Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija                                                                                                                                  Likumprojekts 2. lasījumam       

 

Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (reģ. nr. 1100)

 

Spēkā esošā redakcija

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2. lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2., 6., 13., 23.nr.; 2004, 9.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 206.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2., 6., 13., 23.nr.; 2004, 9.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 206.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un organizāciju sadarbība

 

(1) Katra ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un organizācijas pienākums ir sniegt savstarpēju palīdzību ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbos.

 

(2) Kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūcijas iesaistās mežu ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbos, nosaka Ministru kabinets.

1. Aizstāt 6.panta otrajā daļā vārdus "dzēšanā un glābšanas darbos" ar vārdiem "ierobežošanas darbos".

 

 

 

1. Aizstāt 6.panta otrajā daļā vārdus "dzēšanā un glābšanas darbos" ar vārdiem "ierobežošanas darbos".

25.pants. Iestādes funkcijas

 

(1) Iestādes funkcijas ir šādas:

 

1) analizēt ugunsdrošības stāvokli un ārkārtējo situāciju iespējamību Latvijas Republikā un, pamatojoties uz šo analīzi, sniegt Iekšlietu ministrijai, pašvaldībām, kā arī citām fiziskajām un juridiskajām personām priekšlikumus par situācijas uzlabošanu ugunsdrošības un glābšanas jomā;

 

2) organizēt un veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību;

 

3) veikt un vadīt ugunsgrēku dzēšanu;

 

4) veikt glābšanas darbus, dzēšot ugunsgrēkus;

 

5) veikt glābšanas darbus pēc ceļu satiksmes negadījumiem;

 

6) organizēt, vadīt un veikt glābšanas un meklēšanas darbus iekšējos ūdeņos;

 

7) atbilstoši savam tehniskajam nodrošinājumam un iespējām veikt citus glābšanas darbus;

 

8) sadarbībā ar citām institūcijām plānot pasākumus, lai nodrošinātu gatavību avāriju novēršanai ar jonizējošā starojuma avotiem saistītā darbības jomā;

 

9) sadarbībā ar citām institūcijām veikt neatliekamos glābšanas darbus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām radiācijas drošības un kodoldrošības prasībām;

 

10) piedalīties rūpniecisko avāriju riska novērtēšanai un samazināšanai veikto pasākumu izvērtēšanā un valsts uzraudzībā;

 

11) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedalīties tādu pasākumu plānošanā, kas veicami, lai sagatavotos rūpniecisko avāriju novēršanai, un sadarbībā ar citām institūcijām veikt un vadīt neatliekamos avāriju likvidēšanas pasākumus;

 

12) organizēt, veikt un vadīt neatliekamos glābšanas un seku likvidēšanas darbus pēc ķīmiskajām avārijām, arī bīstamo kravu avārijām un citiem ar ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu uzglabāšanu vai lietošanu saistītiem negadījumiem;

 

13) gādāt par iedzīvotāju drošību ugunsgrēka vai avārijas gadījumā, sniegt pirmo palīdzību atbilstoši iestādē dienējošo personu profesionālajām zināšanām un iestādes iespējām;

 

14) gādāt, lai, dzēšot ugunsgrēkus un veicot glābšanas darbus, tiktu nodarīti pēc iespējas mazāki materiālie zaudējumi un kaitējums videi;

 

15) nodrošināt vienotās ārkārtējo situāciju tālruņa (112) līnijas darbību;

 

16) atbilstoši savai kompetencei organizēt un īstenot civilās aizsardzības pasākumus;

 

17) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizēt un koordinēt valsts materiālo rezervju veidošanu;

 

18) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizēt valsts materiālo rezervju izmantošanu;

 

19) piedalīties ugunsdrošību, ugunsdzēsību, glābšanu un civilo aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādāšanā, kā arī atbilstoši savai kompetencei piedalīties atzinumu sagatavošanā par normatīvo aktu projektiem, kurus izstrādā citas institūcijas;

 

20) apmācīt iestādē dienējošās un strādājošās personas, kā arī organizēt apmācības procesu;

 

21) apmācīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī civilās aizsardzības pasākumos iesaistāmās personas un organizēt to apmācību;

 

22) atbilstoši savai kompetencei piedalīties ekspluatācijā nododamo objektu pieņemšanā;

 

23) veikt ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības propagandu;

 

24) veikt zinātniskās pētniecības darbu ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības jomā.

 

(2) Kārtību, kādā iestāde veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus, nosaka Ministru kabinets.

 

(3) Ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamās iekārtas, speciālo un tehnisko aprīkojumu, kā arī tā normas nosaka Ministru kabinets.

2. Papildināt 25.panta pirmo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) organizēt un veikt meža ugunsgrēku ierobežošanas darbus;".

 

 

 

2. Papildināt 25.panta pirmo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) organizēt un veikt meža ugunsgrēku ierobežošanas darbus;".

