Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"

 

Izdarīt likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr.; 1995, 17.nr.; 1998, 19.nr.; 2003, 12., 19.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 7.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "rajona padomes".

 

2. Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Balsotājs, uzrādot Latvijas Republikā derīgu personu apliecinošu dokumentu, balso tajā vēlēšanu iecirknī, kura balsotāju sarakstā viņš ir reģistrēts."

 

3. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Balsošanas telpās iecirkņa komisijas loceklis pēc tam, kad ir pārliecinājies, ka ziņas par personu ir iekļautas balsotāju sarakstā un tajā nav atzīmes par šīs personas piedalīšanos attiecīgajā tautas nobalsošanā, balsotāju sarakstā izdara atzīmi par piedalīšanos attiecīgajā tautas nobalsošanā un izsniedz personai balsošanas zīmi, kas apzīmogota ar attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas zīmogu. Balsotājs parakstās balsotāju sarakstā par balsošanas zīmes saņemšanu."

 

4.  18.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Balsošana balsotāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja balsotājs atrodas tā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, kura balsotāju sarakstā par viņu ir iekļautas ziņas.";

 

izslēgt ceturto daļu;

aizstāt sestajā daļā vārdus "pirmo, otro un trešo daļu" ar vārdiem "pirmo un otro daļu".

 

5. Papildināt likumu ar 18.1 pantu šādā redakcijā:

 

"18.1 pants. (1) Ja balsošanas dienā balsotājs veselības stāvokļa dēļ atrodas stacionārā ārstniecības iestādē, neatkarīgi no tā, kura vēlēšanu iecirkņa balsotāju sarakstā viņš reģistrēts, balsošana tiek organizēta balsotāja atrašanās vietā.

(2) Attiecīgā pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā nodrošina balsošanas organizēšanu attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta teritorijā esošajās stacionārajās ārstniecības iestādēs. Ziņas par balsotājiem tiek iekļautas atsevišķā balsotāju sarakstā.

(3) Kad balsotājs balsošanas zīmē izdarījis šā likuma 17.pantā minētās atzīmes, viņš to saloka un iemet atsevišķā aizzīmogotā kastē.

(4) Aizdomās turētajām, apsūdzētajām vai tiesājamām personām, kurām ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, balsošana šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteiktajā kārtībā tiek organizēta viņu atrašanās vietā."

 

6. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

 

"20.pants. (1) Balsotāji, kuri balsošanas dienā uzturas ārvalstīs, balsošanā var piedalīties, balsojot pa pastu. Balsošana pa pastu notiek Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Balsotāji, kuri balsošanas dienā nevarēs nobalsot savā balsošanas iecirknī, var nobalsot iepriekš Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajā kārtībā."

 

7. Papildināt 22.panta otro teikumu aiz vārdiem "pašvaldības institūcijā" ar vārdiem "kura veic notariālas darbības".

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa

 

 

 

 

 

 


Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

Likums “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” (turpmāk anotācijā – likums) nosaka procedūru Latvijas Republikas Satversmes 48. un 64.pantā noteikto pilsoņu tiesību īstenošanai.

        Ar Ministru kabineta 2003.gada 24.oktobra rīkojumu Nr.658 tika apstiprināta Latvijas Republikas vēlēšanu sistēmas pilnveidošanas koncepcija.

        Koncepcijā, izvērtējot izmaiņas spēkā esošajā tiesību normu sistēmā, tika identificēta nepieciešamība veikt grozījumus likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”, lai noteiktu iepriekšēju vēlētāju reģistrāciju, kā arī paredzētu vēlētāja dalību balsošanā uzrādot gan pasi, gan personas apliecību, un izslēgtu normu, kas nosaka atzīmes par piedalīšanos balsošanā izdarīšanu pasē.

     Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 24.oktobra rīkojuma Nr.658 “Par Latvijas Republikas vēlēšanu sistēmas pilnveidošanas koncepciju” 5.punktam Tieslietu ministrijai ir jāsagatavo likumprojekts par grozījumiem likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” (turpmāk anotācijā – likumprojekts) .

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Likumprojekts ir izstrādāts atbilstoši Latvijas Republikas vēlēšanu sistēmas pilnveidošanas koncepcijā izvirzītajiem problēmas risinājumiem.

        Ar likumprojektu paredzēts saskaņot likumā esošo regulējumu ar Vēlētāju reģistra likumu un Personu apliecinošu dokumentu likumu.

        Lai persona varētu piedalīties tautas nobalsošanā, papildus jau likumā esošajiem nosacījumiem tai ir jābūt reģistrētai vēlētāju reģistrā. Lai nodrošinātu iepriekšējās vēlētāju reģistrēšanas principa ievērošanu tautas nobalsošanā ar likumprojekta 2., 3., 4., 5. un 6.pantu paredzēti grozījumi likuma 16., 17., 18. un 20.pantā, ietverot nosacījumu, ka personai ir tiesības balsot tajā vēlēšanu iecirknī, kur tā reģistrēta vēlētāju sarakstā.

        Likumprojekta 1. un 7.pants ietver redakcionāla rakstura precizējumus likumā.

3. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojektam nav tiešas ietekmes šajā jomā.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Likumprojektā ir iekļauta vēlētāju reģistra sistēma, kas būtiski vienkāršos vēlētāju uzskaiti un reģistrāciju.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojektam nav tiešas ietekmes šajā jomā.

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojektam nav tiešas ietekmes šajā jomā.

 

5. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

   III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

  

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

  

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

  

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins.

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumpro-jekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Ar likumprojektu vienlaikus virzāms likumprojekts “Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā”.

2. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

  

 Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

  

 Likumprojekts neietekmēs saistības ar citām starptautiskajām organizācijām

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Likumprojekts šo jomu neskar

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr. Direktīvas:

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

 Likumpro-jekts šo jomu neskar

 Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

  VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

Nevalstisko organizāciju pozīcija nav noskaidrota.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Nav veikti sabiedrības informēšanas pasākumi.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav veiktas.

5. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

   VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projekta pieņemšanas rezultātā jaunas institūcijas netiks radītas un, pieņemot likumprojektu, iesaistīto iestāžu darba apjoms nepalielināsies. 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Publicējot to oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Citi informēšanas pasākumi vēl nav zināmi.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo.

Tiesiskajām attiecībām, kas izriet no likuma, ir piemērojams vispārējais administratīvais process.

 

4. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

 

 

 

Tieslietu ministre                                                                          S.Āboltiņa

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

I.Brazauska

M.Strauss

 

 

 

03.12.2004 15:00

866

M.Strauss

7036773, Marika.Strauss@tm.gov.lv