LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

Līgums latviešu valodā

Līgums angļu valodā

Anotācija

 

 

Likumprojekts

 

Par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības līgumu par Japānas valdības neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā – Latvijas Vēstures muzejam audiovizuālo iekārtu iegādei

 

 

1.pants. Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības līgums par Japānas valdības neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā – Latvijas Vēstures muzejam audiovizuālo iekārtu iegādei (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Kultūras ministrija.

 

 

3.pants. Līgums stājas spēkā diplomātiskajās notās noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārlietu ministrs

A.Pabriks

 

 

 

 

 

 

 


Japānas nota

 

Rīga, 2004. gada 30. novembrī

 

Jūsu Ekselence!

 

 

          Man ir tas gods atsaukties uz nesenajām sarunām starp Japānas valdības un Latvijas Republikas valdības pārstāvjiem par audiovizuālo iekārtu (turpmāk tekstā – Iekārtas) piegādi Latvijas Vēstures muzejam un Japānas valdības vārdā ieteikt šādus pasākumus:

 

1. Lai sniegtu ieguldījumu kultūras pasākumu veicināšanā Latvijas Republikā, Japānas valdība saskaņā ar attiecīgajiem Japānas likumiem un noteikumiem piešķirs Latvijas Republikas valdībai mērķfinansējumu trīsdesmit viens miljonu (31 000 000) Japānas jenu apmērā (turpmāk tekstā – Mērķfinansējums).

 

2. Mērķfinansējums būs pieejams laika periodā, sākot ar brīdi, kad stājas spēkā šī vienošanās, līdz 2005. gada 31. martam, ja vien šis periods netiek pagarināts, par to abpusēji vienojoties abu valdību atbildīgajām institūcijām.

 

3.       (1) Mērķfinansējumu Latvijas Republikas valdība pienācīgi izmantos tikai un vienīgi Japānā vai Latvijas Republikā ražotu Iekārtu iegādei un ar minēto produktu iepirkumu saistītiem pakalpojumiem, t.sk. Iekārtu transportēšanai līdz Latvijas Republikas ostām.

 

          (2) Neraugoties uz iepriekš (1) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, ja abas valdības uzskata to par nepieciešamu, Mērķfinansējuma ietvaros var tikt iepirktas  arī Iekārtas, kas ražotas citās valstīs, nevis Japānā vai Latvijas Republikā.

 

4. Latvijas Republikas valdība vai tās norīkotā institūcija noslēgs līgumus ar Japānas pavalstniekiem par 3. punktā minēto Iekārtu iegādi un pakalpojumiem Japānas jenās (jēdziens “Japānas pavalstnieks” visur, kur tas lietots, šajos dokumentos, nozīmē Japānas fiziskās personas vai Japānas juridiskās personas, kuras atrodas Japānas fizisko personu kontrolē.). Lai iegūtu tiesības uz Mērķfinansējumu, šiem līgumiem jābūt apstiprinātiem Japānas valdībā.

 

 

 

Artis Pabriks

Latvijas Republikas

Ārlietu ministrs

 

 

5.       (1) Latvijas Republikas valdība vai tās norīkotā institūcija Latvijas Republikas valdības vai tās norīkotās institūcijas izvēlētā Japānas bankā atvērs bankas kontu Latvijas Republikas valdības vārdā, kas tiks izmantots tikai un vienīgi ar Mērķfinansējumu saistītu darījumu kārtošanai.

 

(2) Japānas valdība veiks maksājumus Japānas jenās iepriekš šī punkta (1) apakšpunktā minētajā kontā, lai segtu saistības, kas radušās iepriekš 4. punktā minēto apstiprināto līgumu (turpmāk tekstā – Apstiprinātie līgumi) ietvaros, pēc tam, kad iepriekš šī punkta (1) apakšpunktā minētā banka būs Japānas valdībai iesniegusi maksājumu pieprasījumus, ko būs apstiprinājusi Latvijas Republikas valdība vai tās norīkotā institūcija.

