Par grozījumiem Latvijas Republikas un Itālijas Republikas konvencijā par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās papildu protokolā

Vienošanās latviešu valodā

Vienošanās angļu valodā

Anotācija

 

Likumprojekts

 

Par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības konvencijā par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu
attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un
nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās papildu protokolā

 

1.pants. Latvijas Republikas 2004.gada 9.decembra notas Nr. 2.3.6.–668 un Itālijas Republikas 2004.gada 9.decembra notas Nr. MAE–SEDE–65–P–0533059 P LVA 3 B apmaiņas ceļā noslēgtā vienošanās par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības konvencijā par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – Konvencija) un tās papildu protokolā (turpmāk – Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Vienošanās stājas spēkā Konvencijas 32.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārlietu ministrs

A.Pabriks

 

 

 

 

 

 

 

MAE – SEDE – 65 – P – 0533059

P LVA 3B

Roma, 9 dic.2004

 

VERBĀLĀ NOTA

 

Ārlietu ministrija apliecina tās cieņu Latvijas Republikas vēstniecībai Itālijā, un izsaka sekojošu priekšlikumu attiecībā uz Itālijas Republikas valdības un Latvijas Republikas valdības 1997.gada 21.maijā Rīgā parakstīto Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu.

Saskaņā ar iepriekšminētās Konvencijas 2.pantu Itālijas gadījumā nodokļi uz kuriem attiecas Konvencija iekļauj arī uzņēmumu īpašuma nodokli. Ņemot vērā, ka Itālijas tiesiskajā sistēmā minētais nodoklis vairs neeksistē, jo tas ir ticis atcelts ar 1997.gada 15.decembra likuma dekrētu Nr. 446, kurš stājās spēkā 1998.gada 1.janvārī, mums ir tas gods Itālijas Republikas valdības vārdā ierosināt svītrot uzņēmumu īpašuma nodokli no Konvencijas 2.panta, 3.daļas b) punkta (iii) iedaļā uzskaitīto nodokļu saraksta.

Ņemot vērā, ka šī Konvencija attiecas arī uz kapitāla nodokļiem un, ka iepriekš minētā nodokļa atcelšana nozīmē, ka Itālijā vairs netiek uzlikti kapitāla nodokļi, attiecībā uz 25. pantā minētajām nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas metodēm, iepriekš teiktais tiks ņemts vērā, iekļaujot Konvencijas Protokolā šādu jaunu a) punktu:

 

„a)     atsaucoties uz 2.panta, 3.daļas b) punkta (iii) iedaļu, gadījumā, ja Itālijā tiks ieviests jebkāds kapitāla nodoklis, šī Konvencija attieksies uz šo nodokli un nodokļu dubultā uzlikšana tiks novērsta saskaņā ar Konvencijas 25.pantu;”.

 

Sekojoši, pārējie Protokola apakšpunkti tiks pārdēvēti.

Ja iepriekšminētais priekšlikums ir pieņemams Latvijas Republikas valdībai, man ir tas gods ierosināt, ka šī Verbālā Nota un atbildes Verbālā Nota tiks uzskatītas par vienošanos starp abām valdībām, kas stāsies spēkā līdz ar 1997.gada 21.maijā parakstīto Konvenciju un būs spēkā tik ilgi, kamēr ir spēkā Konvencija.

Ārlietu ministrija izmanto šo iespēju, lai izteiktu Latvijas Republikas vēstniecībai Itālijā savus visdziļākās  cieņas apliecinājumus.

_________________________________________

Latvijas Republikas vēstniecība

Viale Liegi, 42

00198    R O M A


Nr.2.3.6.-668

 

VERBĀLĀ NOTA

 

Latvijas Republikas vēstniecībai Itālijā ir tas gods apstiprināt Itālijas Ārlietu ministrijas 2004.gada 9.decembra Verbālās Notas Nr. 0533059 saņemšanu ar sekojošu saturu:

 

„Ārlietu ministrija apliecina tās cieņu Latvijas Republikas vēstniecībai Itālijā, un izsaka sekojošu priekšlikumu attiecībā uz Itālijas Republikas valdības un Latvijas Republikas valdības 1997.gada 21.maijā Rīgā parakstīto Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu.

