Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā

 

Izdarīt Vēlētāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 4., 21.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 7. un 8.pantu šādā redakcijā:

 

"7.pants. Centrālā vēlēšanu komisija 120 dienas pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta un pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes vēlēšanām, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, 50 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas iesniedz Pārvaldei ziņas par visiem izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem, norādot katra vēlēšanu iecirkņa numuru un adresi, kā arī triju dienu laikā informē to par visām izmaiņām šajās ziņās.

 

8.pants. (1) Pārvalde 120 dienas pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, 50 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas elektroniski apkopo un izsniedz pašvaldībām Iedzīvotāju reģistra datus par katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo dzīvesvietu adresēs (ēkās) reģistrēto vēlētāju skaitu un iepriekšējās vēlēšanās reģistrēto vēlēšanu iecirkni.

(2) Pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome pārbauda un papildina vai maina Pārvaldes sniegtās ziņas, norādot tās administratīvajā teritorijā esošā vēlētāja dzīvesvietas adresei (ēkai) atbilstošā vēlēšanu iecirkņa numuru, un Pārvaldes noteiktā elektroniskā formā triju nedēļu laikā, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, vienas nedēļas laikā pēc minēto ziņu saņemšanas iesniedz tās Pārvaldei, kura aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas."

 

2. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Pārvalde 90 dienas pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, 50 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošajām ziņām, iekļauj Reģistrā ziņas par rīcībspējīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri kārtējo vēlēšanu dienā sasniegs 18 gadu vecumu."


3. Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Pārvalde ne vēlāk kā 75 dienas pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, 45 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas katram vēlēšanu iecirknim sagatavo sākotnējo vēlētāju sarakstu."

 

4. Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Pārvalde ne vēlāk kā 70 dienas pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, ne vēlāk kā 40 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas nosūta vēlētājam pa pastu uz viņa dzīvesvietas adresi Latvijā informāciju par to, kura vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš ir iekļauts."

 

5. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1993.gada 6.decembra Direktīvas 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav."

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

       Vēlētāju reģistra likums ietver nepieciešamos noteikumus, lai Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, kā arī  tautas nobalsošanai vēlētāju reģistrā iekļautu, aktualizētu un glabātu ziņas par Latvijas pilsoņiem, kuriem ir aktīvās vēlēšanu tiesības.

        Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 48.pantam Saeimas atlaišanas gadījumā izsludināmas jaunas vēlēšanas, kurām jānotiek ne vēlāk kā divus mēnešus pēc Saeimas atlaišanas.

       Vēl ētāju reģistra likumā noteiktā vēlētāju sarakstu izveidošanas kārtība (termiņi) neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā noteiktajam Saeimas vēlēšanu sarīkošanas termiņam, kā arī likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” noteiktajam tautas nobalsošanas sarīkošanas termiņam.

       

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

        Ar likumprojektu  paredzēts noteikt vēlētāju sarakstu veidošanas kārtību, ja sarīkojamas Saeimas ārkārtas vēlēšanas Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai tautas nobalsošana.

      

 

3. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

  

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins.

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

 

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Vienlaikus ar likumprojektu tiek virzīts likumprojekts “Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā” un likumprojekts “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu””.

 

2. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem  

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr. Direktīvas:

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

  VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Nevalstisko organizāciju pozīcija nav noskaidrota.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Nav veikti sabiedrības informēšanas pasākumi.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav veiktas.

5. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

   VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projekta pieņemšanas rezultātā jaunas institūcijas netiks radītas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Publicējot to oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Citi informēšanas pasākumi vēl nav zināmi.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo.

Tiesiskajām attiecībām, kas izriet no likuma, ir piemērojams vispārējais administratīvais process.

 

4. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

 

 

Tieslietu ministre                                                                                         S.Āboltiņa

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

I.Brazauska

M.Strauss

 

 

 

 

03.12.2004 13:44

747

M.Strauss

7036773 Marika.Strauss@tm.gov.lv