 

6.       (1) Latvijas Republikas valdība veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai:

 

(a)   nodrošinātu Iekārtu raitu izkraušanu un atmuitošanu Latvijas Republikas izkraušanas ostās un to transportēšanu valsts teritorijā;

 

(b)  atbrīvotu Japānas pavalstniekus no muitas nodokļiem, iekšzemes nodokļiem un citām nodevām, ar kurām Latvijas Republikā varētu tikt aplikta Mērķfinansējuma ietvaros veiktā Iekārtu piegāde un pakalpojumi;

 

(c)   nodrošinātu Japānas pavalstniekiem, kuru pakalpojumi varētu būt nepieciešami saistībā ar Apstiprināto līgumu ietvaros veicamo Iekārtu piegādi un pakalpojumiem, tādus nosacījumus, kas nodrošinātu viņu iebraukšanu un uzturēšanos Latvijas Republikā, lai viņi varētu veikt savus darba pienākumus;

 

(d)  nodrošinātu iekārtu pienācīgu un efektīvu uzturēšanu un izmantošanu; un

 

(e)   segtu visus ar Mērķfinansējuma īstenošanu saistītos izdevumus, izņemot Mērķfinansējuma segtās izmaksas.

 

(2) Attiecībā uz šī Mērķfinansējuma ietvaros iegādāto Iekārtu pārvadāšanas un jūras apdrošināšanu Latvijas Republikas valdība atturēsies no jebkādiem ierobežojumiem, kas varētu kavēt godīgu un brīvu konkurenci pārvadājumu un jūras apdrošinātāju vidū.

 

(3) Mērķfinansējuma ietvaros iegādātās Iekārtas nedrīkst reeksportēt no Latvijas Republikas.

 

7. Abu valstu valdības konsultēsies savā starpā par visiem jautājumiem, kas varētu rasties saistībā ar šo vienošanos.

 

Man ir arī tas gods ierosināt, lai šī nota un Jūsu atbildes nota, kas Latvijas Republikas valdības vārdā apstiprinās šo vienošanos, tiktu uzskatītas par abu valstu valdību noslēgtu līgumu, kas stāsies spēkā Jūsu atbildes notas datumā.

 

Es izmantoju šo gadījumu, lai vēlreiz Jūsu Ekselencei apliecinātu manu visdziļāko cieņu.

 

 

 

Seičiro Otsuka

Japānas Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Latvijas atbildes nota

 

 

 

Jūsu ekselence!

 

 

          Man ir tas gods, apstiprināt, ka esam saņēmuši Jūsu notu, kas datēta ar šodienas datumu, ar šādu saturu:

 

          Man ir tas gods atsaukties uz nesenajām sarunām starp Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības pārstāvjiem par audiovizuālo iekārtu (turpmāk tekstā – Iekārtas) piegādi Latvijas Vēstures muzejam un Japānas valdības vārdā ieteikt šādus pasākumus:

 

1. Lai sniegtu ieguldījumu kultūras pasākumu veicināšanā Latvijas Republikā, Japānas valdība saskaņā ar attiecīgajiem Japānas likumiem un noteikumiem piešķirs Latvijas Republikas valdībai mērķfinansējumu trīsdesmit viens milj.. (31 000 000) Japānas jenu apmērā (turpmāk tekstā – Mērķfinansējums).

 

2. Mērķfinansējums būs pieejams laika periodā, sākot ar brīdi, kad stājas spēkā šī vienošanās, līdz 2005. gada 31. martam, ja vien šis periods netiek pagarināts, par to abpusēji vienojoties abu valdību atbildīgajām institūcijām.

 

3.       (1) Mērķfinansējumu Latvijas Republikas valdība pienācīgi izmantos tikai un vienīgi Japānā vai Latvijas Republikā ražotu Iekārtu iegādei un ar minēto produktu iepirkumu saistītiem pakalpojumiem, t.sk. Iekārtu transportēšanai līdz Latvijas Republikas ostām.

 

          (2) Neraugoties uz iepriekš (1) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, ja abas valdības uzskata to par nepieciešamu, Mērķfinansējuma ietvaros var tikt iepirktas  arī Iekārtas, kas ražotas citās valstīs, nevis Japānā vai Latvijas Republikā.

 

 

 

 

Seičiro Otsuka

Japānas Ārkārtējais un pilnvarotais

vēstnieks Latvijas Republikā

 

 

 

4. Latvijas Republikas valdība vai tās norīkotā institūcija noslēgs līgumus ar Japānas pavalstniekiem par 3. punktā minēto Iekārtu iegādi un pakalpojumiem Japānas jenās (jēdziens “Japānas pavalstnieks” visur, kur tas lietots, šajos dokumentos, nozīmē Japānas fiziskās personas vai Japānas juridiskās personas, kuras atrodas Japānas fizisko personu kontrolē.). Lai iegūtu tiesības uz Mērķfinansējumu, šiem līgumiem jābūt apstiprinātiem Japānas valdībā.

