Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija                                                                                                                                    Likumprojekts 2.lasījumam

 

Grozījums Prokuratūras likumā

Reģ.nr. 1101

 

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr. nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

 

1

2

 

3

4

5

 

Izdarīt Prokuratūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1996, 5., 13.nr.; 1998, 9., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 13., 22.nr.; 2003, 15.nr.) šādu grozījumu:

 

 

Priekšlikumu nav

 

Izdarīt Prokuratūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1996, 5., 13.nr.; 1998, 9., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 13., 22.nr.; 2003, 15.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Papildināt likumu ar septīto A nodaļu šādā redakcijā:

 

"Septītā A nodaļa

Latvijas Republikas pārstāvība Eurojust, attiecīgo amatpersonu apstiprināšana un norīkošana, un sociālās garantijas

 

58.1 pants. Latvijas Republikas pārstāvība Eurojust

 

(1) Latvijas Republikas pārstāvību Eurojust veic šajā likumā noteiktajā kārtībā ģenerālprokurora apstiprināts pārstāvis (turpmāk – Eurojust pārstāvis). Eurojust pārstāvis darbojas saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, kas regulē prokurora darbību, un Eiropas Savienības Padomes 2002.gada 28.februāra Lēmumu 2002/187/JHA, ar ko izveido Eurojust, lai stiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem.

 

(2) Eurojust pārstāvi viņa prombūtnes laikā aizvieto šajā likumā noteiktajā kārtībā ģenerālprokurora norīkots Eurojust pārstāvja palīgs.

 

(3) Eurojust pārstāvim var būt korespondenti – valsts korespondenti pārstāvībai Eurojust (turpmāk – Eurojust korespondents), kuri nodrošina Eurojust pārstāvja funkciju izpildi un kurus šajā likumā noteiktajā kārtībā norīko ģenerālprokurors.

 

 

58.2 pants. Prasības Eurojust pārstāvja, viņa palīga un korespondenta amata kandidātam

 

(1) Par Eurojust pārstāvi un Eurojust pārstāvja palīgu var būt prokurors, kuram ir vismaz triju gadu darba stāžs prokurora amatā.

 

(2) Par Eurojust korespondentu var būt prokurors, kuram ir vismaz triju gadu darba stāžs prokurora amatā un kurš pilda Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpersonas funkcijas.

 

 

58.3 pants. Eurojust pārstāvja apstiprināšana, viņa palīga un korespondentu norīkošana

 

(1) Eurojust pārstāvi ģenerālprokurors apstiprina uz pieciem gadiem, ievērojot konkursa komisijas atzinumu.

 

(2) Viena un tā pati persona var būt par Eurojust pārstāvi ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

 

(3) Eurojust pārstāvja palīgu un Eurojust korespondentus ģenerālprokurors norīko pēc Eurojust pārstāvja ieteikuma bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

 

(4) Prokurori, kas veic Latvijas Republikas pārstāvības funkcijas Eurojust, saglabā Ģenerālprokuratūras prokurora amatu.

 

 

58.4 pants. Pabalsti un kompensācijas Eurojust pārstāvim un Eurojust pārstāvja palīgam

 

(1) Laikā, kad Eurojust pārstāvis pilda dienesta pienākumus ārpus Latvijas Republikas, viņam papildus prokurora darba samaksai un šajā likumā noteiktajām garantijām ir tiesības saņemt šādus pabalstus:

 

1) algas pabalstu par dienestu ārvalstī;

 

2) pabalstu par laulātā uzturēšanos ārvalstī;

 

3) pabalstu par bērna uzturēšanos ārvalstī;

 

4) pabalstu mājsaimniecības inventāra iegādei, pārceļoties uz dienesta vietu ārvalstī;

 

5) pabalstu dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai.

 

(2) Laikā, kad Eurojust pārstāvis pilda dienesta pienākumus ārpus Latvijas Republikas, viņam kompensē šādus izdevumus:

 

1) dzīvokļa īres un komunālos izdevumus;

 

2) ar dzīvokļa īres līguma noslēgšanu saistītos izdevumus;

 

3) bērna skolas un pirmsskolas izdevumus;

 

4) ceļa un pārcelšanās izdevumus;

 

5) izdevumus, kas saistīti ar veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, kuri saistīti ar kaitējumu veselībai.

 

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētie pabalsti un kompensācijas netiek apliktas ar likumos paredzētajiem nodokļiem un citiem obligātajiem maksājumiem.

 

(4) Eurojust pārstāvja palīgam tā funkciju izpildes laikā ir tiesības saņemt Eurojust pārstāvim noteikto algas pabalstu par dienestu ārvalstī, pabalstu dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai, ceļa un pārcelšanās izdevumu kompensāciju un kompensāciju par veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, kuri saistīti ar kaitējumu veselībai.

 

(5) Ja Eurojust pārstāvja prombūtne ir ilgāka par trim nedēļām, Eurojust pārstāvja palīgam Eurojust pārstāvja prombūtnes laikā ir tiesības saņemt Eurojust pārstāvim noteikto dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensāciju un kompensāciju par izdevumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īres līguma noslēgšanu. Ja Eurojust pārstāvja prombūtne nav ilgāka par trim nedēļām, Eurojust pārstāvja palīgam ir tiesības saņemt kompensāciju par viesnīcas izmantošanas izdevumiem.