28.pants. Ierēdņu pieņemšana dienestā

(1) Dienestā pieņem Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 40 gadiem:

1) kuriem ir vismaz vidējā izglītība un pabeigta pamatapmācība ugunsdzēsības jomā vai kuri mācās Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā;

2) kuri prot latviešu valodu;

3) kuru personiskās īpašības, fiziskā sagatavotība un veselības stāvoklis atbilst iestādē noteiktajām prasībām.

(2) Dienestā nepieņem personas, kuras:

1) sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu;

2) atvaļinātas no dienesta disciplīnas pārkāpumu dēļ;

3) ir vai ir bijušas PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieki;

4) ir vai ir bijušas ar likumiem vai tiesas nolēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieki;

5) ir radniecībā ar tiešo priekšnieku (persona, kura ar tiešo priekšnieku ir laulībā, svainībā vai radniecībā līdz pirmajai pakāpei, arī brāļi un māsas).

 

1

Saeimas deputāts V.Buzajevs:

 

Papildināt 28. panta pirmās daļas ievaddaļu pēc vārda “pilsoņus” ar vārdiem “un nepilsoņus”.

Neatbalstīt

 

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Likuma 25.panta pirmās daļas 3.1 punktā noteikto funkciju savā administratīvajā teritorijā veic:

6.1. līdz 2007.gada 31.decembrim – Daugavpils virsmežniecība, Kuldīgas virsmežniecība, Talsu virsmežniecība un Ventspils virsmežniecība;

6.2. līdz 2008.gada 31.decembrim – Krāslavas virsmežniecība, Ludzas virsmežniecība, Madonas virsmežniecība un Rīgas virsmežniecība;

6.3. līdz 2009.gada 31.decembrim – Alūksnes virsmežniecība, Balvu virsmežniecība, Cēsu vir smežniecība un Jēkabpils virsmežniecība;

6.4. līdz 2010.gada 31.decembrim – Bauskas virsmežniecība, Dobeles virsmežniecība, Jelgavas virsmežniecība, Liepājas virsmežniecība un Saldus virsmežniecība;

6.5. līdz 2011.gada 31.decembrim – Aizkraukles virsmežniecība, Ogres virsmežniecība, Rēzeknes virsmežniecība, Preiļu virsmežniecība, Tukuma virsmežniecība un Valmieras virsmežniecība;

6.6. līdz 2012.gada 31.decembrim – Gulbenes virsmežniecība, Valkas virsmežniecība un Limbažu virsmežniecība."

2

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua:

 

papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

 

“ 6. Likuma 25. panta pirmās daļas 3.1 punktā noteikto funkciju savā administratīvajā teritorijā veic:

6.1. līdz 2005. gada 31. decembrim – Daugavpils virsmežniecība, Kuldīgas virsmežniecība, Krāslavas virsmežniecība, Ludzas virsmežniecība, Madonas virsmežniecība, Rīgas virsmežniecība, Talsu virsmežniecība  un Ventspils virsmežniecība,;

6.2. līdz 2006. gada 31. decembrim -  Aizkraukles virsmežniecība, Alūksnes virsmežniecība, Balvu virsmežniecība, Bauskas virsmežniecība, Cēsu virsmežniecība,  Dobeles virsmežniecība, Gulbenes virsmežniecība, Jelgavas virsmežniecība, Jēkabpils virsmežniecība, Liepājas virsmežniecība, Limbažu virsmežniecība, Ogres virsmežniecība, Preiļu virsmežniecība, Rēzeknes virsmežniecība, Saldus virsmežniecība, Tukuma virsmežniecība, Valmieras virsmežniecība un Valkas virsmežniecība.”

Neatbalstīt

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Likuma 25.panta pirmās daļas 3.1 punktā noteikto funkciju savā administratīvajā teritorijā veic:

1) līdz 2007.gada 31.decembrim – Daugavpils virsmežniecība, Kuldīgas virsmežniecība, Talsu virsmežniecība un Ventspils virsmežniecība;

2) līdz 2008.gada 31.decembrim – Krāslavas virsmežniecība, Ludzas virsmežniecība, Madonas virsmežniecība un Rīgas virsmežniecība;

3) līdz 2009.gada 31.decembrim – Alūksnes virsmežniecība, Balvu virsmežniecība, Cēsu virsmežniecība un Jēkabpils virsmežniecība;

4) līdz 2010.gada 31.decembrim – Bauskas virsmežniecība, Dobeles virsmežniecība, Jelgavas virsmežniecība, Liepājas virsmežniecība un Saldus virsmežniecība;

5) līdz 2011.gada 31.decembrim – Aizkraukles virsmežniecība, Ogres virsmežniecība, Rēzeknes virsmežniecība, Preiļu virsmežniecība, Tukuma virsmežniecība un Valmieras virsmežniecība;

6) līdz 2012.gada 31.decembrim – Gulbenes virsmežniecība, Valkas virsmežniecība un Limbažu virsmežniecība."