 

5.       (1) Latvijas Republikas valdība vai tās norīkotā institūcija Latvijas Republikas valdības vai tās norīkotās institūcijas izvēlētā Japānas bankā atvērs bankas kontu Latvijas Republikas valdības vārdā, kas tiks izmantots tikai un vienīgi ar Mērķfinansējumu saistītu darījumu kārtošanai.

 

          (2) Japānas valdība veiks maksājumus Japānas jenās iepriekš šī panta (1) apakšpunktā minētajā kontā, lai segtu saistības, kas radušās iepriekš 4. punktā minēto apstiprināto līgumu (turpmāk tekstā – Apstiprinātie līgumi) ietvaros, pēc tam, kad iepriekš šī panta (1) apakšpunktā minētā banka būs Japānas valdībai iesniegusi maksājumu pieprasījumus, ko būs apstiprinājusi Latvijas Republikas valdība vai tās norīkotā institūcija.

 

6.       (1) Latvijas Republikas valdība veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai:

 

(a) nodrošinātu Iekārtu raitu izkraušanu un atmuitošanu Latvijas Republikas izkraušanas ostās un to transportēšanu valsts teritorijā;

 

(b) atbrīvotu Japānas pavalstniekus no muitas nodokļiem, iekšzemes nodokļiem un citām nodevām, ar kurām Latvijas Republikā varētu tikt aplikta Mērķfinansējuma ietvaros veiktā Iekārtu piegāde un pakalpojumi;

 

(c) nodrošinātu Japānas pavalstniekiem, kuru pakalpojumi varētu būt nepieciešami saistībā ar Apstiprināto līgumu ietvaros veicamo Iekārtu piegādi un pakalpojumiem, tādus nosacījumus, kas nodrošinātu viņu iebraukšanu un uzturēšanos Latvijas Republikā, lai viņi varētu veikt savus darba pienākumus;

 

(d) nodrošinātu iekārtu pienācīgu un efektīvu uzturēšanu un izmantošanu; un

 

(e) segtu visus ar Mērķfinansējuma īstenošanu saistītos izdevumus, izņemot Mērķfinansējuma segtās izmaksas.

 

(2) Attiecībā uz šī Mērķfinansējuma ietvaros iegādāto Iekārtu pārvadāšanas un jūras apdrošināšanu Latvijas Republikas valdība atturēsies no jebkādiem ierobežojumiem, kas varētu kavēt godīgu un brīvu konkurenci pārvadājumu un jūras apdrošinātāju vidū.

(3)  Mērķfinansējuma ietvaros iegādātās Iekārtas nedrīkst reeksportēt no Latvijas Republikas.

 

7. Abu valstu valdības konsultēsies savā starpā par visiem jautājumiem, kas varētu rasties saistībā ar šo vienošanos.

 

Man ir arī tas gods Latvijas Republikas valdības vārdā apstiprināt šo vienošanos un piekrist tam, ka Jūsu nota un šī atbildes nota tiek uzskatītas par abu valstu valdību noslēgtu līgumu, kas stāsies spēkā šīs atbildes notas datumā.

 

Es izmantoju šo gadījumu, lai vēlreiz apliecinātu Jūsu Ekselencei savu visdziļāko cieņu.

 

 

 

 

Rīgā, 2004. gada 30. novembrī

 

 

 Artis Pabriks

Ārlietu ministrs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apstiprinātais protokols par procedūras detaļām

 

          Atsaucoties uz 2004. gada  30. novembrī Rīgā notikušo notu apmaiņu starp Latvijas Republikas valdību un Japānas valdību (turpmāk tekstā – Notu apmaiņa) 1., 3., 4. un 5. punktu par Japānas sniegto atbalstu audiovizuālo iekārtu iegādei Latvijas Vēstures muzejam (turpmāk tekstā – Iekārtas), Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības pārstāvji vēlas protokolēt šādas procedūras detaļas, par kurām ir vienojušās attiecīgās abu valstu valdību institūcijas:

1. Konkurss

(1) Mērķfinansējums tiek efektīvi un nediskriminējoši izmantots Notu apmaiņas 3. punktā minēto Iekārtu iegādei un pakalpojumiem. Lai nodrošinātu šādu prasību izpildi, Latvijas Republikas valdībai vai tās norīkotajai institūcijai jānolīgst neatkarīgs un kompetents starpnieks, kurš palīdzētu Latvijas Republikas valdībai vai tās norīkotajai institūcijai īstenot konkursu par tiesībām piegādāt Iekārtas.

