Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā

 

Izdarīt Saeimas vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 13.nr.; 1998, 9., 13.nr.; 2002, 12., 13.nr.; 2003, 19.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 36.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

 

"3.pants. Personai ir tiesības vēlēt tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā tā ir reģistrēta."

 

2. Papildināt 4.pantu aiz vārdiem "vecāks par 21 gadu" ar vārdiem "un ir reģistrēts vēlētāju reģistrā".

 

3. 11.panta 4.punktā:

izslēgt "h" apakšpunktā vārdus "ir vai";

izslēgt "i" apakšpunktu.

 

4.  13.pantā:

papildināt otrās daļas 1.punktu aiz vārda "ja" ar vārdiem "konstatē, ka";

izteikt otrās daļas 1.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"a) personai nav tiesību kandidēt Saeimas vēlēšanās,";

 

aizstāt trešās daļas 8.punktā vārdus "dzimtsarakstu nodaļa" ar vārdiem "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde".

 

5. Izslēgt 14.panta otrajā daļā vārdus "rajonu (republikas pilsētu) vēlēšanu komisijām un ārvalstīs izveidoto".

 

6.  15.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) visi kandidātu saraksti, norādot šajā likumā minētās ziņas par katru kandidātu, izņemot kandidāta personas kodu;";

 

izslēgt 3.punktu.

 

7. Izteikt 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Vismaz desmit dienas pirms vēlēšanu dienas katrā vēlēšanu iecirknī:

1) vēlētājiem redzamā vietā izliekami paziņojumi par pieteikto kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmas;

2) jābūt pieejamām šajā likumā minētajām ziņām par katru kandidātu, izņemot kandidāta personas kodu."

 

8. Aizstāt 18.panta pirmajā daļā skaitli "8" ar skaitli "7".

 

9. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

 

"20.pants. Vēlētājs, uzrādot Latvijas Republikā derīgu personu aplieci­nošu dokumentu, balso tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts."

 

10. Izteikt 22.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Vēlēšanu telpās vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis, iepriekš pārliecinājies, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju sarakstā un tajā nav atzīmes par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās, vēlētāju sarakstā izdara atzīmi par vēlētāja piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās. Vēlētājs parakstās vēlētāju sarakstā."

 

11. Izslēgt 24.pantu.

 

12. Aizstāt 27.panta pirmajā daļā skaitli "8" ar skaitli "10".

 

13. Izteikt 35.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) atkārtoti saskaita derīgās vēlēšanu zīmes;".

 

14. Papildināt likumu ar 35.pantu šādā redakcijā:

 

"35.1 pants. (1) Vēlēšanu iecirknī, kurā organizē balsošanu pa pastu, kā arī vēlēšanu iecirkņos, kuri organizē balsošanu vēlētāja atrašanās vietā, pirms balsu skaitīšanas uzsākšanas nosakāms saņemto reģistrācijas aplokšņu derīgums.

(2) Par derīgām uzskatāmas reģistrācijas aploksnes, kuras saņemtas no vēlētāju sarakstā reģistrētajiem vēlētājiem, kas nav nobalsojuši personiski savā vēlēšanu iecirknī. Par nederīgām uzskatāmas reģistrācijas aploksnes:

1) kuras balsošanā pa pastu atsūtījušas personas, kas nav reģistrētas vēlētāju sarakstā;

2) kuras balsošanā pa pastu atsūtījuši vēlētāji, kas vēlēšanu dienā vai pirms vēlēšanu dienas ieradušies savā vēlēšanu iecirknī un nolieguši, ka balsojuši pa pastu;

3) uz kurām nav norādīts vēlētāja vārds, uzvārds un kārtas numurs sarakstā balsošanai pa pastu;

4) kuras saņemtas pēc balsu skaitīšanas uzsākšanas attiecīgajā vēlēšanu iecirknī;

5) kuras atsūtījuši vēlētāji, kas vēlēšanu dienā vai pirms vēlēšanu dienas nobalsojuši savā vēlēšanu iecirknī.

(3) Ja viens un tas pats vēlētājs pa pastu atsūtījis vai balsošanā vēlētāja atrašanās vietā iesniedzis vairākas reģistrācijas aploksnes, vēlēšanu iecirkņa komisija neatver nevienu aploksni.

