) ieguldījumu plāna prospekta izsniegšanas vietu;

5) paziņojumu par to, ka vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē (ja reklāmā ir minēts ieguldījumu plāna ienesīgums).

(3) Ievietojot sludinājumus vai publiski paziņojot ieguldījumu plāna noteikumus, ieguldījumu plāna reklāmā nedrīkst nekādā veidā garantēt peļņu vai noteiktu ienesīguma līmeni."

12.pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanas noteikumi

(2) Fondēto pensiju shēmas līdzekļus iegulda, ievērojot šādus ieguldījumu ierobežojumus:

12) ieguldījumus atvasinātajos finanšu instrumentos drīkst veikt tikai tāpēc, lai nodrošinātos pret noteiktu ieguldījumu plāna aktīvu vērtības svārstību risku, kas var rasties, mainoties attiecīgā aktīva cenai vai valūtas kursam, un tikai tad, ja līdzekļu pārvaldītājs ir iesniedzis Komisijai noteikumus, kuros detalizēti aprakstīta risku pārvaldīšanas politika un atvasināto finanšu instrumentu vērtēšanas metodes. Pirms tiek uzsākts darījums ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, līdzekļu pārvaldītājs iesniedz Komisijai informāciju par izmantotajiem atvasināto finanšu instrumentu veidiem, no tiem izrietošajiem riskiem, kvantitatīvajiem ierobežojumiem un metodēm, kuras tiks izmantotas attiecīgā atvasinātā finanšu instrumenta riska ierobežošanai.

 

1

Budžeta un finanšu (nodokļu)  komisija

Izslēgt 12.panta otrās daļas 12.punkta otro teikumu.

 

Atbalstīt

3. 12.pantā:

izslēgt otrās daļas 12.punkta otro teikumu;

 


 

(3) Fondēto pensiju shēmas līdzekļus drīkst ieguldīt tādā valūtā, kādā tiek veiktas fondētās pensijas kapitāla izmaksas, ievērojot šādus papildu nosacījumus:

1) shēmas līdzekļus drīkst ieguldīt ar saistībām nesaskaņotās valūtās, ja šādu ieguldījumu kopējais apmērs nepārsniedz 30 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem;

2) shēmas līdzekļu ieguldījumi ar saistībām vienā nesaskaņotā valūtā nedrīkst pārsniegt 10 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem.

3. Papildināt 12.panta trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

 "3) ieguldījumi eirās netiek uzskatīti par ieguldījumiem nesaskaņotās valūtās šīs daļas 1. un 2.punkta izpratnē."

 

 

 

papildināt trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

 "3) ieguldījumi eirās netiek uzskatīti par ieguldījumiem nesaskaņotās valūtās šīs daļas 1. un 2.punkta izpratnē."