Tādējādi Latvijas Republikas valdība vai tās norīkotā institūcija mēneša laikā pēc Notu apmaiņas spēkā stāšanās noslēdz Notu apmaiņas 4. punktā minēto līgumu ar Japānas Starptautiskās sadarbības sistēmu (JSSS) (Turpmāk tekstā – Starpnieks), kas sniegs palīdzību Latvijas Republikas valdībai vai tās norīkotajai institūcijai saskaņā ar pielikumā sniegto Starpnieka pakalpojumu aprakstu.

(2) Minētais līgums stājas spēkā pēc tam, kad to rakstiski apstiprinājusi Japānas valdība.

2. Maksa par Starpnieka pakalpojumiem

          (1) Notu apmaiņas 1. punktā minētajā summā iekļauta arī maksa par Starpnieka pakalpojumiem.

          (2) Latvijas Republikas valdība vai tās norīkotā institūcija saskaņā ar iepriekš minēto līgumu dod atļauju Notu apmaiņas 5. punkta (1) apakšpunktā minētajai bankai veikt attiecīgo maksājumu.

 

3. Neviena Latvijas Republikas valdības amatpersona nedrīkst nekādā veidā piedalīties Japānas pavalstnieku darbā saistībā ar Notu apmaiņas 4. punktā minēto Iekārtu iegādi un pakalpojumiem.

 

4. Ja nepieciešams veikt izmaiņas Notu apmaiņas 1. punktā minētā Mērķfinansējuma plānā un/ vai projektā, Latvijas Republikas valdība vispirms konsultējas ar Japānas valdību un saņem tās piekrišanu attiecīgo izmaiņu veikšanai.

 

Artis Pabriks                                                        Seičiro Otsuka

Latvijas Republikas Ārlietu ministrs                    Japānas ārkārtējais un pilnvarotais

                                                                   vēstnieks Latvijas Republikā


Pielikums

 

Pārstāvja pienākumi

 

 

1. Konkursa kārtībā iepērkamo produktu (turpmāk tekstā – Iekārtas) saraksta sagatavošana, pamatojoties uz Latvijas Republikas valdības vai tās norīkotās institūcijas rakstisko pieprasījumu, kas iesniegts Japānas vēstniecībā Latvijas Republikā.

 

2. Iekārtu izmaksu un specifikāciju izpēte un konkursa maksimālās cenas noteikšana.

 

3. Konkursa dokumentu projektu sagatavošana, ieskaitot konkursa nosacījumus un tehniskās specifikācijas.

 

4. Konkursa publiska izsludināšana un konkursa dokumentu izplatīšana.

 

5. Palīdzība Latvijas Republikas valdībai vai tās norīkotai institūcijai konkursa pieteikumu atvēršanā Starpnieka birojā konkursa dalībnieku pārstāvju klātbūtnē un konkursa izvērtēšanā, un konkursa uzvarētāja noteikšanā.

 

6. Konkursa novērtēšanas ziņojuma sagatavošana angļu valodā un iesniegšana Latvijas Republikas valdībai vai tās norīkotajai institūcijai.


 

Sarunu protokols

 

          Saistībā ar 2004 gada 30. novembrī Rīgā notikušo notu apmaiņu par Japānas sniegto atbalstu audiovizuālo iekārtu iegādei Latvijas Vēstures muzejam (turpmāk tekstā – Notu apmaiņa), Latvijas Republikas delegācijas un Japānas delegācijas pārstāvji vēlas protokolēt sekojošo:

 

1. Attiecībā uz Notu apmaiņas 3. punkta (1) apakšpunktu Japānas delegācijas pārstāvis atzīmēja, ka Japānas valdība saprot, ka Latvijas Republikas valdība veiks nepieciešamos pasākumus, lai novērstu jebkādus piedāvājumus, dāvanas vai maksājumus, atlīdzību vai labumus, kas Latvijas Republikā varētu tikt uzskatīti par kukuļošanu, ja šādas darbības tiktu veiktas, lai panāktu Notu apmaiņas 4. punktā minēto līgumu noslēgšanu vai pateicībā par šādu līgumu noslēgšanu.