Saskaņā ar iepriekšminētās Konvencijas 2.pantu Itālijas gadījumā nodokļi uz kuriem attiecas Konvencija iekļauj arī uzņēmumu īpašuma nodokli. Ņemot vērā, ka Itālijas tiesiskajā sistēmā minētais nodoklis vairs neeksistē, jo tas ir ticis atcelts ar 1997.gada 15.decembra likuma dekrētu Nr. 446, kurš stājās spēkā 1998.gada 1.janvārī, mums ir tas gods Itālijas Republikas valdības vārdā ierosināt svītrot uzņēmumu īpašuma nodokli no Konvencijas 2.panta, 3.daļas b) punkta (iii) iedaļā uzskaitīto nodokļu saraksta.

Ņemot vērā, ka šī Konvencija attiecas arī uz kapitāla nodokļiem un, ka iepriekš minētā nodokļa atcelšana nozīmē, ka Itālijā vairs netiek uzlikti kapitāla nodokļi, attiecībā uz 25. pantā minētajām nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas metodēm, iepriekš teiktais tiks ņemts vērā, iekļaujot Konvencijas Protokolā šādu jaunu a) punktu:

 

„a)     atsaucoties uz 2.panta, 3.daļas b) punkta (iii) iedaļu, gadījumā, ja Itālijā tiks ieviests jebkāds kapitāla nodoklis, šī Konvencija attieksies uz šo nodokli un nodokļu dubultā uzlikšana tiks novērsta saskaņā ar Konvencijas 25.pantu;”.

 

Sekojoši, pārējie Protokola apakšpunkti tiks pārdēvēti.

Ja iepriekšminētais priekšlikums ir pieņemams Latvijas Republikas valdībai, man ir tas gods ierosināt, ka šī Verbālā Nota un atbildes Verbālā Nota tiks uzskatītas par vienošanos starp abām valdībām, kas stāsies spēkā līdz ar 1997.gada 21.maijā parakstīto Konvenciju un būs spēkā tik ilgi, kamēr ir spēkā Konvencija.

Ārlietu ministrija izmanto šo iespēju, lai izteiktu Latvijas Republikas vēstniecībai Itālijā savus visdziļākās  cieņas apliecinājumus.”

Latvijas Republikas vēstniecībai Itālijā ir tas gods informēt Itālijas Republikas Ārlietu ministriju, ka Latvijas Republikas valdība piekrīt augstāk minētās Notas saturam.

Latvijas Republikas vēstniecība Itālijā izmanto šo iespēju, lai izteiktu Itālijas Republikas Ārlietu ministrijai savus visdziļākās  cieņas apliecinājumus.

 

 

 

 

 

Romā, 2004.gada 9.decembrī.

_________________________________________

 

Itālijas Republikas Ārlietu ministrija

Roma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

O.Spurdziņš

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko

A.Birums

 

 

 

 

 

 

 

 

06.01.2005. 17:09

632

A.Birums

7095520, Andrejs.Birums@fm.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MAE – SEDE – 65 – P – 0533059

P LVA 3B

Roma, 9 dic.2004

 

 

 

V E R B A L    N O T E

 

 

The Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of the Republic of Latvia in Italy and, with reference to the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Latvia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion, signed at Riga on the 21st of May, 1997, has the honour to propose as follows.

Under the Article 2 of the above-mentioned Convention, the taxes covered include, in the case of Italy, the net worth tax on enterprises. Considering that the above tax does not exist any more in the Italian legal system, since it has been abolished by Legislative Decree No. 446 of 15.12.1997, with effect from 1.1.1998, we have the honour to propose, on behalf of the Government of the Italian Republic, that the net worth tax on enterprises is deleted from the list provided for by Article 2, paragraph 3, letter b) (iii) of this Convention.

Furthermore, considering that this Convention also applies to taxes on capital and that the abolition of the above-mentioned tax means that the taxes on capital are no more imposed in Italy, with reference to the methods for the elimination of double taxation as provided for in Article 25, what stated above shall be taken into account by including a new letter a) in the Protocol to the Convention which reads as follows:

“a) with reference to Article 2, paragraph 3, letter b) (iii), where a tax on capital is introduced in Italy, this Convention shall apply to such tax and double taxation shall be avoided in accordance with the provisions of Article 25 of the Convention;”.