(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā minētās reģistrācijas aploksnes tiek reģistrētas un uzglabātas Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā."

 

15. Izteikt 36.panta ceturto teikumu šādā redakcijā:

 

"Pēc tam Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā iecirkņa komi­sija nosūta vēlēšanu materiālus rajona (republikas pilsētas) vēlēšanu komisijai."

 

16. Izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

 

"V nodaļa. Izņēmumi vispārējā balsošanas kārtībā

 

43.pants. (1) Ja vēlētājs veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, vēlēšanu iecirkņa komisija, pamatojoties uz vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, kas reģistrēts īpašā žurnālā, organizē balsošanu vēlētāja atrašanās vietā, nodrošinot aizklātību.

(2) Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta arī šā panta pirmajā daļā minēto personu kopējiem, ja viņi laikus iesnieguši rakstveida iesniegumu par balsošanu savā atrašanās vietā.

(3) Balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas tā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, kura vēlētāju sarakstā par viņu ir iekļautas ziņas.

(4) Vēlēšanu iecirkņa komisija vēlēšanu dienā turpina pieņemt rakstveida iesniegumus par balsošanu vēlētāja atrašanās vietā. Pēc pulksten 12 dienā pieņemtos iesniegumus vēlēšanu iecirkņa komisija apmierina, ja vēlētāja atrašanās vietā ir iespējams ierasties līdz pulksten 10 vakarā.

(5) Ziņas par vēlētājiem, kuri saskaņā ar šo pantu balso savā atrašanās vietā, tiek iekļautas atsevišķā vēlētāju sarakstā, un aizlīmētās vēlēšanu aploksnes tiek iemestas atsevišķā aizzīmogotā vēlēšanu kastē.

(6) Balsošanu vēlētāju atrašanās vietā ir tiesīgi uzraudzīt pilnvaroti novērotāji.

 

44.pants. (1) Ja vēlēšanu dienā vēlētājs veselības stāvokļa dēļ atrodas stacionārā ārstniecības iestādē, neatkarīgi no tā, kura vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts, tiek organizēta balsošana šā vēlētāja atrašanās vietā.

(2) Attiecīgā pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā nodrošina balsošanu attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta teritorijā esošajās stacionārajās ārstniecības iestādēs. Ziņas par vēlētājiem tiek iekļautas atsevišķā vēlētāju sarakstā.

(3) Vēlētājs izraugās vēlēšanu zīmi, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso, ja vēlas, izdara tajā šā likuma 23.pantā minētās atzīmes, ieliek vēlēšanu zīmi vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Aizlīmēto vēlēšanu aploksni ievieto reģistrācijas aploksnē, uz kuras norādāms vēlētāja vārds, uzvārds, kārtas numurs, ar kādu vēlētājs reģistrēts vēlētāju sarakstā. Reģistrācijas aploksni aizlīmē un nodod vēlēšanu iecirkņa komisijai.

(4) Reģistrācijas aploksnes Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā vēlēšanu iecirkņa komisija reģistrē un uzglabā neatvērtas līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai.

(5) Aizdomās turētajām, apsūdzētajām vai tiesājamām personām, kurām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, balsošana šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteiktajā kārtībā tiek organizēta viņu atrašanās vietā.

 

45.pants. (1) Ja vēlētājs vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot savā vēlēšanu iecirknī, viņš var nobalsot iepriekš, triju dienu laikā pirms vispārējās vēlēšanu dienas, ierodoties vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā par viņu ir iekļautas ziņas. Šajā laikā vēlēšanu iecirkņu darba laiks nosakāms ne mazāks kā četras stundas dienā un vēlēšanu iecirkņa komisija strādā ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā.

(2) Vēlētāji, kuri balso pirms vispārējās vēlēšanu dienas, vēlēšanu aploksni iemet atsevišķā aizzīmogotā vēlēšanu kastē. Vēlēšanu komisija vēlētāju sarakstā izdara atzīmi par to, ka vēlētājs balsojis iepriekš.

 

46.pants. (1) Vēlētāji, kas uzturas ārvalstīs, vēlēšanās var piedalīties, balsojot pa pastu.