 

2. Latvijas delegācijas pārstāvis atzīmēja, ka viņa delegācijai nav nekādu iebildumu pret iepriekš minēto Japānas delegācijas pārstāvja paziņojumu.

 

 

 

 

 

 

Artis Pabriks                                                        Seičiro Otsuka

Latvijas Republikas Ārlietu ministrs                    Japānas ārkārtējais un pilnvarotais

                                                                   vēstnieks Latvijas Republikā

 

 

 

 

Ārlietu

ministrs

Valsts
sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

A. Pabriks

N. Penke

E. Dumpe

E.Vijupe

I.Vīksne

 

9.12.2004

1674

Ingūna Vīksne

7016274, inguna.viksne@mfa.gov.lv

 

 

 

Japanese note         
 
Riga, November 30, 2004

 

 

Excellency,

 

I have the honour to refer to the recent discussions held between the representatives of the Government of Japan and of the Government of the Republic of Latvia concerning the supply of audio-visual equipment (hereinafter referred to as “the Equipment”) to the History Museum of Latvia, and to propose on behalf of the Government of Japan the following arrangements:

 

1. For the purpose of contributing to the promotion of cultural activities in the Republic of Latvia, the Government of Japan shall extend to the Government of the Republic of Latvia, in accordance with the relevant laws and regulations of Japan, a grant up to thirty-one million yen (¥31, 000, 000) (hereinafter referred to as “the Grant”).

 

2. The Grant shall be available during the period between the date of entry into force of the present arrangements and March 31, 2005. The period may be extended by mutual agreement between the authorities concerned of the two Governments.

 

3.     (1) The Grant will be used by the Government of the Republic of Latvia properly and exclusively for the purchase of the Equipment, which will be products of Japan or the Republic of Latvia, and of services relating to procurement of such products, including the transportation of the Equipment to ports in the Republic of Latvia.

 

(2) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (1) above, when the two Governments deem it necessary, the Equipment which are products of countries other than Japan or the Republic of Latvia may be purchased under the Grant.

 

 

 

 

H.E. Dr. Artis Pabriks

Minister of Foreign Affairs

of the Republic of Latvia

 

 

 

 

 

4. The Government of the Republic of Latvia or its designated authority will enter into contracts in Japanese yen with Japanese nationals for the purchase of the Equipment and services referred to in paragraph 3 (The term “Japanese nationals” whenever used in the present arrangements means Japanese physical persons or Japanese juridical persons controlled by Japanese physical persons.). Such contracts shall be verified by the Government of Japan to be eligible for the Grant.

 

5.       1) The Government of the Republic of Latvia or its designated authority shall open through banking arrangements an account to be used only for the purpose of the implementation of the Grant, in the name of the Government of the Republic of Latvia in a bank of Japan designated by the Government of the Republic of Latvia or its designated authority.

 

(2) The Government of Japan shall make payments in Japanese yen to cover the obligations incurred by the Government of the Republic of Latvia or its designated authority under the verified contracts referred to in paragraph 4 above (hereinafter referred to as “the Verified Contracts”) to the account referred to in sub-paragraph (1) above, when payment requests are presented by the bank referred to in sub-paragraph (1) above to the Government of Japan under an authorization to pay issued by the Government of the Republic of Latvia or its designated authority.

 

6.                 (1) The Government of the Republic of Latvia shall take necessary measures:

 

(a)   to ensure prompt unloading and customs clearance at ports of

disembarkation in the Republic of Latvia and internal transportation therein of the Equipment;

 

(b) to exempt Japanese nationals from customs duties, internal taxes and other fiscal levies which may be imposed in the Republic of Latvia with respect to the supply of the Equipment and services under the Grant;

 

(c) to accord Japanese nationals whose services may be required in connection with the supply of the Equipment and services under the Verified Contracts such facilities as may be necessary for their entry into the Republic of Latvia and stay therein for the performance of their work;

 

(d) to ensure that the Equipment be maintained and used properly and effectively; and

 

(e) to bear all the expenses, other than those covered by the Grant, necessary for the implementation of the Grant.