Consequently the other letters of the Protocol shall be renamed.

If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the Republic of Latvia, the Ministry of Foreign Affairs has the honour to propose that the present Verbal Note and Verbal Note’s reply of the Embassy of the Republic of Latvia in Italy shall be regarded as constituting an Agreement between the two Governments, which shall enter into force on the same date of the Convention signed on the 21st of May, 1997 and shall remain in force as long as this Convention is in force.

The Ministry of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Latvia in Italy the assurance of his highest consideration.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________

Ambasciata della Repubblica di Lettonia

Viale Liegi, 42

00198  R O M A


Nr.2.3.6.-668

 

NOTE VERBALE

 

The Embassy of the Republic of Latvia in Italy has the honour to acknowledge receipt of the Italian Verbal Note n. 0533059 dated 9.12.2004, which reads as follows:

“The Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of the Republic of Latvia in Italy and, with reference to the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Latvia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion, signed at Riga on the 21st of May, 1997, has the honour to propose as follows.

Under the Article 2 of the above-mentioned Convention, the taxes covered include, in the case of Italy, the net worth tax on enterprises. Considering that the above tax does not exist any more in the Italian legal system, since it has been abolished by Legislative Decree No. 446 of 15.12.1997, with effect from 1.1.1998, we have the honour to propose, on behalf of the Government of the Italian Republic, that the net worth tax on enterprises is deleted from the list provided for by Article 2, paragraph 3, letter b) (iii) of this Convention.

Furthermore, considering that this Convention also applies to taxes on capital and that the abolition of the above-mentioned tax means that the taxes on capital are no more imposed in Italy, with reference to the methods for the elimination of double taxation as provided for in Article 25, what stated above shall be taken into account by including a new letter a) in the Protocol to the Convention which reads as follows:

“a) with reference to Article 2, paragraph 3, letter b) (iii), where a tax on capital is introduced in Italy, this Convention shall apply to such tax and double taxation shall be avoided in accordance with the provisions of Article 25 of the Convention;”.

Consequently the other letters of the Protocol shall be renamed.

If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the Republic of Latvia, the Ministry of Foreign Affairs has the honour to propose that the present Verbal Note and Verbal Note’s reply of the Embassy of the Republic of Latvia in Italy shall be regarded as constituting an Agreement between the two Governments, which shall enter into force on the same date of the Convention signed on the 21st of May, 1997 and shall remain in force as long as this Convention is in force.

The Ministry of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Latvia in Italy the assurance of his highest consideration.”

The Embassy of the Republic of Latvia in Italy has the honour to inform the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic that the Government of the Republic of Latvia is in agreement with the content of the above-mentioned Note.

The Embassy of the Republic of Latvia in Italy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic the assurance of his highest consideration.

 

Rome, 9 December 2004

 

 

 

 

________________________________________________________

Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic

Rome

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

O.Spurdziņš

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko

A.Birums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.01.2005. 17:09

997

A.Birums

7095520, Andrejs.Birums@fm.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības konvencijā par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās papildu protokolā” anotācija                                                                 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

 

1. Pašreizējās situācijas         raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)     Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu  ir parakstīta 1997.gada 21.maijā, un apstiprināta Saeimā 1997.gada 1.oktobrī. Saskaņā ar Konvencijas 32.pantu, tā ir jāratificē un tā stājas spēkā ratifikācijas notu apmaiņas dienā. Konvencijas noteikumi tiek piemēroti ar tā gada 1.janvāri, kurš seko gadam, kad Konvencija stājās spēkā. Tomēr līdz šim Konvencija nav ratificēta Itālijas parlamentā, un līdz ar to nav iespējams veikt ratifikācijas notu apmaiņu, un Konvencija nevar stāties spēkā.

 

b)    Situācijā, kad Konvencija nav stājusies spēkā līgumslēdzējas valsts investori otrā līgumslēdzējā valstī tiek aplikti ar nodokļiem vienīgi, pamatojoties uz otras valsts nodokļu normatīvajiem aktiem. Otra valsts var mainīt kā nodokļu likmes, tā arī apliekamā ienākuma aprēķināšanas kārtību. Pašreizējā situācijā līgumslēdzējas valsts investoriem netiek garantēta zināmu nodokļu uzlikšanas noteikumu nemainība ilgākā laika periodā, tāpēc nav iespējams precīzi plānot investīcijas, to atmaksāšanos un peļņu. Līdz ar to nav nodrošināta stabilitāte attiecībā uz vienas līgumslēdzējas valsts investoru aplikšanu ar nodokļiem otrā valstī ilgākā laika periodā.