(2) Pieteikumu balsošanai pa pastu vēlētājs iesniedz Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajās Latvijas Republikas diplomātiskajās vai konsulā rajās pārstāvniecībās ne vēlāk kā 42 dienas pirms vēlēšanu dienas, ierodoties personiski vai nosūtot to pa pastu. Pieteikumā vēlētājs norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un adresi ārvalstī, uz kuru nosūtāmi balsošanas materiāli.

(3) Latvijas Republikas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība laikus nosūta vēlēšanu iecirknim vēlētāju pieteikumus balsošanai pa pastu.

(4) Pieteikumu balsošanai pa pastu var nodot tieši vēlēšanu iecirknī vai nosūtīt pa pastu.

(5) Iecirkņa komisija balsošanai pa pastu izskata pieteikumus, ko tā saņēmusi ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām.

(6) Saņēmusi pieteikumu balsošanai pa pastu, iecirkņa komisija:

1) pārbauda, vai pieteikuma iesniedzējs nav saņēmis vēlēšanu dokumen­tus balsošanai pa pastu;

2) izdara vēlētāju reģistrā atzīmi par personas pieteikšanos piedalīties attiecīgajās vēlēšanās, balsojot pa pastu;

3) ne vēlāk kā 24 dienas pirms vēlēšanu dienas ierakstītā vēstulē nosūta vēlētājam uz pieteikumā norādīto adresi visu pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu vēlēšanu aploksni, reģistrācijas aploksni un informāciju par balsošanas kārtību, norādot arī kārtas numuru, ar kādu vēlētājs reģistrēts vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu, un vēlēšanu iecirkņa adresi, uz kuru nosūtāma vēlēšanu aploksne.

(7) Ja pieteikuma iesniedzējs nokavējis šā panta piektajā daļā minēto termiņu vai nav reģistrēts vēlētāju sarakstā, vēlēšanu iecirkņa komisija atsaka nosūtīt vēlēšanu dokumentus, pamatojot pieņemto lēmumu. Lēmumu ierakstītā vēstulē nosūta iesniedzējam uz viņa norādīto adresi.

 

47.pants. (1) Vēlētājs, kurš saņēmis dokumentus balsošanai pa pastu, izraugās vēlēšanu zīmi, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso, ja vēlas, izdara tajā šā likuma 23.pantā minētās atzīmes, ieliek vēlēšanu zīmi vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē.

(2) Aizlīmēto vēlēšanu aploksni vēlētājs ievieto reģistrācijas aploksnē, uz kuras norādāms vēlētāja vārds, uzvārds, kārtas numurs, ar kādu viņš reģistrēts vēlētāju sarakstā, un vēlēšanu iecirkņa adrese, un aploksni nosūta, ņemot vērā, ka iecirkņa komisija atvērs tikai tās aploksnes, kuras būs saņemtas līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai.

(3) Ja vēlēšanu dienā vēlētājs ierodas vēlēšanu iecirknī un noliedz, ka ir balsojis pa pastu, viņš var nobalsot parastajā kārtībā, un attiecīgā vēlēšanu iecirkņa komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā informē par to iecirkņa komisiju, kura organizē balsošanu pa pastu.

 

48.pants. Vēlētāji, kas balso ārvalstīs, saņem Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, un viņu balsis pieskaita Rīgas vēlēšanu apgabalā nodotajām balsīm."

 

17. Aizstāt 51.pantā vārdus "pēc vēlēšanu komisijas atrašanās vietas" ar vārdiem "Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā".

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

Saeimas ievēlēšanas kārtību nosaka Saeimas vēlēšanu likums (turpmāk anotācijā – likums).

        Ar Ministru kabineta 2003.gada 24.oktobra rīkojumu Nr.658 tika apstiprināta Latvijas Republikas vēlēšanu sistēmas pilnveidošanas koncepcija.

        Koncepcijā, izvērtējot izmaiņas spēkā esošajā tiesību normu sistēmā, tika identificēta nepieciešamība veikt grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā.

       Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 24.oktobra rīkojuma Nr.658 “Par Latvijas Republikas vēlēšanu sistēmas pilnveidošanas koncepciju” 5.punktam Tieslietu ministrijai ir jāsagatavo likumprojekts par grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā” (turpmāk anotācijā – likumprojekts) .