 

(2) With regard to the shipping and marine insurance of the Equipment purchased under the Grant, the Government of the Republic of Latvia will refrain from imposing any restrictions that may hinder fair and free competition among the shipping and marine insurance companies.

 

(3) The Equipment purchased under the Grant shall not be re-exported from the Republic of Latvia.

 

7. The two Governments will consult with each other in respect of any matter that may arise from or in connection with the present arrangements.

 

          I have further the honour to propose that the present Note and your Note in reply confirming on behalf of the Government of the Republic of Latvia the foregoing arrangements shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments, which shall enter into force on the date of your Note in reply.

 

          I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

 

 

 

 

 

 

Seiichiro Otsuka

Ambassador Extraordinary and

                                                                       Plenipotentiary of Japan

 to the Republic of Latvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riga, November 30, 2004

 

Excellency,

 

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency’s Note of today’s date, which reads as follows:

 

I have the honour to refer to the recent discussions held between the representatives of the Government of the Republic of Latvia and of the Government of Japan concerning the supply of audio-visual equipment (hereinafter referred to as “the Equipment”) to the History Museum of Latvia, and to propose on behalf of the Government of Japan the following arrangements:

 

1. For the purpose of contributing to the promotion of culture in the Republic of Latvia, the Government of Japan shall extend to the Government of the Republic of Latvia, in accordance with the relevant laws and regulations of Japan, a grant up to thirty-one million yen (¥31, 000, 000) (hereinafter referred to as “the Grant”).

 

2. The Grant shall be available during the period between the date of entry into force of the present arrangements and March 31, 2005. The period may be extended by mutual consent between the authorities concerned of the two Governments.

 

3.     (1) The Grant shall be used by the Government of the Republic of Latvia properly and exclusively for the purchase of the Equipment, which shall be products of Japan or the Republic of Latvia, and of services relating to procurement of such products, including the transportation of the Equipment to ports in the Republic of Latvia.

 

(2) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (1) above, when the two Governments deem it necessary, the Equipment which are products of countries other than Japan or the Republic of Latvia may be purchased under the Grant.

 

H.E. Mr. Seiichiro Otsuka

Ambassador Extraordinary and

Plenipotentiary of Japan                                                                      

to the Republic of Latvia

 

4. The Government of the Republic of Latvia or its designated authority shall enter into contracts in Japanese yen with Japanese nationals for the purchase of the Equipment and services referred to in paragraph 3 (The term “Japanese nationals” whenever used in the present arrangements means Japanese physical persons or Japanese juridical persons controlled by Japanese physical persons). Such contracts shall be verified by the Government of Japan to be eligible for the Grant.

 

5.   (1) The Government of the Republic of Latvia or its designated authority shall open through banking arrangements an account to be used only for the purpose of the implementation of the Grant, in the name of the Government of the Republic of Latvia at a bank in Japan designated by the Government of the Republic of Latvia or its designated authority.

 

(2) The Government of Japan shall make payments in Japanese yen to cover the obligations incurred by the Government of the Republic of Latvia or its designated authority under the verified contracts referred to in paragraph 4 above (hereinafter referred to as “the Verified Contracts”) to the account referred to in sub-paragraph (1) above, when payment requests are presented by the bank referred to in sub-paragraph (1) above to the Government of Japan under an authorization to pay issued by the Government of the Republic of Latvia or its designated authority.

 

7.                 (1) The Government of the Republic of Latvia shall take necessary

measures:

 

(b)  to ensure prompt unloading and customs clearance at ports of

disembarkation in the Republic of Latvia and internal transportation therein of the Equipment;

 

(b) to exempt Japanese nationals from customs duties, internal taxes and other fiscal levies which may be imposed in the Republic of Latvia with respect to the supply of the Equipment and services under the Grant;

 

(c) to accord Japanese nationals whose services may be required in connection with the supply of the Equipment and services under the Verified Contracts such facilities as may be necessary for their entry into the Republic of Latvia and stay therein for the performance of their work;

 

(d) to ensure that the Equipment be maintained and used properly and effectively; and

 

 

 

(e) to bear all the expenses, other than those covered by the Grant, necessary for the implementation of the Grant.