 

c)     Tāpat pašreiz līgumslēdzējas valsts nodokļu administrācijai nav pienākuma atbildēt uz otras līgumslēdzējas valsts  nodokļu administrācijas pieprasījumu par informācijas sniegšanu par otras valsts nodokļu maksātāju darījumu partneriem pirmajā valstī un par otras valsts nodokļu maksātāju saņemtajiem ienākumiem pirmajā valstī. Bez minētās informācijas otrai valstij ir apgrūtināta tās rezidentu ārvalstīs gūto ienākumu aplikšana ar nodokļiem, kā arī ir problemātiski piemērot vairākas speciālas nacionālo nodokļu normatīvo aktu normas, piemēram, noteikumus par  transfera cenu piemērošanu, kas izmantojami, lai novērstu apliekamā ienākuma pārnešanu no otras valsts uz citām valstīm.

 

d)    Uzsākot nodokļu konvenciju noslēgšanu, Finanšu un Ārlietu ministrija saskaņoja viedokļus par to, ar kādām valstīm ir lietderīgi noslēgt nodokļu konvencijas. Kopīgais viedoklis ir, ka nodokļu konvencijas ir svarīgi noslēgt ar Latvijas kaimiņvalstīm, Eiropas Savienības dalībvalstīm, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstīm, NVS valstīm, kā arī atsevišķos gadījumos ar valstīm, kuras nodokļu konvenciju noslēgšanu izvirza kā priekšnosacījumu investīciju veikšanai Latvijā. Nodokļu konvencija ar Itāliju ir  noslēgta, jo Itālija ir Eiropas Savienības dalībvalsts.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts “Par grozījumiem Latvijas Republikas un Itālijas Republikas konvencijā par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās Papildu protokolā” izstrādāts lai pēc notu apmaiņas apstiprinātu Saeimā notu apmaiņas ceļā noslēdzamo vienošanos par grozījumiem Konvencijā un tās papildu protokolā. Vienošanās  noslēgšana ir nepieciešama saskaņā ar Itālijas puses ierosinājumu, lai nodrošinātu ātru un veiksmīgu Konvencijas ratifikāciju Itālijas parlamentā, un varētu veikt ratifikācijas notu apmaiņu.  

Pašreiz Konvencijas ratifikāciju Itālijas parlamentā kavē fakts, ka uzņēmuma īpašuma nodoklis, kāds minēts Konvencijā, Itālijā ir atcelts kopš 1998.gada 1.janvāra. Tā kā Konvencija ir parakstīta pirms šī nodokļa atcelšanas, tās tekstā ir iekļauta atsauce uz šo nodokli. Itālijas puse ierosina notu apmaiņas ceļā šo nodokli izslēgt no Konvencijas 2.panta 3.daļas b) punktā minētajiem nodokļiem, kā arī nodrošināt šis Konvencijas noteikumu attiecināšanu uz jebkāda veida kapitāla nodokļiem, kas varētu tikt ieviesti Itālijā pēc šīs Konvencijas stāšanās spēkā. 

Ņemot vērā to, ka Latvijas puse jau ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai Konvencija stātos spēkā (pēc parakstīšanas tā ir apstiprināta  Saeimā 1997.gada 1.oktobrī), tad arī notu apmaiņas ceļā panāktā vienošanās par minētajiem grozījumiem ir jāapstiprina Saeimā. Lai nodrošinātu minētās vienošanās noslēgšanu notu apmaiņas ceļā, Latvija un Itālijas finanšu ministriju pārstāvji 2004.gada 22.janvārī ir saskaņojuši apmaināmo notu tekstus. Notas, pirms tiek veikta to apmaiņa, ir jāapstiprina Ministru kabinetā un attiecīgajai amatpersonai ir jāsaņem pilnvarojums veikt notu apmaiņu.