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Likumprojekts ir izstrādāts atbilstoši Latvijas Republikas vēlēšanu sistēmas pilnveidošanas koncepcijā izvirzītajiem problēmas risinājumiem.

        Ar likumprojektu paredzēts saskaņot likumā esošo regulējumu ar Vēlētāju reģistra likumu, Personu apliecinošu dokumentu likumu un Administratīvā procesa likumu.

        Lai persona varētu piedalīties Saeimas ievēlēšanā papildus jau likumā esošajiem nosacījumiem, tai ir jābūt reģistrētai vēlētāju reģistrā. To paredz likumprojekta 2.pants.

       Lai nodrošinātu iepriekšējās vēlētāju reģistrēšanas principa ievērošanu Saeimas vēlēšanās, ar likumprojekta 1., 9. un 10.pantu paredzēti grozījumi likuma 3., 20. un 22.pantā, ietverot nosacījumu, ka personai ir tiesības vēlēt tajā vēlēšanu iecirknī, kur tā reģistrēta vēlētāju sarakstā.

        Iesniedzot kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām, tam nav jāpievieno informācija par katra kandidāta īpašumā vai valdījumā esošo kustamo vai nekustamo īpašumu un ziņas par finanšu darījumiem. Tāds pats noteikums ir paredzēts arī, iesniedzot kandidātu sarakstus pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām (likumprojekts “Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā” TA-2029). Tādēļ, lai vienādotu normatīvo regulējumu visās vēlēšanās, ar likumprojekta 3.panta otro daļu paredzēts izslēgt likuma 11.panta 4.punkta “i” apakšpunktu, kas šobrīd nosaka nepieciešamību norādīt ziņas par deputātu kandidāta īpašumā vai valdījumā esošajiem kustamajiem un nekustamajiem īpašumiem un finanšu darījumiem.

       Ar likumprojekta 16.pantu paredzēts izteikt jaunā redakcijā likuma V nodaļu, vienkopus ietverot izņēmumus no vispārējās balsošanas kārtības. Likumprojekta 17.pantā ietvertajā  V nodaļā ir noteikta kārtība, kādā savas aktīvās vēlēšanu tiesības realizē vēlētāji, kuri dažādu iemeslu dēļ nevarēs nobalsot vispārējā vēlēšanu kārtībā. Ar šo grozījumu ir saistīts likumprojekta 5.,11. un 14.pants.

        Likumprojekta 17.pants ietver likuma precizējumus atbilstoši Administratīvā procesa likumam.

        Likumprojekta 3.panta pirmā daļa, 4., 6., 7., 8., 12., 13., 15.pants  ietver redakcionāla rakstura precizējumus likumā.

3. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojektam nav tiešas ietekmes šajā jomā.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Likumprojektā ir iekļauta vēlētāju reģistra sistēma, kas būtiski vienkāršos vēlētāju uzskaiti un reģistrāciju.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojektam nav tiešas ietekmes šajā jomā.

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojektam nav tiešas ietekmes šajā jomā.

 

5. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

   III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

  

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

  

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

  

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins.

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumpro-jekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Ar likumprojektu vienlaikus virzāms likumprojekts “Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā”.

2. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

  

 Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

  

 Likumprojekts neietekmēs saistības ar citām starptautiskajām organizācijām

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Likumprojekts šo jomu neskar

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr. Direktīvas:

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

 Likumpro-jekts šo jomu neskar

 Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

  VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

Nevalstisko organizāciju pozīcija nav noskaidrota.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Nav veikti sabiedrības informēšanas pasākumi.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav veiktas.

5. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

   VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projekta pieņemšanas rezultātā jaunas institūcijas netiks radītas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Publicējot to oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Citi informēšanas pasākumi vēl nav zināmi.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo.

Tiesiskajām attiecībām, kas izriet no likuma, ir piemērojams vispārējais administratīvais process.

 

4. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

 

Tieslietu ministre                                                                          S.Āboltiņa

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

I.Brazauska

M.Strauss

 

03.12.2004 13:44

970

M.Strauss

7036773, Marika.Strauss@tm.gov.lv