 

(2) With regard to the shipping and marine insurance of the Equipment purchased under the Grant, the Government of the Republic of Latvia shall refrain from imposing any restrictions that may hinder fair and free competition among the shipping and marine insurance companies.

 

(3) The Equipment purchased under the Grant shall not be re-exported from the Republic of Latvia.

 

7. The two Governments shall consult with each other in respect of any matter that may arise from or in connection with the present arrangements.

 

          I have further the honour to propose that the present Note and Your Excellency’s Note in reply confirming on behalf of the Government of the Republic of Latvia the foregoing arrangements shall constitute an agreement between the two Governments, which shall enter into force on the date of Your Excellency’s Note in reply.

 

 

I have further the honour to confirm on behalf of the Government of the Republic of Latvia the foregoing arrangements and to agree that Your Excellency’s Note and this Note in reply shall constitute an agreement between the two Governments, which shall enter into force on the date of this Note in reply.

 

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

 

 

 

 

Artis Pabriks

Minister of Foreign Affairs

of the Republic of Latvia

 
 

 

 

 

 

 

 

Agreed Minutes on Procedural Details

 

With reference to paragraphs 1, 3, 4 and 5 of the Exchange of Notes between the Government of the Republic of Latvia and the Government of Japan dated November 30, 2004 (hereinafter referred to as “the Exchange of Notes”), concerning the Japanese cultural cooperation for the supply of audio-visual equipment (hereinafter referred to as “the Equipment”) to the History Museum of Latvia, the representatives of the Government of the Republic of Latvia and the Government of Japan wish to record the following procedural details which have been agreed upon between the authorities concerned of the two Governments:

 

1.     Tender

 

(1) The Grant shall be used efficiently and non-discriminately for the purchase of the Equipment and services referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Exchange of Notes. In order to ensure compliance with such requirements, it is required that the Government of the Republic of Latvia or its designated authority employ an independent and competent agent for assisting the Government of the Republic of Latvia or its designated authority to conduct the tender for the Equipment.

 

The Government of the Republic of Latvia or its designated authority shall, therefore, conclude a contract referred to in paragraph 4 of the Exchange of Notes, within one month after the date of entry into force of the Exchange of Notes, with Japan International Cooperation System (JICS) (hereinafter referred to as “the Agent”) to assist the Government of the Republic of Latvia or its designated authority in accordance with the Scope of the Agent’s Services as set forth in Appendix.

 

(2) The said contract shall become effective upon the verification of the Government of Japan in a written form.

 

2.     The Agent’s fee

 

(1)The amount mentioned in paragraph 1 of the said Exchange of Notes shall include the Agent’s fee.

 

(2)The Government of the Republic of Latvia or its designated authority shall issue an authorization to pay, in accordance with the above-mentioned contract, to the bank referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 5 of the Exchange of Notes.

 

3. Any official of the Government of the Republic of Latvia shall not undertake any part of the Japanese nationals’ work of purchase of the Equipment and services mentioned in paragraph 4 of the above-mentioned Exchange of Notes.

 

4. When the plan and/or design of the Grant mentioned in paragraph 1 of the above-mentioned Exchange of Notes is to be modified, the Government of the Republic of Latvia shall have a prior consultation with and obtain the consent to the modification of the Government of Japan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Artis Pabriks                                                   Seiichiro Otsuka

      Minister of Foreign Affairs                  Ambassador Extraordinary and  

      of the Republic of Latvia                  Plenipotentiary of Japan                             

                                                                    to the Republic of Latvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Appendix

 

Scope of the Agent’s Services

 

1.     Preparation of the list of the products to be tendered (hereinafter referred to as “the Equipment”) on the basis of the request which was submitted in a written form to the Embassy of Japan in the Republic of Latvia by the Government of the Republic of Latvia or its designated authority. 

 

2.     Surveying the cost and specifications of the Equipment and determining the ceiling price of the tender.

 

3.     Preparation of the draft of tender documents which include terms and conditions of the tender and the technical specifications.

 

4.     Making the public notice of the tender and distributing the tender documents.

 

5.     Assisting the Government of the Republic of Latvia or its designated authority to open tender at the office of the Agent in the presence of the representatives of the tenderers and to evaluate the tender and to determine the successful tenderer.