 

 

3. Cita informācija

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1.  Ietekme uz

     makroekonomisko vidi

 

Normatīvais akts nodrošinās Konvencijas   stāšanos spēkā, un līdz ar to veicinās komercdarbību Latvijā un Itālijā, atvieglos Itālijas investoru darbību Latvijā un otrādi, kopumā veicinās ārvalstu investīciju piesaistīšanu, radīs stabilu investīciju vidi un sakārtos starptautisko nodokļu uzlikšanas jautājumus atbilstoši starptautiski atzītiem standartiem.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

 

 

 

 

 

Līdz ar Konvencijas stāšanos spēkā katras līgumslēdzējas valsts potenciālajiem investoriem  tiks radīts stabilāks nodokļu uzlikšanas režīms otrā līgumslēdzējā valstī gan attiecībā uz uzņēmējdarbības ienākumu, gan arī uz tādiem pasīvajiem ienākumiem kā dividendes, procenti un autoratlīdzības, kuras ir definētas nodokļu konvencijā un kurām ir noteiktas maksimālās likmes, ar kādām otra valsts drīkst šos ienākumu veidus aplikt. Konkrēti konvencijā tiek noteikts, ka to izcelsmes valstī dividendes var aplikt ar nodokli, kas nepārsniedz 5% gadījumos, kad dividenžu saņēmējs ir sabiedrība, kas nav līgumsabiedrība, un kas tieši pārvalda vismaz 10% dividendes izmaksājošās sabiedrības kapitāla, un 15% no to kopapjoma pārējos gadījumos; procentu maksājumus var aplikt ar nodokli pēc likmes, kas nepārsniedz 10% no to kopapjoma, bet autoratlīdzības var aplikt ar nodokli pēc likmes, kas nepārsniedz 5%, kad tās tiek maksātas par ražošanas, komerciālo vai zinātnisko iekārtu izmantošanu, un 10% no to kopapjoma visos citos gadījumos. Tādējādi investori iegūst skaidrību par to, cik lielā mērā katrā līgumslēdzējā valstī var tikt aplikti ar nodokļiem viņu gūtie ienākumi.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Investīciju apjoma palielināšanās radīs darbavietu skaita palielināšanos.

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

6. Cita informācija

 

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nav nepieciešams izdot papildus normatīvos aktus.

 

 

 

2. Cita informācija

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Konvencija un Papildu protokols ir noslēgti Latvijas – Itālijas divpusējo attiecību ietvaros.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Nav zināms.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

5. Cita informācija

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

 

 

Konvencijas noteikumu izpilde tiks nodrošināta atbilstoši pašreizējās nodokļu administrācijas funkcijām. Konkrēti informācijas apmaiņu un atbilstoši konvencijai piemērojamo nodokļu atvieglojumu piemērošanu administrēs Valsts ieņēmumu dienests.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Pēc apstiprināšanas Saeimā notas  tiks publicētas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un par to spēkā stāšanos Ārlietu ministrija paziņos laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

 

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Konvencijas 27.pantu (Savstarpējās saskaņošanas procedūra) jebkura persona, kas uzskata, ka vienas vai abu līgumslēdzēju valstu rīcība izraisa vai var izraisīt tādu šīs personas aplikšanu ar nodokļiem, kas neatbilst Konvencijas noteikumiem, var neatkarīgi no šo valstu nacionālajos normatīvajos aktos paredzētajiem noteikumiem iesniegt sūdzību izskatīšanai tās līgumslēdzējas valsts nodokļu administrācijai, kuras rezidents ir šī persona, vai arī, ja sūdzība attiecas uz diskriminācijas nepieļaušanas noteikumiem (26.panta 1.daļa), - tās līgumslēdzējas valsts nodokļu administrācijai, kuras pilsonis ir šī persona. Nodokļu administrācijas pienākums ir censties atrisināt šo jautājumu, ja tā uzskata, ka sūdzība ir pamatota, un, ja nepieciešams, tai ir savstarpēji jākonsultējas un jāvienojas ar otras līgumslēdzējas valsts nodokļu administrāciju.

 

4. Cita informācija

 

 

 

 

 

Ministrs                   O.Spurdziņš

 

 

 

06.01.2005. 17:09

1421

A.Birums

7095520, Andrejs.Birums@fm.gov.lv