Grozījums Autopārvadājumu likumā

Likumprojekts

 

Grozījums Autopārvadājumu likumā

 

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.; 2001, 1., 12.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 199.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 4.panta otro daļu aiz vārdiem "autopārvadājumu kontroli" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta „Grozījums Autopārvadājumu likumā”

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Autopārvadājumu likuma 4.panta otrajā daļā nosaka, ka Satiksmes ministrija un tās pilnvarotas institūcijas atbilstoši savai kompetencei organizē autopārvadājumu kontroli, taču nav noteikts, ka kontrole tiek veikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Ņemot vērā, ka 2004.gada 2.decembrī (Valsts prezidente izsludināja 2004.gada 15.decembrī) tika izdarīti grozījumi Autopārvadājumu likumā, kur 4.panta otrās daļas 2.punkts tika izteikts jaunā redakcijā, 1996.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem nr. 222 zuda izdošanas pamats. Šāda situācija izveidojās, kad likumprojekts tika gatavots trešajam lasījumam un ministrija nevarēja ietekmēt Saeimas veiktos grozījumus panta redakcijā. Likumprojekts ir nepieciešams, lai būtu izdošanas pamats Ministru kabineta noteikumiem par kontroles kārtību autopārvadājumu jomā, tādejādi novēršot patreizējo situāciju, kad kontrole autopārvadājumu jomā ir bez normatīvā regulējuma.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvais akts paredz papildinājumu “Autopārvadājumu likumā”, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par kontroles kārtību autopārvadājumu jomā.

3. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

 


II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

Sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvais akts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvais akts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvais akts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvais akts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

 

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

Jāizdod Ministru kabineta noteikumi ”Noteikumi par kontroles kārtību autopārvadājumu jomā”.

Noteikumi noteiks kārtību, kādā tiek organizēta kontrole autopārvadājumu jomā, un tie būs saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas neatkarīgi no īpašuma veida veic pasažieru vai kravas autopārvadājumus, un dienestiem, kas veic pārvadājumu kontroli.

Noteikumu projekts ir izstrādāts.

 

 

 

2. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

Atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvais akts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Normatīvais akts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvais akts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvais akts šo jomu neskar.

Normatīvais akts šo jomu neskar.

Normatīvais akts šo jomu neskar.

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

 

5. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

 

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas,

Sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lai nodrošinātu normatīvā akta izpildi, jaunu institūciju izveide nav nepieciešama.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts pēc tā pieņemšanas tiks publicēti LR oficiālajā izdevumā “ Latvijas Vēstnesis”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

 

 

 

Satiksmes ministrs                                                          A.Šlesers

 

 

 

 

20.01.2005. 14:00

858

R.Derrings

7686477, renars@atd.lv

 

 

 

Vīzas:

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevuma izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks, par projektu atbildīgā amatpersona,

 

 

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

I.Strautmane

J.Vaitužs