 

6.     Preparation of the tender evaluation report in English language and submission of the report to the Government of the Republic of Latvia or its designated authority.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       
Record of Discussions

 

In connection with the Exchange of Notes dated November 30, 2004 concerning the Japanese cultural cooperation for the supply of audio-visual equipment to the History Museum of Latvia (hereinafter referred to as “the Exchange of Notes”), the representatives of the Latvian Delegation and of the Japanese Delegation wish to record the following:

 

1.     With regard to sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Exchange of Notes, the representative of the Japanese Delegation stated that the Government of Japan understands that the Government of the Republic of Latvia will take necessary measures to prevent any offer, gift or payment, consideration or benefit which would be construed as a corrupt practice in the Republic of Latvia from being made as an inducement to or reward for the award of the contracts referred to in paragraph 4 of the Exchange of Notes.

 

2.     The representative of the Latvian Delegation stated that his Delegation has no objection to the statement by the representative of the Japanese Delegation referred to above.

 

 

 

 

 

            Artis Pabriks                                                   Seiichiro Otsuka

      Minister of Foreign Affairs                  Ambassador Extraordinary and  

      of the Republic of Latvia                  Plenipotentiary of Japan                             

                                                                to the Republic of Latvia

 

 

Ārlietu

ministrs

Valsts
sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

A. Pabriks

N. Penke

E. Dumpe

E.Vijupe

I.Vīksne

 

9.12.2004

1734

Ingūna. Vīksne

7016274, inguna.viksne@mfa.gov.lv

 

 


 

Likumprojekta

“Par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības līgumu par Japānas valdības neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā – Latvijas Vēstures muzejam aidovizuālo iekārtu iegādei”

anotācija

 

I Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likuma par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem 9.pants 1.daļa paredz, ka Saeimā ir apstiprināmi starptautiskie līgumi, kas nokārto likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus. Saskaņā ar Līguma 5.punktu Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša institūcija – Latvijas Vēstures muzejs, Japānas bankā atvērs bankas kontu uz Latvijas Republikas valdības vārda, kas tiks izmantots ar Mērķfinansējumu saistītu darījumu kārtošanai. Tas ir pretrunā ar likuma Par budžetu un finanšu vadību 27.panta 1.daļu, kas nosaka, ka no valsts budžeta finansētas institūcijas valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un no valsts budžeta līdzekļiem veicamo izdevumu izdarīšanai atver kontus tikai Valsts kasē. Līdz ar to līgums ir apstiprināms Saeimā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

2004. gada jūlijā Japānas vēstniecība informēja Latvijas Republikas Ārlietu ministriju par Japānas valdības lēmumu piešķirt Latvijas Vēstures muzejam vienreizējo neatmaksājamo tehnisko palīdzību 152 000 LVL apmērā audiovizuālo iekārtu iegādei. Līgums paredz ļaut Latvijas Vēstures muzejam saņemt Japānas valdības piešķirto neatmaksājamo tehnisko palīdzību.

Līgums tika parakstīts 2004. gada 30. novembrī Rīgā.

3.Cita informācija

 

 

 

 

II Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1.Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

 

III Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

tūkst. latu

 

Rādītāji

Kārtējais gads

 

 

Nākamie trīs gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

6.Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

IV Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.Kādi normatīvie akti (likumi un Ministri kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norādot to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņus, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Ar likumu apstiprinātā Līguma izpilde neprasa izdarīt grozījumus spēkā esošajos normatīvajos aktos

2. Cita informācija

 

 

 

V Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3.Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.),norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Nav

5. Cita informācija

 

 

VI Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1.Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas.

5. Cita informācija

 

 

VII Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Pēc līguma apstiprināšanas Ārlietu ministrija informē Japānas vēstniecību. Līguma izpildi nodrošina Latvijas Vēstures muzejs sadarbībā ar Japānas vēstniecību.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Par līguma stāšanos spēkā Ārlietu ministrija paziņos laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts indivīda tiesības papildus neierobežos.

4. Cita informācija

Pēc likuma stāšanās spēkā Ārlietu ministrija nosūta notu Japānas vēstniecībai Latvijā.

 

 

 

Ārlietu

ministrs

Valsts
sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

 

 

 

 

 

A.Pabriks

N. Penke

E.Dumpe

E.Vijupe

I.Vīksne

 

 

 

9.12.2004

680

I.Vīksne

7016274