 

(6) Šā panta pirmajā, otrajā, ceturtajā un piektajā daļā minēto pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

Papildināt likumu ar septīto A nodaļu šādā redakcijā:

 

“Septītā A nodaļa

Latvijas Republikas pārstāvība Eurojust, attiecīgo amatpersonu apstiprināšana un norīkošana un sociālās garantijas

 

58.1 pants. Latvijas Republikas pārstāvība Eurojust

(1) Latvijas Republikas pārstāvību Eurojust veic šajā likumā noteiktajā kārtībā ģenerālprokurora apstiprināts pārstāvis (turpmāk — Eurojust pārstāvis). Eurojust pārstāvis darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas regulē prokurora darbību, un Eiropas Savienības Padomes 2002.gada 28.februāra lēmumu 2002/187/JHA, ar ko izveido Eurojust, lai stiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem.

(2) Eurojust pārstāvi viņa prombūtnes laikā aizstāj šajā likumā noteiktajā kārtībā ģenerālprokurora norīkots Eurojust pārstāvja palīgs.

(3) Eurojust pārstāvim var būt korespondenti — valsts korespondenti pārstāvībai Eurojust (turpmāk — Eurojust korespondents), kuri nodrošina Eurojust pārstāvja funkciju izpildi un kurus šajā likumā noteiktajā kārtībā norīko ģenerālprokurors.

 

 

          58.2 pants. Prasības Eurojust  pārstāvja, viņa palīga un Eurojust korespondenta amata kandidātam

 

(1) Par Eurojust pārstāvi un Eurojust pārstāvja palīgu var būt prokurors, kuram ir vismaz triju gadu darba stāžs prokurora amatā.

(2) Par Eurojust korespondentu var būt prokurors, kuram ir vismaz triju gadu darba stāžs prokurora amatā un kurš pilda Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpersonas funkcijas.

 

          58.3 pants. Eurojust pārstāvja apstiprināšana, viņa palīga un Eurojust korespondentu norīkošana

 

(1) Eurojust pārstāvi ģenerālprokurors apstiprina uz pieciem gadiem, ievērojot konkursa komisijas atzinumu.

(2) Viena un tā pati persona var būt par Eurojust pārstāvi ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

(3) Eurojust pārstāvja palīgu un Eurojust korespondentus ģenerālprokurors norīko pēc Eurojust pārstāvja ieteikuma bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

(4) Prokurori, kuri veic Latvijas Republikas pārstāvības funkcijas Eurojust, saglabā Ģenerālprokuratūras prokurora amatu.

 

          58.4 pants. Pabalsti un kompensācijas Eurojust pārstāvim un viņa palīgam

 

(1) Laikā, kad Eurojust pārstāvis pilda dienesta pi enākumus ārpus Latvijas Republikas, viņam papildus prokurora darba samaksai un šajā likumā noteiktajām garantijām ir tiesības saņemt šādus pabalstus:

1)      algas pabalstu par dienestu ārvalstī;

2)      pabalstu par laulātā uzturēšanos ārvalstī;

3)      pabalstu par bērna uzturēšanos ārvalstī;

4)      pabalstu mājsaimniecības inventāra iegādei, pārceļoties uz dienesta vietu ārvalstī;

 

5)      pabalstu dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai.

(2) Laikā, kad Eurojust pārstāvis pilda dienesta pienākumus ārpus Latvijas Republikas, viņam kompensē šādus izdevumus:

1)      dzīvokļa īres un komunālos izdevumus;

2)      ar dzīvokļa īres līguma noslēgšanu saistītos izdevumus;

3)      bērna skolas un pirmsskolas izdevumus;

4)      ceļa un pārcelšanās izdevumus;

5)      izdevumus, kas saistīti ar veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, kuri saistīti ar kaitējumu veselībai.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētie pabalsti un kompensācijas netiek apliktas ar likumos paredzētajiem nodokļiem un citiem obligātajiem maksājumiem.

(4) Eurojust pārstāvja palīgam savu funkciju izpildes laikā ir tiesības saņemt Eurojust pārstāvim noteikto algas pabalstu par dienestu ārvalstī, pabalstu dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai, ceļa un pārcelšanās izdevumu kompensāciju un kompensāciju par veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, kuri saistīti ar kaitējumu veselībai.

(5) Ja Eurojust pārstāvja prombūtne ir ilgāka par trim nedēļām, viņa palīgam šīs prombūtnes laikā ir tiesības saņemt Eurojust pārstāvim noteikto dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensāciju un kompensāciju par izdevumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īres līguma noslēgšanu. Ja Eurojust pārstāvja prombūtne nav ilgāka par trim nedēļām, viņa palīgam ir tiesības saņemt kompensāciju par viesnīcas izmantošanas izdevumiem.

(6) Šā panta pirmajā, otrajā, ceturtajā un piektajā daļā minēto pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.”